No. 187. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Burgeravondschool Prijs der gewone advertentiën VRIJDAG IO AUGUSTUS. te ALKMAAR. Gemeente-Rekening BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, (iroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. met 4-,jarigen cursus ALKMAARSCHE COURANT. KENNISGEVING. Het HOOFD Tan het Plaatselgk Bistuut te Alkmaar brengt, op grond van artikel 1 der Wet Tan 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 2d) ter kennis deringezetenen. dat bjj hem ingekomen en aan den ontfanger der Kjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter intordering zjjn overgegeven de kohieren der Bedrijfsbelasting No. 4, voor het d emtjaar 1905/6 en No. 3 voor het dienstj ia' 19Ö6/7, executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 7 Au- gostns 1906 dat ieder verplicht is zgn aanslag, op een bg de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bez v aarschrilten kannen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatselgk Beituur Alkmaar. voornoemd, 9 Aag. 1906. G. RIPPING. Iueohrjjving van Leerlingen aan bovengenoemde inrich ting voor den oarsns 1906/1907, zal plaats hebben op Donderdag 16 Augustus, voor leerlingen vin den vorigen cursus eu op Vijjdag 17 Augustus, voor hen, die de school voor het eerst wenschen te bezoeken, telkens des avonds van 7—9 uren in het gebouw~der Burgeravond school. Zjj, die een bewjj» kunnen overleggen, v.»n met vrucht het lager ondeiwjjs aan eeno openbare of bijzondere school genoten te hebben worden van het vereischte toelatings ei men vrijgesteld. flat schoolgeld bedraagt f 5,— per leerling, f 2,50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrjj voor hen, die geen schoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zoorer er plaatsruimte is, kannen oud-leerlingen, die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. Tjvens wordt nog medegedeeld dat zjj, die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak de lessen verzuimen, van de school lrucnen worden verwijderd. Ouders en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. Dj Directeur, H VAN DER HEIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vac Alkmaar brengen ter algemeens kennis, dat de Ueateeute- rekeaini, dleul 1006, op de S cretarie van bedon af voor een ieder tor lezing nedergelegd en in afschrift tegen betaling der koBten verkrijgbaar is. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING. Voorzitter. 2 Ang. 1906. DONATH, Secretaris. Ho- berichten. H. M. de Koningin-Moedor bracht gisteren een bezoek op het Loo. II M. de Koningin verwelkomde Iiaar aau het station. I»e bewaking der koningin Uit Apeldoorn schrjjft msn aan de A. Zu'ph. Ct dat dn Koningin overdag door rijkspolitie overal scherp bewaakt wordt, opda' haar geen leed geschiedde. Marr na gebeurt eu 'b avonds? De igks-politiemannen zitten, op e n enkele uitzondering na, eiken amnd thuis en de parkwachter voor 'net paleis verdwijnt evenevn*, terwjjl deze laatste vervangen wordt door een boerenarbeider uit hot park, die overdag zjjn gewonen bosch- of veldarbeid verricht. De man krjjgt een z. g. uniformjas aan, in den geest als van de antieke nacbtwaehts in de steden, en is gewapend met een sabel an het jaar nul. Komt men na 's avonds of 's nachts voor het palels dan ziet men daar zoo'u man op klompen, met een pjjpj in den mond, voor be'. hek staan, welk hek gesloten is en waarvan hg den sleutel bjj zich heeft. Dat een dergelijke bewaking