No. 198. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDAG 23 AUGUSTUS. Rijkskeuring van hengsten. BIN NENLAN D. lil en om den circus. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 8 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentifin Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte, Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTEK ZOON Voordam C 9. li. Rechtzaken, Gemengd Nieuws. Burgemeester es Wethouders der gemeente Alkmaar brongen, krachtens hekomen aanschrijving, ter alge- meone kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schagen n. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2 J jaar oud zijn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ton minste drie weken vóór de keuring v raehtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-oommissie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van: a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde oa naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van tien gulden bij den voornoemden Secretaris stort; 5o. dat inschrijvingsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelij tie en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Aug. 1906. L. va» deb VEGT, 1°. Seoretaris. .lanrweitdeo van Burgemeesters es Secretarissen. ZooaL wjj reeds mededeelden is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bet advies van de gemeente raden gevraagd naar aanleiding van een voorgenomen algomeene herziening van de jaarwedden der burgemees ters en secretarissen in deze provincie, waarbjj rekening wordt gehouden ook met het zielental van elke gemeente üe maatstaf, welke door Gedeputeerde Staten is aan genomen, kan «enigszins bijten uit de hierna genoemde wedden, welke voorloopig in overweging zjjn genomen. Wjjdeues 711 zielen, burgemeester en secretaris ieder f 450, Oosthnizen 1137 zielen, burgemeester n secretaris ieder f 550, Hoogkatspel 1328 zielen, burgemeester en seoretaris ieder f 600, Blokker 1762 zielen, burgemeester eu secretaris ieder f 700, Bovenkarepel 2127 zielen, bur gemeester en secretaris ieder f 750, Grootebroek 2807 zielen, burgemeester en secretaris ieder f 900, Ouder- Arnstel 3035 zielen, burgemeester en seoretaris ieder f 1000, Texel 5949 zielen, burgemeester en secretaris iedor f 1300, Weesp 7234 zielen, burgemeester en seore taris ieder f 1500|Ilrou 11,050 zielen, burgemeester en tecretaris ieder f 2000, Velsen 15,543 zielen, burgemeester De hoogeBchool. Een circus en een paardenspel dat is in onzen tjjd niet meer hetzelfde. Er zjjn beel wat circussen, waaruit de paarden zoo goed als verdwenen zjjn, die meer en meer variété-theaters zjjn geworden. Hollandsobe paardenspellen zjjn nóg f AA denspelleu en sis zoodanig staan ze in het buitenland bekend en kunnen ze trekken door heel Europa, Noord en Zuid, Oost en vVest, En Hollandsche eircns-directems schijnen beter te kunnen dresseeren dan Holiandsche paarden z'ch dat laten doen. Het is maar zelden dat men onze paarden op bet circuszand ziet omdat de directeur zich in den regel niet den tjjd en de moeite wil getroosten om ze onder was te geven in de circusschool. En in de hoogeecbool komen ze nooit. Dat is in hoofdzaak weggelegd voor hengsten vau Uost-Pruisitchen of Oldenburgsohen bloede, beeatj's met intellect en temperament. Hoogfrchool o, dat is als er een deftige dame of een nog deftiger meneer in rjjkostuum sit op renpaard, dat allorlei cn-psardacbtigeparsen maakt op de maat van de muziek .yj1'8' l0Z8ri dat is het zoo ongeveer. zooals u zal bijl kon urt de volgende regelen, waarin het leerplan van deze vijje* hoogeschool wordt uiteengezet. Als een dresseur van een circus na een veertiendaagsch examen tot de slotsom komt dat een nieuw paard ge- t is om in de hoogeechool zjjn opleiding te ontvan gen, wordt begonnen met den bek van het beest gevoelig te maken voor de geringste handbeweging. Vier vijf weken achtereen wordt het 's ochtends in den circus aan den teugel rondgeleid door den dresseur die er voort durend mast loopt. Is die leertgd