Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Burgeravondschool te Groote Paardenmarkt No. 191. 190d KERMIS. 3 WOENSDAG 15 AUGUSTUS. BT at ion ale Militie. te ALKMAAR BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Riik f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs dor gewone advertentiën Per regel f 0,10* Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte, Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. met 4-jarigen cursus te ALKMAAR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat tie kerm In dit jaar zal gehouden worden van 25 Augustus tot en met 2 September as.; dat de regeling van staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan de gemeente-politie dat de loting voor de niet verpachte staanplaatsen zal plaats hebben aan het politiebureau op Woens dag 22 Augustus a.s., des voormiddags ten 10 ure dat de straatmuziek zooveel mogelijk zal beperkt worden in niet meer dan vijf draaiorgels zullen worden toegelaten en dat op Maandag 3 September a.s., des morgens, een aanvang moet worden gemaakt met iet albreken en opruimen der kramen, tenten en uitstallingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 11 Aug. 1906. DONATH, Secretaris. van den Nederl. Schaakbond, versus Niederrlieinischer Schachverband. Uit de Pers. Iosohrjjviog .an Leerlingen aan bovengenoemde inrich ting .oor den curstss 1906/1907, zal plaats hebbes op Donderdag 16 Augustas, .oor leerlingen m den vorigen carsus en op Vrgdag 17 Augustus, voor hen, dis de school .oor het oerst weuschen te bezoekeD, telkens des avonds «an 7—9 uren in het gebouw der Burgeravond school. Zjj, die een bewjji kunnen orarleggen, »nu met vrucht het la^er ondeiwjjs aan eene openbare of bijzondere school genoten te hebben worden van het verotFcbte toolatings- examen vr^Q lïet schoolgeld bedraagt f 5,— per leerling, f 2,50 voor wien dit to bezwarend is en geheel vrg voor bon, die geen «choolgeld betalen kunnen, ter beoordeeiing van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kunnen oud-leerlingen, dia aan bot ernde van den vorigen cursus hat diploma oatvicgoo en leerlingen uit omliggende gemeenten de laatstee tegea het boo gate schoolgeld wordea aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld dat zjj, die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak de lessen vrrzuiineo, van de school Vutnen worden verwijderd. Ouders en voogden gelioven hiervan goedo nota te names. H Ds Direct» ur, VAN DER HEIJ. Do BURGEMEESTER dar gemeente Alkmaxs gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande h:er wononde verlofgangers, om zich ter bjjwoning der her- hftllagsocfealHgeD, 's namiddag» vóór 4 ure, bjj hnu korps to vervoegen 10e Regiment Infanterie, liohting 1903, garnizoen Haarlem 10 September 1906: JACOB SMIT. 10e Regiment Infanterie, liohting 1993, garnizoen Hoorn 10 September 1906: HERMANUS PETRUS VAN DER POL. 4e Regiment Vesting-Artillerie, lichting 1899, garni zoen Helder: 8 Ootobar 1906: CORNELIS KONING, JOHANNES OERARDUS THOMAS MOOIJ. De opgeroepenen hebben reohfc op vrij transport naar hun korps, uitgezonderd naar Hooin, en daggeld, dat ter gemeente secretarie der woonplaats tjjdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, Da BurgemesBter van Alkmaar, 13 Augustus 1906. O. RIPPING. Onze speciale oorrespondent schrijft Zaterdag 11 Augustus. Langzamerhand komen om streeks 10 uur in den morgen de loden der N. S. B. in de Buitensocieteit opzetten. De meesten hebben eens flink uitgeslapen, en met reden. Drie dagen is er geschaakt, ja zelfs gevochten zou men kunnen zeggen, en nu is de eerste dag aangebroken waarop wjj Nederlanders moeten toonen, ook in den edelen schaakkunst eene booge plaats te kannen innemen. Om lD/s nar zjja ongeveer alle deelnemers aan den ouderlingen kamp van den Nederl. Schaakbond present, en kondigt eene slag van den voorzittershamer ons aan, dat de officii Ble bekendmaking der prjjswinners in da verschillende