vai H. M. de Koningin el) Ham woning niets om het ljjf heeft, zal leder geree- deljjh toestemmenhet trok den ook meermalen de sas- daebt van vreemdeling en eigen, de er ban verontwaar diging over uitsptacaa en het eenvoudig belachelijk vonden. Aan de raadgevers val de K-oon, te zorgen, dat H M o ze Koningin op betere en waardiger wjjze bewaakt w rdt dun door een boerenarbeider op klompen 1 Eu nu nog iets: de lanen, toegang gevenle tot het p -.leis 't Loo, zgn niet verlicht. Er heersebt daar 's avonds on'er het hooge geboomte een Egy itisohe duisternis, die ket meermalen onmog'ljjk maakt, een band voor oogen te zien. Niettegenstaande deze duisternis rjjlt H. M. de Ko ningin meermalen van en naar hst paleis door deze lanen. Zgn de taadgevers der Kroon verantwoord, wanneer hier op deze lanen, wat G d verhoedeeen ongeluk gebeurt? Hchadevergoeding B'jjkens mededeoling van den consul-generaal der Nederlanden te Pretoria, is in Tht Trantv utl Government Gatet.e van 29 Juli j. 1. opgenomen een kennisgeving, waarvan de vertaling laidt als volgt; Vrjje gift van 2.000.000 tot onderstand t.n personen van B itsche en vreemde nationaliteit, die vóó: het uitbreken der vijandelijkheden in 1899 gevestigd waren in Transvaal en dsChanje- rivierkolonie. Bjj deze wordt ter algemeene kennis gebracht, dat ■ele personen van BGtsche es vreemds nationaliteit, ten wier behoeve schade vergoedingen uit bovenvermelde rrjje gift* werden geschonken, zich niet hebben ainge- meld, ten einde het han toegeweien bedrag in ontvangst te'nemen. B-sloten is de rekeningen nit hoofde var voormelde svrjje gift* onherroepelijk dan 3lBten December 1906 af te sluiten. Ter keunis der personen van Britscbe en vreemde na 'tonaliteit wordt gebracht, dat zjj zich vóó of op voornoemde i 81 December 1916 zullen hebben aan te melden voor de uitbetaling vau het achter hunne ca oen vermelJe bedrag. Voorts wordt nog ter kennis van bedoelde personen gebracht, dat alle bedragen welke den Sisten December 1906 niet zgn opgevorderd en uitbetaald, verbsurd zgn en geene betalingen uit hoofde van schadsvergiedi gen uit voornoemde rrjje gift* zullen geschieden na meer- gemeldcn datum van 31 December 19G6 E-n ljjst van personen, die zioh niet hebben aange meld ie opgenomen in de St Ct. no. 185. Ai|eweeae Synode. Ia de zitting van gisterenbleek dat K-rkvoogden van Modemblik verzoeken om een subsidie van f 4000, voor de herstelling van het kerkgebouw. Iioeds vroeger werd voor dit doel een subsidie van f 5000 verleend. Adressanten zal worden berioht dat deze aanvrage behoort te geschieden bjj de Algemeene Sy odale Com missie door tuaschenkomst der Olassicale Bestaren. Do Ciassicale Vergadering van Emmen verioekt den naam der C oasis Emnteu te veranderen >in Classis Dalen." Het rapport over dit verzoek luidt ongunstig, omiat niet gehandeli is volgens art. 35 van het Algemeene Regle ment. Het verzoek wordt afgewezen. Een voorstel van dr. A W. B onsveld om aan artikel 24, Reglement op de Kerkeraden, toe te voegenZg, de predikanten, verlaten hun gemeenten niet, zonder kennis geving aan het Classicaal B-s'.uur en zonder voorzien te hebben in den predikdienst.'