I een flinke Dienstbode, Openbare Verkooping ALKMAAR, Mort (GroBDia®Tl5. DIENSTBODE O P E UT I ft» deNafuur-V/ollen Ondergoederen net Meisje, m BUITENLAND. OPENING verkeer Turfmarktsbrug'. XDVERTE NT I E N. Dankbetuiging. OPROEPING. Openbare Verkooping J. de Lange Corns. Johs. Zn., Jb. LUTTEROT, toelatings-examen Algemeen Overzicht. LAATSTE BERICHTEN. B TT R G E R L1J K E STA NT>. BEURSBERICHTE M- 77 H 93+4 924 1004 looi 100 99 li 69i 67 tl 79» 684 661 634 704 71i 66 654 604 68# 56 78 88 90 90 104 49* 1034 494 994 229 924 724 3271 605 761 190 35 411 14* 464 111 33+4 94 684 68a1» 1234 744 93+i 1014 264 44i 44 1754 27* 34* 100* 904 1014 721 37 A 1524 101 484 1084 1584 160j 284 350 240 354 771 92+4 934 IOO4 66 72| 67# 55 921 1274 619 75» 35 41* 144 474 1104 34 1204 93# 1014 26| 44} 444 274 34 994 90| 102 764 374 1564 484 109 1604 354 MARKTBERICHTEN. IMHULSEN k HOIJER, Mevronw ALLGflUER, Singel 408 AMSTERDAM, vraagt zoo spoedig mogelijk (wegens ziekte der vorige) te Egmond aan Zee, een HUIS en ERF, te ALKMAAR, Kassier en Commissionnair in Effecten. Gond- en Zilversmid. Horlogemaker. GEVRAAGD een Mevronw GUGEL te Heiloo, Villa „V o n- d e 1", vraagt zoo spoedig mogeljjk eene nette goed knnnende koken. Onovertroffen nis Insectendooder. van het GOEDKOOPE MAGAZIJN voor Geëmailleerde huishoudelijke artikelen, Glas, Porcelein, Galanterièn, Borstelwerk enz. VERDRONKENOORD 93, vroeger bewoond door J. F. VASKE. AanbevelendL. V3>H VIERSEN. Predikbeurten Zondag 5 Augustas. Groote Kerk, 111 nur, Dj. Verwaal; 2 uur, Ds.. Gul- denarm, Bediening van dec H. Doop. Kapel, 10 uur, Ds. Goldenarm; 6 uur, De. Röler, Pred. te Westgraftdjjk. Erang. Lutb. Kerk, 10 uur, Ds. H. de Lang, van Haarlem. Doopsgezinde Kerk, 10 uur, Ds. Glasz. Rem.-Geref. Kerk, 10uur, Ds. D. Poet, Her?. Pred. te Hoorn. Gereform. Keik, 10 uur, Ds. J. Schoonhoven, vau Noord-scharwoude; 6 uur, dezeide. Ohr. Ger. Gem. Gebouw »Rehobotb», Koningsweg, 10 uur en 6 uur, Godsdienstoefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Augustpnsteeg, 10 uur en 's avonds uur Godsdienstoefening. Herv. Gem. te Ondorp, 10 uur, de Heer Kater, Can didal. Herv. Gem. te Bergen, 9J uur, Ds. Natzgl. Herv. Gem. te Stompeloren, 9) uur, Ds. Werner. Zooeven ontvingen wjj een telegram, meldende dat Prinses Albert van België van een dochtertje is bevallen. Reeds eenige dagen geleden hadden wjj in Belgische bladen de geboorte van een jongen zoon zien aange kondigd die berichten waren dus min of meer voor barig en zijn achterna ook niet geheel juist gebleken. Zooals men weet is Prins Albert het derde kind van den broeder van Koning Leopold. Daar de Koning geen zoons (wel drie dochters) heeft, is Prins Albert troon opvolger. Hjj is geboren in 1875 en in 1900 getrouwd met de toen 24-jarige Elizabeth van Bejjeren. In 1901 werd uit dit huwelijk een Leopold en in 1903 een Karei geboren. Volledigheidshalve vermelden wjj nog dat Koning Leopold reeds 71 jaar is en sedert 1865 regeert. Keizer Wilhelm levert de bladen in deze dagen welkome copy. Zjj vallen hem aan over de weinig