No. 199. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1906 een Statidaard-örievenbus Rijkskeuring van hengsten In en 0111 den circus. VRIJDAG 24 AUGUSTUS. POSTERIJE1V. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheeie Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnuuiuier 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|k. HEKMs. COSTER ZOON Voor dam 9. in. Uit de Pers Ueclitznkeu. DE DIRECTEUR vau het POSTKANTOOR te Alk maar verwittigt belanghebbenden, dat tegen liet Itek véór liet St. Hllgabetlis gesticht la de MaM»tr*.t Is geplaatst, waarvan de lichtingsuren in spoortijd als volgt zijn vastgesteld, t. w. op werkdagen op Kia- en Feestdagen 8 20 in. 11.55 ra. 11.45 6.a. 10.20 op Maandagen bovendien 4.50 m. De Directeur voorroorad 23 Augustus 1906. S. YAN DELDEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Alkmaar brengen, krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- meeae kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden: op 25 September e. k. v. m. te Schagenn. m. op W leringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2} jaar oud zijn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan teu minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris dor provinciale regelings-oommissie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde ea naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene sim van tien gulden bij den voornoemden Secretaris stort; 5o. dat insehrijvingsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoomd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Aug. 1906. L. van per VEGT, 1*. Seoretaris. Van paarden en van menschen. Van <le paarden zou nog veel te Echrjjven ^jju, als bet aanleerrn van de vele kuns jss uitvoerig werd ver teld. Em paardendresseursvernnft is otuitputteljjk ea wie m'.ent dat hg in een circus altgd hetzelfde ziet geeft bljjk dat hg nooit nauwlettend toezag. Zoker, er zjjn tal ven kunstjes die steeds terugkeeren, maarerzjju er ook velen, die dat doen in anderen votm, of die ge heel en al nieuw zjjn. Daar is bjjv. het apporteeren. Dit wordt zóó geleerdhet paard komt in de manege, en wordt geplaatst voor een op den grond liggenden zakdoek. No wordt de kop van het dier gebogen naar den grond. Het paard heft zjjn kop op, die wéé' gebogen wordt. Dit wordt herhaald totdat het dier den zakdoek in den bek neemt. Dan krjjgt het een versnapering en dan ook weerklnken uit den mond van den dresseur de vriendeljjke woorden, die zoo kalmesrend op bet dier werken, als: ho ho, ruhig, feat, brav, sclöj. Als het éérmaal den zakdot-k heeft opgeraapt, doet het dit de volgende maal onmiddellijk het heelt begrepen. Ver volgens leert men het den doek te brengen naar den meester, of van oadar het zand te voorschjjn te halen of uit een bakje met oen deksel (dat geenszins een baiet- kiBt ie. Zoo'n kunststukje moet voortdurend gerepeteerd worden, daar bet dier licht verleert. Het is niet on vermakelijk eens te zien hoe er gerepeteerd wordt. Aan zoo'e apporteer-paard-nummer nemen'a avonds ook k'.owns deel, die dan luide schreeuwen zooiets als: bai kaikt, of jai kan es nicht fiidec. Bg de repetities nu moeten de klowns er ook bg zjjn od hot is n grotesk gezicht, dat zoo'a burgerljjk uitziend mannetje met klownepaejes door den circus trippelt, prevelend precies dezellde woorden die fcjj 's avonds met e Krj>o st mogelijke stemverheffing zegt, en makend dozelfoe grimassen. Wanneer een paard dat zakdoeken kunststukje kende was het vroeger al mooi. Dat is het echter nu niet meer en thans moet een paard apporteeien een rjjksdaalder op een email-bordje, dat knerst tusicben z o tanden, zoodat-ie eerst ceu natuutljjken afschuw heeft te overwinnen. Is een beest tjjdens de Probe erg »capri OierU dan weigert het dit beslist te doen, maar zoodra windt niet de dresseur een zakdoek om bot borejsofhet raapt bet onmiddellijk op. I# zulke gevallen moet de zweep gehanteerd worden giebt's Keile, zooals het in Oen cirona heet omdat het paard nóóit zjjn eigen tin Reorganisatie «Ier