No. 193. Honderd en achtste jaargang. 1906 DASBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Paardenmarkt fl- KERMIS. 3 VRIJDAG Prijs der gewone advertentiën 17 AUGUSTUS. te ALKMAAR Nationale Militie. BÏNN ËN^ A N D Het herkenningsvermogen bij menschen en dieren. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kfjk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor eene aanstelling tot NOODHULP--KAASDRAGER wor den uitgenoodigd zich vóór of op 22 Augustus a.s. aan te meidenter Gemeente-Secretarie. Rechtzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat (le kermis dit jaar zal gehouden worden van 25 Augustus tot en met 2 September a s. dat de regeling van staanplaatsen en van hetgeen verder met de kermis in verband staat, opgedragen blijft aan de gemeente-politie dat de loting voor de niet verpachte staanplaatsen zal plaats hebben aan het politiebureau op Woens dag 22 Augustus a.s., des voormiddags ten 10 ure dat de straatmuziek zooveel mogelijk zal beperkt worden in niet meer dan vijf draaiorgels zullen worden toegelaten en dat op Maandag 3 September a.s., des morgens, een aanvang moet worden gemaakt met het atbreken en opruimen der kramen, tenten en uitstallingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 11 Aug. 1906. DONATH, Secretaris. I)e BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrjjving, den onderstaanden hier wonenden verlofganger om zich ter bjjwoning der her- h*lln(S-oefenlHgen, 's namiddags vóór 4 are, bjj zjjn korps te vervoegen 2e Regiment Vesting-artillerie, lichting 1899, garnizoen te Amsterdam, 3 September 1906: HIERONIJMUS JOHANNES OORNELIS TRU80HEL. De opgeroepene heeft recht op vrjj transport naar zjjn korps en daggeld dat ter gemeente-secretarie der woon plaats tjjdig kan worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 16 Augostns 1906. G. RIPPING. Staatscommissie voor den landbouw. Gemeld wordt dat de Staatscommissie voor den land- bon w in den loop van deze maand een vergadering zal honden. In die vergadering zal onder meer aan de orde komen de vaststelling der vragenlijsten, welke als leiddraad Het opsporen van misdadigers is een der voornaamste bezigheden van de politie, belast met waken voor de veiligheidhet is vooral in de laatste jaren dat bij zonder ijverig wordt gezocht door de recherohears en andere dienaren der gerechtigheid naar moordenaars. Ee aangezien het nog al eens voorkwam, dat het gevaarlijke individnën waren waarnaar een onderzoek werd ingesteld, interesseerde het pnbliek zich zeer voor deze opsporingen, ja was de politie zelfs dikwjjis behulpzaam, en meende allerlei aanwijzingen te knnnen geven. Geen dag ging er vooibjj of men kon in zijn courant lezen deze of geen persoon herkende in d8n gearresteerde teer beslist den man, wiens gedrag hem op den bewusten dag eenigszina verdacht was voorgekomen. l)e ondervinding heeft echter geleerd dat maar al te dikwjjls deze aanwjjzingen op een vergissing betasten, zelfs in die gevallen waatin met de meeste beslistheid gezegd was dat men de» persoon bad herkend. Daarom zal dan ook een politie-beambte met eenige ondervind-rg niet teistond ingaan op zulke inlichtingen, doch eerst de gegrondheid daarvan onderzoeken. Niet zelden is het voorgekomen dat honden, die bg bet plegen van een moord tegenwooidig waren, later toen zjj den moordenaar weder zagendezen aanvielen of op opvallende wjjze de aandacht op dezen persoon vestigden, wat de politie bg het uitvinden van laog te vorgsefa gezockten dikwijls heeft geholpen. Reeds in lang vervlogen tgden aehynen dergelgke ge- vallen voorgekomen te zgn. Zoo vertelt Plotatchus hst volgende: Toen koning Pyrrhus eens met zjjn lsgar op maiBüb was, vond hjj een hond, die de wacht hield bjj het ljjk van een vermoorde. Hy steldo een onderzoek hiernaar in en het bleek dat de bond reeds drie dagen bg het ljjk van sjjn meester zat, zonder eenig voedsel tot zich te nemen. De koning gaf bevel dat men den oogelukkigen doode zou begraven de hond moest worden meegenomen en goed verzorgd. Weinige dagen daarna hield