vlei ende wjjze, waarop hjj over de peis heeft gesproken. Niet onaardig betoogt de Frankf. Ztg. dat da Keizer ten opzichte van de pers op hetzelfde standpunt staat als zeer veel andere menschen Hjj geeft op haar af, wanneer hjj zioh aan haar ergert hjj prjjst ze, wanneer ze in zjjn smaak valt en hjj weet ze te vinden, wanneer hjj ze noodig heeft. Maar ook vertellen de bladen allerlei verbalen over dingen die de keizer gezegd zou hebben. Soms is dit scherts, maar soms draagt het ook een ernstiger karakter. Zoo wordt bjjv. gemeld dat de Keizer die immers de uitvinder van het gele gevaar ik thans over het roode gevaar heeft gesproken, dat naast het gele opdoemt. »Elk staatshoofd waagt tegenwoordig eiken dag en elk uur zjju leven Fallières zoo goed als de Tsaar, de president der Vereenigde Staten en de koning der Span jaarden. Volkomen overeenstemming heerscht er tnsschen de menschen, die in alle larden afschaffing van gezag, orde en regeering wenschen. Daarentegen laat de over eenstemming tnsschen hen, die belast zjjn met het hand gaven van gezag, orde en regeering veel te wenschen over. Ernstig en peinzend was de Keizer toen hjj sprak mot. een Fransch officier over anti-militaristieohe pogingen in Frankrjjk. Hjj zeide »Men houdt er van ovsral te her halen, dal beriohten over »verzwakking« van de Fransohe legers en vloten door den Duitschen Keizer mot groote voldoening zouden worden ontvangen. Niets kan minder onjuist zjjn. Welk een dwaling 1 Alle natiën in Europa zjjn buren En onze nationale levens zjjn te zeer asneengesnoerd, dan dat wjj niet allen de uitwerking zouden gevoelen van eenig kwaad, dat bjj een van ons binnen mocht sluipen. Eenige desorganisatie bjj leger of vloot van Frankrjjk kan mg slechte een reden tot ongerustheid zjjn. Want 'k weet, dat dezelfde desorganisatie vroeg of laat ook de Duitsche strjjdmacht zal bedreigen. Het anti-militarisme is een internationale geesel, het land dat jubelen zou als zjjn buurman hierdoor werd getroffen zou te vorge- Ijjken zjjn bjj de stad, welke zich in een feestgewaad stak, wanneer in een naburige stad de cholera was uit gebroken.» Ook wordt evenwel onder voorbehoud verteld, dat de Duitsche Keizer den Tsaar, voor het geval de Russische zeemacht onvoldoende bleek om den opstand te dempen, telegrafisch zjjn hulp zou hebben aangeboden Dat zal evenals vroeger wel weer niet waar zjjn De monarchen-ontmoeting, tusschen Keizer Wilhelm en Koning Eduard zal, naar thans officieel wordt gemeld, den 16den dezer te Kronberg plaats hebben. in Engeland wordt door 's lands vertegenwoordi gers nog steeds druk vergadeid. In het Lagerhuis heeft de uitgestelde beraadslaging over de bepalingen der wet be treffende de handelsgeschillen, plaats gehad, en in het Hoogerhuis is de onderwjjswet in tweede lezing met algemeene stemmen aangenomen. Uit de redevoeringen der oppositie bleek, dat vele ge wichtige amendementen zullen worden voorgesteld bjj de de artikelsgewjjze behandeling van het wetsontwerp in de aanstaande herstzitting. Over het tooneel in den Fimohen golf is