Maarri van Uooptuadel Naar gemeld wordt is door het hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond van vereenigingen van don ban deldrjjvenden en industriëelen Middenstand aan den minister van Landbouw, Handel en Njjverheid verslag uitgebracht van de zienswjjze in deze aangelegenheid der bjj den Bond aangesloten vereenigingen. De meerderheid der aangesloten vereenigingen ver klaarde zich tegen de splitsing in tweeën, en wel meerendeels om de volgende reden dat het in het leven roepen van een aizonderljjke kamer ter vertegenwoordiging van de belangen van den middenstand een economische scheiding zou te weeg brengen tusschen twee categorieën van handelaren, die voor het meerendeel dezelfde belangen hebben, hetgeen ten gevolge zou kunnen hebben, dat in plaats van samenwerking strjjd zou ontstaan. De minderheid daarentegen was van oordeel, dat scheiding der vertegenwoordiging van groothandel en groot-industrie van de vertegenwoordiging van den middenstand een eerste vereischte is. Zelden gaan beider belangen samen, ja vaak komen zjj uiet elkander in botsing. »Hierbjj komt, dat meerdere kamers van koophandel tot hiertoe het bawjjs leverden de enkele vertegenwoor digers van den middenstand in dit lichaam niet wat men noemt een goed hart toe te dragen. Aangenomen, dat den handeldrjjvenden en industriëelen middenstand in de toekomst aparte vertegenwoordiging zal gegeven worden, komt het ons voor, dat tutschen deze en de te wjjzigen kamers van koophandel een zeker verband dient te bljjven bestaan, een verband dat zeker verder dient te strekken dan de bloote gemeenschap van één secretaris voor beider. «Gezamenlijke vergaderingen door een klein aantal leden van beide lichamen gewenscht of door de meer derheid van één van beiden verzocht dienen mogeljjk gemaakt te worden.» Ten opzichte der kiesbevoegdheid loopen de meeningen ook nogal uiteen. Een groot deel der vereenigingen wil de kiezerslijsten ambtshalve zien opgemaakt, en niet zooals nu gebrui kelqk is. ingevolgd de aanvraag van kiezers om op de lijst te worden gesteld. Omtrent de vraag, wie als kiezer moet worden be schouwd, bestaat een vrjj sterk verschil van gevoelen. E9n vereeniging als een der uitersten in dit opzicht vindt, dat de eisch van 12 maanden bestuurder ot mede-bestuurder te zjjn geweest van een bedrjjf gerust vervallen kan. Zoodra een ingezetene kiesrecht heett voor den Raad der gemeente, moet deze handelsman of nijveraar eveneens kiesrecht bezitten voor de Kamer van Koophandel. De thans geldende wet van eigen aangifte is te kort en vraagt te veel formaliteiten. Een paar andere vereenigingen vinden daarentegen omtrent den gestelden eisch, dat men gedurende mins tens 12 achtereenvolgende maanden bestuurder moet zijn geweest eener zaak. Het meerendeel der vereenigingen kan zich echter met den thans geldenden eisch van 12 maanden zeer goed vereenigen. Betreffende het verleenen van bestuursbevoegdheden willen enkele vereenigingen aan de kamers van koop handel het recht zien toegekend speciaal op het han delsonderwijs het njodige toezicht te kunnen uitoefenen, terwijl andere vereenigingen weer willen, dat de Kamer van Koophandel in alle zaken den middenstand rakende moeten gehoord worden tot het geven van advies. Ten sjotte deelen wij nog mede, dat door de Handels vereniging te Rotterdam is geadviseerd geen scheidiDg van groot- en kleinhandel en dat men er druk ijvert voor het behoud van één Kamer, terwjjl daarentegen door de vereeniging Winkeliers- en Handelsbelangen met algemeene stemmen besloten is zich te verklaren vóór de instelling van een afzonderlijke afdeeling of Kamer van den middenstand. mag volgen, maar alijjl moet doen wat zjjn me'ster zegt. Steeds ingewikkelder worden de toeren, die de paarden moeten verrichten en steeds fraaier worden ook de uqli- sleten. Vroeger bjjv. figureerden de vr jjheidep»arden slechts een naam en een tegenspraak in woorden tevens vrghetd en ci'cnspaard 11 langs witte houten tonnen, nu worden er sierljjke voorw rpen bjjr. konstdenneboom- pjei