No. 197. Honderd en aclilste jaargang. 190(5 DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 22 AUGUSTUS. Rijkskeuring van hengsten. B IN N ÉN LAND. In en om den circus. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheeie Kijk f Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. OOSTEK ZOON Voordam 9. i. Uit de Pers. Rechtzaken. Arrondissements-Bechtbtik te Aikasar. ALKMAARSCHE COURANT Burgcrtieoa or en Wethouders der gemeente Ai.kmaak brengen, krachtens bekomen aanschrijving, tor alge- rneene keunis, dat bij beschikking ran don Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 65G2, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewoue Kijkskcur ugen van tot dekking bestemde hengsteu, voor zooveel deze provincie betreft, in dit nt jaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. r. m. te Schagen n. m. op W ieringen op 26 September o. k. te Hoofddorp, gemeentel Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle bengBten, die ten minste f jaar oud zijn 3o. dut de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wecscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring a rachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan deu Secretaris der provinciale rogelings-commissie (den heer W. Toengs te Alkmaar), met opgave van a. nainn en woonplaats van den eigenaar en houder A naair, ouderdom, ras, kleur eu bijzondere kentee- keneu van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vadois- als moederszijde en naam en woonplaats van den fokker 4o. dat eeu hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van tien gulden bij den v ornoomden Secretaris stort 5o. dat inschrijvingsbiljetten voor di keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoomd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. KIPPING, Voorzitter. 20 Aug. 1906. L. van dee VEGT, l8. Secretaris. Verkiezing ProvltcUle Staten. Gistermiddag bad ten SUdhuize te Amsterdam de oan- didaatstelling plaats voor de verkiezing vun een lid der Provinciale Staten van Noord Holland in het kksdii riot Amsterdam VII. Candidaat gesteld zijn de boeren Cb. M. Hsickenratb, R.-Kaih., en mr. K. Van Rees, liberaal. Kederlanders In Chili. Bljjkens een gisteren ontvangen telegram uit Santiago do Chili, heeft van do bp de Hollandschs Maatscbappjj tot bet maken van wei ken in gewapend beton in Chili, in dienst zynde personen, onder wie vele Nadcrlandeis, niemand eenige schade of letsel ondervonden van de jongste aardbevingen. Ongevallenwet. De Minister van baitenlaadBchs zaken brengt ter kennis, t'at volgens 18 van de Daitachs Ongovallauwet van 30 Juni 1900 den verwanten in de opgaande linie 20°/o vau hst jaarljjks verdiende loos wordt uitgekeerd, indien kan worden aangetoond, dat de verongelukte gehetl of overwegend uit zjjn vetdiend* loon het levensonderhoud der te. wanten bestreden heeft. Blgkous bericht van don Nederlandschen consul te Dortmund hebben zich eenige gevallen van weigering der nitkeering op grond van het niet kannen aanbrengen van bswjjzsn vo.rgedaan, omdat verschillende werklieden een deel banner verdiende penningen naar hunne iauiilie- leden in Nederland zenden, zonder de <jas der post- wiss Is te bewaren, zoodat dikweif bjj een ongelnk met doodeljjken rfloop niet kan worden aangetoond hetgeen 18 der Ongevallenwet verlangt. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt de aan dacht van belanghebbenden gevestigd op de noodzakelijk heid de r eus der aan familieleden gezonden gelden te bewa.ee. (Inleiding). Er komt een ciions in de stad.... Dat was vroeger de bigde mare, het nieuwtje bjj uit nemendheid, dat Yiugger dan de meest gevreesde epidemie zjjn weg vond van straat naar straat, van steeg naar steeg, van huis naar huis. Lit was esn tjjding waarin oud ^en jong belang stelde. Een Blanus, een Schuiten voerder, bet was iets, maar Carié, de koning van Nedet- landeohe cirous-directeurs, tit was het èobte, nooit- v.ilpieiene. Dal was drie, vier Biannssen en Schuiten voerders. Maar bovenal dat was Hollandsch. Zoo eens in us tien, twintig jaren kwam er een reuzen-ciicns uit Amerika in Europa, cat op zgn doos reis door Holland wol ten paar duizend Hollandschs guldens wilde opstrijken. Kwam er zoo een in oen a'ad, üan was dal oen evene ment, «aarover jaren daarna nog gesproken werd. En wauneer op een afgelegen dorpje een bovenmeester of een rgke boer eens groot* w.ldea doen, dan gingen ze vertellen van Meyer, van de reujeateaten, de wilde dieren- hokken, de fraaie reclame-optochten met glazen koetsen en kleurrijke costumes, de olifanten, die zwaie wagens uit den modder duwden, als tw.ntig paarden dit niet konden doen.... Het circus Mryer is in het vergeetboek geraakt. Op don weg tosvehen Europa en Amerika is het gebleven. Mtt het schip, dat het zou vervoeren, is het gezonken op den bodem van den Oceaan. Barnum cn Baihy kwam. Zag en overwon over schaduwde den roem van Mryer. De .greatest show on earth., »het grootste wonder van alle tgden*, was tien Cané'e. Waar het zgn tweehoiderd meter lai ge teuten Vereenlglag van Onder- oIHclcren et*. Het hoofdbestuur van de vereeniging Ots belaag, van onderofficieren en militaire gifimpL yeerden in deu rang van onderofficier, behoorende tot de Nederlandache Landmacht, Secretariaat te Laiden, heelt zich per adres •tot de Tweede Kamer gewend, waarin het onder over legging van nadere toelichtingen en gedreven door den noodstaud der weduwen en weezen van onderofficieren, met eerbied doch zeer dringend verzoekt maatregelen te tnffsu lot instelling van een Rgks pensioenfonds voor weduwen ea weezen van mindere militairen. Al(caeene Synode. G sieren werd op veizotk om goedkeuring der afwjjziig van een openbare aanbesteling besloten den adressant te verwjjzen naar het Provinciaal-kerkbestuur dat Leioegd is daarover te oordeelen. Ingediend werd het rapport over het voorstelle om hocger beroep toe te laten ook bjj vrijsprekende vonnissen, 2e. tot wjjziging van art. 3 van het Reglement voor kerkeljjk opz'cht >u tucht, waardoor wordt weggelaten, »Art. 27 Reglement op het Examen". Dj Commissie van eindredactie rapporteerde over de aangenomen toevoeging van art. 39 Reglement op het Godsdienstonder wjjs. Dezelfde Commissie rapporteerde over de aangenomen wjjziging van art. 56, alinea 1 van bet Algemeen Regl. Daarbjj waren gevoegd versohillende voorstellen van veranderingen in de regitmenten, daatuit voortvloeiende of daarmede in vetband staande. Dit gaf aanleiding tot een langdurige gedaehtenwisseling. Er waren twee stroo- minsrea, de etue wenschte a leen artikel 56 aan bet oordeel dar Kerk ondeiworpen te zien, de andere wenschte ooi al de wjjzigingen in de nglemetten daatbjj te voegen. Deze moeiljjke zaak hield de vergadering langen tjjd bezig. I»e „Blijde Wereld." Naar aanleiding van de vergadering, door De Blijde Wtreld te Heerenveen gehouden, heeft zich in Het Volk weder een polemiek ontsponnen over de vraag in hoe verre godsdienst met sociaal-democratie vereenigbaar is. Da N. Ct. schrjjft in verband