de koning zullen dienen voor het onderzoek naar den toesfand der landbouwarbeiders en waarvoor de ontwerpen reeds nenigen tjjd bij de leden dor commissie in stadie zgn. Algemeene Synode. Gisteren werd een verzoek om verhooging van be zoldiging, ingediend door een <gnae tor vaneen classis, waarover breedvoerig werd gesproken. Er werd besloten aan alle quaestoren een kleine vergoeding voor noodzake lijke onkosten toe te kennen Het beheer van sommige fondsen werd als gewoonlijk, opgedragen aan de Alg. Syn. Commissie. De behand ling van het algemeen reglement op de weduwen- en weezenbenrs werd ten einde gebracht. Dit reglement zal aan de eindstemming der leden van de prov. kerkbesturen onderworpen worden. Aan de orde kwam vervolgens het adres van J. Knossen en 74 lidmaten der gemeente te Beetsterzwaag c. a. waarin de aandicht gevestigd wordt op den kerkelijken toestand dier gemeente. Dit cdres gaf tot breedvoerige bespreking aanleiding. Er werd een besluit genomen dat later zal werden bekend gemaakt. De classicale vergadering van Zntphen heeft voorge steld aan art. 12 van het reglement op het hooger onderwijs toe te voegendat studenten in de godge leerdheid, die zich niet voorbereiden voor de Evangelie bediening in de Ned. Herv. kerk kunnen worden ingeschreven in het album der kerkelijke hoogieeraren, onder zekere waarborgen. Het rapport over dit voor stel werd ter inzage gelegd. De commissie van eind-redactie bracht rapport uit over de invoeging in art. 3 reglement voor de kerke raden, van art. 1 reglement op de vacaturen en de schrapping van art. 55 reglement op de vaoaturen. Overeenkomstig de conclusie der Commissie werd besloten. Tot secundus-lid 'er Alg. Synodale Commissie werd benoemd de heer J. D. Carrière, ouderling te 's Gra- venhage. De Hnsgsche gemeenteraad er ingeloopea. De hoefijzercorrespondent te den Haag van het Hbld. schrijft Op de proefvelletjes van 's Raads bijlagen vinden wij hedenavond een mcdedeeling die alle wiel-, stoom- fiets- en snelkoetsrijders zal verheugen en die wij niet zonder eenig onchristelijk leedvermaak vermelden. De bepaling van de Haagsche Rij wiel verordening n. 1., volgens welke het in de gemeente verboden is met fietsen en motorrijtuigen harder dan 12 K. M. per uur te rijden, «vordt door de Regeering onwettig geacht op grond dat aan den eisch van „geschiktheid", voor komende in de Motorwet, door die bepaling een geheel verkeerde uitlegging is gegeven. De Commissie voor de Strafverordening stelt nu voor, de heele plaatselijke snelheidsbepaling maar weer te doen vervallen en zich tevreden te stellen met het algemeen criterium der wet, gelijk zij aanvankelijk ook wilde. Als de Raad zich door den heer Ter Laan, in een zitting waarin de burgemeester niet aan»-. ezig was, niet had laten verleiden tot de averechtsche wel suit- logging waarop wij toen hebben gewezen, dan zou hij nu niet met de keus op den kop naar huis behoeven te gaan. Hecht en Plicht. De Anti-Sociaal-Demoeratische Bond van Spoorwegper soneel «Recht en Plicht* heeft te Utrecht eene Bonds vergadering gehouden. inepeotie over de troepen, en de manschappen trokken hem voorbjj. Dicht bg den koning lag de hond rustig uitgestrekt. Onder de soldaten bevonden zioh echter de moordenaars van zjjn meester en toen hg dezen bemerkte begon bjj luid te blaffen en sprong woedend op hen toe, waarbjj hg steeds naar den koning keok, alsof hg wilde zoggen dat deze hem te hulp moest komen. De koning kreeg eomg vermoeden, gaf bevel om de bewnst.e soldaten gevangen te nemen en daar er nog meer bewjjzes van bon schuld werdeu gevonden, ondergingen zjj een straf, die welverdiend bleek Vele ontwikkelde msnrchen zullen hierom lachen en op do volger de wjjze reden «eren de natnarmecsck staat, roeds oneindig veel hooger dan de dieren die geen ver stand bobben, en de beschaafde mensch staat op een nog hoogeren trap, torwjjl diegenen die in de brandpunten der beschaving wonen, dus in do groote steden, op den bovensten trap sts&n. Wanneer do ondervinding na ge leerd heeft dat zelfs de