voorbg, dan wordt het op zadel of dek bereden. Dat duurt eee we. k of drie. Nooit mag met een sohoolpaard gebeuren wat volgens Hildebrand, do Noord-Hollandsche boer vroeger deed, n.l. «afgrjaeljjk in den bek trekken", daar bet door zoo'n bejuiisjbandeliag ongevoelig en ongeschikt zou werden. En nooit mag iemand anders dan dezelfde dresseur en seoretaris ieder f 2500, Den Helder 26.774 zielen, burgemeester en secretaris ieder f 3000. Hieruit blijkt, dat Ged. Staten als regel vaor burge meester en secrotaris geljjke bezoldiging wenschen. Is rchter de burgemeester tegeljjkerfjjd seoretaris, dan is meestal voor den seeretaris een iets lager bezoldiging ia overweging genomen. Na Frifsland, Ovarjjs«el, Noord-Brrbant en Zuid-Hol. land is hiermee ook aan de burgemeesters en secretarissen in Noordhollaed een belangrijke salarisvnrhooging in uitzicht gesteld. Vermoedeljjk zullen ook Ged. Staten van de overige provinciën in de groote vermeerdering van werkzaamheden, welke nieuwe wetten en wetteljjke voorrohriften aan genoemde ambtenaren brachten, spoedig aanleiding vinden tot jsarwedde-herziening. In sommige dier provinces sobjjnt de raak reeds in overweging te zjjn. (N. o d. D.) Provinciale Staten. Voor de vacature-De Kanier voor de Provinciale Staten (Haarlem) is besloten candidaat te stellen de heer A. J. de Waal Malefijt te Overveen. Sociaal Ondcrwljt Volgens een besluit op de April vergadering van de «Katholieke Sociale Actie» genomen, zal in September van dit jaar een «Sociale Week» worden gehouden, die b j welslagen door andere zal worden gevolgd, beurtelings in meer noordelijk en meer zuidelijk gelegen gemeenten. De eerste dergeljjke bijeenkomsten zullen, bljjkens het thans verschenen program, van '2—9 Sept. e.k. worden ge houden te Utrecht, ten Huize Buitenlust in de Maliebaan. Uit dat boekje bljjkt tevens dat men hier niet te doen heeft met een congres, waar stellingen worden ingeleid, over welke na beraadslaging wordt gestemd. De bedoeling is geheel anders. De «Sociale week» wil alleen zjjn «een school, een soort van Volks-Universiteit, waar onderwjjs wordt gegeven.» De stellingen, in het programma thans openbaar gemaakt, dienen dus enkel als leiddraad bj de lessen, waarvan elke ongeveer 2 uur zal duren, met rustpoozen van 15 tot 20 minuten. «De Sociale Week is geen sociaal congres, met mooie speeches en veel gedebatteer en applaus, maar 't is een werk van ernstige studie en degeljk onderwjjs», aldus omschrjjft de inleiding ten slotte het doel. De eerste zal echter tevens dienen om een algemeen over zicht te geven van de voornaamste onderdeden der sociale quaestie, en het verband tusschen de verschil lende vraagstukken aan te geven. Zjj vormt aldus als 't ware een inleiding, een voorbereiding voor de volgende. De lessen zjjn bestemd «voor een ieder, die meent dat hjj, hetzjj door zjjn positie, hetzjj eenvoudig uit studie- lust, zulk een cursus met vrucht nog volgen kan.» Reeds hebben zich aangemeldgeesteljjken (vooral adviseurs en professoren aan Seminaries), bestuursleden van werk lieden- en middenstandsvereenigingenlandbouwers, kleine patroons, groote fabrikanten, studenten, theolo ganten, onderwjjzers, enz. AlKCniet-üe ëjrnotle, De Commissie van eindredactie bracht gisteren ter tafel een memorie van toelichting, behoorende bij de voorstellen over de reorganisatie der Synode (Art. 56 Algemeen Reglement). Deze memorie werd ongewijzigd vastgesteld. Dit geschiedde ook met de memorie van toeliehting bij Art. 39 Reglement op het Godsdienstonderwijs, aangeboden door dezelfde Commissie. In behandeling kwam het rapport over het voorstel om bij vrijspraak hooger beroep toe te laten en Art. 3 Regl. voor kerkelijk opzicht en tucht te wijzigen. bet paard opleiden. Na de bek wordt de hals bewerkt. Eiken dag een paar uurtjes, maanden achtereen, wordt da kop links rechts rechts-links gedraaid, zoodat het paard met sierlijkheid en lenigheid den kop kan wenden. Als het dat kan is het zoover als een medisch student die z'n eerste naianr- kandig met