No. 196. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD V00B ALKMAAR EN OMSTREKEN. bInn'e nTTa nd DINSBAG 21 AUGUSTUS. Rijkskeuring van hengsten, Nationale Bfilitie. Drankwet. Het Vrouwen-congres en het Kiesrecht voor Vrouwen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. (Iroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HBRMs. COSTER ZOON Voordam C 9. als in i "tr.rnge,,aam '8Ten had eu Z00"»1 ^htec, ÏLd. f 18 gr0öte «n leven in Burgemeester e> Wethouders der gemeente Alkmxah brengen, krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- meene kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bostemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schagenn. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Torschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaton alle hengsten, die ten minste 2£ jaar ond zijn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifto te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-commissie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde en naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene scm van tien gulden bij den v ornoemden Secretaris stort 5o. dat inschrijvingsbiljetten voor da keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag vau eigenaars of houders van hengsten door dan Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Aug. 1906. L. van der VEGT, l4. Seeretaris. De BURGEMEESTER der gemeonte Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande hier wonende verlofgangers om zich ter bjjwoning der taer- hallaga-oefenlugen, 's namiddags vóór 4 ure, bjj hun korps te vervoegen als volgt 9e Regiment Infanterie,lichting 1903, garnizoen Utrecht, 10 September 1906: LEON CHAULET. lie Regiment Infanterie, lichting 1901. garnizoen Ede. 10 September 19C6: JOHANNES JOSEPHUS ROOTRING. De opgeroepenen bebben recht op vrjj transport naar ban korps en daggelddat ter gemeente-secretarie der woonplaats tjjdig moet worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 20 Augustus 1906. G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bp huu ooilege is ingekomen een verzoekschrift van A. NIES8EN, aldaar, om verloJ tot den verkoop van alcoholvrijen drank in het perceel Ritsevoort, A No. 42. Na het vrouwen-congres te Kopenhagen mag aange nomen worden dat het vrouwenkiesrecht de algemeene sympathie in Denemarken heeft gekregen. Dat wil nog niet zeggen dat de strjjders voor het vrouwenkiesrecht de zege hebben behaald, maar wel beduidt dit dat de tegenstand dien die strjjders ondervinden, aanmerkelijk minder is geworden. De ongaren van alle partpen, de magistraten, bet publiek der hoofdstad, de provinciale pers, het volk in 't algemeen, de jonge vrouwen, allen nebben zich duideljjk en met geestdrift root hetvrouwei- kiesrecht Uitgesproken. Dat is aan het verloop van an het optreden gedurende bet geheele congres te danken. In de eerste plaats tcch evenwel aan de voorzitster, mevrouw Cbapmaa-Catb, 11" k 'a '|Bar on*eie,toorf>areen kalmeerende, rustige wjjze van handelen, en haar helderen geest en door da bewon derenswaardige yaard^heid waarmee zp alles leidde, de zaak een goed eind in de juiste richting heelt gebracht. dnr6ronwnn V sympathieke, radikaalste V aTo' haar 8maak™U* bleeding naar de laatste mode, zóó kunnen voorstellen. a«n°riafgf'8ardigde VaB ,dVP P°lltiok gebied het meest gevorderde vrouwen, n.J. de Australische vrouwen, was KoneX g° D°t° di6 m0t bair «^genoot ™ar ÏÏiïÏÏ-S- Was 8ekomeB' Zp Verklaarde mij dat man ellende onbekend en de vrouwen hebben er sinds lang» als "de 'mannen*" Z"eD gelÖk# P°litieke ro6hten Sleohts in de kolonie Victoria hebben wp nog niet hot stemrecht voor haar eigen Staatsparlement. De vrouwen die het kiest echt hebben, hebben reeds allerlei goedé hervormingen tot stand gebracht, op het gebied van het huwelijk, het erfrecht, de zedelpkheid, de opvoeding, enz Zoover bobben de Amerikaanschen het nog niet ge bracht. In sleohts vier van de vgf eu veertig staten bezitten zp het volledige politieke kiesrecht. De voor- Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het varleenen van het verlof sobriftelpk be zwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G RIPPING, Voorzitter. L. v. D.jVEGT, 1". Secretaris. Alkmaar, 20 Augs. 1906, SA. II. de Prins. Z. K. H. de Prins der Nederlanden is van zijn buitenlaadscho reis Zondag op het Loo thuis gekomon. 