No. 186. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën DONDERDAG 9 AUGUSTUS. Nationale Militie. Drankwet. Gevonden Voorwerpen. BTNN EN~L AND, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEK AI s. COSTER ZOON Voordam 9. Uit de Pers. Ue sts«Uco»i»ilssle voor de tarlelhcrzleulug. ALKMAARSCHE COURANT. De BURGEMEESTER der gemeente Ai.kmaah gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande hier wonende verlofgangers om zich ter bijwoning der berhallngs oefenlnge:-, 's namiddags vóór 4 ure, bij hun korps te vervoegen Grenadiers en Jagers, lichting 1901, garnizoen 's Gravenhage 3 September 1900. CORNELIS ELLES. 10e Regiment Infanterie, lichting 1901, garniz en Haarlem 10 September 1906. PETRUS ANTONIUS VAN I1UGTEN, WILLEM BOUMAN. 10e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen Melder 10 September 1906. LOURENS DEN NIJS, DIRK DE WAARD, CORNELIS DE HEER, JACOB BREG- MAN, ABRAHAM CREFELD, JACOB BAKKER. 10e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Helder 10 September 1906. JACOB LUIJT, LEONARDUS VAN VIERSEN, PIETER BOLL, KLAAS JONKER, NICOLAAS JOHANNES MAMMEN, PETRUS SCHOEN, CORNELIS APPEL, JACOB BAKKUM, HERMAN KONING, ARIE JAN SCHIPPER, ABRAHAM HOEK, CHRISTOFFEL HERMANUS PUTTENAAR, ADRIA- NUSJACOBUS VERHAGEN. 10e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Haarlem 10 September 1906. ALBERTUS GERARDUS BLAUW, ANTHONIUS JOHANNES BERNARDUS LOHMAN, GIJSBERTUS JOHANNES WILLEBROR- DUS GOES, ANTHONIE BOERSEN, P ETER COR NELIS HULSKAMP, CORNELIS VAN DE KAPPELLE. 4e Reeiment Vesting-Artillerie, lichting 1901, garni zoen Helder 10 September 1906. HENDRIK PEEREBOOM, COR NELIS PLOMPER, JACOBUS NIJBOER, ADRIANUS VAN DE POL, PIETER POOL. 4e Regiment Vesting-Artillerie, lichting 1899, garni zoen Helder 8 October 1906. FRANCISCUS ANTONIUS VEER, PIETER BERGMAN, CORNELIS KRAMER. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport i aar hun korps en daggeld dat tijdig ter gemeente-secretarie der woonplaats kan worden aangevraagd. Alkmaa-, De Burgemeester voornoemd, 4 Aug. 1906. G. RIPPING. KENNISGEVING. Het HOOFD ran het Plaatseljjk Bestuur te Alkmaa a brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven het kohier der Bedrijfsbelasting No. 2 voor bet dienstjaar 1906/7executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 4 Augustus 1906; dat ieder verplicht is zjjn aanslag, op den bjj de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatseljjk Bestuur voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., 7 Augustus 1906. 1*. Burgemeester. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bp bun ooilege is iigekomen een verzoekschrift van P. GOEDHART, aldaar, faondend. het verzoek hem vergunning te verleenen tot den verkoop fvan alcohol houdenden anderen dan sterken drank in het peiceel Geestmeiambachtsdjjk, C nr. 4. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk be zwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 9 Augs. 1906. Te bevragen aan het politiebureau van 9 12 uur. Een builtje met eeuig geld, een poitemonnaie met eenig geld, twee pakjes stalen priemen, drie sleutels, een meis- ieskraag, een duimstok, een biggenkoif, een zilverea broche, een nickelen horlogeketting, een bloedkoralen halsketting met goudeD sluiting, een gouden dasspeld met steen, een daiueshemd, een gouden broche met steentje, een niokelen horloge met defect glas, een paar dames- bandsohoenen, een sigarenknipper en een zilveren horloge met dito ketting. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 8 Aug. 1906. W. J. DE WILDE Jr. H. M. de Monlngln heeft een r()toer gewaakt. H. M. de Koningin reed gisteren met den Prins voor 't eerst na haar ongesteldheid uit ia de bosschea van bet Loo. De Koningin zag er goed uit. Gisteruvoad zou de Prins naar 't buitenland vertrekker. dtutaconwlssle wetgeving registratie belasting en hypotheekrechten. De St. Ct. bevat het Kon. besluit tot instelling van een Staatscommissie om, na overweging, rapport nit te brengen over de vragen op welke wjjze, zonder daarbjj de belangnn van 'i Rjjks schatkist uit het oog te verlieten, de wetgeving op de registratiebelasting en op de hypo theekrechten ware te herzien welke veranderingen be hooren te worden gebiaoht in de w tteljjke en admini stratieve bepalingen betrtffsnde de eigendomsoverdracht van onroerende goederen en schepen, de vestiging van rechten van hypotheek en scheepsrerband, de hypothecaire en kadastrale boekhouding en die der scheppsbewjj'.en op welke wjjze, mede in velband met den ui slag van het onderzoek der eerstgenoemde twee vragen, het dienst vak der registratie, waarin dat van het kadaster thans begrepen is, ware te reorganisesren. Aan deze oomm'ss'e is bjj dit K. B. opgedragen de voorstellen, in ontwerpen van wetten, algemeene maat regelen van beslaar of koninkljjke besluiten belichaamd, in te dienen, welke zjj naar aanleiding Tan een en ander noodig acht. Christen socialisten. Bjjsenguroepen door de redactie van de Blijde Wereld werd Maat dag te Heerenveen de eerste jaarvergade'ing gehouden, die bezocht was door pl.m. 150 personen. Het Kamerlid Tak was als belangstellende aanwezig. Da voorzitter, ds. Winkel nit Limmen, wees op hst heugeljjk verschjjnsel, dat de verhouding tassehen gods dienst en socialisme vtienschappeljjker wordt. Ds. Bakker leidde de vraag in of de godsdienst het kapitalisme zal overleven. Na de aanvallen van het mate rialisme is die der Ma'xisten gekomen. Deze beschouwen den godsdienst als een noodzakeljjk vericbjjnsel, gegrond in de verkeerde maatschappeljjke toestanden, dat echter door de sociaal-democratie zal verdwgnen. Hg bestreed die opvatting; peen waarachtige levansb jjkeid is mogeljjk zonder religieus lever. Ds. Huizinga van Ameland besprak de houding der christen-socialisten tegenover de prediking van den klassen- stijjd. Hjj ontkende het bestaan van tweo klassen in de maatsohappjj, die vjjandig tegenover elkander slaan door verschillende stoffelijke belangen. De debaters ds. Brains te Knjjpe en ds. v. d. Heide te Engelen, klaagden beiden over de vaagheid en ondui delijkheid van dit betoog, waardoor het dobat zeer moei- ljjk werd. Beiden bepie.ten het goed recht der arbeiders tot den klassenstrijd, die volstrekt niet baatzucht en haat behoeft op te wekken. Een beroep doen op het eigenbelang iB op zichzelf niet onzedeljjk. Bovendien kiezen in den klaBsenstrjjd ook leden der hoogere klassen nit zuiver moreele motieven de zjjde der arbeiders. Nadiukkeljjk werd er op gewezen, dat het christen dom niet is het prediken van lievigheid en tast maar dikwjjls den strjjd eiteht. Ds. Brains besprak de vraag of de C. 3. zioh moeten aanslniten bjj de S. D. A. P. Hjj gaf een peychiologische beschouwing over den hoogen toon, de grove woorden in de S. D. A. P., die fijnvoelende menschen vaak hinderen. Propaganda maakt wel eens hard en row. Ook de pro feten van Israel en Luther vervielen wel eens tot grove en groote woorden. Het zjjn de kleine fouten van groote deugden. Ook de discipline