Openbare Verkooping BOERENPLAATS, Bergen in Woord en Beeld SCHOONHEID NIEUWE BESSENSAP Het Photografisch Atelier van SigarenmagazyD van E. BROERS Nelly en Vosje Banketbakkerij en Lunchroom is BIJLOOS' flooffl-Bau flf Gas- Waterleiding, SpreekbuizenElectrische Schellen Nuts-Spaarbank Lij nzaadkoeken, MERK TC T. CROK,TL,. KOSTER k m BATENBURG, Sigarenmagazijn JACmUTIKELEN. C. HULST Hof, Alkmaar. Landbouwcrediet, Foto's Matdruk De RENAISSANCE CHOCOLADE en ALKM. JONGENS 8D BOTERKOEKEN. Ontvangen V rucbten-limonades, Muziekuitvoering Bergen's Fanfarekorps, per „ALKMAAR-PACKET" CARBOLINEUM „Utrecht" CARBOLINEUM ..Utrecht" Aanbesteding. Omnibusdienst. AVOND-WATERTOCHTJE te ALKMAAR, Huismanswoning, Schuur, Hooiberg, Boomgaard en Erf, Stokpaardjes-Lelieumelkzeep Speciale Inrichting HEDEN ONTVANGEN Firma De Wjjs Broers. BERICHT. LEONARD VLAANDEREN, W. F. STOEL Zoon, Alkmaar. Banket-, Koek- en Luxebakkerij. G. S. GROENE WOUD, WAAROM WAAROM Het reeds 20 jaar bestaande adres voor den aanleg van Zuivere Murwe Waterdichte Dekkleeden Dorschkleeden Scheeps- en Molenzeilen Br andspuit slang en en verdere benoodigdheden. STEARINE-KAARSEN REIJNVAANS Sigaren. Langestraat 59. Alkmaar» Voordam C 13. J. CHRISPIJN, ,«532» C. VAN STAM, Banketbakker, J. H. ELFRING. op Zondag 5 Augustus as., Aug. Maschmefjer. snel werkende Machine van ALKMAAR 's avonds 6 uur tot W0RMERVEER of 7 30 uur tot KNOLLENDAM. en terug te AL1K.MAAIL 10.15 uur. op Maandag den 17 September 1906 bjj opbod en op Maandag den 24 September 1906, bij afslag en combinatiën, DE KAPITALE genaamd het Hemeltje P. O. 13, bet ophoogen en aanglooien van den Nauernaschen Vaartdyk van den Molen de Woudaap tot de Noordersluis van den polder Krommenie Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h HERMa. COSTER ZOON. M. VAN REENEN—Völtbr. Prtjs ingenaaid fö.75; gebonden f i.15. (geneeskundige) F. J. W. LAMBER.T, DE PRIMA OUDEGRACHT, 201 ALKMAAR, De beide wettig gedeponeerde merken 2i/2 cents SIGAREN, kunnen H H. Rookers met het volste vertrouwen worden aanbevolen. STOOM-MOTOR- en ZEILVAARTUIGEN s- SCHEEPSHELLINGEN <?«- is*- &*- &*- &*- &*- Herstelplaats van motoren, stoom- en andere werktuigen IJzeren Vletten te huur &*- &*- o- Alvorens naar het strand te gaan, ver- zuime men niei eenige Gebakjes, Taar tjes, Koekjes, fijne Chocolade, Bon bons Drops of Saucijzebroodjes of Amandelbroodjes mede te nemen nit de tegenover Station en Prins Hendrik-stich ting. ALLES DAGELIJKS VERSCH. Hofleverancier. is bij M. A. Erkamp, Zeilmakerij. Zaadmarkt C 65, Alkmaar. van de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", Van het station te Bergen naar Bergen aan Zeevanaf Zondag 5 Augustus a.s. dage lijks bij de aankomst van de Tram van 11,30, 1Qur en 230 uur. Van Bergen aan Zee 12 uur, 1.30 en 4 our. De ondernemers, Brakenhofi en Min. Eenigst adres voor ALLE SOORTEN verkrijgbaar bij worden in de mooiste tinten welke niet geel worden vervaardigd door Probeert s. v. p. de batons i la Reine de echte Franscbe gegarandeerd zuiver. G. W. van der VEEN, Hanketbakker. Kok. 