No. 189. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Burgeravondschool MAANDAG 13 AUGUSTUS. te ALKMAAR. Brusselsche Brieven. BINNENLAND. l)eze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Groote Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. OOSTER ZOON, Voordam 9. met 4-jarigen cursus Uit Hof- en Hoofdstad. Inschrijving van Lserlingeu aan bovengenoemde inrich ting voor den cursns 1906/1907. aal plaats hebben op Donderdag 16 Augustus, voor leerlingen ven den rongen cursus «n op Vrijdag 17 Augustus, voor hen die de sohool voor het eerst wenschun te bezoeken, telkens des avonds van 7-9 uren in het gebouw der Burgeravond- sohool. Zij die een bewg» Icuunen orerleggen, v«n met vrucht het lager ondei wgs aan eene openbare of bijzondere school genoten te hebben worden van het vereiscbte toelatings- examen vrggeatald. Het schoolgeld bedraagt f 5,- per leerl.ng, f 2,50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrg voor hen, die geen schoolgeld betalen kunnen, tor beoordenlmg van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kunnen oud-leerlingen, die aan het einde van den vorigen cursus het diploma ontvingen en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatsten tegen het hoogste schoolgeld worde» aangenomen. Tevenfi wordt nog medegedeeld dat zg, die ruoer dan tweemaal In de maand zonder noodzaak de lessen verzuimen, van de school kunnen worden verwijderd. Oadrrs en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. De Directeur, H, VAN DER HEIJ. (Van onzen hrusselschen medewerker). Bbusbel, 8 Augustus 1906. Voor ik het vergeet moet ik u even vertellen vaneen lenke gemeenteraadszitting, die hier voor eenige dagen heeft plaats gehad. Het ging over de geluiden die de verschillende venters in de stad plegen te maken om do aandacht van de menschen op hun koopwaar te trekken. De bakkers hsbben fluitjes als bjj ons de marine, de melkboeren klingelen met zware bellen, de verzamelaars vun vuilnis hebben groote trompetten, enz. enz. Ik behoef niet te zeggen, dat op het uur dat al deze lieden ongeveer tegeljjk in de straten zjjn, de buurten wel op groote orkesten lgken, en niet van de welluidendste (wat de vuilnisrapers betreft, ik zou er bg kunnen voegen niet van de welriekendste ookdit kon ik er eigenljjk van de melkventers ook wel bgzsggen, want de m9lk hier is gewoon rampzalig, hoewel niet zóó, dat gansohe buurten er de geuren vaa dragen, alleen bjj het langs rijden der wagens. Maar wat ik maar zeggen wilde, beste Holland- sohe menschen, bet ljjkt niet naar onze melk, totaliter niet, en totaal twèè liter ook niet, hoor. Enfin, da ge meenteraadszitting dan verder: De burgemeester stelde voor, de politieverordening aan te vnllsn met een verbod aan kooplieden, om bg het rondgaan gebruik to maken van muziekinstrumenten, van welken aard ook. Alleen behield de burgemeester z:ch voor, in noodige gevalhn ver gunning te geven tot het bsspelen van instrumenten naar een vast, bescheiden model, door hemzelf aan te wjjzen.»Als een bedaard mensch dus met een gemoedeljjk instrumentje zjjn komst wil aankondigen bg zj)n klanten, dan zal ik hem daartoe verlof geven», zoide de burgemeester, »maar wanneer oen colporteur b.v. om vjjf uur 's morgens in'de straat op een bazuin of trombone gaat spelen, dan zal ik proces-verbaal tegen hom doen opmaken.» Het ljjkt mg nogal verstandig, zoo te handelen, want het werd stellig te maldat speelde en blies en toeterde en ringelde maar onverdroten den heelen dag je behoefde er werkeljjk niet voor naar het Pare Royal te gaan, waar hier eiken middag een militaire kapel speelt. Het was heel zot den eersten tjjd toen ik in Brussel woonde; ik herinner hst