No. 184 Honderd en achtste jaargang. 190(1 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Burgeravondschool HerhaUngsond er wij s DINSDAG 7 AUGUSTUS. Gemeente- Rekening BINN ENLAND. L)eze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk T Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON Voordam C 9. met 4-jarigen cursus te ALKMAAR. Joneens en Meisjes. Uit de Pers. Gemengd Nienws. OURANT. Inschrijving vau Leerlingen aan bovengenoemde inrich ting voor den cursus 1906/1907, zal plaats hebben op Donderdag 16 Augustas, voor leerlingen van den vorigen cursus en op Vrgdag 17 Augustus, voor hen, die de sohool voor het eerst wvneeheu te bezoeken, telkens des avonds van 79 aren in het gebouw der Burgeravond school. Z|j, die een bewjji kunnen overleggen, van met vracht het lager ondeiwjjs aan eene openbare of byzondere school genoten te hebben worden van bet vereischte toelatings- r-iaraen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt f 5,per leerling, f 2,50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrjj »oor he», die geen schoolgeld betalen kannen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kunnen oud-leerlingen, die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld dat, zjj, die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak de l>ssen verzuimen, van de school kunnen worden verwijderd. Ouders en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. De Directeur, H. VAN DER HEIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaa» brengen ter algemeene kennis, dat, de UeMeente- rekening, illeast IttOft, op de Secretarie van heden af voor een ieder ter lezing sedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrjjghaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPFING, Voorzitter. 2 Aug. 1906. DONATH, Secretaris. VOOR RURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkxaab brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- sohen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, van 8 tot ew niet ÏO Augustus a.s., des svondh vsn Oure ten stadhuize.. Herhalingsonderwijs zal omvatten n. de Mederlaudsche taal b het rekenea t c. het boekhoudea, het liandelarekenen, het la rf. rlchtea van eenvoudige adnnlnlstratle indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Fracsebe, ltultscbe en lüogelsehe taal t. de auttlge handwerkca voor meisjes. Het sohoolgeld bedraagt per kwartaalvoor ééu kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1 voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor anlaveraiogeaden is slechts de helft en voor onveraaogeadea geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden oitgenoodigd bij de aangifte het vaocinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. H. 1. de Honlngla-Hoeder. H. M. de Koningin-Moeder is voornemens Donderdag voor tien dagen naar Het Moo te vertrekken. Prins Hendrik. Z. K. H. de Prins die Zondagavond te 's-Gravenbage zou komen, heeft *an daf voornemen atgezion, Z. K. H. vertrekt 8 of 9 dezer voor oenige dagen naar Dobbin. Bestr(|dlng der tuberculose. De leden-afgevaardigden ter internationale conference ter bestrijding van de tuberculose, welke in begin Sep tember te 's-Gravenhage zal worden gohouden, zullen 5 Sept. avonds in de groote zaal van het. bötel »De Twee Steden" ontvangen worden, wasrbjj Prins Hendrik zich bereid verklaard heeft, tegenwoordig te zjjn. Den Gen Sept., 10 our, heeft de opening van de zittingen drr conferentie plaats in de Eerste Kamer. Prins Hendrik heeft bet voornemen ook deze eerste vergadering bp te wonen. Don 7en Sept. zal de conferentie worden ontvangen dooi rï. M. de Koningin-Moeder op Soestdjjk. ■Ie jacht In Woord-Holland. De Commissaris der Koningin in Noord-Holland brengt ter kennis dat in die provincie a. de jacht op grof wild zal worden geopend op Don derdag 1 November 1906, met zoo'opgang; b de jeobt op klein wild, met uitzondering van die op haten en Jatanten, zal warden geopend op Zaterdag 25 Augustus 1906, *uet zonsopgang; c. de jacht op haten en fatunten zal worden geopend op