Honderd en achlsle jaargang DAGBLAD VOOR AT.KMAAtt EN OMSTREKEN lNo. 185. 19(H) WOENSDAG 8 AUGUSTUS. TVTationale Militie BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Croote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HE KM s. COSTEK ZOON Voordam C 9. Rechtzaken. ALKNIAARSC COURANT. Da BURGEMEESTER der gemeente Alkmaab gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande hier wonende verlofgangers om zich ter bijwoning dor nerlialliiK* oefeningen, 's namiddags vóór 4 ure, bij hun korps te vervoegen Grenadiers en Jagers, lichting 1901, garnizoen 's Gravenhage 3 September 1906. CORNELIS ELLES. 10e Regiment Infanterie, liohting 1901, garniz en Haarlem 10 September 1906. PETRUS ANTONIUS VAN HUGTEN, WILLEM BOUMAN. 10e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen Helder 10 September 1906. LOURENS DEN NIJS, DIRE DE WAARD, CORNELIS DE HEER. JACOB BREG- MAN, ABRAHAM CREFELD, JACOB BAKKER 10e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Helder 10 September 1906. JACOB LUIJT, LEONARDU8 VAN V1ERSEN, PIETER BOLL, KLAAS JONKER, NICOLAAS JOHANNES MAMMEN, PETRUS SCHOEN, CORNELIS APPEL, JACOB BAKKUM, HERMAN KONING, ARIE JAN SCHIPPER, ABRAHAM HOEK, CHRISTOFFEL HERMANUS PUTTENAAR, ADREA- NUS JACOBUS VERHAGEN. 10e Regiment Infanterie lichting 1903, garnizoen Haarlem 10 September !906. ALBERTU8 GERARDUS BLAUW, ANTHONIUS JOHANNES BERNARDUS LOHMAN, GIJSBERTUS JOHANNES WILLEBROR- DUS GOES, ANTHONIE BOERSEN, PIETER COR NELIS HULSKAMP, CORNELIS VAN DE KAPPELLE. 4e Regiment Vesting ArtiPer ie, lichting 1901, garni zoen Helder: 10 September 1906. HENDRIK PEEREBOOM, COR NELIS PLOMPEB, JACOBUS NIJBOER, ADRIANUS VAN DE POL, PIETER POOL. 4e Regiment Vesting-Artillerie, lichting 1899, garni zoen Helder: 8 October 1906. FRANCI8CUS ANTONIUS VEER, PIETER BERGMAN, CORNELIS KRAMER. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en daggeld dat tg dig ter gemeente-secretarie der v ooiplaats kan worden aangevraagd. Alkmaa De Burgemeester voornoemd, 4 Aug. 1906. G. RIPPING. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatseljjk Bestuur t« Alkmaae brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente tBr invordering is overgegeven het kohier der Bedrijfsbelasting No. 2 voor het dienstjaar 1906/7executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 4 Augustus 1906 dat ieder verplicht is zgn aanslag, op den bjj de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van bet Plaatseljjk Bestuur voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Ds., 7 Augustus 1906. 1*. Burgemeester. 4lgeaeeae Syaode. In de zitting van gisteren werd gestemd over het voorstel luidende: De Algemeene Synode is samengesteld uit evenveel stemhebbende leden als er classes zjjn (45), waarvan twee derde dienstdoende predikanten en een derde ouder lingen zjjn. Zjj worden gekozen door de Classicale Ver gaderingen uit het Ressort. Dit voorstel is met 11 tegen 8 stemmen aangenomen. Het tweede voorstel, luidendeniet in behandeling te nemen de revisie van de Coniessia Belgioa, werd met alle stemmen aangenomen. Het vierde voorstel, om niet over te gaan tot wjjziging van art. 62 Alg. Regiement, waardoor aan de Classicale Vergaderingen bet recht van >veto« zou worden toegekend, dat thans door de Prov. Kerkbesturen wordt uitgeoefend, aangenomen zonder hoofdeljjke stemming. brd. Vereentglag tot afschaffing van alcoho lische dranken. Ds algemeen» vergadering, te Hoerenveeu gehouden, werd door den voorzitter, den heer P. v. d. Menlen van Tie!, geopend, die hulde bracht aan d«n afgestorven strjjder A. Postrna te Leeuwarden en er op wees dat 1906 voor de Vereenigiug goed is begonnen. 