me nog als den dag van gisteren, en van eergisteren ik zocht verband tueschen den aard der koopwaar en het instrument dat de kooplieden bespeeldenhoorde ik een cornet, ik dacht dat zal de man met de cornet» A glaoe zjjn (een soort ijswafels, in den vorm van een hoorntje gerold, waarmee hier drak geventjwordt)hoorde ik een diepe tuba, een óos-tuba, dan dacht ik aan dea bier- koopman, die met Eajxlsche bieren vent, voel Bass-stout en zoo verderzoo kon de marchaad de ael wel op een cel spelen, die bakker, ilie fluiten vent, op een fluit, de blikkoopmaa, die trommel» op zijn kar heeft, op een trom mei de bloemen koopman op oen viool, de slager op een koehoorn, de brievenbesteller op een posthoorn, de vuilnis man op een misthoorn, en zoo is er een heele boel meer, Nu wo toch over geluiden praten, landgenoot#», kont ge de kerk van den heiligen Romboud in Mschslen, hebt ge die ontzetlende torenklok wel eens gezien Do wjjzet- plaat, die daarasn is, is de grootste van de wereld de doorsneden van den cirkel bedraagt 11 Meter 72 centi meter, de letters zjjn bgna twee meter lang elk, de groote wjjzer is 8 Meter 62 cent meter. D- andere wijzerplaten zjjn beduidend kleiner ik gaf u voor da aardigheid de afmetingen van de grootste aan; Jacques Willmora, een Engelschman, vervaardigde en bevestigde haar voor ruim tweehonderd jaar geleden, ?n de stad be atlde hem daar voor 8500 guldens. Hat is de grootsto wjjzerplaat van de wereld, en reeds daarom heel curieus om te zien, maar nog merkwaardiger is het, dut ze staat op een van de mooiste klokketorens, die er zjjn, en ik raad aan elkeen, die naar Brussel komt, eens af te sti ppen in de oude stad Meubelen om die oude wooderljjks kerk eens !e bezien dit loont beet de moeite en de vertraging in de reis. Ik wa» voor eenige dagen te Geut (een plaats waarover ik u later eens praat) en ben, daar ik tooh dicht bjj Oourtrai was (een klein nurtje sporens) Zondag dnaihuen gegaan om da onthulling vaa het monument van den Sporenslag te zien. Het was een prachtige zomerdag, toen ik aan het aardige station uitstapte. Het stadje heeft in mjjn oog niots merkwaardigs en ik verlangde naar het oogenblik van de plechtigheid om daarna zoo spoedig mogeljjk weer op den trein naar Gent terug te gaan. Wachtend, ben ik maar een glas Lamblc gaan drinken, iets wat alle menschen in dit land doen, wanneer ze waohten, heb ik bemerkt. Enfin, het was een hsete dag, en dit beroemde Belgische brouwsel ia heel terfrisschend als je er tenminste niet te veel van drinkt, dan maakt het je al heel gauw benauwd, en heel benauwd ook. Van hooger hand was ertoe gele'd, dat de ont hulling van dit monumeut niet een te officieel karakter dragen zou, en werd daarom besloten het samen te doen vallen met <le opening van het nieuwe postkantoor, een vervelend Gothisch gebouw, dat op vele bestemmingen zou kannen wjjzen, maar het minst op die van eon post kantoor. Reden dat men zoo's officisele inhuldiging niot wenvehto, was do vrees dat hot bevriondo Frankrjjk een jjar.dige demonstratie zien mocht in deelneming van den Belgische» staat aan deze plechtigheid. Immers de slag van Cortrai (Kortrjjk) werd in het jaar 1302 door de Vlaamicht poorters gewonnen van de Fransche edelen. (Da naam Sporenslag komt hier vandaan, dat er honder den en honderden gouden sporen (d. i. dus van edellieden) op het slagveld werden buitgemaakt.) Bjj de onthulling waar de Belgische staat dus niet vertegenwoordigd was, werd de rede gesproken door den burgemeester van Kort- trjjk, die teer treffend nog eens de historische beteekenis van dezen veldslag in het licht stelde. Het was werkeljjk een zeer geanimeerd fsest, met veel mnziok, veel vroo- ljjke