Zaterdag 29 S-ptember 1906 met zocstpgang; d de korte jacht dagelijks, met uitzondering van den Zondag en de lange jacht alleen op Woensdag en Zaterdag zal mogen worden uitgeoefend. H. k. klesrecht-coasailssle. D« kiesrecht commissie, benoemd door den Bond v»n R. K. kiesvereenigingen, ving bereids baar werkzaamheden aan en benoemde tot haar voorzitter jbr. J. W. van Nispen tot Sevenaer, tot secretaris mr. Van Sehaik. Hen zilveren |uhllé. Het 25-jarig bestaan der Nationale Ohristen-üehvel- ontbouders-vereenigiag zal voor de noordeljjke provinciën op 16 Augustus te Assen op het landgoed Port-Natal worden gevierd. Het openingswoord zal worden gesproken door ds. H. A. E, Heinecken te Smilde; ds. Tb. Sobarten te Stadskanaal zal spreken over t Langs den afgrond", ds. W. Kiewiet te Ztltbommel over Waarom geheel onthouder terwjjl mede zullen optreden ds. G. van Djjk te Nieuwolda. ds. W, Wesseldjjk, Ie Bourtange en de heer J. T. van Bruggen te Groningen. Wettelijke bescherming der arbeiders. De Ne 'crlandscbe Vereeniging voor wetteljjke bescher ming der arbeiders, hield gistermiddag te 'aGravenbage een algemeene vergadering, onder voorzitterschap van dr. W. H. Notens, lid vrn de Tweede Kamer, die de aanwezige leden dankte voor hun opkomst en de afwe zigen verontschuldigde, al zon hg gaarne zien, dat de leden even trouw ter algemeene vergadering kwamen als zjj hun contributie betalen. De secretaris, mr. J. H'ngst bracht het jaarverslag over 1905 uit. Daaruit bleek, dat het bestuur er niet in ge slaagd is in 1905 een groote openbare vergadering te houden, ter bespreking vau een onderwerp betrekking hebbende op de arbei swetgering, Bet hoopt eohter ter uitvoering van een op een vroegere vergadering genomen besluit alsnog in den loop van 1906 of begin 1907 daarin te slagen. Voorts bevatte bel jaarverslag eenige msdedeelingen omtrent de werkzaamheden der Internationale Vereeniging. Geconstateerd wordt ook in het jaarverslag dat minister Veegens zeer gunstig gestemd is voor het streven om te geraken tot een internationale regeling der Arbeidswet- geving. Naar aanleiding van het verslag sprak de heer D e V o o g s de hoop uit, dat er van de vereeniging wat meer kracht mooht uitgaandan zou het jaarverslag iets meer kunnen merdeelen over den arbeid der Nederlandsche sectie, dan over hefgeen van Bazel uitgaat. In dit verbatd wees spr. op een leemte in het verslag, dat geen melding mankt van het aantal ledtn, de geld- midd-leu der vereeniging enz. Van het bestuur wensehte spr. meerdere activiteit, door het uitschrjjveu van ver gaderingen, bet opwekken van belangstelling enz. Spr. meende dat een krachtig leven van de Nederlandsohe sectie ook der Internationale Vereeniging zou ten goede komen, waarin de Nederlandsche gedelegeerden een rol van beleekenis vervullen. Gaarne had spr. ook een goed Nederlandsch rapport over de huisindustrie ingediend gezien bjj de Internatio nale Vereeniging. De voorzitter verklaarde, dat de oovoltalligheid van het beBtuur niet zonder invloed is gebleven op den arbeid, doch bet zal niets verzu'msn om der vereeniging zooveel mogeijjk leven in te blazen. Intusschun zjja andere vereenigingen meer dan deze aangewezen om de nationale arbeidswetgeving t r harte te nemen, daar de.e slechts een seotie is van den Internationalen Bind. De beer A. S. Talm», bestuurslid, bestreed de be wering van den beer De Voojjs. Een volleoig rapport over de huisindustrie, geljjk Bazel bedoelde, kon in zoo korten tjjd niet ingediend worden Een beperkt bericht van technisch karakter over bet onderwerp zal alsnog ter oonferentie te Gesève in September a.s. worden ingediend. Het financieel verslag van den penningmoester, den beer A. S. Talon, werd, op advies der Commissie van onderzoek, goedgekeurd. De toestand der financiën is vrjj gunstig. Het voordeelig saldo vermeerderde met ruim f 400 en bedroeg aan bet einde van bet boekjaar f 673.89. Het aantal leden nam toe en bedraagt thans tusschen de 160 en 170. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren H. W. E. Strove en mr. J. Hicgst. Besloten werd deel te nemen aan het organise;ren ran de Nedeilandeche tentoonstelling voor huisindus rie, zoo mede aan de vergadering door het voorloopig com té voor die tentoonstelling tegen September a s. uitgeschreven Tevens werd besloten tegen het tjjdstip of tjjdsns deze ten toonstelling vanwege de vereeniging uit te geven een overzicht van den stand der wetgeving in bet buitenland met betrekking tot de huisindustrie, zoomed, tot bet hou den eener vergadering waarin het vraagstuk der huis industrie, na behoorljjke voorbereiding, door deskundigen zal worden ingeleid en besproken. Het bestuur zal Lachten ter tegemoetkoming aan uitgesproken wenschen deze vergadering zoo spoedig mogeijjk te beleggen. Nog we d bet bestuur dringend verzocht bjj de regeering aan te dringen op een onderzoek naar den omvang der huisindustiie van staatswege, ter verkrjjging van de ge- wecschte officieele gegevens. De voorzitter belootde namens het bestuur overweging onder de herbaalde opmerking, dat rerwege bet bestuur reeds bjj de vorige en de tegenwoordige regeering stappen in deze ricbling zjjn gedaan. Het bestuur zal echter opnieuw op do een of auders wjjze pogingen in het werk stellen, om de regeer.ug tot de gewenschte stappen te bewegen. Ten slotte werd oog verzooht het vraagstuk van den 10-urigen atbeidsd'g, dat ook spoedig in ons land aan de orde zal komen, grondig voor te bereiden en zoo mogelijk te doen bespreken in dezelfde vergadering, waarin ook de huisindustrie aan bespreking zal worden onderworpen. Nadat de voorzitter ook overweging dezer zaak bad toegezegd, werd de vergadering gesloten. Henzydlgbeid. In de Ned. Stemmen, orgaan der nationaal biB'orlschi' pit'tjj sehrgft S o.a. De wetten op sociaal gebied, in den laatsten tgd gemaakt, ljjden aan oenzjjdigheid. Tegen die eenzijdig heid is mjjns inziens vooral bjj de behandeling der Arbeidswet door bet kamerlid jhr. De Savornin Lobman gestreden. Het is alles voor ééaen stand. Lieb&ugeln met eouen stand is schering en inslag, zelfs doe partgen, waarvan men zulks niet verwachten zou. Daarmede moet men voorzichtig zjjn bjj het maken van wetten. Ik geef toe, dat de belangen der arbeiders in vel-t opzichten verwaarloosd zjjn, verbeteting eiscben, niet alleen in de steden, maar ook op het platteland, maar men trachtte niet opeens in zeer weinige jaren door wettenmakerjj, door reglementeeren door een >dat moet je doen* zulks te veranderen, te verbeteren. De Kruistochten deden ook niet in tien jaren den vrjjen burger- eh boerenstand ontstaan. Dat proces heeft langzaam, maar zeker onder d-n drang der omstandig heden plaats gehad en duurde eeuwen. Denken de heeren, door en onder wier dringen en drukken dn wetten worden gemaakt; denken de Kamerleden, die de artikels amendeeren, die de wetten aannemen, denken zq allen er wel aan dat «Wetten maken an die wetten uitvoeren 'wee zjjn.» Het is zoo gemakkelijk gezegd, dit moet nog in de wet, dat moet er in maar zjjr dit en dat wel uitvoerbair. Gt'jjpen dit en dat niet opeens te fel, te heftig de bestaande toestanden aan. VVa. jaren, wat eeuwen beBtond en toen goed, maar nu verkeerd is, wordt niet door een directe scherpe toepassing eener wet in enkele maanden enkele jaren zelfs verbeterd. Een wet uitvoeren is vaak moeiljjker, eischt dikwjjls meer beleid, wil meer na denken, verlangt meer zorg, dan de makers en aan nemers der w»t wel meenen. Hoe goed ren werk ook in elkander zit, met behulp van hoeveel zorgvuldig verzamelde gegevens ze is opgesteld, ze moet met beleid san bet bestaande worden aangepast. Men moet do bevolking, al is het niet het geheele volk, dat er bij betrokken is, aan het nieuwe gewennen, er mede ver zoenen. Men brenge de wet er langzaam, maar zeker in. Men bedenke, om welke redenen Napoleon's bestuur in ons land zoo gebaat was en viel. Vooruit moeten wjj, want stilstand is achteruitgang, m'ar men ga met beleid rcorede voor schrede vooruit. Men zie nu en dan eens om rn tond zich, sta zelfs eene oen oogenblik (til, dat kan inderdaad geen kwaad om