in de S. D. A. P. is niet zoo'n groot bezwaar; inde 8. D. A. P. hier haorscht meer vrjjheidsziu dan in de Dnitsohe partjj. Het groote be zwaar is het Maixiame, als materialistische levens- en wereldbeschouwing. Dit Marxisme is echter niet in het Partjjprogram opgenomen en wordt das niet van de leden geöisoht. Het is evenzeer privaatzaak ais de godsdienst. Het zon gebrek aan zelfvertionwen zjjn, wanneer wjj nit vrees voor ons godsdienstig leven met aanhangeis van dit Marxisme niet in partjj verband zouden durven treden. Zoo zwak itaat de zaak van den godsdienst niet. Ons godsdienstig leven groeit eer door druk en stijjd. Do belangstelling in den godsdienst zal onder de acoiaal-democraten toenemen, wanneer zjj ons in de Part jj ontmoeten. Ook erkent e.ke sociaal democraat den plicht van organisatie; buiten dtn strjjd zonden de O. S. niets dan een preekgezelsohap vormen. Wjj mogen niet strjj- den als ren los troepje; onze plaats is in het leger. De soc.-democraten kannen zich verwarmen aan ons godsdienstig enthousiasmewjj vinden in de sociaal- democratie de verwezenlijking der sociale beginselen van het christendom. Daarom naast het Krniz de roode vlag. Esne zeer geanimeerde disenssie volgde, waarbjj de tegenstanders der aansluiting zich slechts zwak lieten hooren. Ueldersch- OverUaelsche Maatschappij van Landbouw. De 63e algemeene vergadering van de Geldersch- O vtr jjselsche Maatschappg van Landbouw werd gister morgen geopend met een rede van den voorzitter, den heer Van Rappard, die gewaagde van het ovarljjden van den jjverigen ondervoorzitter, den heer Vaa Mirle, wiens groote gaven van hoofd en hart spr. huldigde. Ds alge meene secretaris, do heer J. A. Staring, die uitmunt.e door troawn plichtsbetrachting, trad wegens ziekte af. Spr. wilde ook ditmaal kort zjjn, maar toch zjin aat- daoht wyien aan enkele bjjbedrjjven van den landbouw, nl. de pluimvee-fokkerjj, de konjjaenteelt, bjjentoeit, gevel beplanting en de zoetwatervissoberjj. Spr. behandelde de wenscheljjkheid tot verbetering der hoenderfekkerjj en wees op den geringen uitvoer van eieren uit ons land vergeleken met dien nit andere landen. Spr. wenschte vermeerdering en verbetering van de eierprodnetie in ona land en wees op ds afneming van den uitvoer. Wjj moeten een voorbeeld nemen aan het kleine Denemarken en ook trachten eieren-rxport-vereenigingen door coöpe ratie te vormen. De kot jjncnteelt is zeer algemeen en wordt gedreven deels voor de Engelsche markt, deels voor binneclandsch gebruik. Spr. wees op den achteruitgang van den uit voer, hoewel de omstandigheden toch gunstig zjjn. Ook de bjjenhouderjj is aanmerkeljjk achteruitgegaan. Spr. gaf verschillende oorzaken daarvoor aan als de na- deelige werkitg van bepaalde culturen. Ook is bet een bewerkejjjk vak. Toch kan de bjjsnleelt voordeel afwer pen wanneer goede methoden gevolgd worden. Spr. wenschte cai sassen in bjjcnteelt aan de lagere landbouw scholen verbonden te tien. Ook werd een enkel woord gewjjd aan de zeer nattige gevelbeplanting, die een aardige bjjverdienste kan opleveren. Spr. eindigde met een harteljjk welkom en met den wensch dat deze vergadering een nienwen parel mocht hechten aan de kroon der maatEchappjj (applaus). Ter vergadering waren vertegenwoordigd 41 afdeelingen. Vervolgens werd door den tweeden-seoretaris voorlezing gedaan van bet jaarverslag. Dit herinnert allereerst aan de door de Maatschappg geleden verliezen. Het aantal afdeelingen is met één toegenomen en bedraagt thans 