thans het scherm weer gedaald. Weer is er een bedrijf van een drama afgespeeld, dat uit vele bedrjjven kan bestaan en waarvan wij, toeBohonwers in de groote zaal, die beschaafde wereld heet, het einde niet kunnen voorzien. Weer heeft er veel bloed gevloeid, weer hebben dit schijnt nu althans vrij wel zeker de opstandelingen de nederlaag geleden in den strijd tussehen zonen van één land. Maar in heel het Russisohe Oostzee-gebied laaien de vlammen der revolutie op. Na Sreaborg kwam Kroonstad en Reval, en thans is Helsingfors aan de beurt. Thans zjjn er in de Finsche Hoofdstad onlusten uitgebroken en dé/Lr hebben nu bloedige tooneelen plaats. Steeds dichter bij de Russische Hoofdstad komt het gevaar, maar ook steeds nader bjj schijnt het moment, waarop Rusland gebrek zal hebben aan be trouwbare troepen. In de Oranjerivier-kolonie heerscht groote teleurstelling over het feit, dat men daar niet terzelfder tjjd dezelfde grondwet als in de Transvaal beeft gekregen. Naar verluidt heeft de oud-president Steyn de regeering verzocht aan de smarteljjke verrassing zoo spoedig moge- ljjk een einde te maken. Verspreide berichten. Dezer dagen kwamen er te St. Petersburg 600 revolvers voor de Russische politie te Warschau. Op valsche pa pieren zjjn zjj in ontvangst genomen door de l'oolsche revolutionnaire socialistische partjj. De algemeene politieke werkstaking is in Rusland af gekondigd. In St. Petersburg bewaken politie en infan terie bedreigde punten. Dreyfus is warm in Zwitserland ontvangen. Hjj gaat evenwel met zjjn vrouw, schoonzuster en vier kinderen zjjn gewonen gang. Keizer Wilhelm zal in het laatst van September een bezoek brengen aan Spanje. Op het centrale meteorologische bureau te Parjjs is men van meening, dat de hitte nog lang zal voort duren. Ben aanraodln|. AMSTERDAM, 4 Augustus. Naar aan de lei uit Kota Radja woidt geseind, is dokter Diephuis wandelend, te Lbonga aangerand. Hjj werd licht gewond. Door electrlcttelt. ZANDVOORT, 4 Augustus. Gisteren is een jorgen, die de geleiddraad greep van de electrische tram, zoo ernstig door eleofrioiteit getroffen, dat zjjn hand en arm geheel zwart zjjn. De jongen is nog steeds bewusteloos. Zjjn toestand is hopeloos. Bess heagelRk bericht. OSTENDE 4 Augustus. Prinses Albert, de gemalin van den Belgischen troonopvolger, is hedenochtend van een dochter bevallen. Wet op de Arbelders-vereenlglngen. LONDEN, 4 Augustus. Iu den loop van de verdere discussies in het Lagerhuis over de wet op de arbeiders- vereenigingen, werd een amendement aangenomen, inge diend door Lawson en Walton. Hierbjj worden de trades-unions, óf bestaande uit werklieden, óf uit werk gevers, niet ontvankeljjk verklaard voor eischen tot schadeloosstelling voor onwettige handelingen, gedurende stakingen bedreven. De ■sulterR te E evsl. REVAL, 3 Augustus. Het Petersburgsche Telegraaf- agentschap meldt De torpedoboot 106, die gewoigerd had den panBer- kruiser Panyat Asowa naar Reval te volgen, is naar zee gestoomd. De mansohappen van de overige schepen van het eskader, dat in de haven van