klassen, en het uitreiken derzelve eenen aanvang neemt. Met een harteljjk woord brengt de president van den N. S. B. de heer den Hertog dank, aan de leden vior hunne deelname in den wedstrjjd. Hjj kan dan ook niet anders zeggen, dan dat dezo wederom, in alle opzichten geslaagd is. Als prjjswinners noemt hjj de volgende. Ie klasseTe behalen 5 punten le prijs de hoer B. Baffie 4j punt2e prjjs de heer M. G. A. Pape 4 punten 3s prjj» en 4e prjjs gedeeld door de heeren B, A. J. Mejjer en K. Geus, elk met 31 punt. 2e klasseTe behalen 5 punten le prjjs do heer J. Cinveren 5 p.2*, 3e en 4e prflB eedeeld door de heeren P. Smit, M, G. Stokvis en J. Smart elk 4 p. Het Bestuur loofde aan elk der volgende spelers een kle nen prgs uit, n.m.l Mej. H. Jansen en do heeren J. Belt, W. de Graaf, L. Renken, G.L. Schouten en S. Zwanenburg, elk 8i punt. 8e klasse, verdeeld in 8 groepen, in elk der groepen te behalen 3 punten le groep, le pigs de heer de Big (Alkmaar) met 3 p 2de prjjs de heer van Bauren, 2 punten. 2de groep de heer Ngpels, 1ste prjjs met 3 punten en de heer Heuff 2de prijs met 2 punten. 3de groep de heer Zody lste prjjs met 3 punten en de heer Tengeler 2de prjjs met 2 punten. Hierop ging de voorzitter over tot bet doen van enkele mededeelingen omtrent de Relurnmatcb. In de eerste plaats wjjst hjj op het telemstellende bericht dat niet 64 Daiteohers, zooals eerst gemeld war, maar hoogst waarscbgnljjk slechts 34 zullen deelnemen aan dien match. Hjj hoopt evenwel, dat er bjj het zenden van dat De wtnlsler van Oorlog mei verlof. Da minister van Oorlog heeft zich op reis begeven met drie weken verlof. Oe koning van Higeland. Het jacht vVictoria and Albert», begeleid door de kroisers «Devonshire» en «Roxburgh». arriveerde gieter avond om 6.30 to Vliseingen. Het jacht kwam in de buitenhaven en meerde aan de zuiderponton. Koning Edward van Engeland landde om 8 uur 50 en begaf zich door de vorsteljjka wachtkamer direct naar den gersidstaanden extratrein, die om 9 uur naar Mariënbad vertrok. De inspecteur Walraven begele dde den trein Oe Boterwet. In bet verslag der F. N. Z. in het nummer van gisteren weid reeds meegedeeld dat de heer dr. Swaving had ge. tfgd, dat binnenkort de Kamer de botorquaestie zou bespreken. Ook Het Vad. meldt thans dat binnen korten tjjd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp zal inkomen, er aanvulling van de tegenwoordige boterwet, noodig om de in de ervaring gebleken knoeierjjeu te beteugelen. bericht cene fout gemaakt is, hetgeen later bleek ju:st te zjjn, want aan den kamp werd drelgeuomen door 50 Duitschers. Vervolgens worden de spelers (e.l. de Hol landscbe) ingedeeld, en zullen aan de eerste drie barden spelen als het ware als voorvechters de heeren te Kolgté Loman en Spejjer. Het lot besliste deze volgorde, daar alle drie ala uitstekendo hoofdklasse-spelers bekend staan Nederland bracht verder zjjn oude garde weder in het vaar. Wjj noemen b.v. de heeren jhr. dr. D. van Foreest uit Ooslhui eu en Tresling uit Winschoten. Eerstgenoemde speelde ca 1891 om zoo te zeggen geen ernstige partjj meer, en laatstgenoemde nam in 1899 voor bet laatst deel aan eenen wedstrjjd. De ondervinding leerde ons evenwel later gedurende den match hoe deze oudstrjjders op schaakgebied nog bunne Duitscbe tegenstanders in het zand wisten te doen bjjten. Toen jhr. van Foreest de zaal binnentrnd werd bjj onder luid applaus der aanwezigen harteljjk welkom geheeten door den voorzitter. Nadat de prjjswinners hunne prjjzen in ontvangst geboman hadden, wandelde men gezamenljjk op naar het stationsgebouw, teneinde de Duitschers te ontvangen Het bestuur begaf zich naar het perron, om ben aldaar bet eerst te begroeten, en was vergezeld door vier aardige Arnhemsche jongedames die zich bereid verklaard hadden aan onze naburen elk eea bouquet je aan te bieden. Jammer dat zjj allen zoo lang moesten wachten, want de trein was 20 minuten te laat. Men koa hot baar aanzien