goed gevolg aflegde. Na komen de pootun. Allereerst moet het piard leeren, de boenen 'n paardenkenner spreekt «óóit van pooten langzaam en hoog op te heffen. Marcheeren heet dat in de circustaal en als hulpmiddel bjj deze studie doet de zweep dienst. Mee denke nu niet dat die zweep bet meest-toegepaste middel van den dresseur is. In sommige bladen kon men dezer dagen lezen, dat de heer Carré met zijn zweep de gemeenteraadsleden van Meppel h-id gedresseerd. De «zweep van Carié» stond er boven het stukje, waarin werd verteld dat de gemeenteraad gezwicht was toen de heer Carré gedreigd had niet te Meppel te znllen komee, als hem geen verlof om op Zondag te mogen spelen, gegeven werd. 't Is mogelijk dat de heer Carié in figuar- lgken zin zija zweep misbruikt waarecr hjj met gemeen teraadsleden te doen beeft, maar misbruik maken van dat wapen doet hjj niet tegenover zjja paarden, evenmin sis de heer Curty Althoff. Bjj oen goed circus-directeur bljjft de ppeigonde zweep uitzondering, het beloonende stnkjo wortel hoofdzaak. Ia deze school behoeit het «behandel de dieren met zachtheid* niet aangeplakt te worden het wordt toegepast met een eindeloos gednld, dat het ambt van dresseur slechts toegaekeljjk maakt voor weinigen. Waut als het zoo binaen ieders bereik lag, clan zon toch een jockey ol een parforoerjjder of eea voltiger jjder liever een paardje dreesreren en hooge- schoolrjjden dan eiken avond de risico van zjjs levens- gevaarljjken arbeid te loopen, Gednld, tact cn gave dat zjjn de eigensohappen die ieder dresseur moet bezitten en die door geen drie zweepen te vervat gen zjju. Als een paard marcheeren moet leerec, heeft het na- tnnrljjk zjjn boenen op te tillen. Dit wordt bereikt door dat een stalknecht telkens een tikje met de zweep geeft Omtrent het le deel werd zonder hoofdelijke stem ming besloten dit voorstel af te wijzen. Over het 2e deel werd uitvoerig gesproken. De meerderheid der Coramissio was voor de weglating der woorden „Art. 27 van het Reglement op het Examen." e minderheid wenschte dezo to handhaven, omdat hot de eerste stap zou zijn op den weg tot ieertucht, indien deze woorden werdon weggelaten. Drze woorden achtte men een noodzpkolijke toelichting, explicatie van den geest en do beginselen van de belijdenis der N >d. Herv. Kerk." Eindelijk wer 1 met elf tegen zes stemmen aangeno men het voorstel om deze woorden te schrappen. tn behandeling kwam het rapport over het voorstel om in art. 27 van het reglement op het examen in te voegen: „overeenkomstig de schriften de Ouden en Nieuwen Verbonds." Sommigen achtten deze invoeging noodzakelijk tegenover de afwijkende opvattingen van het Evangelie. Anderen achtten deze woorden overbodig, omdat met deze invoeging verschillende opvattingen van het Evangelie niet zijn uitgesloten. Met negen tegen acht stemmen werd besloten deze bijvoeging aan het oordeel der kerk te onderwerpen. In behandeling kwam het rapport over het voorstel om artikel 22 reglement op het examen te wijzigen, zoodat, daarin opgenomen wordt de bepaling dat de examinatoren hunne stem moeten uitbrengen over toe lating en afwijzing van een examinandus, ook in verband met de gebleken geloofsove-tuiging. De commissie van rapport was verdeeld. Mot 11 tegen 6 stemmen werd d t voorstel verworpen. Vrede-tentoonsfelllng. Naar wjj vernemen, beeft onlangs het Doorlnchtig Episcopaat van Nederland aan den seoietaris-gsneiaai der Internationale Vereeniging Vrede tentoonstellig mede gedeeld, dat Zjjne Doorluchtige Hoogwaardigheid het streven dezer Vereeniging toejuicht en de beste wenschen nit voor het welslagen harer pogingen. De Algomeene Syoode der Ned. Herv. Kerk heeft in een sohijjven van 21 Aug. j.l. san den secretaris-generaal medegedeeld, dat de Algemeene Synode der Ned. Herv, Kork bare sympathie met het streven der Internationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling betnigt en haar op baar pogingen Gods besten zegen toewenscht. Openbare beschuldiging. Gisteren is voor het gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep behandeld de straf aak tegon D. Pool, arts te Sloten, die door de Amsterdamseherechtbank tot f 100 boete, subsidiair 50 dagen hechtenis, veroordeeld werd, wegens mededoelingen in het Volksdagblad waardoor de eer eo goede naam van den wethonder van Sloten, den heer J. J. Rjjoicrse, werden aangerand. De procureur-generaal eisohie bevestiging van het vonnis. Het hof, arrest wjjzeade, verkliardo zich te vereenig'n met het vonnis der rechtbank, behalve met wat do op gelegde goldboete betreft en ten deze aanzieu opnieuw rechtdoende, veroordeelde den heor P. tot f25 boete, sals. 10 dagen hechtenis. De heer P. zal ook tegen dit arrest cassatie aanteekenen. Uit Wlerlngerwaard. Woensdag had de aanbesteding plaats voor het bouwen van een nieuw Armenhuis alhier aan den Molenweg. tegen hot onderste gedeelte van het been, dat opgelicht moet worden. Bogrjjpt het paard dit het is begrjjpen lezer dan krjjgt het om de beenen een kluister met een touwhooger wordt tegen het boen getikt, hooger wordt dat opgelicht en doet het paard dit niet, dan trekt men. eventjes aan bet tonw. Een oogenblikje moet hot beest zjjn been opgeheven houden, dan viert men het touw en zet het paard zjjn hoef neer. Heft het paard het linker voorbeen omhoog, dan voelt het even de spoor van den ruiter in den rechtetflank en zoo begint het langzamorhand te begrjjpen dat de aanraking van een spoor beteekent het opheffen van een been. Drie wekea achtereen, eiken morgen weer aan, zjjn er noodig om het paard marcheeren te leeren. Dan komt een hoogero leergangDa Spaanscho pas of zwemdraf gs heelen. Dat is de vorige pas in draf. Volgen da voltes, de kleine cirkcltjsr, die een paard in den rirens maakt, en waarbjj hot eerst geholpen wordt door een m -n die het aaa eeu koord aan het hoofdstel de cirkels laat be- schrjjvco, totdat het dat hulpmiddel niet meer noodig heelt en al kleiner en kleiner cirkeltjes maakt. Het ohangeeren. het maken vaa een halve draai naar rechts en na:ar links, is vervolgens aan de beurt. Daarna gaat het weer pass-u leerec maken, bv den tempo galop-sprong. Eerit maakt het zeven a zes ealoppasjvs met het linkerbeen vóór en dan ten even groot aantal mot het reeh eib-sen vóór. Nu wordt dit getal steeds kleiner genomen en het hoogste dat er bjj deze dressuur kan worden bereikt is de galop-sprong in ééa tempo. Het been van den barjjdsr geeft telkens aan, wat hot paard met het zjjne heeft te doen. Vér heeft het paard hst gebracht dat dit alles kan en veie, vele maanden zjjn er verloopen voordat de dres seur dit m&t zjjn leerling heeft bereikt. Het pnbliek in echter over zoo'n paard uog niet tevre den kunststukjes moet het ook kennen. Het moet leeren bnigen. Weer krjjgt het kluisters aan de beenen, en het tonw wordt aangetrokken door den man die er achter staat, zoodia hot beest van den her jjder een tikje tegen het eene voorbeen krjjgt ten tceken dat het moet knielen. Inlnsacbru wordt het undere been gestrekt gehouden. Bij opening der biljetten bleek, dat hadden inge schreven J. Keesman, te Schagen, voor f 3338; J. Veeter, Wie- ringerwaard, f 3224 Jb. Koojj, idem, f 3198P. Ruis, 't Zand, f3150 Jb. Westenberg, Haringhuizen f 3047.324 J, de Graaf, Anna Paulowna, f 3009P. Voorman, Scha gen, f 2988; P. E»ikx, Barsingerhorn, f '2942; W. Nie- man, Zjjpe, f 2927 G. Plevier, idem, f 2887 J. H. ter Burg, Anna Paulowna, f 2875; K. Bakker, Winkel, f 28-28 50; Jb. Jonker, Zjjpe, f 2817.18 M. Groen, Scha- gerbrug, f 2799 Joh. P. H. Neuvel, Anna Paulowna, f 2780; Jb. Kos8en, Barsingerhorn, f '2759. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. IJlt Purmerenil. De Commissaris der Koningin in deze provincie ver eerde met zjn gevolg gisteren deze gemeente mot eeu bezoek. Door den heer Burgemeester per r jtuig van bet spoorwegstation afgehaald, werd eerst een bezoek gebracht aan het Raadhuis, waarna mede werden bezichtigd school 3, de Teekenschool, de Porceleinfabriek «Haga» en da kerkgebouwen der R. C. en Ned. Herv. gemeenten, terw jl met bjzondere belangstelling werd gadegeslagen het drukke verkeer op de verschillende markten. Na de lunch ten huize van den Burgemeester ver leende Zjjne Excellentie audiëntie, waarvan door ver schillende autoriteiten werd gebruik gemaakt. IJlt l||bckanpel. De statuten van de afdeeling Sjbekarspel van de Noord-Hollandsche vereeniging «bet Witte Kruis» te Bennebroek zjn opgenomen in de St.