gebruikt. Oi de paardendressuur er in den loop der jaren op verbeterd is dat moet ieder circusbezoeker maar voor zich zelf uitmaken. Als slot van »de paarden» de volgende historische anecdote In een groote provincie-stad ward als een groot hel denstuk van een groot circus-directeur verteld, dat hg een brouwerspaard tot gehoorzaamheid had gedwongen door het iets in het oor te fluisteren. Dat was zoo ge gaan eeu brouwerspaard voor een wagen is midden in een strait bijjven stilstaan en ondanks vriendeljjke, min der vriendelijke en onvriendelijke woorden, zweepslagen en andere gebruikelijke middelen weigert hst éés poot te verzetten. Eon groote volksoploop is er natuurlijk het gevolg van. Joist gaat ds cirous-direot-ur voerbjj. Hjj neemt van den woedenden kostsior ds teugels over, gaat naar het paard, klopt hst vrisndeljj'r op den hals, fluistert hst iets in het oor, zegt vooruit» en onder het gejuich der menigte zet hot paard zjjn Ecbaften strak en loopt 1 Vele, vele jaren daarna vertelde ik dit geval aan een zoon van dien direo'.eur, tevens vragende of een drrsseur een vreemd brouwerspaard zoo gemakkeljjit kan suggreereu. »Wel neen, ureneer», luidde hot antwoord, »de ouweheer zag onmiddellijk wat er asn schreide, de knecht had zeker de teugels niet goed in de hand of zoo iets en toen heeft mjjn vader wat hccus pocus verkocht, wat h^m (werd er met een glimlachje aan toegevoegd) in deze stad maar ai te goed gelukt is. Als bjj nist gezien had, wat er aan hapoidi, dan zou-ie stilletjes doorgeloopen tgc» Zóó komen de mirakels maar al te dikwgls in de wereld 1 Zoo d circus met 200 personen is een klein dorp op zich zelf, 'n dorp echter mst worrldsteedschs manieren waar hjjr. meer talen worden gesproken dan in menige wereldstad. En wat een ieder treft, di» die circusmenschen van uabjj kent, is de benjjdenswaardige wjjze, waarop ijj huu talen beheersoben. Wie zich wel eens bevond in een internationaal gezelschap weet bjj ervaring hoe moeiljjk Openbaar ea bj|zooder enderw||s. De Nederlander betoogt, dat de tegenstand togen de laatste wijziging der wet op het lager onderwijs van politiek allooi is geweest en dat al deze vuurtjes nu hebben uitgebrand en niemand onder de regeerings- party er in ernst aan denkt een poging te doon „tot herstel van onrecht on tegen vermorsing van 's lands geld". Het blad vervolgt dan Rustig zyn dan ook thans onze schoolbesturen en de leiders op onderwgsgebied aan den arbeid getogen, om het onderwgs te verbetoren. Er is op e'at gebied veel te doen, en over 't algemeen wordt dat ingezien. Te vreezen is alleen, dat op verscheiden plaatsen ■óg meer aan kerkeljjk verschil dan aan goed onder wijs de aandacht wordt gewijd, en dat, inplaats van alle krachten saam te trekken, vele Christenen hun beste krachten zullen aanwenden tegen samengaan m t andere Christenen, ook wanneer dit niet door de belangen van het onderwgs wordt gevorderd. Di* alles ligt echter niet op politiek gebied. Op politiek gebied ligt wèl de quaestie: moet ook nu nog op „meer geld" worden aangedrongen In meer dan één blad is er reeds op gewezen dat nog steeds de openbare school veel meer uit de openbare kas trekt dan de bgzondere. Dit is volkomen waar, en daardoor wordt oik voor hem die niet zien wil bewezen, dat van eene bevoorrechting der bgzondere school boven do openbare hoegenaamd niets aan is. Niettemin vragen wij, of het dan niet van zelf spreekt, dat het openbaar onderwijs altgd meer moet kosten dan het bjjzondere, om de eenvoudige reden dat de particulieren keel wat goedkooper te werk kunnen gaan dan de openbare lichamen. Bovendien meet een openbaar lichaam vaak uit gaven doen, die in gelijke omstandigheden een particulier sohoolbestuur zou kunnen besparen. Maar al ware dit anders, ook de vraag moet worden onder de oogen gezien, of de veerkraoht niet verzwakken zal, wanneer alles komt uit de rijkskas. Er is indertijd tegen het eerste Uniercpport een vervaarlgk verzet gekomen, o. a. op grond, dat het daarbij verdedigd voorstel de particuliere vrijgevigheid zou