No. 182. Honderd en achlsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. flerhalingsonderwij s binnbniTand7 Gemeente-Rekening MAANDAG 6 AUGUSTUS. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. «long-en^ en Meisjes. liUltenwMt Otarlstoffel. ALKMAAR BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeens kennis, dat de OeMeente- rekenini, dienst l»OA, op de Secretarie van beden af voor een ieder tor lezing redergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrjjgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter.' 2 Aug. 1906. DONATH, Secretaris. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente won- tchen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebbon deelgenomen, vmm 8 tot en «Met lO Augustus m.s., des avonds vmm 68 ure ten stadhnize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de KederlMudsche taul b het rekenen c. het boekhouden, het hundelsrekenen, het tn- d. richten van eenvoudige ndnafnlstrntle indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Frnuscbe, Dultsche en Fngelsclic tnal f t. de MUttlge handwerken voor meisjes. Het sohoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de sohool bezoekende, per kind f 1 voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor nalnvernaogenden is slechts de helft en voor ouvernaogenden geen schoolgeld versohuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd bij de aangifte het vaccinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Hulp bij ongelukken. De deelnemers aan cursussen in verbandleer, gehouden door de vereeniging «Eerste hulp bjj ongelukken*, ont vingen vanwege het ministerie van landbouw, njjverh'id en handel een rondschrijven, wa&rio hun de gelegenheid wordt opengesteld zich te doen plaatsen op een bjj het departement van oorlog gehouden ljjst van personen, die ziek beschikbaar stellen om in tjjd van oorlog behulpzaam te zjjn bjj de militaire verpleging. Voor de toekomst verbinden zjj zich tot niets, doch ze vermeerderen hun kansen op bestaansmiddelen in oorlogs tijd door bjj het legerbestuur of bjj het Ned. «Roode Kruis* in dienst te kunnen treden. Bjj oorlogsgevaar zullen uit de alsdan zich aanbiedende vrgwilligsrs de meest geschikten worden gekozen voor verpleging en vervoer van gewonden. Men sohrgft aan de N. R. Ct. In Indische kringen in Den Haag bewee t men te weten, dat de le luitenant H. ChrUtoffel reeds vóór rgn vertrek uit Nederland aangewezen zon zjjn om, bjj aan komst in Iodië, bestemd te worden ter opsporing en vervolging van den onvindbaren vorst van Gowa. Zooals bekond is, verwierf Initeuant Christcffel zich in Atjeh den uaam van bjjzondere gaven te bezitten tot het uitvinden en overvallen van de schuilplaatsen en verzetsmannen, en was dit aanleiding hem vaar de Z. eu O, afdeeling vac Borneo te zenden, waar 'c ons tot dien niet had mogen gelukken den ons vjjaodigen pretendent-sultan in handen te krjjgen. Christofiel slaagde ook hierbjj zjja eerste uitrukken wist hjj het toevluchtsoord van onzen tegenstander te bereiken, die bjj de overvalling sneuvelde. Een en ander maakt 't niet onwaarsohgaljjk dat de gouverneur-generaal zjjn oog weer op dezen officier laat vallen, nu de vorst van Gowa z ch eerst in Zuid- en daarna in Midden-Calebes aan alle onze vervolgingen weet te onttrekkenmaar ook is 't door dit alles ver klaarbaar, dat de nieuwtjes makende gemeente hem daarvoor aangewezen heeft, ongeacht de bedoeling der autoriteiten in Indië. Volksomderwfjs. Na opening der vergad-rinc Zaterdagmorgen heeft dr. D. Bos, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een voordracht gehoudeu o»er de taak van