19 Nieuwe ef- «ieelingen zga reeds toegetreden, het totaal bedraagt ou 126 met circa 5700 leden. Hg waarschuwde tegen haf optreden van anarchistisohe sprekers (applaus eageflai.) Bjj bet jaw verslag merkte Tiei op, dat de Vereenigiug zioh moest verzekeren, door verhooging van het sul ris, van de goheele werkkracht van den reizend ugont j bat hoofdbestuur deelde mode reeds in die richting werk zaam te zjjn, Rotterdam betreurde het, dat het hoofdbestuur eene concessie had gedaan aan den Volksbond, om op het a e. congres voor drankbestrijding niet aan de orde te stellen matigheid of geheel-onthouding.» Het H. B. ontkende dit j alleen was besloten elkanders standpunt niet te bestrjjden. De heer Bolton, afgevaardigde van den Cbr. Volks bond, verscheen nu ter vergadering eu werd door den voorzitter welkom geheeten. De heer rur. Van Eek, lid van bat Hoofdbestuur, oor deelde dat de redactie van »De BUuwe Vaan» te weinig w-es op verbetering van den economischen tosstand als middel tot drankbestrijding; waarmede Amsterdam zich veieanigde. Sneek waarschuwde voor te veel politiek in 't orgaan. Limmsn en Kojjpa vonden den inhoud vaak dor en droog. Schoonhoven vermoedt dut 't orgaan te veel angst gevoelde voor 't begrip «neutraliteit». D> heer Don van Rotterdam antwoordde namens de redactie en toonde aan, dat wel degelgk artikelen ge schreven zjjn op sooiaal en economieoh terrein. Z. i. werd van de zjjde dezer organisatie tegauwoordig te veel gekeken naar de arbeidersbeweging, terwjjt bjj klaagde o*er weinig medewerking van de zjjdc der klagers over den inhoud. Bij de behandeling dor begrootiag verblijdde de af daling D-n Hiag den penningmeester met een extra gift van I 25. Bjj de bespreking der quaestie-Will-mse, een der be stuursleden die aan de benrt van aftreding was, werd bjjna 2 uur een zeer onverkwikksljjk deba tgevoerJ. De beer W. w-rd beschuldigd van onstandvastigheid, ontrouw enz De vergadering werd rnmoerig. Ds voorzitter bleek lang geduld te hebben, totdat bjj ten slotte dreigde de bjjeenkomvt te zullen sluiten. Schoonhoven, Arnhem, Rotterdam, Hoogezaad, Amster dam critiseerden scherp de handelingen van den heer Willemse; namens de commissie van erqrflte verdedgd* ds. Van Heide den keer W. Het Hoofdbestuur stelde ten slotte de volgende motie voor: »Ds A V. gehoord het rapport van het hoofdbe stuur ea de bespreking in de A. V., is vau meaning dat gebleken is dat de tegen den beer W. ingebrachte giieveu hem niet onwaardig maken lid to zjja vin bet H. Ben gaat over tot de orde van den dag*. Deze motie werd aangenomen met 136 stemmen, tegen 42, blanco 25. De uitslag van d- stemming voor laden van het hoofd bestuur was als volgt: herkozen de heeren P. v. d. Menlen te Tiel mot 189, Willemse te Utrecht (bjj h-rstemming) met 102 stemmen, gekozen (vacature mevr. Frank) de heer Hillebrand te Dokkum met 119 stammen. Het verzoek om de Vereeniging te doen aansluiten bjj het Nod. comi'é voor A. K werd door het hoofdbestuur ontraden om fiuauoieele, door 3 leden bovendien om tactische redenen. Het H.B. stelde een uitvoerige motie voor, waarvan de oonclusie was In zjja geheel acht het bevordering van het A. K., zooals dit is geformu leerd door het Ned. comité, in het belang der drank bestrijding. Ds. Bruins van Knjjpe ontried aanneming der motie zeer sterk. De beer Schmidt verdedigde aanneming, 't Ging scherp tegenover elkaar, 't gold hier de belangrijkste «aak op de agenda. De motie werd ten slotte met 106 te7en 88 punten verwo psn. Amsterdam oordeelde dat wast de soc.