's Middags maakte hij met H. M. de Koningin een rijtoer, door Apeldoorn en omgeving. Hen beeld van Willens I.odewijk van Nassau. fn de werkplaatsen van de „Compagnie des Bronzes" te Brnssel is een bronzen beeld gegoten van den Frieschen stadhouder graaf Willem Lodewijk van Nassau. Dit beeld zal zooals men weet in September te Leeuwarden worden geplaatst. Prof. Bart van Hove heeft het beeld, dat gereed is om verzonden te worden, goedgekeurd. (Ie „Plet Hein" In Denemarken. De koning van Denemarken ontving gisteren den commandant van H'. Ms. „Piet Hein", kolonel baron Mulert, benevens den eerste-oifioier in audiëntie. V. A de Clercq. f Zaterdag is te Apeldoorn overleden, alwaar bij tijdelijk verblijf hield, de oud resident De Clercq, in den ouderdom van 64 jaren. Hoofdredactie van het nM. v. d. II." De directie van het Nieuw» van den Dag heeft vergeefs getraoht, proi. dr. L. Knappert te bewegen als hoofd redacteur van dat blad op te treden. Dr. Knappert blijft dus voor de Loidsche universiteit behouden. (N. R. Ct.) Algemeene Synode. In de zitting van gisteren werden verschillende rap porten ingediend en ter inzage gelegd. Het waren 1. Een rapport over een voorstel tot toevoeging van een alinea van art. 12, reglement op het hooger onder wijs. luidende «deze inschrijving (van studenten in het Album) geschiedt niet zonder overlegging van een getuigschrift, afgegeven door een Ned. Herv. predikant, van gedurende drie jaar met vrucht genoten godsdienstonderwijs 2. Een rapport over een voorstel tot aanvulling van artikel 22, reglement op het examen, bedoelende daarin op te nemen dat de examinatoren hunne stem moeten uitbrengen ook in verband met de gebleken geloofs overtuiging van den examinandus. Dit voorstel is inge diend door verschillende classicale vergaderingen, van welke eene daarbij voegt »en diens instemming, met de belijdenis der Ned. Herv. kerk, zooals die vervat is, in de drie formulieren van eenheid.* 3. Een rapport over een voorstel tot wijziging van art. 27, reglement op het examen, bedoelende echter het Evangelie van «Jezus Christus* in te voegen de woorden «overeenkomstig de schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds.« 4. Een rapport over een voorstel tot toevoegingen aan artikel 4, reglement op de generale kas, aan sub. a. de bepalingen van art. 10—17 van het reglement op het fonds voor noodlijdende kerken en personen zjjn hierbü van toepassing; zitster legde uit waarom het zoo moeiijjk was voor de zusters in Amerika om het stemrecht te verkrjjgen. Iedere hervorming van «enigszins ingrijpenden aard in een der Staten, moet nadat zjj door het parlement reeds is goedgekeurd, nog onderworpen worden aan een volks stemming. Niemand is echter zoo tegen ingrijpende wijzigingen als de onontwikkelde volksmassa. Nn is er een zeker gedeelte van het volk n.l. de drinkers en de zedelooze mannen die vreezen dat door de invoering vau het algemeene kiesrecht ook voor de vrouw scherpere wetteljjke bepalingen zijn te verwachten op die zaken waarin zjjn bun vermaak vinden, enjhet is daarom dat zjj steeds hun stem verheffen tegen het geven van het te- doelde recht aan vrouwen. Zoo zal waarechjjnljjk in landen waar deze volkestem ming niet in zwang is, eerder het kiesrecht aan de teedere sexe worden gegeven dan in landen waar dit wel het geval iB. Eu Finland bjjv. is bet anders zoo overal vooraan staande Amerika in deze dan ook de baas. Drie Fissohe rronwen waren op het congres en spraken over de groote verandering die in baar land heeft plaa's gegrepen, de