Een groote overwinning Bronwaterlabriek „Holland." II i*ouden ?ledaille* Verguld Zilveren Medaille. S De nieuwste Japongarneering per ALKMA A.R-P ACKET" SCHOOLBOEKEN 24 24 De Lange en de Moraaz, REIZIGER. All.' ZONWERENDE ARTIKELEN, Te huur aangeboden: J.B.LSimonJr beslist beste en billijkste adres voor Steenbouwwerken Schoorsteenmantels, Grafsteenen enz. I Also I-Licht M. A. Erkamp, Courage Co., Limited. 't Was maar 'n Model. Stroomarkt AMSTERDAM. benevens voor de op hygiënisch gebied uit muntende bereiding en af botteling onzer Bronwateren J. LIWD Hz. MIDDAG-WATERTOCHT JE Hypotheek. Schrijfonderwijs. fel M N Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Kuoopen, Galons, Broderies, enz. enz., van ALKMAAR 12.15, te ZAANDAM 2.15 Na bezichtiging van het Czaar Peterhuisje (gratis) terug van Zaandam 3 uur. Te Alkmaar 5.15 Vooruit bedingen geeft later geen krakeelen. 1). BALÜER Dz. J. A. B. FENIJN, BEMUGERU 8TOFFEEROER1J MATRASSENMAKER I'. MEIJER. G. W. v. d. Veen, Fnidsen 71. fkuim LOKAAL met Binken ZOLDER, Koningsweg (>9, Alkmaar, LONDON EXTRA STOUT. FEUILLETON. Maak eens kennis met ons nieuwe middel „VIJGENHONIG" voor Hoestenden. fl N O, u v IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten VÜERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze bij MIE NT 1 - ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. fl O a a fl CP5 •Fh. van der KLEI, Horloges - Pendules Voordam, tegenover de Kaasmarkt. Door hoogen prijs der Graanzakken is ondergeteekende genoodzaakt de ZAK- KENHUUR tijdelijk te verhoogen Achterdam. ALKMAAR. HEKELSTRAAT. BEDDEN MATRASSEN LEDIKANTEN WIEGEN DEKENS Alkmaarsohe Correspondenten der n.l. Rolschermen, Marquises en .lalousieSn, JONKER Ac Co Gebruik de SIER-PROVIEL en geperste CEMENTSTEEN. Handel in RIVIERZAND en PANNENenz. Het beste en billijkste adres Voor het leveren van PARTIJEN met inbegrip van Servies enz. is Dageljjksche DINERS aan huis. zeer geschikt voor KANTOOR of ATELIER. is het aangewezen licht voor Kerken, Hotels, Herbergen, Studeer- en Huis kamers. Plaatsbaar op elke lamp, weinig verbruikend, hooge lichtkracht, geen onderhoud, altijd gereed. Agent Fnidsen C^60,Alkmaar In korten tjjd succes verzekerd. werd dezer dagen behaaldwaarbij alle partijen tevreden konden zijn. Het wag de Sanguinose die de overwinning behaaldezooals zij reeds zoo menig- malen heett gedaan, en wanneer gij dezelfde verschijnselen hebt, dan zal de Sanguinose ook voor U hetzelfde doen. Mejuffrouw VAN DORP v. d. Neerstraat 83, Den Haag, schrijft: Daar ik uwe Sanguinose gebruikt heb, wil ik U ook gaarne mededeelenwelk een heilzaam middel dat voor mij is geweest. Ik had veel last van zenuwen in het hoofd en kon haast niet etenik voelde mij gedurig moedeloom en lusteloosmaar nnna het gebruik van een viertal flesschen Sanguinose. is dit alles bij mij verdwenen. Mijn eetlust is teruggekeerdik gevoel mij veel beterrustiger en sterker en heb ook geen last meer in het hoofd. Ik durf uwe Sanguinose met vertrouwen aanbevelen. Den Haag. Mej. T. J. VAN DORP. Gij, die dit leest, doet uw voordeel met boven rnedegedeelte ervaring. Volgt het voorbeeld van Mej. Van Dorp, wanneer gij geen baat vindt bij uwe tegenwoordige be handeling. De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel om bloedarmoede, bleek zucht, algemeene zwakte en algeheele verslappingstoestanden snel en grondig te over winnen. Zij heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zij kon ook U helpen. Zie dan niet tegen de kleine uitgave op; zij zal U groote winst brengen. Wees gewaarschuwd tegen namaak. De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1.50, 6 fl. f 8.—, 12 fl. f 15.—. Men wachte zich voor namaak, zij geneest nooit In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt eeu flacon tien dagen en kost U de behandeling slechts 12'/2 of 15 ets. per dag. I)at is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Te Alkmaar verkrijgbaar bijNIEROP SLOTHOUBERSCHOUTEN Co. ANSINGH MESMAN, Apothekers. VAN DAM Co., Den Haag. 4> ALSMEDE Cfl O >1 M- KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuze Reparation worden goed en spoedig afyeioverd. Toer alle INRICHTINGEN VAN ONDERWIJS wordeu gekaft spoedig geleverd door bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op bet leven en lijfrenten. GEVRA