No. 195. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR. EN OMSTREKEN. MAAM DAG Prijs der gewone advertantiën 20 AUGUSTUS. Matioitale Militie. Drankwet. BIN~N MLAND Uit Hof- en Hoofdstad, KUNST EN LETTEREN* Deze Courant wordt alken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor AIjKMAAB f 0,80franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnnnmer 3. Per regel f 0-!0. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. Gemengd Nieuws. Do BURGEMEESTER dor geureenta Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande hier wonende verlofgangers om zich ter by woning der her* liallwgs-oefenlagen, 's namiddags vóór 4 ure, by nan korps te vervoegen als volgt: 9e Regiment Infanterie,lichting 1903, garnizoen.Utrecht, 10 September 1906: LEON OUAULET, 11e Regiment Infanterie lichting 1901 garnizoen Ede, 10 September 19C6: JOHANNES JOSEPHU8 ROOTZING. De opgeroepenen hebben reoht op vrjj transport naar bnn korps eu daggeld dat tor gemeente secretarie der woonplaats tjjdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 20 Angrstns 1906. G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat by hnn college is ingekomen een verzoekschrift van A. NIES3EN, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholvrijen drank in het perceel Ritsevoort, A No. 42. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen vae het verlof sohriftelyk be* zwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G RIPPING, Voorzitter. L. v. d.jVEGT, 1°. Secretaris. Alkmaar, 20 Augs. 1906. M. M. de Uonloglit-ltloeder. Zsteidsginiddag te 3 unr kwam H. M. de Koningin» moeder, vergezeld van miss Hendel en jhr. Van Te's, per gewonen trein van Het Loo tc Baaru aan. lie begrooting van het departement van ■landbouw, NU verheid en Handel. Het feit, dat de begrooting voor bet departement van Landbouw, Njjverheid en Htndel voor bet jaar 1907 op l'/i millioen hooger wordt geraamd, schuilt le tot eeu bedrag van 2 ton in de verhoogde kosten tot bestryding van veeziekten; 2e tuim 1940.000 in de voortzetting van de uitgaven tot aanleg van staatsmijnen in Limburg 3e in het aandeel van den staat in dn b°zoldiging der ambtenaren bjj de Rijksverzekeringsbank, hetwelk f 88.000 hooger :b geraamd dan in het loopende jaar. Daartegenover staat echter het verbljjdonde feit, dat do middelen voor het eerst vermeerderd, zjjn met f 112.500, all bate der geproduceerde steenkolen. Vryzlanlg-deMocmtlaclie bond Ia de laatste bestuursvergadering van den bond werd o.m. besproken de verdere voorbsieiding van een nieuwe organisatie voor de propaganda van grondwetsherziening ter verkrjjgiug van algemeen kiesrecht en vrouwennies- reohL Verschillende organisaties en vereetmingeo zullen, zoo mogelijk, in verband met het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond en de L'berale Unie, worden uitge- noodigd om tot de nieuwe organisatie toe te treden. Er zal dan een oomtitueerende vergadering worden gehouden op Zaterdag 6 October, des avonds 8 uur, in het Gebouw voor Korsten en Wetenschappen te Utrecht. In dezelfde vergadering werd een commiBsie benoemd, die tot taak zal hebben het inzamelen van materiaal omtrent allerlei onderwerpen, welke de belangen raken van het platteland en don landbouw. Deze commissie zal door den voorz tter van den Vryzinnig-DemeoratiBohen Bond, nor. H. P. Mar chant, 26 Augustus te Utrecht worden giïnstalleerd. Algeaseeae Syatode, De behandeling van het voorstel om een toevoeging in art. 12 reglement op het hooger onderwijs op te nemen werd in de zitting van Zaterdag