luidruchtige menschen, veel wapperende vlaggen dn ganscbe stad nam er aan deel. Het monument, van de hand van den beeldhouwer Do Vreese, heeft drie reliefs op den sokkelHet vertrek voor den oorlogde thuiskomst van den oorlog, en daartussehen, een Fransohe ridder, zieltogend onder zjjn doode paard; het standbeeld zelf is dat van de Viaamsche maagd, een hand houdt een speer omhoog geheven, da andere rust op den Vlaamsohen leeuw. Het i» werkeljjk een mooi geheel, en van de vele geroemde standbeelden, die men zoo overal iu de steden ziet, geer szins het minste. Toen de muziek de Brabanponne had uitgespeeld, ben ik heengegaan, en behield als totaal indruk van het geziene: een leuken, prettigen dag, gevierd door een leuk, prettig volk. en, de herinnering aan een heel merk waardig stuk beeldhouwwerk. De Belgen zjjn een volk, dat bjjzonder goed weet feest te vieren, en dit altjjd heel goed verstaan heeft. Er bestaan hier ook nog heel eigenaardige, overbawaarde, ouderwetsohe feesten, zooals men werkeljjk niet gelooven zoude, dat deze nog in onzen tjjd gevierd werden. Van de meerdere, die mjj ter oore kwamen, zal ik u er eens een vertellen, dat mjj wel het interessantst van allen ljjkt. Het is een soort van publieke viering der geheele stad van een bruiloft, die daar plaats heeft, en in zwang in een groot aantal stoden en dorpen van de provincie Henegouwen. Het gaat zoo: Wanneer een (eeaigszias gegoede) man met eon meisje uit een naburig dorp gaat trouwen, komt tegen don huweljjksdag een deputatie van jongelui uit dat dorp hem vragon hoeveel het hem waard is als zjjn huweljjk behoorljjk doorgaat. Do aan staande bruigom noemt een kleinere som dan hg wel zou kunnen missen, dan vragen de jongemanuen moer, de bruigom verweert zich, zegt dit niet te kannen be talen, wel, bijvoorbeeld, een som tnsschen de twee ge noemde in, en, na wat loven en bieden bepalen zij elndeijjk den prjjs. Dit geld wordt gebraikt voor de publieke viering van het trouwfeest. Als de jonggehuwden na de plechtigheid de kerk verlaten, worden za ontvangen door een ruiterstoet, gevormd door de jongelingen van het dorp op hnn sterke boerenpaarden de onde schiet geweren knetteren vreugdesalvo's, een josgmensch biedt een ruiker aan de bruid aan. Een lange optocht van ruiters met de muziekcorpsen van het dorp begeleidt het echtpaar naar hun woning, waar ds feestdisch staat aangericht. De vier eerste ruiters in den stoet draden wjjde witte kleedsron, de anderen zjjn zwartgerokt, allen zonder aitxosdering. In het huis van de bruid bieden de jongelieden haar twee enorme taarten aan, wa.rvoor de bruigom hun in ruil twee hammen geeft, die zjj in de danszaal van het dorp gaan ope en, en overvloedig be sproeien met wjjn dis gekocht wordt voor hst geld, waarvoor de bru'd door hat dorp aan dan bruigom is afgestaan. Tegen den tijd dat het maal is afgeloopen, komen de raiters weer aan de woning, en bieden de bruid een met bloemen versierde zweep aan omringd door haar man, familieleden en gasten neemt zij dan op de stoep van haar huis plaats, en een nieuwe plechtigheid vangt aan de raiters komen in een wilden galop langs haar heen rennen, en trachten haar de zweep te ont rukken, waarmee zij de voorbijvliegende paarden en ook soms de ruiters slaatdit gebeurt driemaal, de jongelieden worden, reeds opgewonden do ;r den genoten wijn en de feeststemming, aldoor nog rumoeriger uu, jakkeren als verwoede Indiarea voorbij, grijpen in het verheven oogenblik met allerdwaiste lichaamsverdraai ingen naar de zweep, verliezen hun ovenwicht, tuimelen van de paarden af, klauteren er, zoo hun toestand hun dat nog veroorlooft, er weer op, doen een volgende ronde mee. Heeft na