Volksonder wijs* in deze dagen. Spreker beval aan, het tegenwoordige subsidie-systeem verbeterd te aanvaarden; het jjveren voor byg ëie, kindervoeding en kleeding, baden en vacantie koloniën den leerplicht meer effectief te maken, en dan tjjd té verlengen; voorts meer scheiding te maken tusschen kinderen van normaleo en abnormaal-geringon aanW en ontwikkeling. In het reglement dsr vereeniging zjjn de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangobraebt: In art. 1 vóór bet woord: «Volksonderwjjs» is geplaatst he. woord »Open- baar,» zoodat art. la luidt: »De Vereeniging Volksonder wijs, gevest'gd te Amsterdam, stelt ziob ten doel: a. De algemeene volksontwikkeling te bevorderen en in het bjj- zonder de belangstelling in het openbaar volkonderwgs te wekken en levendig te houden Na langdurige discuBsie werd besloten ait. la aldus te lezen; »De algemeene volksontwikkeling te bevorderen en in het bjjzonder de belangstelling in het openbaar lager en het daarmede iu karakter overeenkomende bjjzondor onder- wjjR te wekken en levendig te honden». Daarna kwam in behandeling een vooistel van de afd. Winkel, lnidende»De vereeniging «Volksonderwijs* verleent geen subsidie, direct noch indirect, aan inrich tingen, waar confessioneel onderwjjs gegeven wordt." De indiening van het voorstel is een gevolg van de omstan digheid, dat in 1905 subsidie verleend is ten behoeve van schipperskinderen zonder onderscheid van gezindheid. De af-i. Winkel acht dit tot nadeel van do O. L. school, de Volksschool en in strjjd met een in de vergadering van 12 November 1901 to Amsterdam aangenomen motie. De vergadering heeft bet, voorstel verworpen. Als plaatB waar in 1907 de algemeene vergadering zal gehouden worden, is aangewezen Amsterdam. Wie een tiental brieven nit bof- en hoofdstad heeft gelezen, moet wel overtuigd zjjn, dat bet daar waB «zco heet en zoc brandend, dat de mosscheu op bet dak gaap ten, 't welk, op gezag der Hollandsche manier van spreken, de grootste hitte is, die mer. zich voor kan stellen.» Wie niet overlnigd is, is voor overtuiging niet vatbaar. Bjjna allj brieven zjjn variaties op het bakende thema: «hoe warm het wat." Hst is wel aangenaam voor een briefschrijver, dat hg zjjn warmte-gevoel eens kan lachten en bet is mischien niet onaangenaam voor den lezer, dat eens te lezen. Maar op een zonnigen namiddag al die warmte-varianten te moeten doorworstelen is niet aangenaam. Niet ieder toch weet zjjn brieven zoo aardig ie illnstreeren als de Haagscbe correspondent, van het W. v d. Ddie o.a. schrjjft: »'t is in een stad om te doen zooals eene koe, die 'k zag op weg naar het slachthuis: midden op den rjj- weg ging ze liggenen toen een agent er bjj kwam, wiens beveJeu volgens de politie-aankondigingen «onmiddelljjk" moeten gehoorzaamd worden, en den slagers jongen met zjjn koebeest tot «doorloopen" maande, ant woordde de jongen «je krijgt een kwartje van me als je 't gedaan krjjgt." «Hoe warm bet was, en hoe leeg, kan men ten opzichte van de brieven zeggen. Het meest belangwekkende laten wjj bier volgen. De schrjjver vaa de Haagtcbo Kroniek in de N. Gron. Ct. zegt: „Met leedwezen heb ik en bebben zeker zeer velen met mg kennis genomen van de beschouwingen, die de N. Arnh. Ct. en ren medious in dat blad, aan de bedroevende gebeurtenis in het koninkljjk gezin hebbon gewjjd. Ik weet niet wat onkiesober te normen, de wjjze waarop in een deel de- bnitenlandsobe pers over de troonopvolging is gesproken, of de poging van leekeu aa zelfs van een medicos, om voor bet droevig verloop der omstandigheden waarin de koningin verkeeide, thans eon zondebok op te iporen. En