AGD op de hoogte met Koloniale waren z. g. onnoodig zich aan te melden. Brieven franco, letter B 18, Bnreaa dezer Conrant. worden in den kortstmogolgken tjjd conoarraerend en soliede gefabriceerd en gerepareerd aan de Werkplaatsen aan de BAANGRACHT. Men lette vooral op de nieuwste v in din y der Marquises. Kantoor, voorloopig BAANGRACHT O 4. Aanbevelend VRAAGT PRIJSOPGAAF. Vraigt prjjsopgaaf. A&nbe*elesd Geld di poo.bel als le hypotheek op solbde peiceelen t>s Alkmaar en Omshekeu. ooder zeer billgke voorwaarden Br. fr. barenn v. d. blad onder letter U 17. Banketbakker en Kok. Telepboea No. 14. Br. fr. lctt. W 17 bareao Alïmaaraohe Courant. 8. BAKKER He., Leernar la het schoo» - mi r||ve» H. O. Inlichtingen verstrakt de Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Brouwers Horselydowastraat, f.oadon, Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken, J. OTTER, Kooltuin, Alkmaar. Vrjj bewerkt naar het Hoog-Duitsch, DOOR J. 1.. VAK OKK HOKB 27) Maar is dit dan onherroepelyk waar, is er dan geen kans meer om dien koop te ontbinden Waarom zou ik 't niet kunnen beproeven?, waarom zou ik jou, Paula, niet bjj de hand kunnen nemen en je heenvoeren naar den ouden man daarginds, en tot hem zeggen«Schenk ons uw zegen, Theodor Bergius, uw dochter, die zooeven myn bruid geworden is, en mg. Wel is waar heb ik reeds 'n bruid, maar dat heeft hoegenaamd niets te beduidenHet gevoel, dat de dochter van den graat en my te zauien heeft gebracht, mag geen aanspraak maken op den naam van liefdedat was alleen de be geerte om met elkaar oui 't gouden kalf te dansen. Uw dochter daarentegen heb ik onuitsprekelijk lief. evenals zy my bemint. Schenk ons dus uw zegen, oude man l« En dan, daarna, zoo spoedig mogelyk naar de graaflijke familie, om te bedanken voor de genoten eer, en om keanis te geven dat ik de relaties niet wensch voort te zetten 1 Wat zou tijde prinses uit het too versprookje, groote oogen opzettenhoe zou zy lachen over die vermeende scherts want natuurlyk is in haar oog de spoedige ondergang der wereld veel waarschijnlijker en veel eer te verwachten dan dat iemand haar ontrouw zou worden Maar zou zy ook lachen, of misschien razen, schreien en 't op de zenuwen krygen, zoodra men haar in ernst eens als volgt toesprak 't Doet me leed, hooggeboren gravin, u te moeten mededeelen, dal ik geen lust gevoel nog langer te damen rondom 't gouden kalf. Wat mjjn liefde betreft, die be hoort niet aan u, maar aan dat l eis je, 'n eenvoudig dat met handenarbeid moet voorzien in 't onderhoud van zich en van 'n half verloopen mis schien ook wel half gekken vader.» Wat zegt u daar met zooveel minachting in uw toon, hooggeboren vrouwe? »'t Is marr 'n model?» Welnu, zeker, laat 't zoo zyn, 't it ook maar 'n model 1» Onwillekeurig strekte Raimund nogmaals de hand naar die van Paula uit maar oogenblikkelyk liet hjj haar ook weer slap langs de zy de neerzinken, als overweldigd door een vernietigend gevoel van volslagen machteloosheid. Hy mompelde enkele woorden binnensmondszelf eigenljjk niet wetende wat hij zeide. Het was slechts een herhalen, een machinaal herhalen als van een auto maat, van de reeds eenmaal geuite gedachte «Vandaag kan ik niet werken.» «Vandaag niet, vandaag nietsprak hij wat luider, en eerst thans scheen hjj zjjn eigen woorden te hooren en te begrijpen. «Vandaag nietl» herhaalde hij nog éénmaal, en zijn stem klonk hard, bjjna schreeuwend, zoodat de oude Bergius er van opschrikte. Deze kwam haastig nadeibjj en wilde in eenige geestdriftvolle termen uiting geven aan zijn verrukking over, en bewondering voor hetgeen hjj gezien hadmaar door een heftig gebaar stuitte Raimund den aanbruisendeu stroom zyner welsprekend heid, en gaf nog eens te kennen dat hjj zich heden tot schilderen niet in staat gevoelde. «Op 'n andere keer», voegde hjj er aan toe, zonder zich eenige rekenschap te geven van den zin dezer woorden «Op 'n andere keer», klonk het als een zachte echo van Paula's lippen. Haar vragen schitterden van innig geluk. Eenige oogenblikken daarna was Heimberg alleen. Zoodra de dtur achter de bezoekers gesloten was, had hij een zucht van verlichting geslaakt. Hjj was wel tot .erademing gekomen, doch de kalmte in zyn ziel was slechts van korten duur. Zittend op de rustbank, en de ellebogen steunend op de