de derde ronde geen oen de zweep uit de hand van de bruid gerukt, dan beduidt dit, dat zij de baas ia hot huishouden zijn zal, maar als een van de wildzangen erin slaagt, de zweep te bemachtigen, dan wordt deze tegen een goede belooning door den winner aan den bruigom overhandigd, die nu de onbeperkte heerscher zal zijn van af dien dag. I e ruiters verdwijnen dan weer, rijden het dorp in, doen alle estaminots aan, en verteren daar do belooning voor do gewonnen zweep eu wat, ua hun bacohanuliën van dien morgen, nog van het andore geld is overgebleven de toestand, waarin de edele stoet tegen den naoht verkeert, is gewoon onbeschrijfelijk het is een ware ruïne Ben heel enkole maal, dat een bruigom dea losprijs weigert voor zijn bruid, begaat hij een vrcesslijko onvoorzichtigheid, die hem zijn ganBche leven berouwen zal. Dan wacht hem na de huwelijksinzegening oen afschuwelijke stoet van in vunzige hemden gekleede jongens, gezeten op stokkige oude knollendezen begeleiden het echtpaar naar de woning, en een muziekkorps speelt daar de afgrijselijkste doodenmar- schen bij, die de jonggehuwden van schrik doen ver stijven. Op de markt wordt ten aanschouwe van het heele dorp een persiflage van het huwelijk gegeven, gore liedjes worden er gezongen door de jeugd, de ruiters blazen onafgebroken op oude koehoorns, die ze bij zich dragen, en dit helsche sombere getoeter houdt den geheelen nacht aan, zoodat de jonggehuwden geen oog kunnen toedoen. In het dorp onthouden de menschen hun geheele leven het spotliedje, dat hun aldoor wordt nagebouwd, waar ze zich ook vertoonen. Het leven wordt den echtelieden in het dorp onmogelijk gemaakt door allerlei hatelijke uitdenksels, en het gebeurt menigmaal dat ze zoo gedwongen worden naar ceu ander dorp te verhuizen. Het is ook wel gebeurd, dat de huln der politie moest worden ingeroepen, maar dan neemt de toestand nog erger verhoudingen aan, komt er een geveoht in het dorp, dat in twee partijen verdeeld is, een voor het bruidspaar, een voor de lawaaimakers. Gelijk vele dinren van dien aard heeft dit dus ook zijn onaangename zijde, maar, wanneer het goed gaat, dat iswanneer do bruigom niet al te inhalig is, lijkt mij zoo'n feestdag in een dorp wel een eigenaardige gebeurtenis. minister Mrtus la Zeeland. De Minister van Waterstaat, do heer Krans, heelt een bezoek aan Tarneuzen gebracht om daar de havenwerken te bezichtigen, in verband met aanhangige plannen tot uitbreiding der los-, laad- en opslagplaatsen aldaar. Rechtbanken van Koophandel. Er is een adres gericht door de »Vereeniging voor Handel, Ngverheid en Gemeentebelangen» aan H. M. de Koningin inzake de wenscheljjkheid van de invoering van Rechtbanken van koophandel. Door zeer veel Kamers van Koophandel is thans reed adhaesie met dit adres betuigd. tl|caee»c Üynode. In de zitting van Zatordeg kwam aan de orde een verzoek van de commissie voor den nieuwere» liederen- bundel om vrijstelling van de opdracht om een bloem lezing ait de Psalmen op te nemen bjj den nieuwen gezangenbundel, die eerlang zal verechjjnen. Na breed voerige bespreking werd dit verzoek ingewilligd. Ia behandeling k vam daarna het rapport over de toe voeging aan art. 3 Regl. voor de kerkeraden. Deze toevoeging laidt: Het lidmaatschap van een der Kamers der volksver tegenwoordiging, zoowel als dat Tan de Prov. Stateu is met het ambt van Evangeliedienaar onvereenigbaar enz. De rapporteerende commissie stelde voor dit verbod alleen te doen geldeu voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. De helft der commissie van rapporteurs meende dat, mat goedkeuring van den korkeraad, een dienstdoend predikant Kamerlid kan worden, indien hij een hulppre