-dem organisatie door Knjjpe gesmaad was, de Vereniging nu niet meer zoo zeker zou zjjn van hulp van die zjjde. Knjjpe ont kende gesmaad te hebben. De rest der agenda werd vordaagd, enkele spoedeisebeude zaken aan bet H B. gerenvoyaerd ter afdoening. Alkmaar werd aangewezen als plaats der volgende algem. vergadering. Ueldersch-Overijsselsehe Maatschappij van Landbouw. Te Njjmsgen is gasteren de 188ste bootdbea'aarever- gadering van deze maatschappij gehonJen. Deze verga dering is zoer druk ba ocht, drukker dan een der vorige hoofdbestnursvergaderingen. Als nieowo aldeeling werd erkend de onlangs gestichte afdeeling Eerbeek. Tot leden van de hoefbeslagcommissie werden herko zen de heeren J, de Vries te Zaltbommel en H. J. C, van Lent te Tiel. Do rekening over 1905 sloot met een voordeelig saldo van f386.227j. bjj «on uitgave van f 11 620.03, terwjjl de inkomsten bedroegen f 11 956.25'/j- Bjj de behandeling van de begiooting werd medege deeld dat in 1907 geen tentoonstelling zal worden ge houden, io verband met de groote tentoonstelling te s Gravenbage. Het is de bedoeling f500 te gebruiken voor transportkosten voor het roods IJssel vee en akker- gewassen naar Den Haag. Verder wensebte het hoofd bestuur voor te stellen in 1908 een tentoonstelling te honden in Zwolie in combinatie met de O vet jjsselsche Maauchappjj voor landbouw. Bjj de algemeene beschouwingen over de b-giooting ontspon zich een discussie over de vraagpunten voor varkensteelt op de tentoonstelling in Den Haag. De beer Heat zeide, dat slechts gevraagd zullen worden Hollandscbe en Yorkshirsche varkens en geen krnhiügprofnKen. Het oud-Hollandsche varken zal n et gevraagd worden. De beer Reimers oit Wageniugeo betreurt het dat aan het oud-Hollandsche type niet meer aandacht wordt besteed. Dit va; ken is oneindig beter dan de vela kruisingen die men tegenwoordig aantreft. Eo wat het Duiische landvarken betr f', spreker noemt al die varkenssourten en namen maar «apenkooi». Hierop antwoordt de heer Heoff, dat bet Hollandsche varken niet voor de Engelsohe markt geschikt is, omdat bet te veel vel aanzet. Verder word besloten voor f 10 lid te worden vau de Nederl. Pomologieche Vereeniging. De heer Reimers vraagt waarom wel eau post op de begrooting is gebracht voor transportkosten voor rood- IJsselvee en niet voor zwartbont vee. Hierop antwoordt de heer Heuff dat het rood-Uaselvee is oen bepaald slag het heelt een goeden naam. Wat hot zwartbont vee aan gaat, dat kan onder een ander slag worden ingedeeld. Er zal genoeg vau dit zwartbonte vee komen. Ds heer Reimers is met dit antwoord niet tevieden- Wjj hebben in Gelderland mooi zwartbont vee, en wan- ne-r dit van de tentoonstelling bljjtt, zul men meenen dat wjj hier in 't geheel geen zwartbont vee meer hebbeu. Soreker wil hat beste zenden, zoowel van het roode- IJsselvee als van het zwartbonte. Nog verfchillendo hn»ren namen aan de discussie deel. De heer Heuff zegt, dat de heer Reimers al slecht op de hoogte is met do vraagpunten voor de tentoonstelling in Dsn Hang. Er worden daar gevraag i constante rassen, en het rood-IJsselveu is oen constant ras. Het zwartbonte vee dat wjj hier hebben is niet een ras: er w>rdt hier in deze proviuci' gefokt in allerlei slagen, in het Gro- niagsche, Hollandschs en