laatsten zich, als het er op aan komt, steeds vergissen, dan is het toch belacheljjk om aan de aanwjjzingen door dieren eenige beteekmis te hechten. Deze redeneer.ng moge die groote-stad-bewoners aangenaam in de ooren klinken het is zeer de vraag of zjj goed is. Ik werd aan dit vraagstuk weder herinnerd, toen ik dezer degen eeu voordracht hoorde van dr. Heinroth, die reeds vele jaren assistent is in den Bsrljjcscben tain voor Zoölogie, over zjjn bev ndingen, over hetgeen bjj opmerkte bg gevangen dieren. Hierbij kwam bg namoljjk ook op hst herkenningsvermogen der dieren en als een voorbeeld noemde hjj het volgende: jonge, wilde eenden, die nog maar pas nit het ei gekomen zgn, herkennen ca zeer korten tjjd hear moeder, zonder zich ook maar even te vergissen in acdsre eenden. Tracht men een eendje, dat zgn moeder verloren heeft of in een machine ii uitgebloed, bjj andere eendjes te brengen, die even oud zjjn, dan wordt het aangevallen door dezen en in vele gevallen zelfs gedood. Dr. Heinroth verklaarde dat bjj hier voer een raadsel was geplaatst, dat hg tevergeels trachtte op te lossen. Geen meesch zou in staat zgn om onder twintig eenden een bepaalde steeds weer aan te wjjzen. (Wel te verstaan, AU Bondsseoretaris werd gekozen de heer Van Rosaum te Breda, die de benoeming aannam, mits men hem niet als Bjnds-seoretaris aanwees. Aangenomen werd een voorstel van Venlo om bg de directie der S. S. aan te dringen enkele grieven van remmers op te heffen en oen voorstel van Haarlem om aan de directie der H. S. M. te verzoeken aan zoons van personeel gnnstvrjjbiljetten te verstrekken, in plaats van tot bun 18-jarigen leeftjjd, tot hnn 21>jarigen leeftjjd (meerderjarigheid) evenals bjj de S. S. De tentoonstelling te Leeuwarden. Wjj berichten reeds dat het financieel resultaat der tentoonstelling te Leeuwarden waarscbjjnljjk gunstig aal zgn. Ofschoon de rekening thans nog niet is opgemaakt, laat het z'ch tooh aanzien, dat het waarborgfonds slechts voor een klein gedeelte behoeft te worden aangesproken. De Leeuw. Ct. schrjjft: Wat zich bg de in 1896 on 1902 gebonden tentoon stellingen voordeed, n.l. dat de honders in het waarborg fonds niet behoefden bjj te passen en das steeds gratis alle festiviteiten enz. kouden .bg wonen, zal dus thans niet kunnen gebeuren. Trouwens, dat was ook niet te verwachten. Dn omstandigheden waren voor het Uitvoe rend Comité destjjds veel gunstiger dan thans. Het pnbliek eischt voor deze op veel grooter schaal gehouden nu meer dan tien jaar geleden de uitgaven der tentoonstelling waren 2 k 3 maal hooger dan in 1896 en men had nn geen »Prinsendag«, waarop in 1902 rnim f 16,000 werd geïnd. De eerste week met veel regen waaronder de ope ningsdag en de onmiddelljjk volgende Zondag, toen door plasbnien de bezoekers van bet terrein werden gehondan was voor do tentoonstelling zeer ongunstig. Slechts rnim 6000 betalenden gingen in de eerste zeven dagen door de tourniquets. Gedurende de tweede week steeg het getal tot 11,000, in de derde tot 14,GOO en in de laatste week doch dit was een week van 9 dagen en daarin kwamen drie kwartjesdagen voor lot 22,500. (De werklieden- en schoolkaarten zgn hieronder niet begrepen). IJlt het diamantvak. Verschenen is, zoo schrjjft het Weekblad van den Al- gemeenen Nederlandse/ten Diamanibewerkerebondde be schrijvingsbrief *oor do jaarvergadering van den A. D. B., die zal plaats hebben op 30 September a.s. Van de daarop voorkomende voorstellen noemen wjj de volgende, afkomstig van het hoofdbestuur 1. Voorstel aan het eerstkomend internationaal congres te S'.-Claudv, om tot de onmiddelljjke invoering van den 8-nree werkdag over te gaan. 2. Van af 1 Jannari 1907 znllen in allo brunchen van het diamantvak, voor een onbepaalds» tijd de leerlingen goweerd wor. en. 3. Invoering van een algemeene vaountieweek in de diamantindustrie. 