ten einde gebracht. Er werd besloten te echrjjven aan de Commissie der Ned. Hervormds Kerk in Zuid-Afrika dat het niet noodig is de narren der studenten in te schrijven in het album, maar dat men aan de kerkelijke hoogleeraren kan ver zoeken, om de namen der studenten op een afzonderlijke lijst te plaatsen en hun daarna toegang le veilesnen tot de ueadomisohe lessen, eu tot die Commissie de vraag te richten of zjj er genoegen mede kan nemen dat do kar- keljjke hoogleerarcn worden uitgeaoooigd een namen af te nemen, analoog aan het voorbereidend kerkelyk nimes en daarvan getuigschrift al te geven. Aan de Alg. Syn. Commissie werd opgedragen verder in deze zaak te handelt n Aan de orde kwam het rapport over de toevoeging eecvr alinea aan art. 38 van het reglement op bet gods dienstonder wjjs bedoelende te bepalen dat niemand aan- genomen rvordt tenzjj bjj gedoopt is of bereid is zich te laten dooptn. Een breedvoerige discussie werd hierover gevoerd waarin de voorstanders van hst vrijheidsbeginsel zoowel als tie woordvoerders van de noodzakelijkheid dezer bepaling, wegens het toenemen der verwaarloozing van dun doop zioli krachtig doen booren. Er werd voorgesteld deze bepaling op le nemen in art. 39 van hetzelfde reglement ia dezen vorm»eo indien ly (de jonge lidmaten) niet gedoopt zen, worden zij gedoopt Heden wordt de discussie voortgezet. Vrouwen In den «aaf*ehnpi>ell|keu str|jd. liet Nieuweblad voor Nederland heeft een zror byzoudere prijsvraag uitgesohreTen, naar aanleiding iaa een der redactie bekend geval van eene jonge vrouw uit den gegoeden stand, die plotseling Sr eehtgeuoot én vei tuo. gen verloor, dus van dien oogenblik in haar levens onderhoud zelve moest voorzien, welks taak haar veel, veel moeiljjker viel, dan zjj ooit vermoeid bad. Aan de vrouwen iuNederland, die in een soortgeljjk goval ver- kesren, of verkeerd hebben, stelt bet Nbl. voor Ncderl, nu de vraag wat zjj ervaren hebben in het leven van zorgen voor haar zeiven welke moeiljjkhedeu or te be kampen zjjn geweest; nu of do wo' steling tot een b!jj einde, een over winning heeft geleid De redactie weesoht de antwoorden, eenvoudig, in briefvorm geschreven, vóór 1 November te ontvangen onder het motto: Vrouwen in den maatscheppeljjken strjjd. Enne juiy zal beslissen, welke *au dio antwoorden het best anderen vrouwen ter voorlichting kunnen j;strrkken strekken. Drie p jjsen f 109, f75 en f50 worden uitgeloofd. Da Haagsche Kouter van de Prov. Gron. Ct. mort els volgt Hagenaars, die aan een der groote verkeerswegen wonen, klagen ia den laatsten tjjd sterk over het verontrustend toenemen van allerlei geluiden op den openbaren weg. Drommen van Haagtche zenuwlijders in de toekomst 1 Vroeger regeerde er alleen het geratel der voertuigen en het dof gerammel der zware paardentrams, in vereeniging met het hoo.' gekrtai der Soheve: irgsohe vischvrouwsn en het klageljjk geblaer der lamenasjongens. Doch na de zegepraal der fists op den openbaren weg en de inleiding der auto's, zjju die geluiden met tallooze^anderen ver in serderd. Vóór alles komt de voorsuitzende Eleetrisohe met haar daldbaar klokko-getingrl, dat messtal eer wèllutden-i dan hinderljjk mag geroemd worden. Dan komen de woest saadoaderende, schuddende en bevende auto's. De eens auto loeit als e«n os, die in het Ijjf gestoken wordt; de ander huilt als een weeklagende pauw; eeu derde toetert er doordringend op los als een trompettende postiljon deze auto bromt als een opkomende donderbui geno doet een krassend geluid hooren als een zwaar houten