Frieachu. Hat is de bedoeling aan de buitenlanders te laten zien welke typen ons land heeft. Van andere zjjdoa wordt nog opgemeikt, dat hot go- wenscht is ook subsidie te verleenen voor het transport van zwartbont vee. De heer Heuff en de voorzitter zeggen, dat Gelderland, het met zjjn zwartbont vee loeh zal moeten afleggen bniten Gelderland heeft meu beter zwartbont vee. Ten slotte werd' bjj stemming uitgemaakt, dat alleen subsidie zal worden verleend aan het rood-IJselvee. De geheele bagrooling, in uitgaven en ontvangsten bedragende t 9500, werd daarna goedgekeurd. De heer Hoender, uit Eibergen, vraagt of het niet gewenscht is, den werkkring van de wandelleeraars te wjjsigen. Tot heden worden slechts lezingen gehouden, en gaarne zag spreker hierin verandering gebracht. Hij zag liever dat de leoraar den landbouwer op de boerderjj voorlichtte, zooals indertijd de heer Clatetbos dit deed, die leerde boe men melken, karnen en boter bereid-n moest. Hg gaf het hoofdbestuur dit in ernstige over woging. Door den heer Scheller, van Doorwerth, werd er op gewezen, dat het gewenscht ie, dat de eiseh wegvalle, dat de leerlingen van do cursussen voor hoefbeslag met bet smidsvak moeten bekend zjjn. Spreker meent dat bet zoo nattig voor deo landbouwer is, dat hg iets wete, ook ai kan bjj nie's van 't snoezen. De voorzitter zeide hiorop, d*t iedereen wordt toege laten, doch bjj voorkeur zij die iets van 't smidsvak kennen. Wat do -.vandelleerairs betreft, zegt da voorzitter dat hg gaarne een en ander zal overwegen. Hierop werd de vergadering gesloten. Arrondlsseinentv-Bechtbnnk te Alkwaar. Zitting 7 Augustus 190 6. Diefstal van drie rijksdaalders. Na een vacantie van 3 weken werden beden weder door de Rechtbank verschillende zaken behandeld. Het eerst naoest terecht staan Meindert Rschoenmaker, 22 jaar en te Alkmaar woonachtig. Hij had zich Zondag nacht, 24 Juni, ten nadeele van Klaas Brouwer, een opperman te Alkmaardrie rijksdaalders toegeëigend door deze uit zjjn portemonnaie te nemen. Volgens de getuigenverklaring van Brouwer had de zaak zich als volgt toegedragen Op dien Zondagavond ging getuige uit. Op de Laat ontmoette hjj beklaagde. Samen gingen zjj naar 't café Hopman aan de Nieuwesloot. Brouwer tracteerde en hjj liet ook een portemonnaie met rjjksdaalders zien. Deze bevatte 10 rijksdaalders en één goudtientje. In zjjn vestzakje had hjj f 3. Van dit laatste bedrag betaalde hjj zjjn vertering. Zjj gingen daatna, ook anderen hadden zich bjj nen gevoegd, naar 't café van Van Wijngaarden aan de Krebbesteeg. Ook daar tracteerde getuige Brouwer weder. Het was intusschen sluitingsuur geworden en er werden plannen beraamd om naar de Schager kermis te gaan. Men wandelde naar 't station, doch de trein was reeds vertrokken. Bij de veelading gingen zjj in 't gras liggen. Ook wilde men weer drank hebben. Brouwer, die nog al dronken was, gaf een kwartje. Hierover ontstond ruzie en beklaagde gaf Brouwer een slag in 't aangezicht, zoodat zjjn neus bloedde. De vrede werd hersteld, Brouwer gaf weder f 1.om drank te halen en een hunner kwam met een llesch terug. Brouwer dronk hiervan nog al tamelijk veel, zoodat hjj zeker mede door hetgeen hjj reeds ge dronken had, bedwelmd geraakte, in 't gras in slaap viel. Den volgenden morgen, om half zes, ontwaakte hjj, en direct, naar zjjn portemonnaie grjjpende, vermiste hjj deze. Hjj deed hiervan aangifte bjj de politie, hetgeen ten gevolge had, dat beklaagde, hierover in verhoor genomen, bekende de portemonnaie weggenomen te hebben. Voor dit feit had hjj zich heden te verant woorden. Aan den Rechter-Commissaris had hjj zjjn daad volledig erkend, thans ter terechtzitting, zeide beklaagd), dat hem er wel wat van voor staat dat hjj het gedaan heeft, maai dat hjj dit thans niet beslist kan zeggen, daar hjj ook onder den invloed van sterken drank ver keerde. Was zulks niet 't geval geweest, hjj had liet zeker niet gedaan. 