dit te minder omdat ik overtuigd ben dat de hoeren Roessingh en Pot zich in deze niets hebben te verwjjten. V»n het eerste oogeubiik ai dat er eenige aanleiding toe bestond, hebben de g«- neesbeeren, terwjjl H. M. zich volkomen wèl gevoelde en alles een normaal verloop deed inzien, de koningin de meest mogeljjke rast vooi geschreven en aanbevolen zicb van elke vermoeienis en inspanning te onthouden. Er was geen aanleiding hoegenaamd om Haar het rjjden in de zacht voerende oarossen van den koninkljjken stal te verbieden. Andere voorzorgen schenen ten eanen- male overbodig en niets scheen, tot op 't laatste oogenblik der teleurstellende ontknoop.ng, het inroepen van 'en specialiteit op gynaecologisch gebied te wettigen. Van 't nalaten dezer overtollige en voor de Vorstin veront rustend» buite'gewone consultatie den genees'neeren een verwjjt te maken getuigt, nu de tegenslag, geheel onverwacht kwam, van weimg doorzicht er, fijn gevoel. Ik meen, op 't getuigenis van een zeer bekwaam obstetrionr, wieu ik over het gebeurde zjjn oordeel vroeg, te mogen verklaren dat er in geenerlei opzicht verzuim of nalatig heid in 't spel is geweest. Politiek nieuws is nr niet. Maar wel mo-;t ik een bericht in de bladen, dezer dagen verschenen, tegen spreken. Ik las nl. 't volgende: «De onderzeesche torpedoboot «Luetor et Emergo*, gebouwd aan de Kon. Maatsohappjj «De Schelde* te Vlissingen, is, nu de offioieele proeftochten naar wenecb geslaagd zjjn, door de Marine overgenomen.* Dat is onjuist althans zeer voorbarig. Wel zijn de proefnemingen, deze week op do reede van Nieuwediep herhaald, taD volle naar wensch aigeloopec, doch van een overneming der submarine-boot is nog geen sproke. Aan de eisohsn van hot voorloopig contract met «de Schelde* is voldaan; al de proeren zjjn uitnemend gelukt; het varen onder water, de volle kraohisprosf, de latoeerproef, waurbjj een torpedo op 500 M. afstand precies ontplofte tusschen twee aangewezen punten (de ruimte, waartussohen men een vjjamiig sohip aanwezig onderstelde, dat, zoo 't er werkelijk wate geweest, vlak in 't midden getroffen en verniel! zou zjjn) alles heeft de groote vernielingswaarde en deugde- ljjkhe.d van 't moordend wapen voor de m&riro aange toond. Doch da R-geering zal nu eerst definitief tet voorstel bij ds States-Generaal moeten indienen om 't sobeepje voor onze zeemacht over te nemen. Aan die overneming valt ook op grond van de overeenkomst zeker niet te twjjjelen, maar niettemin is de Regeering thans nog piet gesonden en <as de goedkeuring der wetgevende macht afhankelijk. Ds Lnctor et Emergo bljjft da» ook tot dat oror her in te dienen ontwerp, waatejj de Marine-begrootirg van 1906 wordt aangevuld met dea koopprjjs vanis meen 500.(00, in onderhoud bjj «de Schelde,* die n-ar mg van goederhaod wordt verzekerd, bjj de levering van dozen eersteling der oadei zeerobe hooien voor onze Marine, zeker geen garen zal spinnen. Voor do Vlieaingsohe maatscbappjj zal eventueel in bestelling van meerdere booten het voordeel pas liggen, En dat er stellig eenige van deze vernielende bootjes meer zullen worden aange schaft, mag wel als vaststaand worden aangenomen. Alia andere zeemogendheden gaan oss op dit terrein toor en vermeerder*n 't getal van de onderzeesche torpedo-booten elk iaarvoor ons ligt io dit type, dunkt mjj, de aller beste oplossing van 't msriae vraagstuk, wat betreft het groot materieel Een feit is 't dat wij, kleine Staten over beirekkeljjk beperkte middelen beschikkende, on mogelijk tegen de groote zer-mogendheden op kannen in 't aanbonw*n van slagschepenonze grootste oorlogs vaartuigen zjjn nog maar