6. Schadevergoeding toe te keepen aan dageljjksche bestuurders bjj hnn af kiezen, ziekte of invalide wore, cc, van één duizend fr. per jaar dienst, met een rrazimnm van tien dnizend fr., en na een minimam dienst van twee jaar; met terugwerkende kracht. Op 55-jarigen ouderdom kan er eervol ontslag aange vraagd worden door den dapelijkschen bestuurder met toekenning dezer schadevergoeding. het gaat hier over wilde eenden, die elkaar veel meer dan de tamme geljjkec). Een mecBch is echter nog veel minder in staat om knikens die even oud zgn te onderscheiden. Doch een eendje van tweo dagen kan dit wel en mot groote canwkeurigheid. Deze feiten waren mij niet vreemd doeb de verwonde ring dr. Heinroth kan ik niet deelen. Wjj, die de weten schappen beoefenen vestigen doordat wjj veel nadenken niet onze aandacht weinig op het niteiljjke van de dingen, terwjjl de eenvoudige mensch zioh alleen met h t niter- ljjke bezig houdt. Daarbjj komt de vaardigheid, verkregen door oefeniEg. Het is bskecd dat oen geoefend oog dnizend dingen opmerkt, die een dat ongeoefend is znllen ontgaan, terwjjl toch de gszichtssterkte hetzelfde is. DitzolfJe heeft bjjv. de jiger, die aan allerlei kleinig heden weet welk wild zich op «enigen afitand bevindt, terwijl de oningewijde niets ontdekt. D» schaapherder ke&t a' de schapen die verstand beeft van paarden of honden behoeft slechts den kop van d'z» dieten te zien om met zekerheid te kannen zeggeu of be1 van het manneljjke of vronweljjke geslacht is. Da natnnrvolkec zjjn op het gebied van opmerken eu onderscheiden veel verder dan do beschaafde volken, wat ieder zal blijken die daar oenigvzics stadie van maakt. E mag in boeken over Indianen, els die van Aimard voel overdreven sjjn, waar bljjft hot dat de Indianen zioh kleinigheden beter ten natte weten te maken en scherper de dingen gadeslaan dan de blanken. Een geleorde deelt mede, dat op zgn onderioekings- teizon zjjn vrouw bom begeleidde ia mrncenkleeten, zin der dit de bewoners der beecha&fde landen die hjj bezocht het bemerkten. Nanweljjks was hg echter bjj een natuur volk gekomen of men was er achter dat zgn metgezel een vrouw was. Bjj de dieren is hetzelfde gade te slaan. De meeste honden heikernen bijv. all-en aan den stap of bot «en vreemdeling of een bekende is, die de trappen opkomt. Bjj de kaituarmensoben zjjn er maar wrinigen die dit met bel gehoor kunnen waarnemen. Danrbjj is het eigenaardig dat de gave om te onderscheiden zich bjj de dieren reeds zeer vroeg vei toont, wat bjjr. uit het vol gende voorval bljjkt. De hosp.ta, wuarhy ik als student Overtreding Motorwet. De gisteren voor den Haagschen kantonrechter ver schenen persoon, bekeurd wegens het aldaar berjjdeu met een fiets van een der (in de gemeente-verordening als verboden aangegeven) wegen in het Haagsche Bosch, wees op het z. i. onbilljjke, dat de een veroordeeld werd voor een feit waarvoor een ander ontslagen werd van rechtsvervolging. üe ambtenaar van het Openbaar Ministerie, mr. Bruyn, gaf den man schoon geljjk, dat hjj dit beweerde. Z.E A. was h9t volkomen eens met bekl., dat, als nu eens ver oordeeld din weder ontslagen van rechtsvervolging wordt, het voor het publiek hoogst moeiljjk is te weten wat het in deze doen of laten moet. De ambtenaar vr^eg dan ook voor dezen beklaagde ontslag van alle rechts vervolging. De Drankwet. Verschillende wjjnhandelen waren gisteren voor den waarn. Haagschen kantonrechter, mr. Van Veen, ge dagvaard, ter zake niet naleving van verschillende bepa lingen der Drankwet, als het doen ophangen in de loca- liteit van gedrukte exemplaren der Drankwet, het niet aanbrengen van het woord vergunning benevens den naam van den vergunninghouder enz. enz. Een hunner wierp daarbjj echter een quaestie op, welke ongetwijfeld een principieele beslissing des rechters zal uitlokken, Hem was o. a. ten laste gelegd, dat hjj. vergunning bezittende onder de voorwaarde, dat tusschen Zateravond 6 en Maandagochtend [8 uur geen sterken drank in het klein wordt verkocht, dus tegen vermin derd vergunningsrecht, geen bordje aan de buitendeur had aangebracht met vermelding, dat tusschen boven genoemde uren geen verkoop in het klein plaats had. Beklaagde beriep zich echter op de overgangsbepaling van art. 57 