hoe zjj hunkerden naar het oogenblik, waarop zjj bet hare zouden bjjdragen om de gasten een zoo feeste Ijjk mogelijk ootrangst te bereiden. Aan alles komt evenwel ern eind, dus ook ain dit wichten. Lingzanm stoomt de trein het station binnen, onder hoera-geioep der Daitschers die z:oh '.oor de geopende portierraampjes hebben opgesteld. Ala zjj uitgestapt, zjjn valt ons oog dadelijk op eeoige dames. Zonden zjj meespelen is do vraag die zeer nr- tuurlgk bjj ons oprjjst, en boe teleurgesteld zjjn wjj later als wjj hooren, dat alleen Frau dr. Kriebel de eer der Duitsohe rchaakschooneu moei hooghouden. Aller harte ljjkst is de ontvangst. Oude kennis w-ird hernieuwd, nieuwe aangeknoopt, en als allen, gemoedeljjk met elkaar koutend, den weg inslaan naar Musis Srcrum, om d*n lunch te gaan gebruiken, dan zou men niet zeggen, dat dit straks zulke felle tegenstanders moeten zjjn, In Muzis was door bemiddeling van het bestuur van den N. S. B. een lunch aangericht, eenvoudig maar goed. Vlug moest een en ander gebruikt worden, watt buiten wachtten de paardentrams die ons allen naar Velp zouden rjjden. Het duurde dan ook niet lang of de gehoele schare bad in vier wagons plaats genomen en vooit ging het, laags den prachtigen Velperweg. Het was voorwaar een aardig geziobt te zien hoe verrukt de Daitscbors waren Algewneeae Synode A.an het einde der zitting waarvan gisteren het voor naamste werd gemeld werd met 12 tegen 6 stemmen besloten, dat d» invoeging van ai t. 3 reglement voorde korkeraden behoort te worden vastgesteld en wol in den vorm, zooals dal door de vorige Synode is voorgesteld. Dit. voorstel luidt«Het lidmaatsohap van ééi der Kamers vsn volksvertegenwoordiging zoowel als dat "an de Provin ciale Stalen Sb mot het ambt van Evangeliedienaar on- vereenigbaar. Voor dienstdoende predikanten eohter, die bjj bet in working treden van deze bepaling een der bovengenoemde betrekkingen mochten beklreden geldt zij eerst na afloop van hun mandaat als zoodanig." In de zitting van gisteren werd een rapport ingediend over een voorstel tot aanvulling van artt. 16 en 17 reg lement voor kerkeljjk opzicht en tucht enz. Na bespreking werd, met dank aan den voorsteller, besloten het "oorstel af te wjjien. Een geljjk lot viel ten doe! aan het voorstel tot wjjzi- ging van artikel 6», alinea 2, 4e, van het reglement op de vacaturen. Inmiddels was de quaestor-generaid ter vergadering versoberen en werd door den president welkom j-oheeten. In behandeling kwam het rapport over de consideraties op de wjjzigirg in art, 65, alinea 1. van het algemeen reglement en verschillen, e reglementen op fondsen, be doelende te bepalen dat de kapitalen bel-gd mogen worden in fondsen, waarin de activa der Rijksverzekeringsbank belegd mogen worden. De rappor toerende Com miss n stelde voor deze wjjziging niet vast te stellen. Na breed voerige discussie werd overeenkoms'ig de conclusie dier Commsisie besloten. Aan d' orde kwam daarna het rapport over de consi deraties op bet voorgestelde reglement op de Alg. Weduwen en Wezenbeurs der Nod. Herv. kerk. Darap- porteerende Commissie wis verdeeld; de helft adviseerde tot ciet-vaststi-lling, de and re helft tot vaststelling, met verschillende amendementen. De discussio orer dezo zaak kwfm in deze zitting niet ten eiu te. het onderroek der kindoren slechts tot resnltaai heeft de bekendheid met hun aandoeningen en gebreken, terwijl eenigo zekeiheid, dat deie ook afdoende worden behandeld, ten eenen male ontbreekt. Do bedoeling is, dat hst bygiëuiBCfc- eu geneeskundig toezicht zich zal uitstrekken tot alle openbare scholen, terwjjl later zal kunnen worden overwogen, of het ook tot de bpzondere scholen zal worden uitgebreid. I.lherale Ulesvereenl|lng. Te Grostbuizen is een liberale kiesvereniging opge richt, met aanvankeljjk, hoewel niet veel, toch eea be vredigend aantal leden. De politie te Hntrleu. Onlangs richtte de politie commissaris een verzoek tot de