speelgoed in vergeljjklng met de monsters van Engeland, Amerika, Daltschland, Frank- rjjk, Rusland, Japan, enz. In dit opticht met andere marines te willen weljjveren, is voor o s oen onbegonnen werk. Doch iets anders is 't met de onderzeesche soheopjesin 't stelsel en de af metingen moge oog eenige verandering mogsljjk zjjn, de kleine ouderzeetche vernielers van 't type-Holland zijn even veel waard als elke andere en vermits we voor de som die één gepantserde krnisor of pantserdeksohip vor dert wel acht onderzeesche booten kannen aan> ohaffon, is bet 'rjj wat beter langs dezea weg onze marine te ver sterken, dan door den aanbouw van steeds door anderen overtroffen groote schepen. Nalnnrljjk moeten we voor slagvertoon en expedities vooral, een'zeker aantal schepen van respectable verschgning behouden; maar als wjj door gele delgka aanschaffing van onderzeesche torpsdobooten allengs, zoowel voor onze Nederlandeche kusten en zee gaten als voor Indië, een voldoend getal daarvan krjjgen, zullen wjj veel meer dan door een niet tegen de vloten van andere staten opgewassen materieel van groote schepen Moede land ea Kjlon ëa kannen beveiligen tegen elk -n aanval. De wetensohap van alle mogendheden, die ons zouden knnnon aanvallen, dat wjj mot deze onder zeesche schoepjes de wacht houden, zal op den duur onze beste verdediging ter zee zjju.» De H3genaate schrjjven natuurlgk bjjna allen 07er Scbe- veniugen. Maar e«n tweetal ergert zich. In de eerste plaats do oude, gezellige Haagsche Kouter der Prov. Gron. Ct. «Wat een ieder treffen moet, die tusschen de padjes en rjjen van teenen manden drentelt, is het lichte, losse eu vrjjo toilet der jonge meisjes, der zestienjarige Sylphides en sebtierjarige Nsïades. Bjj de meeste dezer strandsimfen heef. bet den schjja, alsof zjj niet veel méér kleedjj coodig hadden dan Venn* bjj baar opduiken uit de golven. Het ii alsof zjj willen toonen met hoe weinig een jong meisje zich blieft «gokloed» te noemen. Wat vroeger uitsluitend voor eene soiree bestemd scheed, en meer «ontkleed* dan «gekleed" mocht heeteo, wordt nu voor straat en strand toilet bestemd en lokt en behaagt het sterke geslacht om liet gemis van toilat, Tartuffe mocht vrjj weeklagen: «Oouvrez moi ce soin I* («Bedek toch die borsM») de wufte, allen welstand trotssorende nimljes en natoden zjjn zich maar ai te zeer bewust van ds toovormacht, wilke juist die tentoonstelling in het openbaar van hetgeen anders slechts in salon en aan tafel werd te zien gegeven, uitoefent. Wat vroeger uitslaitend voor soiiés en party bestemd was, ia nu de klredjj op Btraad en terras, in bosch en op st»a t. Het sebjjnt. dat zedigheid en ingetogenheid met groot verlof zjjn, zoodat schaamteloosheid er, brutaliteit het hoogste woord voeren. Ook zjjn collega van de OprechtHaarlemiche Ct. be klaagt zicb over de dames, waar bjj schrjjft: «Er is op Soheveningen één ding, dat ons ergert. Al gevoelen wjj nu juist niet veel voor weeë prentscbheid, toch komt het ons voor, dat de Maatsch Zeebad Soheve ningen een bewijs van delicaat gevoel zon toonen, wan neer zjj «dames* verbood ongestoord langs de beeren- badkoetsjes te wandelen, zelfs te bljjvoa stilstaan te midden van heen-ea-weer-gedraai «sn in beslist négligé- zjjnde hi eren-baders. De «kleine koeteen* staan vor van de zee, zoodat de badntB in niet geheel oorrect kostuum een gedeelte strand moeten afwandelen. Dat er dames zjjn, die het leeljjke geslicht ontdaau van kleermakers uitmonstering, toch nog wol het aankijken waard vinden, moet ons, mannen der schepping, zeker boh&geljjk aandoen, maar waar het kiesch gevoel diezelfde dames zoo erbarmeljjk in den steek iaat, daar ligt het op den weg der Maatscbjj. ZS. het terrein der hueren-baden voor do leden der vroawnlgke sekse, die wat al te belangstellend zjjn, ai te sluiten. De moraliteit, die toch op eeo badplaats zells, ook nog wel ietis, kan er niet anders dan door gebaat worden.