barones Gripjuberg, dr. Mai kli Friborg en mej. Farnbjelm. Do laatste met haar ranke, hooge gestalte, de zwarte oogen en de zekere elegance waarmee zjj zich bewoog, was een vertrouwen inboezemende verachjjcing. Finland, waar na vroawen en mannen beide op 25-jarigen leeftijd het actieve, zoo wel als het passieve kiesrecht hebben, bewjjst hoe ge makkelijk en snel de vronwen-kiesrechtkwestie do ir kleine, I homogene volken is op te lossen. Want Finland dankt dit aan haar goede nationale organisatie er is weinig verdeeldheid en daardoor veel macht, wat het landje in staat stelde z.ch op politiek gebied vrjj te maken van den drukkenden invloed van het groote Rusland. En daarbjj kwam de goede voorbereiding reeds lang lag bet zaad in den akker, vandaar dat op bet kritieke oogesblik met vastheid handelend kon worden opge treden. De Engelrche vroawen zuilen zeker nog al wat moeite hebben, zullen nog heel wat strjjd moeten voeren, vóór zjj het gewensohte recht zullen verkrjjgen. Dat kan men wel besluiten uit hetgeen twee ufgevaardigdun van 'c en achter d, sub. e, voor wachtgelden van behoeftige godsdienstonderwijzers, die den leeftjjd van 55 jaren hebben bereikt, onder overlegging van een bewjjs van eervol ontslag van den kerkeraad der gemeente, die zjj in het jaar voorafgaande aan hun eervol ontslag hebben gediend. Zoodanige wachtgelden zullen echter niet langer dan drie achtereenvolgende jaren kunnen worden toe gekend. 5. Een rapport over een voorstel tot herziening van het Reglement op de benoeming van Ouderlingen en Diakenen en de beroeping van predikanten, bedoelende de leer der evenredige vertegenwoordiging in toepassing te brengen. Al deze rapporten zullen later behandeld worden. In behandeling kwam het in de vorige zitting reeds besproken voorstel tot toevoeging aan art. 38, reglement op het godsdienstonderwus van eene bepaling dat ongedoopte aannemelingen bjj het afleggen der geloofs belijdenis moeten gedoopt worden. Met 13 tegen 4 stemmen werd dit voorstel aange nomen. De commissie van eindredactie diende eenige rapporten in, o. a. over het reglement op de Algemeene Weduwen- en Weezenbeurs. Voeding van den soldaat en dienstweigering. Aan de Tel. wordt geschreven Hoe gaarne we instemmen met. de ook meermalen in dit blad gemaakte opmerking, dat verbeteringen in de voeding van den soldaat zijti gebracht, ontkend kan niet worden, dat er gebreken bljjven bestaan en groote ook. We zullen hieromtrent kortheidshalve niet in détails treden. In het algemeen is geconstateerd, dat dit jaar de voorbereiding van het onderhoud dor landweer te wonschen heeft o?ergelatnn; dat de berbiding van het eten in de groote garnizoenen telkens aanleiding tot klachten geeft en dat de hoedanigheid van het brood niet altjjd goed is te noemen. Voor dit laatste zjj verwezen naar de berichten der laatste dagen over brood aan het Naarder garnizoen verstrekt en de daaruit onstane dienstweigering. En daar we vermeenen middelen aan de hand te kan nen doen, om afdoende verbeteringen aan te brengen, gevoelen we ons gedrongen te spreken. Aan onze militaire voeling kleeft het groote nadeel, dat iedereen er zien mede bemoeit en tenslotte niemand veraatwoordeljjk is. Zoo spelen daarbjj ambtenaren, aan het departement van Oorlog een rol; daarna treedt de intendance op, vervolgens krjjgt men bemoeiïng van de zjjde van de kwartiermeesters en eindeljjk komen de troepenofficieren, onderofficieren en koks aan het woord. Als bet omgekeerde het geval was, zonden we het wel zoo rationeel vinden en daarop moet worden aangestuurd. De cominandeeronde officieren, en vooral de compagnies commandanten, moeten in dose meer op den voorgrond treden. Onze intendanten zijn nu eenmaal zuiver kantoor- of krakmatnen. zoodat ze geen of in elk geval te we nig tjjd voor audere zaken hebben. Ware het audeis, dan toch zonden dezen wel belast zjjn geworden met de ver pleging van de landweer. Ook hinnn moet verandering komen, mede met het