Reval ligt, gingen aan land. Zjj zochten beschutting in de bosschen. De be manning van den kruiser »Abrak" liet dezen op den oever loopen. Op de »Pospe6Bhil" hoef; de bemanning de vuren gedoofd. ONDERTROUWD 3 Aug. Klaas Snelalhieren Johanna Geertruida Dekker, te Limmen, onl. alhier. Herman Julius Gustaaf Raadman, te Dordrecht, en Jo hanna Maria van Amstel, alhier. Johannes Hondrikus Wagenaar, alhier, en Wilhelmina Gerdina Maria Post, ts 's Gravenhage. Simon Lourens de Ruiter, alhier, en Elisabeth Boot, te Zuid- en Noordschermer, onl. alhier. GEBOREN 3 Aug. Christina Catharina, d. van Adriaan Smit en Frederika Maria de Jong. OVERLEDEN 3 Aug. Andries Wallaart, 52 j. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar brengen ter algemeene kennis dat het verkeer over e<» door de Turfmarktsbrug van heden af is hersteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorz. 4 Augustus 1906. DONATH, Secretaris. Osr; AMSTERDAM. 2 Aug. 3 Aug. pGt N. W. SehuldS dito3 Nedtrland N dito, dito, üblig-5 <Jost*nrjjirObl. ia pap. fl. 1000 Tabr.-Aug. i dito, dito April-Oet. dito, Kronen 8000 b«Lvriie!Kron»nr.)M»i-Nov. ditoj dito 8000 b#l.Trj|»vtvronenr.) Jan.-Juli A Portugal la sar. 3°/0 M 10-1003 dito, Sa id. Amart. Siliuld 8'/. fronts 600 A Railand, Iwsng. Dombr. üblig dito, Binnsnlandsebs 1894A dito, 1880 gtéons. Z. R. 116-88618 llai-Nov. A dito, 18891* Alt sar. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 10«4. 4 dito, 189A, Donatz-SpoorwA dito, 1867/89 M 10-100 Mti-fiov4 dito, Groota Spw. üblig. 1861A dito, dito, Z. R. 5ö0 18984 dito, Transe. Spw. Obligi Z. 8. 116/616. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. tt. 685.... A dito, 1SS9..3 dito, In goud 1884, 13 Jan. 13 Juli6 bpanja, Obl. Buit. PerpetueleA furkije, gapriv. Conv. leaning 1S90A Raeap. gaunifleaarda schuld fret. 500-1500.. A Sgypta, Obl. laaning 1876A tissieo, Obl, Binn. 8th. aflosb. oblig5 dito dito 189? f Venn aai* Obligatiën 18814 ST. V. Noord-Holl. Grond-Cradiat. Pandbr.. i fJ, W. Pat. Htp. Pdbr Nederland, Cult. Maattah. d. Vontal. Aaad. dito, Koloniala Bank Aandatlini dito, >td. Ind. Handalsb. Aand. dito, Kon. lad Mij. t. expl. patr. br.A. dito, Patr. Mij. 8umatra-Pal»mbang A. dito, Aand. lad. Ind.Expl.Mjj Amerika, Naw Orleans Railw. C. Cart v gaw. Aand Unitad States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cart v. Aand.., „v. Pref. Aand. Nederlsmd, Expl. St. Spw. Aand..... dito, Natl. Ctntr. Bpoorw. Aand. f 860 dito, N.-Erab. Boxtal. W. Aand. 1876/80 gaat. [talie, Spoorwtfleening 1887/89 i dito, Zuid-ltti. Spoorweg-Ohli Polan, Wan.-Weenen Aandaal... Rutland,Wiadik. 1885 i Z.B. 315 Oblig... i Amsrika, Atahiton Topak» Cart v. Aand... dito, Alg. Hyp. OfcL Roek Island eomp. Cart. v. gaw. Aandsaien. dito, Danv. Rio Graada gaw. Aand dito, Eria Spw. Mjj gaw. Aandaelan dito, Illinois Cart. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Mis». Kans. Taxa» Cer v. Aand. dito, dito, la Hyp Norfolk Western Cert. v. gew. Aandoelen dito, Oregon Calif, goud la hyp.... dito South. Patifie. gaw. Aand dito, Southern Railway gaw Aand dito, Union Paa. Hoofd. C. v. A Union Pae. Convert Gold. Bond. A dito Wabash Ct pref. Aand Nederland. Stad Amsterdam f 100.3 StaugarjjeTkeits Loten.