meubel, dat over de straat knaist. Daartossohen vliegen de motoifietsen, rikke-tikke tikk.i tiklre, bliksemsnel, schuddend en trillend, als helscha Jakhalzen door de woestijn, met korte, njjdige stootjes hun blikaem-tikke-tikken afvurende. Om die tallooze zware Eleetrisohe trams, wier klokken spel aan de carillons onzer oude torens herinnert en wier dreunend gesuis doet denken aan violengestrjjk, bewegen zich, vlug en luchtig, als bromvliegjes om Njjlpaarden, de gewone fietsen. Sommige rjjwielen doan even een hoog klokkegetjingel hoorendoch de meeste snorren langs den voetganger zoo dicht mOReljjk zwjjgend voorbjj. Ons oor gewent zich vermoedelijk aan al die ruwe helsohe geluiden, evenab het moderne oog al die vlieg- epring-tuigen moet leeren dulden. Ach, ach, dio arme zenuwen De Amsterdamsche oorrespondent van hetzelfde blad sprak een wachter van het Vondelpark die hem o. m. vertelde „Wjj Burveilleeren zooveel mogelijk op die plaatsen waar het donker is en slaan met onze stokken in het struikgewas, om er de schrik in te brengen. Af en toe springt er dan een kerel op, die het op een loopen zet. Wij kennen hen echter meest allen van gezicht want het zijn lui, die in den nanacht als het park stil is trachten de vissohen in de vjjvers te ver schalken. Zjj zitten dan stil op een bankje bij het water, waarin zjj hun hengels met aas hebben uitge worpen en vliegen er op af als zij zien dat zjj „bit" hebben. Menige karper of brasem hebben zjj op deze wijze bemachtigd want in onze vijvers schoo t veel visch. Eens in het jaar mogen bepaalde personen visschen en dan worden er heel wat gevangen, dit verzeker ik u en mooie, groote óók, want een gedeelte van de vangst wordt or.der de bewakers van het park uitgereikt. Maar dat is tot daar aan toe, wat ik zeggen wilde, is dat u geru t kunt schrijven dat ons mooie Vondel park vols rekt veilig is voor allen, die er rustig willen wandelen en zich niet met vreemde mannen of vrouwen inlaten. Dat vrjjende paartjes somtijds in ons Vondelpark niet rustig kunnen zitten weet men nu, doch dat zij ook in de badplaats Wjjk a/Zee zich niet ongestoord ar.n vrijage kunnen overgeven is mij Zondag duideljjk geworden, toen ik over de duinen van Wjjk aan Zee naar IJmuiden kuierde. Daar scharrelde een leger van jongens tusechen 12—16 jaar onder leiding van een paar Amaterdaauohe indivi duen hoen an wear, duin op, duin af, overal loerend en spiedend naar plekjes waar zich minnende paartjes hadden neergevleid. Da jongens kropen 3oms op handen en voeten door bet lange helm en gingen dan dicht bjj da plek, waar een jonkman en een jonge dochter z ch ophielden, op bun 'ouik op den grond liggen. Op een signaal van hun patroon, kwamen zjj in eens alien te voorrohjja en verrastten hst minnend paar, dat verschrikt es vs; blaft naar alle kanten rondkeek. Dan zagen zjj de jongens, die 'om een aalmoes vroegen en betaalden maar ganw, z o spoedig mogelijk vol sohaamte een goed heenkomen zoekend aan het strand. Betaalden zjj niet en joegen zij de jongens weg, dan kwam de «patroon* op batscben, dreigenden toon es ried hun in hun eigen belang aan een kleinigheid te offeren. Ik heb deze schandalige ma nier van afzetten tweemaal met goed gevolg in practijk zien brengen op klaarlichten dag tassohen 2 en 4 unr. De jongens schenen my toe uit het dorp afkomstig te zjjn, do*b de groote kerels under wier leiding zjj «werken waren bekende Amsterdamsche tronies. De Amiterdamsoho correspondent van de Prov. Geld. en Nijmeegtche Cl. bespreekt het verbod tjjdees de Haar- lemsche