No. 200. Honderd en aclilsle jaargang. Zaterdag 25 Aug. 1000 DAGBLAD V00B ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit uur Maat ail 2 Man Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f' 0,80franco door het geheele Rijk f L,Afzonderlijke nummers 3 cents. Prijs der advertentiën per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. BINNENLAND. In en 0111 den circus. Uit de Pers. Rechtzaken. MAAR Ue verjaardag van H. BI. de lionlngln. Op den verjaardag van H. M. de Koningin zal er geen diner ten paleize worden gehouden, maar een dejeuner. De gasten zullen per extratrein o a één uur arriveeren en om 5.25 uur vertrekken. H. M. de Koningin-Moeder komt 30 dezer op Het Loo en vertrekt 1 September. 0e bewaking der Koningin. Ook wjj hebben cenigeu tjjd geleden uit de N. Zw. Ct. een stak overgenomen, w*a-in betoogd werd dat de bewaking ran H. M. de Koningin op Het Loo te wen- scben overliet. De correspondent van het If. v. d. D. schrijft thans Niet dan met groote bevreemding en schouderophalen heeft men te Apeldoorn dit zotderlinge nieuws gelezen, en zeker zou ik er het zwjjgen toe hebben bewaard, ware 't niet, dat bedoelde correspondentie aanleiding heeft gegeven tot allerlei verkeerde gevolgtrekkingen en plannen, welke laatste zeker op een teleurstelling zuller uitloopen, Tot aller geiuBtstelling kan worden medegedeeld, dat de bewakingsdienst, zoo buiten als binnen hst Paleis Het Loo, en in het Koninkljjk Park, sedert de laatste jaren bjjzonder verscherpt ie, Waar deuren of hekken met het oog op de gewone werkzaamheden korten tjjd openstaan, ontbreekt ook het vereisohte toezicht niet en wie wel eens een bezoek bracht ten Paleize, of ongemerkt het Kon. Putk wilde binnen gaan, zal zeker ervaren hebben, dat de beambten op hun post waren. Zonderling is 't, dat de schrjjver in de If. Zw. Ct. niets scbjjnt te weten van den rccheiohe-dienst op Het Loo, zwiens surveillance- systeem we voorzichtigheidshalve, niet uilen uiteenzetten, maat van welks beambten (allen Uitgezonden door de boofdbureaox in de groote steden) 't bekend is, dat zjj niet alleen toezicht houden op Het Loo, maar ook op alle wegen ie den naasten en verren omtrek, op de internationale treinen, walks Apeldoorn aandoen, etc. Monige aanhouding van vreemdelingen zonder middel van bzBtaan of van verdachte individuen ie reeds te dasnen aan do waakzaamheid dezor recher cheurs. Weet de sckrjjver in de If, Zw Ct. ook niets van dos bewakingsdienst der Kon. marechansfées te Apel doorn en is 't hem onbekend, dat gedurende de aanwezig heid van bet Hof op Het Loo te Hoog Soerea een bri gade der marechauseéas is gevestigd, zooals van zelf spreekt ter surveillance in de Soerenscho en Loosche bosscben, de omgeving van het Kon. Park en het Kon. Achterpark, waar H. M. en Z. K. H. zich veel op houden Wel geschiedt het toezicht zoo onopgemerkt moge pk, zonder dat 't ooit de aandacht trekt, zelfs niet van H. M. maar dit belet niet, dat ieder, die in Apeldoorn een weinig meeleeft, weet wat in de omgeving van Paleis en Kon. Park voorvalt, weet, dat, ook des naohts, de «bewaker met tjjn doffdsche jas» daar niet alleen staat. Zoolang het toez cht op H.t Loo geregeld is als heden ten dage, mag zelfs de minste bezorgdheid misplaatst beaten ec is bewaking in anderen vorm zeker onsoodig. Onder de surveillanten zjjo ook de oud-gedieadsn flink vertegenwoordigd, getnig-i bat corps Parkwachters van wie nog niet werd gesproken vóór het Paleis allen mannen naar het ideaal van zekeren inzender in bet Koloniaal Weekblad veteranen met foreche knevels en nnorrebaarden, de breede borsten behangen met blinkend eere-metaal, houding steeds onberispelijk-militair. Het vaderland kan dus voorloopig rustig zjjn. Jachtpsrty. Gisteren werd op Kaaphorst, het landgoed van H. M. de Koningin, een groote jachtpart]) gegeven voor leden der hofhoudingen en andere genoodigden vanwege Z K. H. Prins Hendrik. Opening 8(n(e«-Cleneranl. Men meldt uit Apeldoorn Het is vrjj zeker, dat H, M. de Koningin, die zich nog steeds zeer in acht moet nemen, de Staten Generaal dit jaar niet in persoon zal openen. IV. Hoe ze artiesten werden. Als je cirousmensohen vraagt naar den tjjd van bua kind zjjn, dan kun je sta-vast rek neu één van deze twee mogeljjkhedec te tnllenjhooren ze zjjn óf artiesten-kinderen óf