* Met ese wetensohappeljjke bjj Iragr* besluit in de Arnhemiche Ct. Radolf ditmaal ijjc brief «Op onzen rijperen leeftjjd gebeurt 't nog al reus, dat een of ander neefje, die als Hoogere Bargorecholior velerlei geleeidbeid opdoet, obb met al zjjn wetenschap e a hak z«t. Zoo zei mg onlaafs znlk een snuiter «u weet zeker den «veteüeclisppelijien naam van auto niet, die naam is chelidonium ma ju» Ditmaal l.et mga af en too falend geheugen mg eebt»r niet in d<n steek, zooda: ik inst ren air van gewicht kon antwoorden «natno lijlt, oen betere naam is voor die beroerde vliegm.chices niet te vinden. Want de cheHdonium maju», die ook in ons land zoow.t overal groeit, hoot niet voor niemondal op z'n Hollandsch de «stinkende gouwe Hago, de sohrjjver van de brie ren uit de hoofstad in de Leeuw Ot. geeft na zgo ontboezeming over komkom mertijd en hondsdagen het volgende schetsje ain een parade in de booidstad «De lucht is blauw en de zon sebjjnt heet. Ei m idee ia die tropischs h tto gaat Hare M.jesteit de Koningin Moeder ann 't vei jaren, E rljjk gezegd, men heeft bet over bet algemeen to wairn gevonden om de va ierlandeohe driekleur van zolder Ico balen. In de lange Lsidschestraat ééi vlag, in de Utrechtsohe ééi, in de Vjjze'straat één, en ééi op elk der verplichtvlaggende openbare gebouwen. Toch zouden veel van die rood-wit blauwe doakj-s misschien wat hitte terugkaatsen en lichtelijk tchiduw afwotpeu. Maar zoover denkt men niet. Maar wèl is er parade, op de Stadhouderskade. De lucht is blauw en de ton schjjnt heet. In die insulinde-warmte komt het zevende regiment opdagen, van straatjeugd omringd, voorafgwgaau door onmisba'e witgekieldo slagersbedienden op topzware rjjwielen, voortgesleept door Zaagmau's militaire boempaV. Een kluitje officieren met heusche Oianjesjerpen stelt zich in de honding, en kolonel Nierstrasz zot zjjn strong gelaat in do defileer-plooies. Ritata, ratata, boem-bam, sjieng-boem! Ean-twes, een-twee, loop je in 't zweet, loop j» in 't zweet. Do lucht is blanw en do zon BOhjjot heet. Sjieng-boem 1 Bara-boem! Ri'ata, ratata! Bommordebombombom Het zevende 1 Haer'jjk toonbeeld vau Nedeilandscbn inlanterie, «Bauch 'raio, Brnst 'rans!* Kop-op, en kjjk naar den kolonel. Het zevende t De onde lichting zonder, de nieuwe rnèt schserkwastjes de helft in de helft uit de pas. Een défilé volgers do nieuwe reglementen, zondor paradepas, langs een walmende gracht in zomer hitte. niet in trotsche gesloten colonne, maar in maracb- vorm met vieren, mat en lestelo s, moe van 't niets doen, door de drukkende warmte bevangen. In vjjt minnten afgeloopen. Hulde van het leger aan Koningin Emma 1 Het is altjjd een dwaze vertooning geweest, die Aui- sterdamsohe straatparade, in de laatste jaren op de Stadhouderskade vooral. Men moest m9t dergelijke on dingen maar ophouden. E n parade heeft nooit mest willen zjjn dan een vertooning, een schouwspel van pracht en regelmaat, van boefgrstamp en wupangekletter. Maar als zg dat niet geven kan, dan is is zjj gewoonweg be lachelijk. Er is maar één parade in oas heels land, die nog waatljjk iets goeds te zien geaft, oa dat is de Haagsohe op bet, verrukkeljjk groene, boschomzoomde Malieveld. Daar scellen op Koninginnedagen de gardetroepan zich op langs drie zjj den, de kantige koninklijke kapel van Bonwman, de twee bataljons klenrige