diker aanstelt ter vervalling van zjjn ambtsplichten. De andere helft wai voor geheele onverenigbaarheid van het ambt van Evangeliedienaar met het lidmaatschap der Tweede Kamer. Hoewel de meoning van vele classicale vergaderingen gewgzigd is, achtte prof. Gooszan dat de onverenigbaarheid, uitgesproken in het voorstel der Synode van 1905, behoorde gehandhaafd te worden. Da herder behoort bg zjjn kudde. Verschillende sprokerB betuigden hiermede hnn instemming. Andere waren voor dispenratie. Heden wordt de disenssie voortgezet. Te )onge krachten b(| de Infanterie. Aan het Hbld. wordt geschreven Meer en meer bljjkt het dat het lenigen van den kadernood door hot aanwenden van kunst- en vliegwerk, o. m. door het voeden van de regimenten infanterie met te jonge krachten, een nadeeligen invloed op leger en krjjgstncht doet gelden. De kommandant der Is divisx inf., generaal do Mees ter, iaat in een desbetreffend rapport meer bjjzonder het licht vallen cp de overplaatsing van het instrncfieba Uljon naar de korpsen van korporaals van 16 A 16} jaar met e*uig gezag bekleed. Alleen zjj, die een zeer degeljjk karakter hebben, komen terecht; een betrekke lijk groot aantal gaat verloren. En niet alleea dat zij persoonljjk ve lorco gaan, maar zjj doen groote schade aan de krjjgetaoht bjj den troep. Es» groot aantal straf fen wordt opgelegd voor feiten, die inderdaad zjjn uit gelokt door het onoordeelkundig optrede» van die jeug dige korporaals. Het valt aan vela miliciens, vooral aan beo, die in ontwikkeling boogar staan, verre van ge makkelijk, zich te stellen onder het gezag van jongens van 16 A 17 jaar, die bovendien den tact missen om dat gezag ait te oefene». UUkswcrklledenbond. Uit het dezer dagen verschenen jaarverslag van den Algemsenen Nedotlandechen Rgkswoikliedenbond bljjkt o.a,, dat de bond Ihats 7 afdei-lingen telt (4 in het vorige jaar). Het ledental der 7 uitladingen: Amsterdam, Arn hem, Breda, Delft, Utrecht, Woei d n eu Zaandam, bedraagt respectisveljjk 404, 2), 33, 30, 38, 13 on 205, Ie zaaien dus 743 leden. Uit het financieel verslag bljjkt, dat de ontvastten over het boekjaar van 1 Jannari 1905 tot 1 Januri 1906 f 320.26 bedroegen en de nitgaven 290.67, zoodat op 1 Jannari 1906 in kas was een saldo van f 29.59. Verder wordt gesproken over het oienwe werkliedon- reglement-landmecht, dat 1 April 1905 in werking is getreden. Hieromtrent wordt o.a. gezegd vOnder de bolangrgkste verbeteringen, behouden» enkele kleinere en beter gereglementeerde bepalingen onzer reohtspositie, noemen wjj de 4 dagen verlof tot ontspanning; het loon bjj ziekte, vanaf den 3oa dag 7/i» *au ^et dagloon de opname en verpleging bjj ziekto in een militaire ziekeninrichiing tegen f 0.50 voor ongehowdeu en f 0.25 voor gehuwden per verplegingsdag 4 weken loou als uitkeering bg overljjden van een werkman. vSohadelgk daarentegen, waren dn bepalingen, waar de daar der ziekte, van een vol jaar tot 180 dagen is teruggebracht en voorts de ontslagreden voor werklieden en jongmaatjes. »Ook de invoering van do werklioden-vertegenwoorJi- ging is na een jaar werkens voo; de werkliedeu geblekeu te zjju een waaien neus. »Id verband met het werklieden-regleinent-Iandmaobt zijn ongeveer een jaar later, 1 April 1906, de bgzondere voorschriften in werking getreden, welke de looneu reglementeeren.» avoerrectit op Bucwde, enz. Naar aanleiding van het veelbesproken Kon. besluit iu zake de invoerreebten op sucade, enz., waaronder ook bebooron geoonfijte citroenschillen, doet hot Dbld. v. Nbr. het volgend verhaal, dat licht kan werpeu op de om standigheden, die daartoe aauleiding gaven. Het blad zegt dan Fabrikanten van geconfjjte citroenschillen