landbouwwerktuigen Land-, Akker- ei Tuinbouw V. S. OHMSTEDE J. Czn., Courage Co., Limited. Lmol-Licht Regen-, Wel- en Beerpitten, Kolken, cuz. Mi /I 1. KV HL SEIZOEN- COSTUMES 1. KV HL, Frei ALBADA VOORAAN. De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Alkmaar. BrmmBciiiie-laatsctiapDii tot DovorioM m Misarbeld, De nieuwste Japongarneering a a Residentie Hypotheekbank. ian Sproeimachines, GIERPOMPEN M. A. Erkamp, Schrijfonderwijs. Betonfabriek Hof B 25, Alkmaar. Alkmaar, Hof B 25. NATIONAAL SCHEEPSVERBAND. 'f 5s 3 J. LIND Hz. 8 WESTZAAN KINADRUPFELS van Dr. de Vrfi Vanaf Vrijdag 3 Augustus zullen alle Heeren en Kinder- voor spotprijzen worden opgeruimd. VERMOREL'S PloegenEggen. Mest- en Slechtvorken. Ballas tschoppen Grasperkscheerders. TUINGEREEDSCHAP. Dijk. ALKMAAR, Dijk. LONDON EXTRA STOUT. WESSANEN A LAAN LIJNZAADKOEKEN Doelenstraat, Alkmaar. J. F. LINDEMAN. O T I JZBKT. c O T IJZE KT. Int. Tel. 5395. AMSTERDAM. Heerengraclit 136. STEAM BHIPPIISTO (Lancashire <fc Yorkshire Railway). te Ter vervanging van NATUURBOTER, om koken, om te braden, om te stoven staat Prijs 40 Cent per kilo. Fabriek van gas-, petroleum-, benzine* en zuiggas-motoren. THOS. H. WHITTICK Co. M N in g Zijden Stoflen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Galons, Broderies, enz. enz., 'S-GRAVENHAGE, Plaats |a Verstrekt gelden op eerste Hypotheek en geeft, Directieonder Notariöeie oontröir, 4 pCt- Hypotheekbrie- KINDEREN EN ZWAKKEN De £2chte MIENT 25, Alkmaar. I/O en i sk^S met enkelen en dobbelen Sproeier. Handzaai-Machines. HANDSOHOFPELS. Noho ff ©1 werktuigen TÜINBaNKEIST Tuintafels, Tuinstoelen, en meerdere GEREEDSCHAPPEN voor in de Magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van is het aangewezen licht voor Kerken, Hotels, Herbergen, Studeer- en Huis kamers. Plaatsbaar op elke lamp, weinig verbruikend, hooge lichtkracht, geen onderhoud, altijd gereed. Agent Fnidsen C 60, Alkmaar. W or m erve© r. Koninklijke© Fabrieken. In korten tjjd succes verzekerd. Speciaal ingericht tot het maken van werken in gewapend beton, als Bruggen, Duikers, Fundeeringen, Ier-en Provisiekelders, Regenbak ben, Schoeiingen, Dampaleu, Vloeren, enz. enz. CONCÜRREERENDE PRIJZEN. Aan de Alkmaarsche IJzer- en Met aalgieterijAlkmaar. fl d w ed P° a>" 5 De Vennootschap verstrekt Geld onder Scheepsverband met en zonder com binatie van Levensverzekering en geeft Pandbrieven uit, rentende 4 7S in stokken van f 1000—, f 500.— en t 100 welke verkrijgbaar zijn bij de firma tl© I ange Ac de Moraaz, Alkmaar Geregelde stoomvaarttusschen Amsterdam en Hull-Goole. Bij dezen bericht ik U, dat ik over de door Uwe fabriek op 15 November 1905 geleverde zuiggas-motor van 20 effectieve paardekracht en complete drievoudige maalinrichting, ten volle tevreden ben. De motor werkt zeer regelmatig en gebruikt in een werkdag van 10 uren 70 K.G. anthraciet en maalt met de nieuwe systeem maalin richting, ruim 300 mud rogge iu 10 uren. Bij zeer scherpe steenen heb ik 45 mud goed fijngemalen per uur. Ik kau daarom dan ook, iedere molenaar een dergelijke inrichting met warmte aanbevelen. Aan belangstellenden stel ik mijne inrichting ter bezichtiging. Beverwijk, 14 Juni 1900. Hoogachtend, U.Ed. Dw. Dienaar (w. g.) S. N. SMIT. Geregelde wekelijksche alvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct). 1 Ö.ffO ©11 meer verdienste per dag. AMSTERDAM, Keizersgracht 263. 0 V N Pa V A u 4> U zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE V0ER1NGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze by MIENT 1 - ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. cv rt> 0*1 Maatschappelijk Kapitaal: Een Millioen Gulden (geheel geplaatst) K- E. ABBING. - Jhr. V. BOREEI.' ven nit, tegen den koers van pCt «etf&PrRAKS.PAK «Ct3PtR7.tK.O PAK Chemische Fabriek van 11. NANKING, den Haag. Vronwers Horsclydcwaslraal, l.oadnn. F.enig agent voor Alkmaar en Omstreken, J. OTTBRi Hool'aio, Alkmaar. Opgericht 1765. Voedert uw Vee met de aulvere maar we me? k „Ster" en W. Ii. uitmuntende door hoog emit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. BEAU-DIPLOMA Pargs 1900. NBOBN «OUDBN IBDA1LLB8. Si. BAKBBB Fi., Leeraar ta het schooa- ae r||vea M. O. Inlichtingen verstrekt de Heer K. BAKKEB Dz. Architect, Stationsweg, Alkmaar. (IYBTBBM HBNlBBlCadl') Steeds voorradig t IO jarr garaatle. Aanbevelend, Attest. •PS TJ CD CD SC" O CD ca CD CD CD S 3* a. CD -I i CD CD O. ca wet saelvareade stoomscliepea, la verbinding aiet geheel Bagelaad. l'ltnualeade gelegeahcld voor het vervoer via groeatea, vruchten, vlericli ea dergelijke artikelen. Via ABITBHUAH s lederen DIS8UAO- ea ZATLBUAUAIOK». Adres bjj de AGENTEN: Gebroeders SCHEUER. Naar Zuid-Afrika per ünion-Castle Lijn. Expeditie v»n poederen en Passagiers bg de Agenten te A me ter dam, DE VRIES A Co., De Royterkade 100. Voor Passage ook door HOIJMAN SCHUURMAN's Scheepsagentuur, Reguliersbreestraat 1. Voor bet brclea van BOIIBN, bOHÜBJV en aadere artikelen zoeken wjj vrouwelijke zoowel ale mannelijke personen oit eiken stand, onverschillig waar woonaeht g. Eenvoudige en vlugge abeid gedurende het gebeele jaar. Vakkennis onnoodig. Wij koopsn het werk. Inlichtingen te bekomen by den Heer J. BB LAftOK Ca. Js. la., Bankier te AI.KBS4B AlNDERrlEElH1 met nevenssta&nd fabrieksmerk zjjn overal verkrjjgbaar a f 0.75. Ook rechts reeks eu lianoo vau de fabriek tegen inzending van postwissel, i f 0,75. Vraagt overal BIAlMBlMGa BIWIT8TAAL a ILIA per Uterllesch per 'f, llterflesch f 0.10. Verkrggbanr bij de Frma J. SCHOUTEN Co.. ANSINGH MESMAN en NIEROP t 8L0TH0UBER, Alkmaar. Gebroeders SCHENKE, j ii i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8