's namiddags 7—9 uur, tegenover huize KRANENBURGH. KALKFABRIEKËJNL STOOMTRASMOLEN, STEENKOOPERIJ. Handel in Bouwmaterialen. wit, rood en blauw, hard en meskant L ELEGANT. wordt gebruikt om verrotting van alle soorten bout tegen te gaan, geeft tevens een mooie bruine verfkleur op het hout, wordt steeds toegepast voor Schuren, Deuren, Heiningen, Karren, Wagens, Ladders, Veranda's, Vochtige Muren, onder houten Vloeren, voor het verwijderen van zwam en paddenstoelen en verder op alle planken gebouwen en hout wat aan grond en openlucht is bloot gesteld. is verkrijgbaar aan onderstaande adressen J. KRILLER M. ULDER D. TROMP Jac. STOOTEN D. WOUD J. MOLENAAR J. APPEL C. BESSE Wzn J. MULDER C. SCHIPPER Gzn. R. K. KOPPE Zn. telkens des middags IS aar, in bet koffiehuis »DE VERGULDE VALK. van den heer IJ. OLDENBURG, aan de Qeerenst.raat, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, v»n BHITAAIVUB UIT FLINKE ■JHl UITMUNTEN!» ■au «Ie Noordervaart, In de Seheraoeer, ieoi flchenaerhorn, te zamen ter grootte van 31,76 SO Hectaren. Verhaard aan den heer DOETS. Te aanvaarden bet Innd, Kersttijd 1906 en bet hals, schaar ea erf 1 Mei 1007. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris van de Breedstraat A 48 te Alkmaar, alwaar tevens kaarten der perceelen te bekomen zjju DIJKGRAAF en HEEMRADEN van de SOHERMEER «allen op Zaterdag 11 Augustus 1006, des voor middag» ÏO aar, op het raadfaah te AUmaar, in het openbaar aanbesteden BESTEKKEN de«er besteding zjjn verkrjjgbaar bjj den heer C. NIEROP in het Noorderpolderhnis (postadres Htowpetoren) tegen betaling van f 0.25 met bijvoeging van frankeerkosten. Aanwijzing van he' werk zal plaats hebben op Maai dag 6 Augustus 1906, te beginnen des voormiddag» ÏO aarbjj den molen de Woudaap. Djjkgraaf en Heemraden voornoemd C. GROOT Gz., Fd. Djjkgraaf. C. DEKKER Pz., Secretarie. DOOR bestaat in een teder vlekkenloos gezicht, frlscb, rooskleurig ulterlUk, witte fluweelzachte huid en verblindend moot gelaatskleur Dit alles ver- krjjgt men door van BERGMANN Co., Ra e b e a 1 ecbte fabrieks merk „Stokpaardje»''. Per stak 50 cent by LH9 RIJL99I, Coiffeur ALKMAAR. VOOR VAN Leeraar M.O., Toussalntstraat 16, 9uvenuogenden zullen op advies van den hnisme- dicus gratis behandeld worden. Aanbevelend, is, tot nadere aankondiging des Maandags gesloten. Er worden bjj bestelling van I dozyu Visites, mat- drnk, k f2, vooraf proeven (2 poses) geleverd Aanbevelend, in honderden gemeenten van ons land verspreid? wordt de naam van den fabrikant door duizenden dankbaie moeders met eere genoemd dit HAABWATHK het middel bp aitneuieitdheid is tot het dooden van alle Hooiüonreinheden. Het bevordert den haargroeiis volkomen onschadeljjk en heeft dit meer dan 25 jaren bewezen. 7((|i 36, 66 en 69 Cent per flacon. Let bjj het koopen op den naam J. HIJI.993 in de flesoh en op het etiket gedrukt. Wederverkoopers wenden zich tot den Fabrikant i. BIJLOOS te Alkmaar. Fnldseu O 99, ALKMAAR. vergooit 3 procent rente over alle Inlagen van af een gulden. De rente van nieuwe inlagen gaat in den Iflden der zelfde, respeotieveljjk den lslen der volgende maand. IllUAUHKr Maandag van 1011 i)nr voormiddags. Woensdag 6-7 namiddags. Zaterdag 7—8 ▼an Vftbrlekiaerk gedeponeerd Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtaigen. voor Kaas fabriek ca en Uorschmachlnes. In alle grootten en soorten. leveren tegen coucurrecrende prjjzen Opgericht A°. 