4 Getuigen legden in deze zaak hunne getuigenis af, waarna Mr. Carsten, heden het O. M. vertegenwoordigende, zjjn requisitoir in deze zaak nam. Z. E. A. achtte het ten laste gelegde wettig en over tuigend bewezen. Met de verdediging, door beklaagde aangevoerd, dat hjj dronken was, gaat de Olficier niet mede. Het staat volgens Z. E. A. vast, dat beklaagde het doel had Brouwer te berooven, waar hy wist in welken toestand Brouwer verkeerde. Resumeerende requireert Z. E. A. ter zake van dezen diefstal, 4 maanden gevangenisstraf. Mishandeling en Vernieling. Daarna hadden zich te verantwoorden Abraham B., Karei Hendrik J., Ooruelis Hermanns J. en Petrus Ja cobus G., allen te Den Helder. Daar zij geen van allen waren verrohenenwerd hua zaak bjj verstek behandeld, zjj hadden zich te verantwoorden, omdat zjj in vere»niging, HenOnk D rk Henniug, een kastelein te Den Helde', op 6 Jnui aldaar, hadden geslagen en mishandeld, terwjjl ij; later met efcenen de glasruiten hadden ingegooid. Aanleiding tot deze daad *vun de oms uud gtinid, dat ge noemde ben niet binnen wilde laten, daar zij dronken waven. Ook in deze zaak achtte de Officier van Justitie het wettig en overtuigend bowjjs geleverd en eisobte Z. E. A., bjj votslek, tegen Abraham B., met het oog op zgn veelvuldig strafregister, een gevangenisstraf van 5 maanden en tegen ds andere drie beklaagden ieder 3 m andeu gevangenisstraf. Mishandeling. Johannes L, 49 jaar, woonachtig ts Medemblik, bad, volgens de dagvaarding Cornelis Manteleen schipper te Bovencarspol, op 30 Mei mishandeld, door deze stevig aan zgn oor te trekken, zoodat dit lichaa-csdeel hevig bloedde. Aanleiding hiervan wasdat zjj een geschil hadden, den verkoop eener boot betreffende. Beide par tijen gehoord, legden de zaak elk in hun voordeel uit, terwjjl beklaagde aan de Rechtbank mededeeldedat Mantel hom eveneens had geslagen en nog al vaak een borieltjs dronk een bewering, waartegen Mantel met kracht protesteerde, zoo ook dat hjj beklaagde heeft ge slagen. Beklaagde erkend driftig te zjjn geweest. De officier achtte het wettig bewjjs niet geleve.-d en vroeg derhalve beklaagdvs vrijspraak. Heling. Daarna word behzndeid de zaak van Gornelis B. smidskneoht te Alkmaar eu Meindert van der S. stokt r te Amsterdam. In verband met de vorige zaak stonden zjj terecht, omdat zij dien Zondagnacht ten naJeele van den vorigen beklaagde ieder éér Rjjkadra'der hadden aangenomen, en zolks al* geschenk, wetende dat deze Rijksdaalders van diefstal afkomstig waren. Beiden beklaagden bekenden volledig. Ter zake van heling eischt de Oofficier vac Justitie tegen ieder twee maanden gevangenissuaf. Misdrjjf tegen de zeden. Gornelis D. te Uitgeest woonachtig, nam daarna op de bank der beschuldigden plaats. Met het oog op de publieke zedeljjkheid werd zgn zsak met gesloten deuren behandeld, zoodat wjj ds zaal moes.en verlate». Een zwerver. Na de pauze stond terecht Psulus de J. 72 jaar zonder beroep te Grostebroek thans gedetineerd, in het huis van bewaring1 Hjj moest tereoht staan, omdat hg omstreeks 19 Juli te