grenadiers, de twee bataljons stemmige jagers. Het zonlicht lacht op de hagelwitte vangsnoeren, die als een frissobe sneeuwlaag rast op de hoofden der compaguieëa. En toovert glim lichtjes op de eskadrons der roode huzaren, waar de hoofden dsr van ongednld trappelende paatdjes stafl^ in bewegen, met langs uithalen der halzen. En tussoheu beide wapens in rusten de lichte veldkanonnen, die straks rammelend over de uitgestrekte grasvlakte zullen vliegen. Daar komen de generaals al. Signalen weerklinken eu van bataljon tot bataljon echoot de roffel. Doodstil staan de duizenden als ds staf ter inspectie langs het front rjjdt, en de geweren rusten s'jjf tegen het lichaam. Maar al» gedefileerd wordt in gesloten colonne, dan worden de beonen krachtig vooruit geworpsn en de wit- gehandschoei-fe vuisten gaan op-neer, op-neer bjj de parademarscb der garde. Ds huzaren komen anngailoppeeren, in wilden ren, dreunend over de gladde vlakte. De stand^aid wappert me' bet Nederlaud -ehe wapen en de allerhoogsten brengen groetend de rechterhand aan bet hoofddeksel. Dan rollen de stukken aac als een nadoreud onweer Maar in Groot-Mokum De Amsterdamsche briefschrijver van de Prov. Gron. Ct. kondigt do geboorte van eon nieuwe revue aan „Eindelijk krijgen wjj in de Septembermaand weer e ns een revue, een echte van onzen eonigen revue maker, den heer A. Roy iing, in het gewone leven ingeni ur. Natuurlijk wordt het een Rembrandt-revue liefst een in 5 bedrijven. Na, dat kan, want er was stof te over! In geen jaren hebben wjj een goede revue gehad. Wel werden bij Van Lier en Prot. revue's gegeven van de hand der heeren X, J of Z, dooh dit waren alle geestelooze dingen, die niet lang repertoire hielden. De beer Reyding heeft op dit gebied echter een naam op te houden. Wie herinnert zich niet met genoegen zjjn „Doofpot" met don onvergeteljjken agent Foezel, zjjn „Maandaghouders* met de heerlijke typen van den Schu tersmaaltijd ea zjjn aardige revue, waar van ik den naam ben vergeten, doch waarin „Pietje Puck en Zwarte Kardoes" de hoofdrol vervulden Tal van opvoeringen beleefden deze goe tige, actueele stukken waarbjj het publiek zich wonderwel amuseerde. Ja, sommigen gingen er meermalen heen omdat de aardigheden elkaar zoo snel opvolgden, dat alle op één avond eigenlijk niet goed te verwerken waren. De heer Reyding is een buitengewoon handig revue sohrjjver en de daarbjj behoore de muziek, wel, deze moet luchtig, melodieus en vroolijk zijn en hiervoor weet onze auteur ook uitstekend den weg te vinden. Er zijn tal van wjjsjes uit vorige revues, die thans nog voortdurend geho rd wordon en overal ia den lande gemeengoed zjjn geworden. De heer A. Reyding heeft behalve op het gebied der revues zjjn sporen verdiend als vervaardiger van den Nienwjaarswen oh voor de Kon. Vereeniging het Ned. Tooneel. Niet altoos waren de woorden van dezen wensch erg gelukkig, doch immer kwamen er eenige rake, leuke zetten in, waarom onze Amsterdammers op Nieuwjaarsavond en nog langen tjjd daarna hartelijk lachten. In vroeger jaren schreef de heer Reyding o.<k wel tooneelstukken zooals b.v. „Het Lintje", doch dan altoos in samenwerking met onzen oud-voorzitter van de Amsterdamsche afdeeling van het Tooneel verbond, kapitein A. N. J. Fabius, thans kolonel in den Briel. Ook met deze stukkon, die door het Neêrlandsch Too- neo w rde i opgevoerd, had hij veel succes. Het eigenaardigste was, dat men in dezo stukken direct kon me ken welk aandeel de heer Reyding en welk aandeel de heer Fabius er aan had gehaü. Aan deze nieuwe revue zullen, naar ik hoor, geen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1