* Het voorstel wordt afgewezen hoewel uit de discussie duideljjk bleek dat verwaarloozing der amb splicbten sterk werd afgekeurd. De behandeling van het rapport over de K'nderwetten w„rdt ten einde gebraoht. De Commissie wordt dank gezeg 1 voor haar bemoei! gen en haar zal verzocht worden waakzaam te bljjven, de Syio3e van advies te dienen en, zoo noodig, voorstellen aan haar te doen, in overleg met de Alg. Sy .odale Commissie. Mej. A. C. E. Gsrlings, studente a.n de Rijksuniver siteit te Utrecht heeft verzocht om wjjziging van art. 1 van het Reglement op het examen, bedoelende de toe- la'iog tot bet «xrmen voor de Evangeliebediening en de uitoefening der Evangeliebediening mogeljjk te maken voor vrouwelijke personen. Dit verzoek geeft aanleidiug tot breedvoerige discaBsie De conclusie va: hst rapport, die afwjjzend luidt, wordt aangenomen. Door den heer Mense wordt gerapporteerd over een voorstel van de ciassicale vergadering vat Hoorn, om aan art. 89 Rigi. op het Godsdienstonderwijs toe te voegen een nieuwo alien, bedoelen Ie: aai de bevestigde lidmaten een bewjjB in handen te geven van hun lid maatschap. grond vai art. 14, R;gl voor de kerkeraden, wordt leze toevoeging overbodig geacht en mitsdien wordt het voorstel afgewezen. Uslderncli Overijsselaclie ■aatvchsppl) vaa Landbouw. Gisteren werd de vergadering voortgezet. De voorzitter stelde nu aan de orde het laatste punt der agenda referaat namens de Centrale Werkgevers- R sioobank naar aanleiding van de bjj de S aten-G-neraal ingediende Londbouw-Ougevallenwet, door Mr. H P. I. C. de Kruifi Jr., te Amsterdam. Do Minister van Landbouw, M J. D. V.-egens, ter vergadering gekomen, word door don voorzitter verwelkomd Dj Minister vergezeld van den heer L">vink Directeur Generaal van L-.ndbouw antwoorddo hierop met e-nige vriendolgke woo'don. De heer De Kruiff bepaalde z'eh tot enne bespreking van het ontweip: sLandbouwongevallenwet* en van de verschillende wjjien waarop de landbouwer aan vjjn verplichtingen han voldoen, daaibjj rekening houdende met de ondervinding bg da verplichte verzekering van ojjverheids-werklieden opgedaan. De inleider weus er op, dat Dr. Koyper, die het ontwerp onderteekende, zegt, dat de landboowarbeideis aan riet minder geraren bloot uaan dan da werklieden in andere bedrijven en dat genen dus evengoed recht hebben tegen d- geldelijke nadeelen van ongevallen beschermd te worden als dezeu. IndertjjJ werd voor en namens de Groninger Moatschappjj reeds sen doorwrocht rapport over deze materie uitgebracht. Het is dudeljjk en brg'jjpvlgk dat de wetgever getracht heeft de beide ongevallenwetten bjj elkander te doen aansluiten, al is 't duideljjk dat het laatst ingediende ontwerp er de sporen van draagt.dat hjj zjjn voordeel gedaan heeft met de ondervinding mot de Oagevallenwat- 1901 opgedaan. Het ontwe p bedoelt den landbouwer de veiplichting op te leggen zjjne werklieden te verzekeren en dezen de zekerheid te geven, dat zij van ongevallen, hun in het bodrgi o?erkoniou, fi acciö 1 nadael zullon ond^r- vinden. Bg de wet 19)1 zga alleen de werkgevers ver zekerd, maar in het landbouwbedrijf, waar zooveel kleine bedrgven zjju, en waar iemand bg afwisseling werkgever en werkman is, zullen 6 werkgever èu werkman verzekerd moeten ijj«. Bj onqeTallen krijgt de arbeider of aikeidster een uitkeering van 70 pC\ va zgn loon, bg tgdelgke inva liditeit 60 pCt. met kostelooze geneeikundige behandeling, en bjj big*ende invaliditeit 60 pCt. zonder meer In verband daarmede moet de werkgever loonljjïton houden maar in de prac'jjk van den landbouwer is dit oumogclgk daarom geefii men om der eenvoudigheidswille een gefisgeerd dajloon. D Rigeer'ag za' aanstellen commis- siSn van aanslag, die voor de verschill .nde deelen een gemiddeld dagloon zullen va itstellen, d. w. z. een