- A Oostenrijk, Staatel. 186ó.6 dito, dito 186A...... Rusland Staatelarnlng 1864 Loten s dito dito 1866. Dito.5 Turkije Spcorsregtetnfnf Alkmaar, 4 Aug. 7 Paarden i 100 a 126 Veulens 4—33 Koeien on Ossen f 150 a 260, Vette Kal veren a P. Ned, pond 0 ct„ 48 Nuchtere Kalveren f 12 a 18, Ezels a 278 Magere Schapen f 10 a 25, vette Schapen per ned. pond a 0 lammeren f avette varkens p. ned. pond a —,25 Magere id. f 15 a 18, 171 Biggen 10 w. f 8 a 10.75 8 Bokken en geiten f 3 a 7, 0 bokjes f 0 a 0.boterper 4 ned. pond hoogste prjjs f 0.70, middelste f 0.65 en laagste 1 0.60. aanv. 3116 kop, eieren f 8.75 a 4.25. Groenteveiling Bovekkabspel, Station 4 Aug. Bloemkool f 6,a 7,50 (le soort), idem (2e soort) f 3.a t 4.50, aangev. Aardappelen (gr. moizen) f 1.70 a f 1.90 per H.L., idem (kl. muizen) f 0.50 a f 0.70, idem (ronde) f 1.40 a f 1.80, idem (blauwe) f 1.80 a f 2.Aanv. 6480 zak. roode kool f 3.50 a 4.50 id witte f 4.a f 5.— id. gele f 4.25 a f 5.50. Hookn, 4 Aug. Tarwe f 6.50 a 8.25, rogge f a gerst f 4.75 a 5.25, haver f 4.50 a 0.witte Erwten f a groene dito f a grauwe f a vale f 12.a 16.50, bruine boonen f a karweizaad f 14.75 a mosterzaad f 21. 9 paarden f 60 a 200, 10 koeien f 150 a 185, 94 schapen f 16 a 26, 0 lammeren f a 4 kalveren f9 a 18, varkens f a 0 zeugen f 0.— 0, 80 biggen f 8.— a 14.0 kippen f a kip eieren 3.50 a f 3 75 per 100. 0 Erndeieren 1625 kop boter 624 a 05 ct. per kop. Den 15en Augustus a.s. hopen onze geliefde Ouders JOHANNUS FREDERICUS HAZES en GEERTRUIDA VAN DIJK hunne Sft-jarlge Wchtvereealglng te her denken. Hunne dankbare kinderen. Alkmaar, 1906. Voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj het overlgden van onzen Eohtgenoot, Vader en Behuwd- vader, den Heer D. M. HABTEVBliD, betuigen wjj onzen oprechten dank. Alkkaah, Wed. D. M. HARTEVÊLD 2 Aug. 1906. Van Bentim Baibt en Kinderen. De ondergeteekenden betuigen hun harteljjken dank aan Familie, Vrienden, Baren en Oud-baren voor de vele bljjken van belangstelling bjj hun 25-jarig huweljjk ondervonden. Alkmaar, Augustus 1906. J. HEINIS, Echtgenoote en Kinderen. Hiermede betuigen wjj onzen harteljjken en welgemeenden dank voor de vele bljjken van belangstelling de 1 Aug. ondervonden. P. HOEKSTRA ea Familie. G. BUK en Echtgenoote betuigen bannen harte ljjken dank aan allen, die Zaterdag 21 Juli jl. tot een voor hun zoo bigden dag hebben gemaakt. Vooral voor den wekeljjksohen steun, dien wjj door de edelmoedigheid van vele ingezetenen, gedurende een jaar hopen te ont vangen. van "FR/EZENVEFfQ j iyr> verkrygbaar by- LAAT 67. LOOI f 120, vet behulp van eeu Werkvrouw. Bjj «xploit van mjj deurwaarder, d.d. 4 Augustus 1906, is opgeroepen JONAKNEB WIJkBTBA, zonder bekende woonplaats in het Koninkrjjk, om te verschjjnon in Raadkamer van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, in het Gerechtsgebouw aan den Geestersingel, aldaar, op Donderdag 