oog op eene eveutueeie mobilisatie. Wat zal er dan van do voedirg van den soldaat terecht komen. Men durft er werkeljjk niet aan denken. De klachten over het brood komen geheel op rekening van de intendance. Strenge maatregelen moeten genonirn en vooral meer gelegenheid voor goed toezicht-houden gegeven worden. De bereiding van het eten zou veel verbeterd kunnen werden Joor voor iedere 50 man een koekketel beschik baar te stellen. Ook dan nog zuilen bekwame koks be land der Britten zeiden. Dikwjjls wordt gezegd dat de beweging in Engeland nog slechts korten tgd is waar te nemen. Doch de congres-afgevaardigden legden er den nadruk op dat dit niet juist is. Reeds sinds 60 jaar zjjn do Engelsche schoonen nau het strgden voor het recht van petitie en van bet indienen van wetsontwerpen. Volgens baar overtuiging is er geen twijfel aan of deze rechten komen haar toe, maar men wilde ze kaar niet geven. »Dan moeten we een anderen weg op I aides een der afgevaardigden. Er is geen hervorming van het kies recht voor mannen tot stand gekomen zonder manifes taties op den openbaren weg en zonder straffbn van manifestanten. Ook wjj zullen het kiesrecht niet krjjgen zonder hevig manifesteeren. Goed I laat ons optochten organiseeren, sprekers in de gevangenis geworpen worden laat ons weigeren belasting te betalon I* Niet waar 1 dat klinkt, veel zjjn de bezwaien maar daarom 't hoof i niet ltuan fcacgon, er tegen in, met kracht, vol Vaurl [Kalm, maar voor bet ergste niet terugdeinzend, vast besloten deu strjjd vol te houden tot de overwin- mug zoo Wtis de delegate van Rusland» vrouwen de vrgbeid van ons land en de vrybeid vau ons zelve I dat is haar leuze, daarvoor zal alles worden opgeofferd I Da leiding van de Rass sche afvaardiging had mevrouw Mirowitscb, die van adelljjke afko.ust is. Tegenwoordig is zjj als journaliste werkzaam. D; andere dames, een iotografiste, een dektor in de medicjjceo, de vrouw vau een rechtsgeleerde en een propagandiste behoorden, wat hare politieke overtuiging betreft, deels tot de constitu- tioneel-democraten ea deels tot de krachtige socialisten- partjj, terwjjl één tussuhen deze beide partjjsn rtaftt. Allen behoorden zjj tot de Vereniging voor bet hand haven en verdedigen van de rechten der vrouw, die negen en tachtig plaatselijke atdeelingcu heelt ia het groote rijk van de onrast. De afgevaardigden waren de voorzitsters van de afdeoiingen te Moskou, St-Peterabarg, Ritliaa, Saiatof ea Jerosiaw. De Pooischeen Kauk Bisehe vroawen hadden tengevolge van de revolutie geen afge vaardigden kannen zenden. De afgevaardigde van Sara- tot was met haar man tjjdeljjk naar het buitenland ge- vluobt, wjjl zjjn loven gevaar liep. Vele leden van do Raat'sohe vrouwenvereeuiging waren om haar dorkwjjzs schikbaar moeten zjjn om bjjv. heels aardappelen smakelgk en oogljjk te bereiden en op te doen. Na wordt meer malen voor 300 man en meer iu één pot gekookt. Dat gaat niet, zooals de ondervinding leert. Eindeljjk zouden de oommandeerende officieren minder beangst moeten zjjn, om maatregelen te nomen, indien er wat aan de voeding ontbreekt, en zoo de administratie zich moeten onthouden om genomen maatregelen ta bevitten. Dit mankt menigeen beangst om te handelen en de soldaat is dope van krenterigheid of bedilzucht. De minister van Oorlog dient noodwendig maatregelen te nemen, opdat het niet mee" kan voorkomen, dat dienstweigering intreedt op grond van gebreken aan de voeding. Vooral in een tgd als tegenwoordig, waarin bet onderhonden van discipline toch reeds zooveel moeite kost, moet men in dezen dobbel omzichtig zjjn. Be HhbéLwestle. Naar de Tel verneemt is door den Arasterdamscheu Gemeenteraad goedgekeurd een plan tot onteigening van den geheelen zuidelijken Vijgendam van hoek Nes dus tot hoek Rokin toe, terwijl in dit plan mede de onteigening is opgenomen van een aantal huizen tot aan de HermietenBteeg. Voorts is, door den Gemeenteraad goedgekeurd oen plan tot onteigening van