knieën, arukte hy het bian- dende voorhoofd in de handen. Hy was in ketenen geslagen en hjj begreep dat ze noch door hem zelf, noch door invloed van anderen konden verbroken worden. Maar toch. zou niet 'n macht van buiten 't Noodlot Het greinsde hem aan en lachte spottend om zijn ellende. Neen, het noodlot zou niet barmhartig zijn Geketend w&s ie, zwaar geboeid Vrede en rust waren uit zyn hart gebannen. O, mocht hy slechts één enkel uur van vrede ge nieten 1 Wie zou hem dien schenken? De zonderlinge begeerte kwam eensklaps in hem op geen talent te bezitten en niet beroemd te zjjn, doch eenvoudig te behooren tot die millioenen gewone sterve lingen, die onbekend, zonder iemands aandacht te trekken, op aarde rondwandelen; een arme daglooner, die hard moet ploeteren voor zjjn stukje brood. Ja. hjj wenschte arm te wezen, arm zooals zyn ouders waren en het besef te missen dat men in deze wereld ook geestelyk genot kan smaken. Waarom mocht hij maar niet gewoon vegeteeren met de boeren uit zjjn geboorteland, tot welke hij van huis uit toch feitelijk behoorde Hé, hjj verlangde naar die stroohut, waaruit die donkergelokte, van angst bevende knaap gevlucht was, in dien onvergetelyken nacht. Het scheen hem nu iets verrukkelijks toe, het leven in die hut, dat eigenlijk geen leven was, doch meer een werktuigelijk overgaan van den eenen dag in den anderen, weinig verschillend van het bestaan van bet grazend vee op de uitgestrekte, stille heide. O, die boeren uit zjjn geboorteland Zy komen ter wereld om weer te sterven, zonder geleefd te hebben. «Wvt zyn die menscben gelukkig, zoo dacbt hjj. Ik zou kunnen wenschen weer een der hunnen te zjjn. Had ik dat verdachte Dantmsgesohenk, 't zoogenaamde genie, maar nooit ontvangen I Wél heeft 't me rijkdom en roem gebracht, maar 't is ook de oorzaak van mjjn vertwijfeling in dit uur Hij sprong op. 't Was hem niet mogelyk nog langer in dat vertrek te verbly ven, omgeving het ellendige van zyn tege woordig bestaan zich zoo treurig duidelijk aan liem elke andere waar sterker dan in ellendige van zjjn tegen- en stok en vluchtte vertoonde. Hy greep haastig hoe< als 't ware het huis uit. Gejaagd, als een achtervolgd stuk wild, dwaalde hjj uien lang door de stad; niet door de straten van het sierljjke Berlyn W., doch door die wjjken, van welker bestaan de bewoners van het eerstgenoemde stadsge deelte nauwelijks een flauw vermoeden hebben. Het duurde geruimen tjjd voor en aleer zich verschijnselen van vermoeidheid bjj hem deden gevoelen. De namiddag was toen reeds ver gevorderd. Op dat oogenblik bevond hjj zich in een onaanzienlijke straat van Noord-Berlijn. Daar hy 's ochtends byna niets genuttigd had, gevoelde hjj zich thans akelig nuchter en het was hem bepaald welkom op den hoek der straat een kleine restauratie op te merken. Zonder zich lang te bedenken trad hy er binnen, nam aan een der vrjj zindelyke gedekte tafeltjes plaats en bestelde een tweede ontbyt metwjjn. Ondanks het Teeds tameljjk gevorderde uur, waren er nog eenige bezoekers aanwezig. Dicht bjj de deur zaten drie luidruchtige studenten. Hun gezicht werd ontsierd door litteekens van in tweegevecht bekomen sabel wonden. Vooial de kleinste van de drie, een vrjj lompe en onbehouwen snuiter, maakte groot lawaai. Voor een der twee op straat uitkomende vensters had een magere, bleeke kantoorklerk plaats genomen, dio van tjjd tot tjjd even kuchte, maar zich overigens kalm te goed deed aan een potje Frabenerbier. Bjj hetandesc raam zat een groepje «philisters» skaat te spelen. Erg gedistingeerd schenen deze drie gasten Heimberg niet toe. Echt ordinaire menschen zonder manierendie blykbaar niet gewoon waren althans tegenover el kander eenigszins beleefde vormen in acht te nemen. Om het overige gezelschap bekommerden zy zich in het geheel niet. En eindelijk zat in een afgezonderd hoekje een forsche, jonge kerel, naar het uiterljjk een ambachts man. Hjj had ook een glas bier voor zich. Terwyl de andere bezoekers van Raimund Heimberg niet de minste notitie namen, zag deze den schilder scherp aan. Een strenge, byna dreigende uitdrukking lag op zjjn grof besneden, open gelaat; sombere blikken straalden uit zjjn diep liggende, donkere oogen. Wordt vervolgd). Drik va» Htran*. Qostar 4 Zoo», Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4