dagloon, waa naa de uitkeering bjj ongevallen geregeld wordt. Het sp-eekt »au zelf, dat de belanghebbenden bg onte vredenheid over dj grootte van het grondloon beroep zullen hebben bg Gedep. Statende loons aten zullen om do 5 jaar worden herzien. "Welke wjjzj van verzekering is wel de goedkoopste t Spreker had daaromtrent wel eens overtuiging, maar die mag hjj anderen niet opdringen. Hjj heeft gedurende de 3 j «en, dat de industrieele ongevallen-verzekering bestaat eenige ondervinding opgedaan. Wat is de Centrale Warkgevers-Risicobank Zjj werkt volgens het onderlinge 3ysteem en is door warkgevers opgericht, terwjjl de Rijksverzekeringsbank met vaste premiëa werkt. Iu het eorsti geral betaalt men das as r de feiten, niet naar schatting. Dit moet ds goed koopste manier zijn, omdat enkel betaalt wo:dt wat werkeljjk van nitkeeringen is uitgegeven. D j Risioo-bauk vordert van de werkgevers de badragen, die zjj aan de Rjjksverzekeringbank voor de u.tkeeringen moet betalen. De Risicobank is dus niets anders dan een lichaam, dat de verplichtingen der aangesloten werkgevers tegen over de verzekerden via de Rijksverzekeringsbank nakomt. Spraker maakte duideljjk, dat deze organisatie moet basi-an uit onder-organisaties, die verschillende bedrijfs takken, enz. omvatten. Men krjjgt zoo ook een goeden kjjk op het risico in de verschillende bedrgvenmen krjjgt een risico-keuze zooals het heet. Mm bljjft baas eigen huis, en er komt een sterkere band tusschen werkgever en werkman, want de eerste heeft, als be hoorende tot een onderlinge» verzekering, er belang bjj ongelukken zooveel mogeljjk te voorkomen, terwjjl dit hem, als bjj een vast bjdrag bg de Rgksbank betaalt, bot'ekkeljjk onverschillig is. Spreker schetste nu het bestaan en ontstaan van de reserve-kas der R sioobank. Wjjl de werkgevers tweemaal 's jiars vooruit betalen, loopt de bank geen gevaar schade te lgdeo en niettegenstaande faillissementen enz. van aan gesloten werkgevers hoeft de Risicobank nog geen bankrostje gehad. Ook bg het tot stand komen der Lindbouw-Ouge- vftllenwet zullen de landbouw werkgevers wè doen zich als een afzonderlijken groep bg de R sicobank aan te sla.ten. Deze moet natuarljj't bij de Rgksverzekering bank panden storten; dit bedraagt op het oo^enblik voor de industrieele verzekering 6 ton. Voor elke levens lange uitkeeriig aan een invalide moet ds R sioobank de contante waadde bjj de Rjjksbauk storten. Da eerste heeft op de geldmarkt een gevestigd orediet. Hire lee ningen werden boven pari geplaatst. Zal er een onderlinge landbouwtis'co-verzekeringsbank gesticht worden, dan moet deze all is van den grond af ophalen. S uit de landbouw zioh bjj de bestaande R sioo bank aan, dan is bg direot waar hjj WJien moet, en zullen de administratiekosten prooentsgewgze en voor de reeds aangesloten en voor hen, die zich nog zullen aan ■luiten, lager zga dan thans voor de eerste. Dat de werkgevers zelf de propaganda gemhakt hebben voor de Risiuobank, pleit zeker voor deze. W.e op de bureaux der B nk zitten, zga feitelgk de ambtenaren der werkgevers. 