-Ct. No.,190. Onder vrienden. Sleutarends van de eene naar de andere kroeg trof gisteren een matroos in actieven dienst eeu oud-oiatrois aan, die met hun voortslentorde. Toen ze goed geborreld hadden, vertelde de dienende dat hj z'n fiets in een café daar in de bnurt had staan. Samen logeerden ze ergens en toen ze 's morgens wakker werden, zei de oud gediende, k ga even weg, maar 'k kom zoo dadolgk terug. Maar bjj kwam niet. En toon de andere later z'n flets wilde halen, was zjj verdwenen. Hjj naar 't politie bureau, maar ondertnsschen peddelde de ond-matroos voort. Be Limburgers bcleedlgd. Do Limburgers zjjn hevig vertoornd op de Tel. Hierin heeft eeu ingezonden stak geBtaun van «Hollander*, waarin de Limburgers door 't sljjk werden gehaald, lu de bladen in Limburg wordt daartegen geprotesteerd. Men wil de Tel. boyoottenl Ue gestrande Harwich boot. Omtrent de gisteren door oor kort medegedeelde etrauding van de Harwiehboot «Amsterdam* deelt eeu jong Engolachimtn, die op deu voorsteven vau de boot stond aan het Hbld. mee dat de mist zoo dicht was dal bjj op 49 yards afstand niets van het licht zag, toen eensklaps een gljjdend knarsend geluid toonde dat het schip vastgeloopen was. De leste orde werd gehandhaafd Eeu sloep werd uit gezonden om bnlp en een viertal kleine slnepbooten om ringden dra het groote schip. Toen kwam nit zee de «Ciacton* een groote atoomboot opdagen, die aan zjj kwam en passagiers en bagage overnam, zoodat met slechts drie nnr oponthoud het onheil voor de passagieis goed afliep. De gezagvoerder van de «Amsterdam* it bekend om zjja zeemanschap en voorzichtigheid. De boot stoomde zoo langzaam mogeljjk door deu mistdaardoor werd ze Een worteltje wordt nn zóó gelegd, dat het paard, om die versnapering te kannen kijjgen, den kop tassobeu zjjn voorbeenen moet steken. Zoo leert men het bnigen, totdat het alweer op een teeken dit zonder wor teltje doet. Als het moet leeren liggen, wordt het door eenigo mannin langzaam omvergetrokken en tot stilliggen aan gemaand. Steads minder behoeven de mannen het te helpen. Voor het met de voorbeenen loopen op den rand vau don circus, krjjgt het twee trenzen aan, die vastgehouden worden door mannen, waarvan ééa binnen de ander bniten de manege staat. Springen leert esn paard over de verstelbare witte bonten barriè es en als ren school paard het kan, moet, het 't leeren zosd-r barrières, (lan^ides heetrn zulke sprongen). Vlug zwenken zonder van plaatr te verandereu (pirouettes maken) is een knns'stukj", dat «ar| „stadie" teraischt. Maar bet allermoeilijkste van alios zjju da cronpadeade sprongen, die het paard maakt, u!s liet eerst met de voorbeenen boog opspringt nn dan snel de echïcrbeenea nitslaat zonder van plaats te veranderen. Die toer is 70or het beest wat het practisch arts-namen is voor den student in do medicynen. Kan he dat, dan kan bet «met lof" de hoogzscbool ver laten en 's avonds in don circa» optreden. Hjj ■e liet, «bss'gedressserue hoogesebool-paard," dat aangevuurd zal worden door het knetterend applaus van een bewonde rend pnbliek waarvoor de berjjder gewoonljjk beleeld zjn boogea hoed afneemt. «En de mnziek Ja, geachte lozer, die heeft met de dretsuur niets te maken. Als hot paard gedrerseerd wordt poetsen dn mnziksnlen hun instinmeot of de plaat. En 's avonds speelt de maziek in bet leripo van de passen, welke het paard maakt. Dat «het paard zoo mooi ,'oopt op de maat van de muziek» is een dwvling. Dat wist o niet Het doel van deze schetsjes is immer vuorai oui n dingen te vertellen, die de eireafl eto»kers in des rcg-l niet weten 1 Wonlt vn>volgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1