Grootebroek zonder middelen van bestaan zwervende was. Beklaagde, die gaarne een onderdak wilde hebben, had te kennen gegeven, naar een Rjjkswerkinrioh- ting gezonden te willen worden. Door de Rjjksveldwaobter Jan Tesibeld, werd bjj op dien Donderdag 19 Juli aangehouden, wien hjj mededeelde dat hjj zonder werk, zonder middelen van bestaan en derhalve zwervende was. Ter terechtzitting zeide beklaagde dat hjj nog wel eenigzins in staat was om lichte werk- zaamheden te verrichten. Overeenkomstig beklaagdes weaecb, eischte de O. v. J. zjjno plaatsing in de Rijkswerkinrichting voor den tjjd van 9 mianden, voorafgegaan door een heohteais van 2 dagen. Belendiging en mishandeling. Mannes O., arbeider te Heerhugowaard, had z ch daarna voor bovengenoemde feiten te verantwoorden. Ten eerste omdat hjj Zondegnacht, 27 Mei, in 'c openbaar in de Herberg van Berkhout, tijdens de kermis, den gemeente veldwachter, Pieter Haster, de volgende woorden had toegevoegd: «Je ben een geweene kerel, ik zaï nog weer een brood halen bjj Rigter, dan kan je nog weer twee kwartjes krjjgen." Dit feit bekende bek'aagie. Toen zjjne verdediging voerde bjj aandat hjj kwaad op de veldwachter en ook dronken was, zoodat hjj onder deze omstandigheden heeft gehandeld. Ten tweede, omdat bjj Frans Rigter, brood bakker, eveneens te Heerhugowaard, dien «elfdeu nacht had geslagen in het aangezicht, zoodat Rigter bloodend werd verwond. Ook dit feit bekende beklaagde en weder gaf hjj op er niets van te weten, omdat hjj dronken was. In deze zaak achtte de Officier het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en eischte tegen beklaagde, ter zake van deze gepleegde feiten, 1 maand gevange nisstraf. Valschheid in geschriften. De laatste beklaagde Jan Daniftl W., naaimachineban- delaar te Hoorn stond daarna terooht, en wel om de volgende reden. Et is ham bjj dagvaarding ten laste gelegd, dat hg zen kwitantie der Brand-a snrantie-Maatschappjj «Holland* te Dordrecht, in zgn kwaliteit van agent, val- scheljjk heeft gesohreven. Door den President gsvrangd of hjj zich aan dit feit hseft schuldig gemaakt, bekent beklaagde volmondig. Als eerste getuige wordt gehoord Jaa Jacob Schilt, inspecteur der Maatschappij «Holland*, die de Rechtbank mededeelt, dat bjj de zaak onderzoekende, te wet)u kwam, dat do personen die bjj branden hulp verleeeden, nooit een cent ottvacgen haddeo, hoewel dn Mij. aan beklaagde het geld, ten 'bedrage van f 10, had gezonden, waarvoor beklaagde een kwitantie sohreef, voor de uit te betalen premie. Jan Hendrik Belgraver, commies der telegiapbie te Amsterdam, verklaart, dat bjj in April 1902 iu ïïooru woonachtig was. Bjj zekeren Laan was 17 April brand geweest. Nooit bseft hij iets ontvangen voor de bnip by dien braad door hem verleend. De Presidentkent u deze kwitantie, die door u ge schreven en geteekend is Getuige: dit is niet mjjn baud, en ook heb ik deze kwitantie niet geschreven. Geertruida Johanna Bo2, de eobtgonoote van de vorige gituige, verklaart, in den zelfden geest als haar echtgenoo'. Ook zjj heelt deze kwitantie, niet geschreven en ook niet geteekend, zoo ook hee't. zjj geen gratificatie ontvangen van de Maateobappjj, en bjj dien brand beeft zjj niet geasS'Steerd. Beklaagde bekende nogmaals zelf die kwitantie te hebben gerebreven. Getuige Dirk Koog boutbewerker te Hoorn getuigt, dat hg zich herinnert, dat er b<and bg Laan was. Hjj beeft cestjjds hulp verleend. Getuige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1