daarmee o. m. «De socialistische predikanten van De Blijde Wereld en hun aanhaDg zjjn lid van de S. D. A. P. «Wjj zjjn nu ruim een jaar lid van de partjj, hebben ons kalm, zonder veel gedruiscb, aangesloten en, naar wij meenen, onzen plicht vervubk schrijft een hunner. M. a. w. zij houden zich in de partjj zoo stil mogeljjkde beste taktiek om zich aan al te moeiljjk te beant woorden opmerkingen aan hun adres, die van buiten de partij komen, tijdelijk te onttrekken. Maar het gaat niel altijd. Zoo heeft nu een der wjjsgeerig meest ontwikkelde leden van de partij, de heer R. Kuyper, Maixist in merg en nieren, tegenover de in de vergadering der Blijde Wereld verkondigde meeningen het weer eens opgenomen voor de «proletarische! levensbeschouwing. En dit wordt ds. S. K. Bakker te Bolsward te machtig. De marxistische filosofie zoo schrjjft hjj in Het Volk van heden is er een van 't jaar nul; de maixistische opvatting van het wezen, den oorsprong en de toekomst der religie ljjkt naar niets, en zeer te betreuren zou het zjjn »zoo de «proletarische» levens beschouwing de levensbeschouwing der proletariërs werd, wat ze gelukkig nog niet is.« Evenals de godsdienst, zoo gaat hjj voort, dient dus ook de proletarische filosofie door de partjj beschouwd te worden als een private zaak, die onkel de leden perse onljjk aangaat. En dan maakt hjj deze opmer king opsloeg, was het vreemdelingenverkeer tjjdeljjk tot nooit gekende cjjfers opgeroerd. Heel onB land was onderden invloed van de Amerikaansche teuzeL-riclame, die het kleinste hoekje van Schelde tot Eems had bereikt en dol gemaakt. En toch het was ons Hollanders te Amerikaansoh. Wij voelden ons te klein voor zoo 'n g oot paardenspel, wij zgn te hniselgk voor znlk Ametikaacech gedoe, dat ons krankzinnigenwerk leek. ,Wjj wisten niet waarheen we het eerst onzen blik zonden richten. Maar wio&ohter de schermen heelt gekeken, wie met eerbiedige bewondering heeft gestaard naar de bengdenawaaid ge organisatie, de nooit-geziene ditoipliue van deze renzen-ondernemiig, voor hem zal het bezoek van dit circus aan ons land oen leertjjke gebeurtenis zjjn geweest. Maar thuis zgn wjj slechts in e?.n Hollandsch c ren», waar de Hollandsche degelijkheid, de Hollandschs zin Jeljjkheid heeisoht. Taais zgn wjj slechts bij Car.é en bjj Ooriy Altboff. Want dit laatste circus moge dit jaar .oor het eerst in Alkmaar komen, het is een ècht-HollandiCh circus, dat bjj Cac.é geenszins achterstaat. De komst van een paardenspel is lang niet mevr zoo'n evenement als vroeger. Kleinere eirousseu versehjjnea zells haast niet meer in grootere stederZjj zgn lang zamerhand verdwenen de circasmiddenstand was zoo goed als ten ondergang gedoemd toen bet groot-kapitaal in ciicus ondernemingen weid gestoken. Als treurige oveibljjfselen vau een loemmcbt verleden zwerven zjj rond van jaarmarkt tot jaarmarkt, die spelen met oude, stjjve magere, meestal blinds paarden, met artistec, die in gioezedge pakken en veisleten tricots hnn armoede hullen, onder dikke lagen veif hnn verleplheid en dikwjjls veidierljjktheid verbergen, die innig medeijjden opwekken „Kuyper haalt aan een uitspraak van Eichte „Wat voor een wereldbeschouwing men kiest, dat ha gt hiervan afwat voor een monsch men is." In die woorden steekt oen groot stuk waarheid. Maar uit wat hij er op laat volgen, schjjnt te moeten blijken, dat het afhangt van de klasse, waartoe men behoort, wat voor mensch men is. Dit nu is ten eenenmale onwaar, liet spreekt vanzelf, dat het maatschappelijk