1848. HARDEWITTE en Z IV E RE te ICHIUBAfl. Bekroond: te Weenen 1873 met do Verdienst-Medalje; te Parjjs in 1878 met de Goaden Medalje; te Amsterdam ln 1883 met de Honden MedalJej te Antwerpen ln 1686 met het Fere-Diploma (hoogste onderscheiding.! te Parjjs ln 1999 met Hrand Prlx. flljn verkrjjgbaar Dj) alle voorname winkeliers Dett kaareen vonken niet na en geven teer weinig rook big hel uitblasen. „MATANAA6". Aanbevelend, W. 6WAUF.R. lOOBDHOLLAKDICH Hoorn, Graveshage, Delft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99. Lelden, Koit Rapenburg hoek Breeatraat. Kapitaal s T w e e mlllloen Kalden, waa-vao geheel geplaatst on volgestort f 1.000.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt gelden ln deposito, belast zich met deu aan- ea verkoop van eMecteu en coupons, sluit belee- nlngen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot bet Kassiersvak beboerende. Staat op 30 J u u i 1906. Loopende Üredieteu Deposito's Reserve J. M. DE 80NNAVILLE, Vice-President-Commissaris. f 4.141.886.86* 671.447.66* 163.646.17 J. P. M O E N S, Directeur. Matige prijten. Atelier dagelijkt geopend. vau HINUK1H8 te Alkmaar, zjjn verkijjgb;.ar bjj waar tevens het beste adres ie van de vermaarde HeJ. C. M. UGMttln, I «eer ar es Plano en Theorlo. Mient C 15, ALKMAAR. Spreekaien Woensdag,Donderd&g en Vrjjdag van 12 uur. 9ndergeteekende belast zich met het Inrichten van vennoot scha pa koopmaas- en pnrtlcultere administraties vol gens elke methode j het periodiek bjj honden en controleeren daarvan, desverlangd volgens contract het omzetten van bestaande stelsels In dubbele methode, b.v. bjj vervorming van eenige bestaande zaak tot Waamlooze Ven nootschap j bet onderrichten van vast perso neel tot waarborging van een correcte toe passing i de samenstelling van balans en winst rekening, het opmaken van rapporten b|| overdracht of overname van bestaande zaken en bij oprichting van Vennootschappen, enz. Advies gratis en tot niets verbindend. Heferentles van bekende handelaars en Industrleelen hier ter stede worden gaarne verstrekt. HUNT 8. ▼au W. F. STOOL KOON, Alkmaar. Metselsteen levert voor lagen pry s de BMBOldM BTHMK- FAHB1HH van Wettig gedeponeerd. Bekroond Internat. Tent. ANTWBBPBN 16 ■el 1996. De Firma LA RUCHE bericht dat zjj in den handel heeft gebracht uen tot het vervaardigen van XHUFSTHIKDABSKIN. Bjjzonder voordeelig voor H. H. Magazy&houders. Prospectus wordt op aanvrage gsarne franco toegezondey. Alleenverkoop voor Nederland, E. F. M E IJ E R, Gelderse! ekade 8, ROTTERDAM. AGENTEN gevraagd door geheel Nederland. Mr. Timmerman Stompetoren. Schermerhorn. Oterleek. Qrootschermer. in Verfwaren Mr. Timmerman Scheepsmaker Timmerman Aannemers W. KLAVER Rustenburg. Johb. HILLE Ursern. W. BAKKER J. MEIJER K. LEEGWATER Mr. Scheepsmaker J. TUIJNMAN Mr. Timmerman Bergeu. De Rijp. J. MELKER Steenkolenhandel Egmond a.d. Hoef. Graft. H. CON1JN Mr. Timnierman aan Zee. 71 -T. V. d. PLAS C. Azii. n G. ZWART Westgrattdijk. Gebr. APELDOORN Timmerlieden Binuen. H. VAN STEEG Mr.Timmerman Heiloo. N. BOLTEN ENGERING Limmön. KUNST C. RES Oastriotim. C. KABEL 1 B. NIJMAN Heemskerk. II. HEESTERBEEK J. MESSCnAERT in Bouwmaterialen G. SLOOtEN Houthandel Oostgraftdijk. Gebr. W. C. POL AND Timmerlieden Akersloot. J. TERLUIN Mr. Timmerman C. HOOGZAAD Oudorp. J. BRUIN Scheepsmaker St. Pankras. A. GROOT Mr. Timmerman Heerhugowaard. Wed. D. POLAND Draai. C. GROOT Hensbroek. 11 ln alle andere gemeenten worden verkoopers gevraagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 7