hel wetk te overzier. Daarop lette men bjj het maken en voo'al bjj het uitvoeren van wetten. Men passé de wetten aan do bestaande toestanden aan of verbetere die toestanden langzaam, maar zeker door toepassing der wetten, anders ontstaan baat en verbittering tegen het nieuwe, waarin zeer veel goeds ie. Tarief vretlierxlealag en bureaucratie. Wij lezen in de Tel. Nu aan de sucademisère eindelijk een einde is gekomen, vraagt menigeen zich af, waarom of de minister zich niet vóór het afkondigen van die reohtenverhooging door menschon uit de praetijk heeft laten voorlichten. Hoe geheel anders zou zijne houding geweest zijn, wanneer hij vooruit geweten had, op welke klippen zijn verhoogd invoerrecht zich in de praetijk zou stooten. Onze minister van Financiën schijnt echter abso luut geen vertrouwen te hebben in alles wat koopman heet. Want, in stede van zijn voordeel te doen met de ervaring, opgedaan met de verhoogde rechten op suikerhoudende vruchten enz., benoemt hij in de staatscommissie ter herziening van de aigeheele tariefwet geen enkelen man uit de praetijk I Zeer velen met ons zouden zeker verwacht hebben dat bij de samenstelling van enn dergolijke commissie eenige aohtenswaardige kooplieden, menschen, die met hun door ervaring gescherpt verstand zouden kunnen adviseeren en hunne opinie durven uiten, .gevraagd zouden zijn, even goed als de bestuursleden der Amsterdamsohe en Rotterdamsohe Kan ers van Koophandel daarvoor in aanmerking hadden dienen te komen. H<>e geheel auders is echter de thans samenge stelde staatscommissie. Zij bestaat uit 7 leden, waar van niet minder dan vier hoofdambtenaren bij de invoerrechten en aceij <zen, een raad-adviseur vau het departement van Financiën en twee expediteurs aantal menschen uit de praetijk nihil. Hoe respectabel de leden dezer commissie ous ook voorkomen, gelukkig kunnen wij de keuzo niet noemen. Zeer zeker zijn wij overtuigd, d it eene commissie, waarin, naast eeu paar hoofdambtenaren, eenige bekende figuren uit den handel zitting hadden genomen, veel meer vertrouwen zou hebben gewekt. Hollanders In Transvaal. De Transvaler, een Atrikaansch weekblad dat te Johan nesburg verschjjnt, schrjjtt »Er zjjn Hollanders die in liet verledene goede diensten aan dit land bewezen en die 't zoet en zuur samen met de boeren hebben doorgemaakt. Velen hunner zitten in de diepste armoede. Men heeft veel gehoord van de armoede en ellende onder onze Afii- kaansche menschen en ook is er voor hen reeds veel gedaan geworden. Holland heelt in zjjn warm mee gevoel voor ons volk veel geld gekollekteerd en aan deze of gene toegezonden- Niemand kan het ontkennen, dat van ons volk diepe dankbaarheid aan Nederland toekomt. Maar wat van de arme Hollanders die in den nood en geknepen omstandigheid zitten Moeten zjj vergeten worden? Is er nergens een fondsje voor deze nood lijdenden overgeschoten Indien wel, waarom daar geen gebruik van gemaakt? Waar is het geld? Wie moet erover beschikken? Indien er geen penny meer is, wordt het tjjd dat men ernstig werk van de zaak der verarmde Hollanders begint te maken Zal ons land het toelaten dat deze arme kareis als vreemde lingen in onze poorten zitten te bedelen of liggen te verhongeren? Zal er niet door den nieuwen Neder- landschan consul speciaal onderzoek kunuen worden ingesteld Zal Holland zich hun lot niet aantrekken Ons blad is een Afrikaner kourant, maar juist om dat wij onder «Afrikaner* alle lieden willen insluiten, die de belangen van dit land on zjjn volk hun eigou belangen achten en die zich voor goed hier hebben gevestigd, willen wjj ook den verarmden Hollander niet vergeten, noch verstooten zien. Dat zou een gruwe lijk onrecht zjjn. Zou iemand die met het beheer van fondsen, uit Holland ontvangen, belast was, niet iets hierover willen zeggen, ten einde misverstand en mogeljjke achterdocht te voorkomen 2 Er wordt in een blad te Bloemfontein beweerd dat er tal van gevallen zjjn waar »uit bedoelde tondsen, met verkrachting der in Holland en elders afgelegde belofte, niet-armen, familie-leden en vriendjes geholpen werden met flinke bijdragen, om weer een boerderij aan den gang te zetten unz.