8preker eindigde zijne hoogst bevattelijke uiteenzetting met een woord van dank voor de gelegenheid, hem ge schonken om hier in tegenwoordigheid van den Minister en de» D.recteur-generaal va» Landbouw zga referaat te houden. Naar aanleiding van het verschjjnen van het jingste landbouw verslag brengt bjj een woord van hulde aan dj leiding van de afdeeling L ndbouw welke aan het buitenland tot voorbeeld kan strekken. Vj ral h t ge deelte over cooratie vind: hjj, waar ook de verzekering bjj de Risioob.j»k coöperatie is, hoogst bJacgrgk. Dat gedeelte illustreert op merkwaardige wjjze de voordellen der coöperatie op veler'ai g bisd. Ni oen^ge diBcua8ie werd ten slotte de volgendemotie aas? nomen »D i vergidering, gehoord do uiteenzetting van Mr.de Kruyff, draagt aan bet Drgeljjkeeh B 3ttmr op om voor het geval en zoodra het ontwerp L'ndbouw Oagsvallen wet tot wet i» verbeven, in samenwerking met de andere Msa'ichappgen van Lindbouw, en in overleg met de Directie der Crntrale Weikgevars-Ilisic^bark, aan de algemeene vergadering in te dienen een ontworp-regeling tot het onderling dragen van do ongevallenverzekering.* De vergaier'. ig werd daarna gesloten. De M nistrr begaf zich daarna naar het lentoonstelhngs terrein en opende de tent.onsteUirg met de volgende toespraak »Het was een goede gedachte v<.n de afdeeling Njj aaegen aan de 63;te algemeene vergadoiing een tentoon stelling te verbinden. G raine voldoe ik aan de u.tnoodiging om haar te openen, in het bjjijjr. vsn vertegenwoordigers van Gewesteljjk en G.-iusenteljjk B:stuur. Ik heet allen harteljjk welkom. Tentoonstel)mgeu als deze nemen een belangtjjke plaatn in onder de middelen tot ontwikkeling van Jeu laud- bouw. Voortbreugeis en veibrnikors komoa hier tot elkaar. M-n kan hier zien, hoe ver het bed: jji het gebracht heeft Iuzendets worden beloond voor han|'eester of kunnen een voorbeeld nemen aan hunne mededingers, ledeieo* kan hier veel leuren. Het Ijjdt dan ook geen twjjfel of de G ldersch-Oror- jjselscbe M.a'schappjj van Lindbouw, die een eervolte plaats onder hare zusteren inneemt, heoht door deze tentoonstelling een nieuwe pzrel aan hare kroon van verdiensten. De afdeeling heeft alles gedaan om deze ten- tentoonstelling te doen slagen. Zjj toonde de geestkracht te bezitten, waaraan Njjmegen zooveel verschuldigd is. Het was mjj een teleurstelling, toen Njjmegen jaren geleden, niet in het spoorwegnet werd opgenomen. M i»r Njjmegen versaagde niethet heeft zioh weten op te werken tot eeu graad van ontwikkeling, waarvan het veertig jaar geleden niet durfde droomen. Ik breng een woord van hulde aan de minuen van het initiatief voor deze tentoonstell ng en aan de workkrauht van ben, die de plannen uitvoerden. Iu het vertrouwen, dat de verrichte arbeid rgke vruobten zal dragen, open ik deze tentoonstell ng.« Nodst ds waarnemende burgemeester, de heer Q mok, den Minister bedankt had, en de eerewjj: was gebruikt, begaf het hooge gezelschap zich, onder ds toa:u dar mutiek, op het terrein om de tentoonstelling te bezichtigeu. Ned. OndcrwjjMcrs genootMcliAp- Te Venlo is g'iferen de 61ste algemeene vergadering van het N. O. G. geopend. De voorz tter opende te 2 uur de vergadering met een welkomstwoord, daarbjj wjjzenda op veel wat door de bemoeiingen van het N. O. G. verkregen waa voor de verheffing van het L. O. en de verhjfB g van den onder- wjjzer der L. B. Maar, zeide spr., er moet nog veel stijjd gastredeu zgn, zal 'i in onze kringen vrede zgn. Een enkel voorbeeld moge volstaan Ia geheel ous vaderland is slechts i Rgks-kwueksohoo! voo meisjes; haar resultaten zgn echittar*nl. B t getal saadidateu voor plaatsing loopt naar de 200. En wjj hooreo zalts niet van plannen voor de oprichting van een tweede kweekschool. Daar zjjn wal eens g ruohten gswaest van gelaideljjke opheffiig der Rgksnormlallesssn en de uitbreiding van het getal kweekscholen. Het