milieu, waaruit men voortkomt, voor een groot deel ons inzicht in maatschappelijke vraagstukken bepaalt, ja ook van veel invloed is op ouzen geheelen kijk op het leven, maar aan het iunerlijkste, aan het menschelijkste van den monsch verandert het niets. Door het ambt, dat ik bekleed, kom ik voortdurend in nauwe aanraking met menschen uit alle klassen. Ik ontmoet den kapitalist, zoowel als den midden stander, den lompen proletariër zoowel als den bewusten stciaal-democratischen arbeider. En ik ontmoet ze voo al in die dagen, waarop de mensch het zuiverst, hot eerlijkst zijn innerlijk wezen open baart, in dagen van smart. En dan t.eft het mjj altijd weer opnieuw, d»t al die klasseverschillen per Blot van rekening tooh maar aan den buitenkant ziiteu dat èn de kapitalist èn de proletariër dezelfde geestelijke nooden hebben, en dat die nooden om dezelfde bevrediging roepen, dat uit aller hart dezelfde vragen rijzen.' Zeer juist, dominé. Maar, als gij er zoo over denkt, begrijpen we toch niet hoe gij een dag langer lid van de sociaal democratische p rtij kunt blijven. Gij zijt één met haar, zoo zegt gij, in den haat tegen „het kapitalisme' en ook wenscht gij met haar mede te werken tot de „zelfstandige organisatie van het proletariaat'. lloe, echter, kunt gij dat, indien gij in kapitalist zoowel ais proletariër dezelfde „menschelijke nooden' eiken', en juist dan wanneer hun innerlijk wezen zich aan u „het zuiverst, het eerlijkst' openbaait, in beiden gelijkeljjk ben mensch ontdekt Hoe kunt gij „bewust proletarisch' denken en gevoelen een absoluut vereischte voor een lid der sociaal-democratische partij en immers juist dal- gene wat, naar men niet moede wordt ons voor te houden, een ondempbare klove graaft tussohen hem en alle andere leden der samenleving indien men u hoort roemen in iets „wat ons nog liever dan onze sooialistische overtuiging is, ons christelijk geloof?' De godsdienstigen in de partij staat boven het artikel van ds. Bakker. Het tegenovergesteldeDe godsdienstigen uit de partij i staat, zeker, niet boven de artikelen der heeren R. Kuyper en Van der Goes. Heeft misschien ds. Bakker het er niettemin in gelezen Zitting 21 Augustus Verzot zaak. Op £6 Juni j.l. word Andries van der R. te Hoorn door de Rrchtbank wegens verduistering tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld. Tegen dit vonnis was be klasgde in verzet gekomen, en heden diende zjjn zaak bet eerst voor de Rechtkank. Beklaagde was niet ver schenen, zoodat de president heden D. van Houweningen, verklaarde dat door de niet-verschjjning van beklaagde, diens verzet was vervallen. Verduistering van een automobiel. De inhoud van deze zaak hebben wjj gisteren roods kort meegedetld thans laten we echter het gedetail leerd verslag van onzen verslaggever hieronder volgen Daarna stond terecht Arie Cb., 32 jaar oud, commissie- bandelaar, wonende te Amsterdam, thans gedetineerd in het huis van bewaring alhier. Mr. W. F. A. Verhoef! was zgn verdodiger. Beklaagde, die als heer gekleed was en een lorgnet droeg, had zich te verantwoorden ter zake dat bjj 31 Mei, ten nadeele van Jan Visser, smid bjj weldenkonden on slech s bjj aimen van geest met hun armzalige, vaak rampspoedige vertooningen succes kannen hebben. Zoo'n spel dat is het vervallene winkeltje in een vuile achterbuurt met beplakte en gescheurde venster- ruitjes eu kwaigk-riekende geuren en kaarsenlicht en alle andere keuteekenen van een aimoedi? bestaan. Maar een Corty All bod of een Csrré dat is