« Deze bewering bevat een ernstige allegasie en het komt ons zeer wenscheljjk voor, dat die gelogenstraft worde.* ITIt „tlr flgaondcn." Dezer dagen bood het Kurhaus alhier zjjn gasten en die van al de andere badhotels en pensions een bal in een zijner zalen aan. Men kon begrijpen dat, vooral door de jongeren, met graagte deze invitatie aangenomen werd. Hoe warm het dan ook was, de danslustige paartjes genoten ten volle van dit recht gezellige en zeer geani meerde bal. Maandagavond vergaderde alhier het Bestuur van het ziekenfonds «Onderlinge Hulp« gevestigt in de Binnen Egmonden. Na het afhandelen van eenige ingekomen stukken werden wederom een drietal nieuwe leden aan genomen, zoodat thans het aantal leden van dit goed werkende fonds ongeveer een honderdtal zal bedragen. l>e tol te Water(rMfiarer. De correspondent der Tel. te Watergraafsmeer sehrgft Het wordt hoe langer hoe gekker. Toen gisteren een fietser den tol wilde passeeren, zon der te betalen, nam de tolgaarder hem zjjn panama hoed af, frommelde dien in elkaar en bracht hem in zjja tol huisje, zeggende, dat de eigenaar hem terug kon krjjgen, indien bjj tol had betaald. Een inwoner van Watergraafsmeer, die van dit geval getuige was, en er zjjn verontwaardiging over te kennen gaf, werd op niet naier te omschrijven wjjze door den tolgaarder beleedigd en zelfs met een mes bedreigd. Wat hedenochtend geschiedde overtreft echter al het voorgaande. Zooals men weet, heeft hot hoogheemraadschap het voornemen, bjj den tol een tolboom te laten plaatsen, waartoe het vergunning heeft gekregen, mits de plaats gekozen wordt in overleg met bet gemeentebestuur van Wa tergraafsmeer. Reeds heeft het aan dit gemeentebestuur vercoobt, een plaats voor den tolboom aan te wjjzen. Het gemeentebestuur van Watergraafsmeer beeft even wel, naar ik vernam, aan deze uitnoodiging nog geen gevolg gegeven, zoodat het hoogheemraadschap zjjn voor nemen nog niet kan uitvoeren. Wat doet nu eohter de slimme tolgaarder of liever wat doen de slimme tolgaarders, want sinds eenige dagen zjjn er twee Zjj gebruiken bjj gebroke aan een anderen thans als tolboom den ketting, welke dient, om de passage te be letten, wanneer de brug over de Ringvaart opgehaald ia, tengevolge waarvan reeds verscheidene voorbjjgangers en fietsers een meer of minder ernstigeu val hebben gedaan en voortdurend het verkeer gestremd wordt. De brug en de brugketting behooren aan de gemeente Amsterdam, en het zonderlinge gebruik, dat van deu brugketting gemaakt wordt, geschiedt bljjkbsar met in stemming van den brugwachter, die den sleutel van de plaats, waar de ketting bewaard wordt, in zjjn bezit heeft. De Amaterdamscha polit e staat evenoens de zaak wer keloos aan te zien. Geschiedt dan dit alius met goedvinden van het g-- mesntebsstuur van Amsterdam Het ljjkt ous vrjjwel onaasnemeljjk. Hoe dit echler ook zjj, zeker is deze wjj te van optreden van deu tolgaarder (de tolgaarders) ouweilig. Want den bruggekstting van 'n Amsterdamsche brug heeft bet ge meentebestuur van Watergraafsmeer niet als tolboon- a n- geweren eu bet hoogheemraadschap heeft alleen vergun ning gekregen een tolboom te plaatsen mits de plaats n overleg met dit gemeentebestuur gekozen :s. Alet naar Oultschland Een week geleden vertrokken van Amsterdam ouge veer 400 werklieden naar de unynen te Bruckhausen (Westfalen\ waar zjj bovengrondsch werk zouden ver richten. tegen een dagloon van f 2.50 a f3. Het is dezen werklieden allesbehalve meegevallen. Naar de Tel. toch van een der tochtgenooten vernam werd hun nadat zjj twee dagen werkzaam waren geweest, medegedeeld, dat zjj wel aan het werk konden bljjven doch "egen een loon van 3.50 Mark per dag. Dit werd geweigerd en, daar de directie niet liet loon wensehte te betalen, waarvoor de werklieden waren aangenomen, vertrokken dezen weder naar Amsterdam. Ongeveer 25 man, die niet meer in bet bezit waren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1