45. Het aantal leden is 4718. Het verslag vermeldt voorts da regeling der fokstations. De cursussen in paardenkennis vonden steeds meer deelname en zallen rjjkssabsidie behoeven. De tentoonstelling te Zatphen bjj gelegenheid van het 60-jarig bestaan dor maatschappg werd herdacht als een voor de kas gunstige onderneming Aanvragen voor op te richten landbouwbibliotheken komen nog weinig in. De belangstelling voor roodbont-, Maas. en IJsselves neemt meer en meer toe. De hoeveelheid gecontroleerde boter was toegenomen en bedroeg 5 'lt millioen kilo. Het verslag der hoelbeslag-commissie luidt cunstig. Het verslig eindigde met den wensch, dat de afdeelingen bedragen mochten beschikbaar stellen tot verbetering van dea vees'apsl. Onder dankbetuiging aan den tweeden seoretarii werd het jaarverslag goed gekeurd. De heer Scheller las daarop de rekening voor over 1905, uitgebracht door de daarvoor benoemde oommissie. Ook deze werd goedgekeurd. Hec boofdbeatuar stel !e voor in 1907 de algemeene vergadering te houden zonder tentoonstelling, omdat in dat jaar in Den Haag oen internationale tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid van het internationaal congres voor zuivelbereiding. Esn andere reden daarvoor was de bespreking met de Ovetjjsselsche Maatschappg van Landbouw, daar het voornemen bestaat in 19C8 te Z volle oen gecombineerde tentoonstelling der beide maat- tfchappjjen te homlen en tevens tot nan were aaneenslui ting te komen. Aldus werd besloten. In verband hier mede vervalt de post van f 1050 voor waaiborgfonds en kosten keurmeesters. Op de begrooting 1907 daaren tegen is f 500 uitgetrokken voor transportkosten van rood IJsselvee en akkerbouwgewassen naar de tentoon stelling in Den Haag. De vergadering van 1907 zal te Arnhem worden gehouden. De begrooting werd goedgekeurd zonder disenssie. De afdeeling Apeldoorn stelde voor aldaar de algemeene vergadering in 1909 te houden, hetgeen door het bestnnr in overweging zal worden genomen. Ter voorziening in de vacature-Van Marle werd tot ondervoorzitter be noemd de beer A. W. Soholten, te Njjbroek, met 182 van de 828 uitgebrachte geldige stemmen en na her slemming met baron Va» ds Feltz, te Eist. Tot alge meen secretaris (vacature de heer Staring) werd benoemd de heer M. van Doornink te Olst, waarnemend secretaris, met algemeene stemmen. Voor het Noderlandsoh Land- bonweomi'é werden herbenoemd tot lid mr. J. G. ridder van Rappard, te Laren (periodiek aftredend) en tot plaatsvervangend lid mr. A. J. baron van Nagell van Ampsen, te Lochcm (periodiek aftiedend). Hierna werd pauze gehouden. Gisterenmiddag te halftwee werd de algemeene verga dering heropend. Aan de orde was een rapport over vee-verzekering, uitgebracht door den heer F. W. van Duim te Arnhem. Spr. concludetrde dat het wenscheljjk is, de Regeering te verzoeken een onderzoek te doen in stellen naar de werking der groote vee verzekeringen en locale vee-fondsen. Ook wilde spr. de verzekering zien uitgebreid tot andere dieren dan randvee. De voorzitter gaf in overweging alvorens een conolnsie te nemen, de behandeling dezer raak in het Nederlandseh Landbonwcomité af te wachten. Vervolgens werd besproken het rapport over het snjjden van gr&Bzoden in weilanden door uiet-gerechtigden, welk rapport in de vorige hoofdbestnarsvergadericg werd aan gehouden. De heer Vrgland was van een oordeel, dat artt. 312 en 315 van het Wetboek van Strafrecht hier toepasseljjk zjjn. Door een der leden werd gewezen op het nadeelige