brachten sinds eenigen tjjd de volgende truc in werking: Zjj veerden de geoonfijte, dat is gesuikerde waai, uit naar Antworpeu, om het van daar direct te laten retour- neeren. Welk voordeel zat daarin 7 Wel, suiker kost 27 per 100 K.G. aau aocjjns. Voert men die suiker uit, dan ontvangt men de f 27 netjes terug. De geoonfijte eitroensohillen bevatten ongeveer 60'/, suiker. In elke 1000 K.G. schillen zat dus 600 K.G. suiker. Das werden voor elke 1000 K.G. schillen 6 maal 127 terug betaald i Na kwam de pat tij terng van Antwerpen. Betaald werd f 3 per 100 K.G. invoerrechten. Dat was f 24 verdiend. Reken nu f 4 voor de wandeling naar Ant werpen en terng, dan bljjft er nog een schoon winstje van f 20 per K.G. over. Om schatten te verdienen deze truc. Dat wil zeggen, door Je bedoelde fabrikanten, v»u welke er ecu ergens in Noord-Brabant woont eu eeu ander in Rotterdam. Maar du schatkist leed geweldige schade. En indien de practjjken waren doorgezet, dan zou-leu er eenige fabrikanten in korten tjjd rjjk zjjn geworden, terwpl de schatkist do armoede van Job nabjj gekomen zoo ïjje. Dus is het Kon. besluit van 2 Jnli -zeer wel te recht vaardigen.» Weer klagen enkele Haagsche Brietsehrjjvers over de verandering welke Scheveningen ondergaat. De trouwe Torenwachter" van de Middelburg sche Courant sckrjjft »Eenige jaren geleden, was het er ook druk, zeer druk zelfs, maar de foules, die er thans aanwezig zjjn, heb ik er nooit gezien. Ik heb ze hooren schatten op 10 A 15 duizend menschen en dat op een oppervlakte, waar je nog geen 3000 man soldaten zoudt kunnen laten para deeren En het is niet eens een gezellige drukte. Het is een rommeltje, dikwjjls een »pan« waar je van schrikt, want tusschen de duizende badstoelen heeft zich het dubbeltjes proletariaat genesteld in zulken getale als alleen ook maar met 6 electrische tramlijnen is aan te voeren. Je ziet er nu door de week menschen, die er vroeger misschien alleen Zondags zouden komen. En dat heett alleen de tram gedaan, die èn op den winkel stand èn op de geheele physionomie van de stad reeds zoo'n wonderbaren invloed heeft gehad, waarbjj dient opgemerkt te worden, dat nog 4 ljjnen op exploitatie wachten, zoodat wjj nog niet aan het eind van deze ontwikkeling zjjD. Wat dat in Scheveningen worden moet als de electrische tram, welke de Rotterdammers in '20 minuten naar hier zal vervoeren, in werking komt, is dus licht »e begrijpen. Dan wordt Scheveningen ook de badplaats van Rotter dam, waar een dubbeltjes-publiek Luist, dat ook mede- telt en dat zich, evenmin als het Haagsche dubbeltjes- publiek, laat wegblazen. Het is dan ook een taaltje dat men daar tegenwoordig hoort, zoo langs als in de badstoelen, waar je vau te hooren staat. Nu heeft onlangs een mjjner collega's, ook wjjzend op deze plotselinge verandering van het strand leven, zich vooral geërgerd aan de losse mode, thans iu zwang bjj onze vrouwen en waarover ik in mjjn vorig epistel schreef. De «bloote armen» mode inet die «kieke boehalsjes» vindt hjj indecent en hjj gelooft dat daaraan de losse toon is toe te schrjjven, die er werkeljjk heerscht. Nu geloof ik echter dat de bloote armpjes hiermede niets te maken hebben. Dat de naaistertjes en winkel meisjes de mode, door de dames gevolgd, na doen, maukt haar zeden noch losser noch stjjver. Maar wat de dikwjjls meer dan ergerljjke tooneeltjes die men thans niet bjj uitzondering maar alle dageu aan het strand kan bjj wonen en daar n heeft hjj groot geljjk veroorzaakt, zjjn niet de bloote armpjes van de juffrouwen, maar is het feit dat het publiek, hetwelk er thans kouit, niet gewoon is zich met zekere

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1