kennis uitgevaardigd. «Niet alleen dat iu de café's waar damrs-artisten of daraeskapellon optreden deze dames niet in de zaal moohten vertoevan, wanneer zjj niet cptraden, óók het rondgaan met het bakje was haar pol'zeilich verboden. Wat waarscbjjnljjk niet ieder weten zal is dat de varié'é-artisten ev< nxeer georganiseerd zjjn, als de meest proztlicbe werklieden, dat er in Amsterdam een loge: Veritas» en een Ned. Artisten-Vereen:ging en in Rotter dam een vereeniging «Hulp in Nood'' bestaan, dror wslke drie vereenigingen gezamenlyk adressen aan alle gemeentebesturen van plaatsen waar kermis gehouden wordt, gericht zijn met verzoek om zooals hot in het artisten-argot heethet Bühne-zitten en manche maken door dame3 te verbieden. Door den HaarDrnsoheo burgemeester werd hierop geantwoord, dat bjj zooveel het in zjjn vermogen lag, aan de wenscheu dar rrqaestranten zou voldoen. Of deze welwillendheid nu uitsluitend uit artisten-genegenheid dan wel meer spreiaal uit byzondere ku'schheidbegr ppou voortsproot is naluurlyk een tweede. De bedoeling dor artisten droeg rchter in 't geheel geen puriteiusch tintje (onze var é!é-iuenvchen zjjn nu wel niet zulke losbollen als ze door sommige hofjeejaffrouwen worden afgeschil derd, maar toch ook geen »brave Hendrikkeu") rcaar een sooiaal C&ohet. Men zou 't kunnen vergelyken bjj kellners, die dor overheid verzochten het fcoienstelsel te verbieden. Zjj wilden dus een vaste belooning voor de te prestoeren diensten, te ontvangen uit de handen van den ondernemer en niet van hst publiek, terwjjl met het Bühne-zitten-verbod beoogd werd, minder gewenrebte elementen voor wie het zingen slechts bjjzaak is, te weren. De goede bedoeling was dus èi varié'é msnschon èn de kermis zelve te verheffen. Men heeft echter échec geleden. Het Haatlemsch publiek dat na juist niet als bjjzonder raordaiu of zoo men wil losbandig be kend staat heeft getoond dio nieuwe kermiskoek niet te lasten, terwjjl de art;steu zelve plus rcyaliste que le rol waren. Al was de koek ook met scciale boter ge bakken, ze was gekiuid «dwangmaatregelen'', die voor ons Hollanders altjjd eeu bitteren nasmaak hebben. En toch hebben de organisaties ondanks ban fiasco een voordeel behaaldwant den verwoeden kermis-af- aohaffers hebben zjj hun krachtigst wapen uit den vuist geslagen. Moeilyk kan thans nog beweerd worden dat tij de onzedoljjkheid in een provinciestad zullen brengen." Hugo vertelt in de Leeuw. Ct.: Eeniga maanden geleden heeft e n der verslaggevers van het Handeleblad, als resultaat van esaige nac'ateljjke omzwervingen in Warmoeistraat- en Nesomgeving, een kort artikeltje in zjjn blad geschreven, waarin hjj de publieke aandacht vestigde op een door de politie bljjkbaar nog n.et ontdekt speelhol, waar de rouletbal reeds eenige weken belangryke sommen van b nra tot beurs deed gaan oen gokgelegenheid, die den hem lijken naam van «Cbarilé* voerde en waarvan do spullobaas, monsieur Meyer Samehtini een prdcht'ype voor geniepig neebt- werk met reoht zeggen kon oatobatilé, bien ordon- née, commence paB soi-néme Het gevolg van dit gerucht makend artikeltje was, dat in de allereerste plaats de politie aan hst zoeken ging (Je juiste plaats was r.iet aangegeven) an spoedig vond, waarop een inval volgde, dia een gerecbteljjke vervolging met zich bracht. Dezer dagen is de zaak voor don Amsterdamsehen kantonrechter behandeld en tegen den beklaagde 6 maanden hechten is grë sent. Vermoedelyk zal hjj er met veel minder niet afkomen. Dat was me een fraaie gelegenheid, die »Charité«. Mgn journalistitks ambtsyver snjheuEch niets anders! heeft me ook eens tot een naohteljjk bezoek aan die heiligs Hallen* verleid en in alle onschuld heb ik er veertig centjes verloren. Thans, nu de gebaigen gadagvaarl en gehoord zjjn, durf ik dit wel openlyk bekennen. Trouwens, ook voor dien tjjd had ik deze bekentenis wel durven afgeven, want ik zou in keurig gezelsohap geweest zjjn. Die >Caaiti!