9 Augustus a.t., des voormiddag» ta 10 V» aar, teneinde te worden gehoord op het verzoek van zjjne ehtgonoote, ELISABETH JEENSMA, tot het bekomen van verlof om kosteloos te procedeeren tor fine van echtsoheiding. H. J. HAASBROEK. Wie iets te vorderen heeft van verschuldigd is aan of borgtogt bezit ten laste van den Heer JACOB PEPPINti, in leven landman te Ltuuen en aldaar overleden den 1ste Juni 1906, wordt verzocht daarvan opgaaf te doan vóór den 20ste Augustus 1906, ten kantore van B. WIELAND LOS, Notaris te Uitgeest. op IHusdag 7 Augustus 1B06des namiddags 1 uur, in het Café Welgelegen", aan het strandten overstoan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van s'aande en gelegen op den eersten stand aan de Voor straat te Egmond aan Zeekadaster sectie A No. 682 groot 1 are 96 centiaren. Bewoond door de eigenares Mej. de Wed. P. DE GRAAFF Oz. en te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris, aan de Breedstraat te Alkmaar. op Naandag 6 Augustus 1006, bjj opbod en op Haandag IS Augustus 19O0, bjj afslag en oom- binatie, telkens des avonds 7 uur, in het ealé „Centre 1" aan de Nieuwesloot, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van: 1. Een zeer ruim en flink gebouwd Winkelhuis, geschikt voor alle zaken, staande op den eersten stand aan de l»augestraat op den Hoek vau de Achterstraat, te Alkmaar, ter grootte van ongeveer 70 centiaren. 2. Een Winkelhuis staande naaBt en achter perceel 1 ter grootte van ongeveer 62 centiaren. De peroeelen zjjn bewoond door den eigenaar den heer J. L. TRIJBETZ. Te aanvaarden bjj de betaling der kooppenningen op 24 September 1906, en te tezichtigen dageljjks met toestemming van den eigenaar. Inmiddels uit de band te koop. Te bevragen bjj voornoemden notaris en bjj den heer Jb. Pz. WAGENAAR te Alkmaar, door wie alle inlich tingen worden verstrekt. belast zich met het koopen en verkoopen van Effecten, inwisselen van Coupons, incasseeren van Wissels op het Binnen- en Buitenland, neemt Gelden a deposito enz. Kantoor PABTOOBITEEG. EIGEN WBBKPL4AT8. voor alle huishoudelijke bealgheden en wanneer noodig la de Zaak (Café) behulpzaam (e z(Jn, AdresJ. PRONK, Celebesstraat 12 Amsterdam. Inlichtingen verschaft ook Mej. SLINGEREntink, Langestraat, over het Stadhuis. Bizouder goedkoope prjjzen, alleen mogeljjk door de veeljarige vakkennis. Groote sorteerine. Ruilen en Inkoop van GOUD, ZILVER, JUWEELEN en KORALEN. Hoogste waarde. Repareeren, Graveeren op GLAS en METAAL. Vergulden. Verzilveren. Vernikkelen. SPOEDIG, NET en GOEDKOOP. tynani te Alkmaar. Zjj die wenschen deel te nemen aan het dat gehouden zal worden op 3 en 4 September' kunnen zioh tot den 25sten Augustus sohrifteljjk aanmelden bjj den ondergeteekende. Dr. M. N. J. MOLTZER. Conrector. Alleen in flesschen verkrijgbaar te Al kim a ar: bij de heeren NIEROP SLOTHOUBER.j ANSINGH MESMAN. E|n k huizen;: bg WOUTER RUITER. H e 1 d e r bjj G. KOPPEN. Hoorn: bjj J. NABER f n GEBB. EIJKEN. Hoofd-depót bjj Wed. P. W. PEEREBOOM te Wormorveer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3