politievereeniging aldaar, om hem schriftelijk mee te deelen, dat bjj die vereaniging nooit klachten waren in gekomen over den dienst bjj de politie. Da algemeene vergadering dier vereeniging berichtte hem daarop, dat daaraan niet kon worden voldaan, o - dat dit in strjjd zou zjjn met de waarheid en werkelijkheid. Dit bericht, werd wel is waar op gezag van den politie commissaris door do O. II. Ct. tegengesproken, doch was volkomen juist. Nu heoft de oommiasuris aan het bestuur der ver eeniging verzocht h»m een ledenljjst te verstrekken eu dit. bestuur, zich daartoe niet gerochtigd voelend*, buiten de algemeene vergadering om, heeft zoo'u vergadering uitreschrevec. Alleen is den commissaris medegedeeld, dat het aantal leden 73 bedraagt. Saiarlsverliooglng. In de gemeento Uitgeest heeft de raad besloten, op verroek van Gsdep. S'aten van Noord HolLnd, de salarissen van den burgemeester en den secretaris (nu respcctioveljjk t 700 en f 550) beide le verboogen tot f 900. Hygifnlacb en geneeskundig schooltoezicht. Een voordracht is te Amsterdam verschenen tot in stelling van een zoodanig toezicht, waarbjj het niet noodig wordt een nieuw instituut van schoolartsen te scheppen, aangezien in de behoefte is te voorzien door uitbreiding van de werkzaamheden van den gemeentelijken gezond heidsdienst voor hot hygiënisch deel en van den gem. geneeskundigen dienst voor het medisch doel van het toes'cht. De voorgestelde regeling zal eeu voordeel geven boven die van andere gemeenten, hetwelk haar meer aanbeve lenswaardig maakt. Naar B. en W. verwachten, zal nl. het elders licht ontstaande gevaar worden vermede», dat •iV-iV JCSCmK over do magnifieken omgeving van Arnhem. Hun «über haupt wanderschöa» hield niet op en do Arnhemsche schaakclub, die dezen rit aangeboden had, kon niet meer voldoening gehad hebben van zjjue offerte Daar ook in de scbaakwere'd »Timo is money» van kracht is, werd maar weer onm'ddelljjk terug gereden aangezien om drie uur de match een aanvang zou nemen. Door v*rschillerde omstandigheden was het evenwel wat later geworden, en arriveerden wjj eerst om 3i in de Buitensociteit. Hier sprak de voorzitter een harteljjk woord van welkom uit. In vloeiend Duitsch horinnerde hjj aan het samenzijn van den N. S B. en het N. R S. V. in 1904 te Neussen sprak den wenech uit dat het bezoek dar Daitschers bjj ons even aangename her inneringen zou achterlaten, als het bezoek der Neder landers bjj hen. Hot daverend applaus dat op zjj&e woorden volgde, toonde genoeg hos deze in den sonak vision, Nad it nn allen spelers eenen partner was toegevoegd, werd omstreeks 4 uur met den match aangevangen. Doodsche stilte heerscht nu, in het zoo even nog zoo rumoerige lokaal. Waar straks nog gulle vroolgkheid hesrschte ziet men eu niets dan samengetrokken wenkbrauwen toe- behoorende aan personen die voorover gebogen zitten na te denken op welke wjjzo hunne tegenstanders bet beste zjjn te ver-laan. Om acht unr is de tjjd verstreken, maar de partjjon nog lang niet uitgespeeld. Met algemeene goedkeuring wordt er nog doorgeschaakt, en eindolpk om kwart voor negen is de laatste parijj beslist en heeft Holland de eerste ronde met 27i tegen 28^ punt gewonnen. Zator dag speelden alle Daitschers met wit (een niet te mis kennen voordeel) Zondag allo gasten met zwart. Van verschillende bivoegie personen houden wjj dan ook zeggen »Nu HoJand met zwart reeds gewonnen heeft kannen wij zeker zjjn het met wit c:et te zullen afleggon.' Nous vet ross. Het is negen uur. Voor Musis niets dan vroolyke clubjes tegenstanders" nu weder broederlijk verconigd onder «en echt Hollandech glaasje snaps. Ook de Duit schor schjjnt voor zjjn diner een bittertje niet te ver smaden. Eon en ander werkte dan ook wel mee dat in eene opgeruimde stemming om half tien aan het diner ward aangezeten. Was de dag tot nu toe een echt fees teljjke geweest, hier steeg de vreugde ten top. Welk eenen hearljjken aanblik bood de zaal aan, waarin de inwendige inent-ch versterkt werd door dit voorwaar bfzonder toide maal. De cone spoech volgde op de andoro, cn zeker een der aantrekkelijkste van allen was wel die, waarbij Frau dr. Kriebel in zuiver Hollandseh (al was het met een weinig Duitsch aecont) hulde bracht aan het schaakspel, Met Instellen vin ItanfseonnUiles. Het Vad. heeft eenige beschouwingen ten beste gege-en over Staatscommissies. De Tijd maakt naar aanleiding dna-vau da volgende opmerkingen »Het beste bewjjs, dat de huidige Regeering bexig is, z-ch a*u Staatscommissies te over.