é-kroeg,,is bezocht geworden door heel wat bekende stadgenooten, wier namen ik niet graag wereldkundig zou maken, kopstokken uit den hooldstode jjkua handel, uit den meestgogoedsn middenstand, een merkw, ardig groot aantal jonge geneesveeren (van wie er sl*ohts één gedagvaard ii) eu natuurlyk legio studenten. Men heeft echter bjj bet dagvaarden van getuigen éóu oogjo dicht geknepen en met het aedare door de vingers gekeken en niet meer genomen dan hoogst noodig was voor het wet'.ig en overtuigend bewjjs van de schuld vau Mtyer Samchtini E q. D.s voorkwamen waren enkele studentjes, dio wel eens bank góhoudea hadden en wol eens oea vierhonderd galden inear op ééa avond verlrren dan ze missen kond-n en Ji-amar.tjoodjss eu een «impresario* en eeu koopman in hoeden. Naobtvl ndars do moesten, van dat bekende Am sti-rdam'che soortje, dat bjj bet eerste blanke oioiganrood ua»r nuis boemelt met lie se oogm en onzekeren jia; Die niet voorkwamen droegen te fatsoenlijke namon Uembrmdt Ituksch. Een schilder schreef Vrjjdag in de Haagsche Courant onderstaande opmerking Nu de Rem brandt feeston vootbjj zjjn, kau ik niet nalaten, te vermelden, dat v n alles wat ons van dezen grooten meester ter oore kwam, als het nieuwste rei ju aandacht heeft getrokken, dat R. linksch was. Dit heeft ons een plaat van „de Spectator" geleerd, waarop men R. met het palet op de rechtorhand ziet en de penseelen in de linkerhand I Wist men dit al De leekenaar Henricus antwoordde hierop Zaterdag avond in hetzelfde blad Dat ik in eeu van „De Speotafcr"-platen Ueinbraudt „links" schilderen liet, heeft zjjn oorzaak hieriv, dal het mjj opgevallen is, dat hjj iu het bekende zelfportret op gevorderden leeftjjd het kleine vierkante palet in de linkerhand houdt en daar dit portret natuurlijk een spiegelbeeld is, is het dus logisch dat Remb andt „links" schilderde. Hetzelfde is te constateeren in het schilderij, waar hjj zichzelven schildert, terwjjl Hcndrikje Stoffels naakt voor hem poseerde. Daarbij komt nog, dat in veel otsen van hem, de felle krass n van rechts boven naar links «ndereu gaau wat op de plaat natuurljjk andersom is. Bovendien, zjjn voorliefde om in veel schilderijen en etsen zjjn figuren met de linkerhand de handeling te laten uit voeren. Dat Kembraidt, vooral in de zelfportretten, een ander voor de handen zou hebben laten poseoren, of dat hjj die uit het hoofd zou hebben geschilderd, is ondenkbaar. Mjj verwondert alléén, dat het bovenstaande niet door meer raenschen is opgemerkt't 1 ig nogal voor de hand, au fond, doet er niets toezelfs al zou men de leerstellingen van Lombroso toegedaan zijn. Wegens oneerbiedig gedrag! üe arbeidersorganisatie te Mceden (Gr.) is sterk I Twee landbouwers aldaar zjjn door de organisatie ieder met f 10 beboet wegens oneerbiedig gedrag tegenover de organisatie. En de hoeren hebben beta ld, overtuigd als ze waren, dat anders hun koren er niet afkwam. Hardhandige overreding. Twee werklieden aan de houtwerf der firma William Pont te Zaandam werden Zaterdag door een tiental niet uitgesloten stakers aangerand en atgerost, omdat zjj niet aan de steking deelnamen. De gemeentepolitie