een fraai-br8childerd modern inger ebt. winkelhuis op «den bisten stand* met groote spiegelruiten, waaraobter bet uitgestalde flikkert en schittert, waar alles rjjk en proper is en van welvaart getuigt. Zoo'n inrichting lokt ultjjd weer ent tot een bezoek, en hoe dikwjjL men er toeft, steeds biedt ry weer iets nooit geziens. Het gaaf er men ais met zoovele andere zaken, die dooi onzen tijdgeest worden b ïuvioed: hoe vaker de gelegenheid zich voor doet, hoe vaker er van gebiuik gemaakt wordt. In ons land reizen wel niet ds Salomonsiy's en de Wuifls, de PLqacs ea de Kr< msa's, en de Finders en de Cord aux, en de Bassy's en al die anderen, dio als gereg-slde trekvogels door Europa zwerven, maar Car.é en Althoff maken zoo ongeveer om de twee jaar een rondreis door Nederland, een «vliegende tourt-ói", slechts enkeldagen hun linnen tenten opslaand in et-.n bepaalde plaats's morgens hier opbrekend, 's »»onds dia- voorstellingen gevend, dag in dag uit, maanden achteieen, zonder één enkele vier-en-twiniig uur van iust. Ook de kleineie plaatsen worden bezocht en zoo is het gekomen, dat het verUyf run een c roos niet meer zoo'n bateekeuis in het leven van een ptauls heelt uls vroeger. Tooh heeft het cirons zjjn bekoring van weleer voor oud en jong behouden. Fraaie, geleetde paarden, knappe (en te Oudkarspel, een aatomobiul heeft verduisterd. 7 Ge tuigen waren in dnze zaak gedagvaard, waarvan bet eerst werd gehoord Jaa Visser. Den 24 Mei had getuige een annonce in het Nieuw* van den Dag geplaatst, waarin hjj een automobiel te koop aanbood. Hierop r. flecteerde beklaagde. Hti rohreel een biiefkaart, waarin bjj getuige mededeelde, dat hg met zgn chauffeur do auto zoo komen zien. Getuige sohrarf hem terug en beklaagde kwam bjj hom met zjju chauff-mr, zëkeren Klaagt Stolp, een biarhuishouder te Amsteidam, de door beklaagde Willem werd genoemd. Eerst met Visssr, later met zijn chauffeur ging beklaagde een ptoefri je maken. Daarna kwamou zjj teiug. Er werd ondeibandeid en getuige veikocht de auto voor (500. Beklaagde vroeg aan getuige of bjj het goed vond dat de auto nog eenige dagen mocht bljjven staan, omdat bjj tbnia nog geen ïnimte had om haar eon staanpl ats te gaven. Getniga gaf permissie er aan toevoegende: «Als C hem Dinsdag door Uw chauffeur laat halen, geef U dien dan het geld mede. B klaagde maakte een koop-controo'je op en bjj en zjjn psendo chauffear gingen eten bestellen bjj de kastelein Boot. Daar dit eten nog gereed gemaakt moest worden, vroeg beklaagde aan getuige, vindt u goed dat wjj m dien tnsbc-entgd nog een toertje maken. Visser vond dit goed. Daarna heeft getuige beklaagde, den chauffeur en de auto niet meer teiug gezien. Eenige dagen daarna ontving getniga bsricht van den veld wachter van Bidegravon, omtrent zgn anto. Naar Bode graven reizende, zag bjj da auto in een stal bjj eau stalhouder. Hjj was beschadigd, vooral het aobterwiel. De voot wielen waren eveneens besch .digd en de lantaarns waren er niet meer bjj. Na deze getuige verklaring vroeg de President beklaagde of bjj ook aanrr erkingen daarop had, waarop beklaavde betwistte dat er over gesproken is dat de chauffeur Dinsdag de auto zou halen en geld zon mede nemen. Vorder zegt bsklaagde, in die zaak is veel verzonnau. President: AL n spreekt van verzinnen, beeft u veel verzonnen. Had n eeu chauffear en waarom noemde a dien Willem Ja, antwoordde beklaagde hierop, ik kende dien man. Verder zei beklaagde: Ik had de anto betaald, door ViBSor een schuldbekentenis