dooden, en het komt on vo r dat, van alle destyds opgeworpen bezwaren, dit wel het gegrondste was. Het bestaan der bgzondere school geheel vftn particulieren steun te doen afhangen is, ook al ware dit op den duur mogelgk, bedenkelijk, omdat daar door feitelgk do minvermogende Chrislonen geheel van de meervermogenden afhankelijk worden. Maar nu de bgzondere school zóóveel ontvangt, dat het het is onmddelljjk na elkaar eeu Duitscber en een Franech- man en een Eu.eischman in hun eigsn taal toe te spreken. Circusmenschen weten daar niet van. Zr spreken rad vau tong Duitsch motje, jagen 'n kwajongen op z'n Hol- landsch weg, rorpen hun echtgenoote in het Italiaansch iets toe, vragen den opperstalmeester wat in het Russiicb, verwelkomen een collega in het Engelsch of ie het Fransch of in bet Hongaarsch alles binnen weinige minuten en intusschen m ar kalm bet gesprek in het Duitsch vervolgend. Een tweede eigenaardigheid die bg hen opvalt, is de levendigheid van mimiek en geste, wa.ir- m;de zjj hun woorden verduidelijken een gevolg van veel vertoeven in vreemde landen, waarin zjj (dikwgls latg gelede») zich door andere middelen dan de taal verstaanbaar moesten maken. Eon eigenschap die veelvuldig voorkomt onder clrcus- mensoben is goedhartigheid. Zjj verdienen in den regel veel geld (zooils in een volgend nummer zal bljjkes, wel eens meer dan de hoofd redacteur van het Nieuws v. d. Dag), leven er goed van, maar deelen hun rjjkdom gaarne met anderen. Dikwjjis hebben ze zich ontfermd over jeugdige bloedverwanten, nichtjes en neeljes, wier ouders of vaders een vroegen dood stierven ol voorzien ze in her onderhoud van bon ouders, of hon grootouders. Zoo mootec b.v. van het salaris van een drietal in de ciicus-wereld wèlbekesde ongehuwde broe«le*s-p»ard-is uiet minder dan elf personen leven I Doch ook zjju ze goedgeeftchdie circus-menschen. Als er eens een oud-gedieude, een, die vro gor ook be hoorde tot het gild en Wien hot slecht gega u is, komt vragen om een sommetji >tc leen" wel, dau kan hg in den rt-g 1 er staat op maken, dut hjj een aardig kapi taaltje bijeen krjjgt. Een andsre eigenschap van ciicas-menEchen is, dat zg, die gewootlgk menschen met temperament zgn en plotse ling om de nietigsto reden allerhevigst kunnen uitvaren, alle zeli-behociech.ng missen, zich veroazend ku.nsn be heerechen ten opzichte van lichamtigke pjju. Als zoo'n awdig art eitje liefghmlachend en aanmin nig buigend nu volbiaahfn arbeid den circus verlaat, dan kan bet gebeuren dat zij, nauweijjks achter het rood- flaweelen gordjja voor de oogen van het zóg-applaudi seerend publiek «eiborgsc, steunend neervalt up een bank, wjjl zg tjjdens de kuns.verrichtingen haar voet versluitte. Ea hot is akebg om ts zien, als zco'n lerr flguurljj, dat daaieren zoo kwasi-iuebtig binuentrippGde, even later naar de kleeakumer strompelt, vooral als men wéé;, dat ze morgenavond ivéér moet optreden of nis een klown, allernoodzakelijkste uit de rijkskas kan worden be taald, is het ook voor rainvermogendeu iuogelgk geworden het ontbrekende aan to vullen. Welnu, lateu dan de voorst-nders van hot bijzonder onderwijs toouen, dat hun school hun lief is, en dat zij het voorreoht om hui school gedeeltelijk naar eigeu inzicht te kunnen inrichten op prijs stellen. Laten zij zich oefenen in vrijgevigheid laten wij elkander opwekken om, uit eigon middelen, beter dan tot dusver in do bezoldiging van onze boste onderwijzers en in de benoodigdhedon onzer scholen te voorzien. Meer geld uit de rijkskas zal lichtelijk ons doen inslapon. Wij voor ons althans vinden geen vrjj moedig beid om aan te dringen op meer geld zoolang ten minste het rjjk niet meer dan thans voor de traktementen der openbare onderwijzers uitbetaalt. Onze taak is nu veeleer elkander op te wekken niet, voortdurend uit te z<en naar rjjksgeld. Maar is, ook al stelt men zich op dat standpunt, op politiek gebied ten opzichte van de school niets meer te doen Hebben wjj ons te bepalen tot behoud van het verworvene, tot het waken tegen reactie Oi behoort ook