plakken van bloemen in korenvelden, dikwjjls door kin deren onder leiding van onderwjjiers. De beer Hartog stelde niet veel vertrouwen in de tusschenkomst der rechteljjke macht, daar de straffen voor deigeljjke strooperjjen belacheljjk gering zjjn. Op voorstel van den voorzitter zal de Maattchappg zich tot den minister van Justitie wenden, om den omvang van het toegebraohto nadeel uiteen te zetten en de toe passing van s'-rengere straffen te vei zoeken. Op verzoek van de afdeeling Winterswijk werd het volgende punt besproken»Da Geldersch-Overjjselscho Maatschappg van Landbouw bevordora met alle middelen, die kaar ten dienste staan, de oprichting van fokver- eenig ngen in haar gebied Het dageljjksch bestuur zal de door verschillende spiekers gegeven wenken ter harte nemen. Daarna weid door dan heer Mayer voorlezing gedaan van het rapport over de verbetering der rundveestalleo. De commissie wenscht een krediet van f 175 voor een een wedztrjjd van veettallen. Nu het rapport ook z»gt, dat de mestmakerjj niet in de schaduw mag gesteld worden door andere eigenschappen van dien stal werd door een der leden nop gewezen, dat mostmaken met hat melkvee en bet verkoopsn van goede melk onver- eeniglaar zjjn. Het prodnot kan in die oma andigheden onmogeljjk ziudeljjk bljjeeu. Het voorstel der commissie, om aan den eersten wedstrjjd niet meer dan tien vee stallen te doen deelnemen en daarvoor eon krediet van f 175 te verleenen, werd, gesteund door het hoofdbestuur, aangenomen. l) i vergadering werd daarop gerchorst, om heden, met hot oog op tut bezonk Tan den minister van Landbouw, Njjverheid en Handel, te kwart over negen heropend te worden. Ue Vegetariërs es Uerugtuen. Het bestuur van den Nedc rlandschen Vegetar Brsbond heeft zich tot den minister van Justitie gewend met een adres, inzake den dienstweigerenden landweerman O. Kriller, die zioh in hechtenis bevindt, doch niet in staat wordt gesteld zjjn levenswjjze de vegetarische in de gevangenis te volgen. De bond verzoekt volgers de Tel. om maatregelen, die dit voortaan aan zich in hechtenis bevindende vegetariërs zallen mogeljjk maken. »Waar vegelariërst, zoo zegt het adres »op grond hunner beginselen, zich onthouden va» alle voedingsmiddelen, waarvoor het dooden van dieren noodig is, moet noodzakelijk hun voeding gedurende hun ge vangenschap zeer onvoldoende zjjn, als zjj het ha» verstrekte voedsel, aikomstig van gedoode dieren of bereid met producten daarvan afkomstig weigeren te gebraiken, en dit niet wordt vervangen door voedsel, waar de vegetarische beginselen zich niet tegen verzetten. Waar de zich in hechtenis bevindende landweerman C. Kriller een groot deel van het hem verstrekte voedsel moet weigeren, is er alle grond aan te nemen, dat de ons bestaar verstrekte mededeeling, dat de gezondheid van Kriller reede ernstig geleden heeft, alleszins waar- scbjjnljjk is. Redenen, waarom wjj er bjj Uwe Excellentie ernstig op aandringen, znlke maatregelen te nemed, dat aau deze bezwaren worde tegemott gekomen. Opvoeding v»n Weezen In het Huls|e»l». In >Eansgezindheid« te Amsterdam werd gisteren de jaarvergadering gebonden van de Mg. tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin, onder leiding van den heer D. H. Idsinga. Aan het jaarverslag over 1905 is het volgende ontleend Herinnerd wordt aan de stormachtige tjjden, die de Mg. in het afgeloopen jaar heeft doorgemaakthet oatslag van den directeur-secretaris J. Wondstra door het Bestnnr, later herroepen door een algemeene