waren geruchten ea ze zjjn weggestorven. Li ons land betalen van de 1121 gom :enton 531 hit minimam-salaris, dat is ongeveer 5) pot. Het is bjj ons mogeljjk, dat een onderwjjter, die aan alle eisohan vol doet, welke men mag stellen, ja, die tot da uitmuntende leerkrachten behoort, het nooit verder bieagt dan tot een salaris van f850, terwjjl een ander op 23-jarigen leeftjjd f 2500 kan verdienen. Laat ons hier hulde brengen aan den bisschop vau Haarlem, die voor zjjn Bisdom eene salarisregeling ont wierp, welke vele gemeenten zich ten voorbeeld mogen stellen. Onze organisatie ontwikkelt zich kiachtig in alle rich tingen en weerstaat glansrjjk eiken aanval. IA el hebben eenvoudige waarheden dikwjjls de meeste moeite om erkend te wordenmaar de waarheid dat één groot leger meer kan dan vele elkaar bestrjjdende groepen, dringt door, dringt krachtig door; en de idee der alge meene vakvereeniging zal weldra eiken hinderpaal op zjjde hebben gezet. Ziet gg de teekenen niet? Weinige uren van hier vergaderden nog geen jaar geledjn de vertegenwoordi gers der ondurwjjzers van schier alle beschaafde landen aer aarde, en treffend was de overeenstemming in wen schen en verlangens, de hooge opvatting van onze roeping, de liefde voor het kind. Hoe klein schenen ons daar de q taesties, die ons scheiden, en hoe krachtig voelden wjj toen den drang naar eenheid In de onmiddellijke nabjjheid van dat in zoo menig opzicht voortreffelijke België is het ons eeae behoefte met eei woord van hulde het internationaal congres te herdonken. En nog dichter bij o s ligt hot oude GermAnje, hot moed irland van onze vaderlandsohe paed igogiek, het land ook waar de eerste bjjeenkomst van het Interna tionaal Bureau werd gehouden. Wij v elen o s als onderwijzers verwant, nauw verwant, aan onze Duitsohe en Belgische ambtgenooten. M ar zouden wjj dan doen of daar kloven gaapten, niet te overbruggen, diepo klo ren tusschen de volksopvoeders van één vaderl ,nd Zullen wij kunstmatig den wrevel voeden en een ver schil in inzicht koesteren en troetelen, totdat het oen levenBquaestie schijnt? Collegi's, dat zullen we niet! Als vr. uwon en mannen, wier levenstaak hat ia aa» anderen zich goheel te geven, zal het onB gemakke lijker vallen te luisteren naar de overwegingen van het verstand en de gevoelens van het hart We zullen gehoor geven aan de stem, die oas allen zonder onder scheid oproept tat den strijd, onder de leuze go>-d onderwijs voor allen, gegeveu door goed opgeleide, goed bezoldigde ea zelfstandige onderwijzers Dames en heeren, ik open de óón-en '.esügste vergadering van het Nodorl tndsche Oudorwij '.ors Genootschap. E- waren tegmwaardig 279 afgevaardigden, veitegeu- wooidigsnda 2u8 afdselingsn. Dj voo'zittar deelde o.a. medo dat het hoofdbestuur zich, ingevolge de opdracat om een onderzoek in te s.allen naar vacantiakolonies in hat buitsnland en in ous laud, voor zoover hier bestaan, hosft gewend tot den minister Baiteolandscbe Zaten. Dit varzoek heeft ton gevolge gehad, dit een zoo overstelpend materieel uit silo deelen der wereld is ontvangen, dat het onmogelijk is het te verwerken. Er wordt thans hard aan gewerkt en eerstd.ags znllen de resultaten gepubliceerd wordeu. Het vorige jmr ie besloten verschillende veieenigiageu a.t te noodigen om samen te werken met het doa buters begrippen, helderder denkbeelden te verspifld over opvoeding en onderwjjs. D: Maatschappij tot Nnt vau

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1