-ten, levert wol Het Vad., bet in onza dagen ministeriërl blad bjj uit nemendheid. Ia een hoofdartikel tracht hot te bewjjzsn dat Staatscommissies zoo heel erg nuttig, jnoodig zgn. Wjj wrsschen geenszins te kort te doen aan de voordeelen, welke enkel', goedgekozen commissies in derdaad kunnen opleveren, maar een opschroeverij als tot welke Het Vaderland zicb laat verleiden, lgkt ons niet vrjj van bedenkeljjke overdrjjving. Het blad ziet er in veen nieuw soort autonomie in werking de maatschappij zelve, aan wie in haar beste en deskundige leden de vraag wordt gesteldhoe begeert gjj, wat betreft dexe of gene aangelegenheid, te worden geregeerdwelke maatregelon wenscht gjj te zien toegepast op nzelve?'' 'n Soort parlementjes dns voor specisle doeleinden. Een paar nuchtere vragen danken ons, tot afkoeling van der Vaderlands hooggestemd gevoel, niet ondienstig. Gelooft ge ook niet., dat de maatschi-.ppjj voor dat »nienw soort autonomie» al hitter woitig gevoelt en in het moerende*! der Staatscommissies s'ecbfs: «kap stokken» ziet, of, zachter uitgedrukt, weinig of niet bezoldigde commissies van advies, om nl te hard en de wijze waarop wij Hollanders do „schaakgodin* dienden. Aan de bijvalsbetuigingen scheen sobier geen einde te zullen komen, en toen de hoer Ruusink (bestuurslid v. d. N. S. B.) in het Duifsoh uamens ons allen, haar dank bracht voor hare woorden eu besloot met het geven van een kus namocs de godin van dit edele Bpel waren wij housch bang dat do zolder zou instorten van de donderende„Sie lebe Hoch's.* Dr. Prftesman stelde oen dronk in op bare Majes teit de geëerbiedigde Koningin der Nederlanden, die beantwoord werd door een der Hollanders met een „Lebe die Kaiserliche Familie.* Ook de „Deutsche Sehachverbond* nam deel in het feest door het zenden van een fel citatie telegram. Daar evenwel den volgenden mergen reeds weder om 9 uur moest worden aangevangen met do match werd in overweging gegeven niet lang meer na te tafelen, waar dan ook gehoor aan verleend werd, zoo dat om dén uur alle festiviteiten van den dag waren afgeloopen. Zondag 2 Augustus. Om half tien zijn alle spelers aanwezig, maar alvorens te beginnen wordeu wij allen gekiekt. De match neemt dan onmiddellijk een aa r- vang en wordt natuurlijk hoe langer hoo spannerder. Als merkwaardigheid moeten wij evenwel nog vermei en dat een jongmensch van 11 jaar oud onder de Duitsche spelers mee deed. Hij is de zoon van Dr. Arthmann, eveneens een zeer verdienstelijk speler. Op een zwart bord wordt ste ds den uitslag bekend gemaakt. Duitschland haalt op. Nederland komt voor, wederom Duitschland in de beste conditie Een oogeublik zelfs heeft Duitschland bijna geljjk gespeeld. 32—33 is de stand. Van dat oogenblik evenwel is het mot. hun geluk geda?n. Holland stijgt, steeds hooper en hoogor is hun a ntal winst punten, en als eindelijk do laatste partij binnen komt, is het resultaat 6010 gewonnen voor Holland. Wolk eene overwinning. Niet alleen is hier mede bewezen dat Holland do sterkste i', maar tevens dat de Niederrheinisohe Schachverband zelfs nauwelijks in haar sohc.duw kan staan. Hiermede is de taak geëindigd die ik op mij nam, maar zeker is dan toch wel oen woord van warmo hulde op haar plaats, gewijd aan het bestuur van den N. S. B. voor zijn uitstekende leiding tot welslagen van dezon massakamp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1