tegen de openbare school, zooals deze nu is ingericht strjjd te worden gevoerd? Die vragen wil De Nederlander in een volgend artikel beantwoorden. Hen alcoholist. Gisteren stond bg voor de Amsterdamscke Rechtbank terecht. Hij was 54 j lar ou f, maar men zou hem minstens 64 gegeven hebben, zegt het Hbl. Wezenloos, overalls leden bevend, zat bjj, d» alciholist, in het beklaagdenbankje, waar hg met behulp van den rijksveldwachter hieu ge strompeld was. Kruier was hg geweest, en nog nimmer had hg met de justitie te mzken gehad, doch don 6in Juli werd hit andere. Voortdurend had bg gescharreld in de buurt van het pakhuis eener rxpediteuisfirma aan de N. Z. Kolk. En toen had bg onbemerkt een pak goederenstof wegge nomen. Hg had getiacht het te beleenen, maar men wilde het niet hebben. Op weg naar ien ander pan joibuis werd hg gearresteerd, want een bediende, die hem met het pak had zien loopen, had de politie gewaareohuwd. (■oedmoedig bekende de man, zonder een poging te doen om zich te verdedigen. Hst O. M., jhr. mr. Qiintes, eiechte 5 maanden ge vangenisstraf. üeankkel||k te herkennen. Een chauflhnr etond gister voor den Qaageche kanton rechter terecht wjgens to snel rjjden. 200 M. had hg binntn 10 seconden doorvlogen. De kantourechtei ver wonderde er zica over dat de agent die proces-ver baal had opgemaakt de chanflsur in die vaart bad herkend. Hst bleek dat ds nrui van den ckaifloar hem vorradeu had. Isder wist waar den bezitter van dien groot n neus woonde en zoo viel 't den agent gemakkoljjk hem te vinden. Da ambtenaar van het O. M. eischts f lOObiele tegen don chaufliur. die den geheelen dag door op bed ligt en veel gemasseerd wordt, omdat, zooale hg zegt, bjj »w»ter in de knie heeft", 's avonds over twaalf personen springt of met veel gratie walst of andere dolle dingen doet om de menschen te doen schaterlachen. Als js dan met zoo'n beklagenswaardigmin «preekt, zegt bg misschien eenvoudig: ja es schmerzt wohl ein B.sjsn, aber es stebt anjesjrieben, mu»; also j sjshn, w. a. w. si doet het pjjo, de directeur wil hst en das Een andere maal mislukt een entree van een klown met vuurwerk, vliegen do vuurstralenjniet de lucht, maar den hoed in, rent de klown haastig dea stal binnen zonder dat het té lachende publiek iels gemerk heeft, en terwgl dan gauw een andere klown de menschen gaat umusaeren, zit deze op een bankje, voorovergebogen het gelaat, bedekt mat lagen krjjt en zand, waartusscben het bloed uit een voorhoofd wonda druipt en stolt. En dat is zoo'n aangrjjpsnd gezicht onder de verzengde haren der klowa-piuik dat js den volgenden avond, als js tot het publiek behoort, en dezelfds entree ziet, in angst en beving zit en blij bent ais de klown, die over zgi be pleisterde wonde een dikke laag verf gesmeerd heeft, ditmaal zonder ontreluk zga kunsLtuk heelt gebracht. Üircuï-dokioren kannen de ongelocflgkste aiegen ver tellen en beter leerschool voor chirurgen dan een circas -aa er haast niet zgn. G broken sleutelbeenderen, gebreken neuabeectjes, ge broken armsn, besnen, voeten zjj kom-m in een c reus vaker voor dau Jaar ouiten een neusbloeding. En toch de menschen zeil vertellen u roet eou glimlach vau hun ongelukken. En toch ze zouden niet graag hun gevaarvol beroep ruilen tegen »een nette pos.Me* in de bai-gerJjjke maat schappij. Ea toch de kindoron van circusmenscheu, die van bun prilste jeugd dat lgden-met-een glimlach-op-het- gelaat, dat harde leven, aai dikwgls Iragisch eindigende leven, aanschouwden, kiezen meestal net beroep hunner ouders, zeils als zjj in bus keus geheel vrjj zgn. Eu toch er zgn maar weinig ouders uit de citcus- wareld, die hun kindoren vei beden hun eigen loopbaan te volgen. Van vader op zoors, van moeder op dochter wordt het circasleven vooitgezst. Zoo'n circcs carr è.e moet wèl iets bjjzond rs aantrek kelijks bezitten voor die artiesten-kinderen, die Bunkeren naar den avond, waarop ook op hun iu den circus honderden paren oogen zullen zgn gevest gd. fVurdl uarooLjU)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1