aftegeven, dus had ik kern voor 't oogenblik toch betaald. President: Een eigenaardige betaling. Daarna verteld beklaagde, dat zjj eerst naar Haarlem, en daarna naar Leiden zjjn gereden, tenslotte kwamen zjj te Bodegraven don volgenden morgen 5 uur aait. Beklaagde zei ook, dat de auto, (die hjj «dat Uing« noemde) slecht was, hjj was er uitgevallen en herbaaldeljjk hebben zjj haar tjjdens den rit moeten repareeren. Te Bodegraven gekomen, bekende beklaagde eeist bjj een boer, later bjj zekeren Maarten Groenheiden een koopman aioaar, de auto ten vetkoop aangeboden te hebben. Door bemiddelitg »au den laatste werd Ue auto voor f 125 verkocht aan Wonter de Boer te Bodegiavei Beklaagde outkendo het oogmeik gehad te hebben, de au.omobiel te verduisteren. Beklaagde is ïecedivist. Bjj vonnis van 28 Maart '05 werd hjj reeds ter zake van verduistering door de Arn- sterduinsche Rechtbank tot 1 jaur gevangenisstraf ver oordeeld. Na bet hooren der 6 andere getuigen, waaronder Klaas Stolp, de chauffeur, door beklaagde «Willem* genoemd, verkroeg Mr. Cnopins, heden weer bet. O. M, vertegenwoordigende, het woord tot het nemen van zjjn rtqaisitoir. Z. E. A. ving aan met te zeggen, dat beklaagde een fltsscaentrekker is, hjj heeft zich schuldig gemaakt aan fles.chentrekkerjj. Spr. noemt het oplichting en bedrog, wat beklaagde heeft uitgehaald, hjj veruiont driedubbel een veroordèeling. Voldoende is door het getuigenverhoor de schuld van beklaagde bewezen, ofschoon beklaagde bljjft volhouden dat bjj die auto niet verduisterd maar verkocht heelt. Van begin tot einde is er in deze «aak geknoeid. Zoowel Stolp, Groenheiden en De Bjer, noemde spreker met hetzelfde sop ove^gotbn als beklaagde, omtrent hen laiden de ingewonnen informatifla allesbehalve gunstig. ook niet-knappr) kunst-ijjdecde of ballet-dansende dame tjes, leuke of lenige clowns en al het nndere, dat er in een circus te aanschouwen valt het bljjit altjj 1 eu immer aantrekkeljjk en op het altaar van het oircue- genot offeit het meerendsel van het monschdom gaarne zgn obool. En wannter een oiicus juist komt in de kermis, in de dagon van gemakkelgk-opengatnde portemonnaies, van groote vraag naar hel artikel «uitspanning ea sooLegeu" kan het bjj voorbaat rekeuen op het maken van goede zaken, teiwjjl omgekeerd, esa ciicus aan een kermiv nieuwea luister bjjzet en een aantrehko jjkbiid, eeu n.otirf tot het opgaan mar da feestscdo stad, teueii voluit. Zoo'n circus is een wereldje op zich zelf, waarvan da be volking door bnitonBtaandeis niet begrepen wordt, weinig bekend is en ehcht aangeschreven staat. En Leb, er is zooveel te lseren Achter het roode gordjjD, dat het publiek scheidt van het pe toneel. Wie nader kennis maakt met de menschen en dingen van eeu circus, wie op alle uren vun den dag en vau den avond beeft ge toefd, da« waar «Verboden Toegang" staat geaehre»eu veel heett gesproken met de bewonerB van dat wereldje op zich zelf, bij zal mrnigwerf getroffen zgn eu uit rjja mond zal men üet »'t zgr. maar ciicusmenschtn* noo t of te nimmsr booieu. Zoo af en toe zal er in deze ichetsen wel eens gelegen heid zgn heel-even!jes bespiegeisud op te tredeu, manr dat is liet hoofddoel niet: ze wiileu het publiek sbchls inl ebten omtrent ciicuszaken, die tiet algemeen bekend zjju en toch wel sardig oui te weten. En misschien kuutru zo bijdragen tot mui.r waurdeoiitg voor Ue zwervers, esu boeljr meer netting torens, eu opiu.ming van vel tuia- ve. stand. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1