was dadeljjk ter plaatse en nam de aanvallers voorloopig in bewaring, tegen welken maatregel geen verzet plaats vond. Ook een naam. Te Breda bestaat eene loterijvereeniging die den typischen naam draagt: „Daar gaat ie weer voor niks." Ben mierennest op zolder. Da kestelein Friso te de Wilp (Gr.) had sedert eonige jaren verbazend veel last van mieren. Verschillende maat regelen worden genomen totdat eindeljjK petroleum als middel werd geprobeerd en met dit resultaat, dat de mieren binnen een paar c'a^en verdwenen. Han nest werd dezer dagen ontdekt in een kistbalk aan den zolder, is 3 d.M. hoog, 7 d.M. lang en prachtig bewerkt. Voor natuurliefhebbers een kjjkje overwaard. Lsstlg goedje. De afval Tan dj gaf fabriek te Rotterdam werd eenigen tjjd geleden in de havens aldaar afgevoerd, maar door de onephoudeljjke klachten wegens stank nn uiNterveu der visch werd er rcsde opgehouden. Die afval geelt thans een nieuwe bron van ellende. Met een eohnit wordt hjj thans naar den mond van den Nieuwen Waterweg vervoerd en daar bjj de roode ton No. 4 nitgepompt. Maar ook daar is de uitwerking voischrikkeijjk. De visscherjj wordt er geheel door vernietigd. Bot en gar nalen, uie er in veel mindere mate gevangen worden dan vóór dien tyi, zyn oneetbaar, daar ze gekookt 'jjnde, naar gas smaken. Het vaartaig waarmede bet vuil ver voord wordt, dan niet in zee lossen, omdat de sleepboot opzjjds moet komen om te pompen, en natuurljjk koml het hoogst zelden voor, dat in zee twee vaartuigen laast elkander kannen liggen. Slullcade stoornis. Donderdag heelt, bjj de begrafenis van don plotseling overleden heer M. M Frank, te Njjmegeu, een stuitende stoornis plaats gehad. Daar de overledene by d>; Isrt Blietirche gemeente zekere waardigheid bekleedde, was het kerk- en armbestuur dier gemeente bjj de begrafenis vertegenwoordigd en werd de Ijjkwagsn alzoo door een vrjj grooten stoet gevolgd. Bjj hat. afrjjden van hef Heuveltje stuitte de stoet al aanstonds op een talrjjken troep minschappen van het 11de regiment, die, van de Lange Hezelstraat komende, do Houtstraat introkken, en ondervond daardoor vertra ging, doch dit was maar een kleine, vooibjjgaaade stoor nis. Op hat oogenblik echter, dat de ljjksmet da Molen straat uitkwam en de Groesbeekjche straat w.lile iuslaan, kwam bjj in botsing met daazelfdea troep, die mnt slaande trom den Orarjesingel afkwam. Op een wenk van den teer Van Wjjk, koster der Isr&ëlietische gemeaat'i, die bjj begrulenisvea voor den stoet loopt, verzocht eeu politieagent aan den geleider van den militairen troep, of deze niet eae oogenblik kon wachten tot de ijjkstooS gepasseerd was eu ui«i hel tromgeroffel opUou'len. De agent kwam terug met do boodschap, dat er niets aan te doen was, en bjjna op hetzelfde oogenblik vit-1 de herle rnaziek in, terwjjl do troep voorttrok, dwars dooi den ljjks'oat hseu. Er ontstond op een oogenblik zulk een vei warring, dat het eerste volgrytuig vóór den ljjkwagen kwam de de koster-voorzanger, dm do oaj wetten der soldaUn op zich gericht zag, moest zjju toevlucht zoeken op den bok van een dor lytcigon. Een der rouwdragenden verliet zjjn ijjtag, om den geleider van don troep, majoor Colette, aan te sprken. dccb kroeg, naar men ons verzekert, van dezenguon betoheid. Niet alleen de detlnemors aau den ljjkatoet, maar ook de voorbjjgangers toon-Jec zich zeer revontwaardi)id over dize houding, zoo weinig in ovsreenstouiuiieg reet dru eerbied, aan ren doods e> nuhulüigd. Gelderlander

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1