het geheele huizenblok tnsschen de Vischdeeg en den Vijgendam. Beide onteigeningen zijn reeds bij de Regeering aan gevraagd. Zooals uit een en ander blnkt, zegt het bUd, nadert de Damkwestie, die Amsterdam zoovele jaren bezig houdt, thans snel haar oplossing. Door de voorgenomen onteigening van beide groote huizenblokken, kan de Gemeente den toestand beheersehon en in vei band met het doortrekken van oen breede Damstraat, het Dam- vraagstuk naar wenBch oplossen. Onnoodig te zeggen, dat de verdwijning van het Kommandantshuis (gemeente Ijjk-eigezdom) daarbij als nummer een op het program voorkomt. BDks-vleeschkeurlug. Naar het N. v. h. N. meldt, is de wet op de rjjks- vleeschkeuring reeds bjj den Raad van State en kun de indiening daarvan bjj de Tweede Kamer binnenkort worden verwacht. In het ontwerp zjjn, naar men ons verzekert, voorloopig alleen dwingende bepalingen opge nomen omtrent de keuring van vleesch voor export. Voor het binnen landsch gebruik wordt de keuring nog facultatief gesteld of liever bljjft voorloopig aan de ge meenten overgelaten. Dit laatste is vooral gedaan met het oog op de omstandigheid, dat er nog lang niet een voldoend aantal gediplomeerde keurmeesters beschikbaar is om overal direct een rjjkskeuringsdienst in te richten. Ongevallenwet. De minister van landbouw, nijverheid on handel heeft volgens de Avondpost naar aanleiding van een verzoek vanwege de schipperij om in een lagere klasse bij de Ongevallenwet 1901 te worden gerangschikt, medege deeld, dat nog geen voldoende ervaring is verkrogeo, om te kunnen beoordeelen, of het scbipporsbedrijf in derdaad in een te hooge klasse bij de Ongevallenwet is gerangschikt. Eerst na hot opmaken der wetenschap pelijke balans zal kuunon worden overwogen of dit bedrijf in een lagere klasse behoort te worden gerang schikt. lastig gevallen en waren uitgeweken. Het meerendeel der Rassiscbe vrouwen op het congres was gehuwd en van burgerljjke afkomst en opvoeding en niet socialistisch! De Rassiscbe strjjders voor het vrouwenkiesrecht, ge woon als ze zjjn geworden in de laatste jaren aan ruw heid en bloedige revolutie, zoeken haar doel te bereiken met krachtige middelen de Nederlandsche vroawen meendendat het beter is langs vreedzamen weg het doel te naderen. Zjj zien in, dat een zeer goede propa ganda is een congres ais dit te Kopenhagen en hot is daarom dat zjj bewerkt hebben, dat bet eerstvolgende in 1908 van April tot Mei in Amsterdam gehouden zal worden. De Hongaarschen zien de invooring van het algemeen kiesrecht in baar land tegemoet, met de over tuiging, dat zjj daarbij niet zallcn worden uitgesloten doch zjj zitten niet stil, want als ze zonder af en toe van haar aanwezen te doen bljjken de zaken aan haar beloop cvarlieieu, zou 't immeis net zoo'n streek van die mannen kannon zijn om alles maar voor zich te bonden. Geen wonder dat de Deenscbe vrouwen door het con gres leiendig zjjn aangemoedigd om den strjjd met kracht te vooren. Zjj bebben een goede voorzitster van hear veraoniging, die reeds sinds vele jaren de idee vau vrou wenkiesrecht met volla overtuiging is toege'aan. In Duitscbland bebben de leden van den Duitscheu bond voor vrouwenkiesrecht, de vroawen, de in de alge meene belading bjjdragenda vrouwen, opgeroepen, om zich voor de ljjston der kiezers aan te geven en de strjjd voor het recht vol te houden. Het zjjn in hoofdzaak de Anglo-Germaatscbe landen waar een levendige uiting is voor vrouweokiesr-. ohf. Van do RomaacBohe landen heelt slecht? Italië zich bjj Urn internationalen bond voor dit reubt aangesloten. Deze bond omvat nu twualf landen, n.l.: Australië, de Ver- eenigdo Staten, Finland, Engeland, Noorwegen, Zwedeu, Rusland, Daitschland, Nederland, Hongarge, Donemarkea en Ital 0. In de wjjze van propaganda-maken staan Nederland en Rasland vooraan en deze zjjn misichieu met Hongarge het dichtst bjj hst doel. (Naar Ur. KtltheSchirwachsr.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1