vergaderingdie een commissie van onderzoek instelde. Daarop volgde het aanbieden van verontschuldigingen door een nienw bestuur en bet intrekken van diens ontslag, xoodat de heer Wondstra thans onder andere bepalingen weer als directeur werkzaam is. In 1905 zjjn door de Mg. geplaatst 220 kinderen, van wie er dat jaar 15 weer werden afgestaan en 18 in eigen ondethoud voorzien. Het jaar 1906 werd dos met 206 kinderen begonnen. In het afgeloopen jaar zjjn er 21 kinderen aan de zorgen der Mg. toevertrouwd, van wie 11 door den Staat afgestaan, 8 door armbesturen, enz., en 2 door particulieren. Roomsch-Katholiek zjjn er 9, Ned. Herv. 8 en Doops gezind 4. Van de 150 papillen aan het eind van het jaar 2jju in gestichten geplaatst 3, in doorgangshuizen 12, in de kazerne 2, aan pleegouders 133, verdeeld over 117 ge zinnen, waarvan 15 pCt. kosteloos de verpleging op zioh namen. In 1905 werden 140 aanvrage om pleegkinderen gedaan, ongerekend het groot aantal aanvrage om dienst meisjes e.d. Het gedrag en de gezondheidstoestand van de pupillen was over het algemeen zeer gun tig. Het finantieel verslag maakt melding van een bedrag van f 26,898 10'/»» waarmee de winst- en verliesrekening sluit, en van een saldo verlies Tan f 12,217.68, wat ge dekt wordt door een saldo kapi'aal van f 88,706,87'/, Aan verpleegkosten werd ongeveer f 47,896 uitgegeven, waarvan f 31,477 werden afbetaald door den Staat, bnrg. armbesturen, partioalieren, enz., en het overige door de Maatschappg. Daarna werd overgegaan tot de behandeling van de nieuwe statuten, die ingrjjpende wjjziging in de reeds bestaande brengen. De Mg., die zich voortaan zal noe men Mij. tot opvoeding van Weezen en andere minder jarigen in hot huisgezin genaamd »Zandbergen», strekt haar werkzaamheden in de toekomst ook uit over andete onder voogdjj staande minderjarigen, met nitzondering van de gevallen, waarin de voogdjj bjj den vader of bjj de moeder berust. Voorts zallen in plaats van de vroegere icomifé's», »oorrespondentsohappen» optreden ter behartiging van plaatselijke belangen. Het onmiddelljjk toezicht zal gehoaden wot den door een oom missie van verzorging en een fiuazcieele oommissie. De statuten wijziging werd na eenlge veranderingen van ondergeschikt b lang goedgekenrd. Alleen verdient vermelding, dat in de statuten niet zal worden opgenomen de bepaling, dat aan correspondent schappen ren belooning voor hun werkzaamheden kau worden toegelegd. In ons blad van Dinsdag uamen wjj reu sohrjjveu uit da Tel. op, waarin oritiek werd geoefend op de samen stelling der staatscommissie tot teehnisohe herziening der tariefwet.- Eigen onderzoek heeft het blad evenwel doen zienj dat die criliek onverdiend was, maar, meer nog, hoe juist de samenstelling der commissie, met ket oog op haar verrichtingen, een bjj uitstek practiscba is. De redaotie sohrjjft thans: De tot ledon der commissie benoemde hoofdambti- naren zjjn allen mannen van erkende bekwaamheid, doorkneed in de tariefwet en haar praktjjk en gebreken voor bandel en industrie. En met de twee zitting hebbende expediteuis be noemde de minister jaist de menschen uit de praktjjk, die als konvooi-loopers-txpediteurs een oiafhankeljjke en onpartijdige positie tegenover den handel innemen, (n boiten kjjf zjju vertrouwen tallen hebben. De koavooi-loopers-expediteuts zjjn uit hooide van hun werkkring en door langdurige praktjjk met de tot-passing der tariefwet op alle artikelen vertrouwd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1