waarbj) bepaald wordt dat het le lid van art. 2 der Drankwet (het voorschrift tot aanvrage van vergunning) niet van toepassing is op verkoop van sterken drank door wjjnhandelaren, welke ingevolge art. 13 van de wet van 20 Juli 1870 op 1 Mei 1904 een verlengbaar crediet hadden, zoolang zj] dat onafgebroken behouden en sterken drank niet anders dan bj] hoeveelheden van ten minste drie liter tegeljjk verkoopen voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop. Plaatst beklaagde dus zulk een bordje, dan strydt dit met bovenbedoeld overgangsartikel dat hem in de gele genheid stelt tusschen Zaterdagsavonds 6 en Maandag ochtend 8 ure hoeveelheden van ten minste drie liter te verkoopen. Het Openbaar Ministerie wees beklaagde in verband met het verlengbaar crediet op de woorden «zoolang zjj dat onatgebroken behouden c en vorderde twee geldboeten. '1 Oude liedje. 't Is altjjd weer het oude liedje, zegt het Ilbld., de kooplui die niet willen doorrjjden en de agenten die niet willen dat ze stilstaan. Gisteren waren er vier zulke gevalletjes, meerendeels verzetzaken voor de Amsterdamsche rechtbank, waarvan de vroegere bedrjjven waren afgespeeld in da Joden Breestraat. Meestal was de verdedigingdat ze juist stonden te verkoopen zelfsdat ze de centen in den steek hadden gelaten om maar gauw aan het bevel van den agent te voldoen I dat de juffrouw van drie hoog hen nèt geroepen had om hun sinaasappels te laten kjjken je kan toch niet verkoopen en doorrijen te gelijk dat bestaat nieten dergeljjke. Maar, zooals de kalme, stoere agent zegt«Geen quaestie van. Wa zoeken ze niet; ik pardonneer er meer als dat ik er bekeur, dat weten ze zelf ook wel.» Eén zegt er, dat hjj 't onmogelijk geweest kan zjjn, want dat hjj van December af tot ae vorige maand heeft woonde, had eens een jongen hond ten geschenke ga- kregen. Hjj maakie nog een «takkerigen indruk en lag in een kistje met zaad in de achterkamer. Vlak daarop kreeg ik van een vriend, die in een andere plaats woonde bericht dat mjj wilde bezoeken en bjj mg wilde over nachten, geljjk bjj dat wel meer had gedaan, wat dan ook geschiedde. Toen ik den volgenden morgen nijju vriend naar het station had gebracht en weer thuis kwam, vertelde mjj de jnffronw, dat zjj den vorigen avond nit haar sleap wakker was geworden omdat de hond zoo blafte. Den gelieelen nacht was hst d.er niet tot rast te brengen doch nauwelijks had ik mjjn vriend weg gebracht of het hondje lag weer matig in zgn kist je met zand. Het dier had das gemerkt dat er vreemden in hnis waren. Ia een week kende de houd de manier van loopen van de zes hnisgenoo.on en wist toon terstond wanneer een onbekende binnen kwam. Dit een en ander doet mg da berkesningseigensobap van jonge, wilde eendj-s niet zoo wonderljjk vinden. Wjj kannen bjjaa nooit uduu.keu ol een kanarievogel een mannetje of een wjjlje is. De vogels zelf echter vergissen zich niet. Men denke slechts aan de talrjjk» vogelvmamehngen, waar het ons onverklaarbaar is, waar aan de paren eikaar hei kennen. Wie er mee bekend is hoe moeiljjk de verschillende soorten van roofvogels te onderscheiden zjju, heeft er zich zeker dikwjjis over verlanBd, dat hoenders en zwalnwren, die door vele roofvogels met rast worden gelaten terstond de voor hen gevaarljjken herkennen. Soms kan het mensoheljjk oog deze roofdieren nog niet onderscheiden door den te grooten afstand, doch de vogels hebben dan reeds maatiegelen tot vlochten of verdediging beraamd. Nog een aardig voorval nit den Berljjnschen dierentuin. Twee morder-eenden zwommen daar rond met haar kroost, een dartele schare. Eés oogecblik ge aakten de eendjes door eikander, maar spoedig hadden zjj hou moeder weder gevonden. Alleeu ééa kleintje had zich vergist en zwom eenige oogeublikken achter de andere familie aan. Toen bg bg zgn ware moeder terng kwam, was deze zoo vertoornd dat zjj bet diertje aanpakte en ver dronk. De moeder scheen 't eendje das niet waardig te achten voor het leven, wjjl het niet kon onderscheiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1