weggeloopets jongens. Hebben ze, zotals het in eouranteabericbtjes-sljjl heet, »bet ouderijjk huis verlatens, zjjn ze verblind door de schittering van het klatergoud, aangetrokken door het sobjjnsel van lioht, waarin tij dit leventji ziea vliegen ze in de kaarsvlamdan wacht hua in den regel groote ontgoocheling en sterk moet het weerstandsvermogen va» zoo n jeugdigen, gewoonlijk onbekook'-bandelenden kna p vgn, zal óf hjj zelf, óf zjjn illusie niet ten ondergaan in rieu ruwen lavensstrjjd die hem wacht. Zjj zjjn niet vaa- huis-uit artiest en deze tekortkoming heeft drachten slaiv en dagen en naobten van pjjn tengevolge. Zulke jeugdige ■aspirant-artiesten kunnen bp het kiezen van hun «op leidingsschool* niet eens uitkjjken, niet zoeken naar bst L-ste, maar moeten, weergaas goed wetend dat de kans van opgespoord te worden verbazend groot is', tracht:;: zoo gauw mogeljjk in een «troep* te worden opgenomen, oliaatkunstemakers zjjn in den .egel de eenige», die zoon nieuwen leerling willen aannemen, zonder te vragen van waar hjj komt en hoe hp heet. In hun armoedig bestaan deelt dan da jongen, die thuis allicht geen armoede kende. En hjj wordt er niet voor niet gedold bjj moet zoo ganw mogeljjk medewerken tot de versterking vua de schrale inkomsten, hg moet in den kortsten tjjd eau «lienw nummer* tornen van de troep mot don Itali- ferslat; van de HoÜl. Manisch, van Lundbnuw- In de vergadering van de Holl. Maatsoh van Land bouw den 30 Aug. a. s. ter gelegenheid v&n de ten toonstelling te Beverwijk, zal door het hoofdbestuur het jaarverslag 1905 1906 worden uitgebracht. Hieruit bljjkt volgens de N. Ct. o. a. het volgende Het aantal leden klom van 8624 tot 8708. In de helft der afdeelingen verminderde het ledenlal, in Enkhuizen, waar in 1904 de tentoonstelling ter gelegenheid van de algemecne vergadering plaats had tot ill. Andere afdeelingen wonnen daarentegen leden, sommige zelfs belangrijk, zooals Haarlemmermeer 238, Stompwijk 63, Vianen, (tentoonstelling ter gele genheid der algemeene vergadering in 1905) 45, Velsen 39, Medemblik 17. Het aantal leden „minderjarige inwonende zoons van leden" bedroeg in het geheel 19 Door de opriohting der afdeeling Noordeloos steeg het aantal afdeelingen tot 92. De financieele toest.nd is bevredigend. De uitgaven voor de zuiveloonsulentschappen overschreden do raming niet onbelangrijk. Aan vier leerlingen werd ean beurs van f 100 toe gekend, om hun tegemoef te komen in de kosten van het bijwonen van den cursus aan de Rijks-landbouw- winterscholen in Noord-Holland. Ook dit jaar werden wederom in verschillende afdeelingen, die daarvoor volgens den bestaanden rooster aan de beurt waren, voor rekening der Maatschappij, voordrachten gehouden en aan eenige afdeelingen, die zelf een voordracht deden houden, een bjjdrage in de kosten verleend. Niet alle afdeelingen maakten van het aanbod voor een voordracht gebruik. De permanente currussen in hoefbeslag vanwege de afdeelingen 's-Gravenhage en Haarlem gehouden, werden door bet hoofdbestuur gesubsidieerd. De aanvragen om deel te mogen nemen aan de cursussen overtreffen nog steeds het aantal beschikbare plaatsen. Aan enkele afdeelingen werd een bjjdrage verleend in de kosten van door haar gehouden tentoonstellingen. Aan die te Vianen ter gelegenheid van de algemeene vergadering werd een subsidie van f 500 verleend met een bijdrage van f 300 van het Rjjk, terwjjl de afdeeling het noodige materieel van de Maatschappij kosteloos ten gebruike ontving. Ook werd een bjjdrage verleend aan liet Nederlandsch I.andbouw-comité, ter bestrjjding van de kosten ver bonden aan de ontvangst der vertegenwoordigers van de Engelsche pers, die dit jaar ons land bezochten, speciaal met het doel om onzen landbouw te zien. De gunstige berichten over het Botercontrólestation in Zuid Holland in het vorig verslag kunnen worden herhaald. Waren t en aangesloten 66 producenten en 19 handelaren, t Augustus 19C6 was het getal der ge- controleerden 93 producenten en 31 handelaren. Onder de producenten is het getal landbouwers geklommen van 27 tot 39. Waar vooral het aantal kleine bedrjjven het ledental heeft verhoogd en zulks in de toekomst nog méér het geval zal zjjn, bljjft het Botercontróle station ten zeerste den fmancieelen steun van Rjjk en provincies behoeven. Het publiek moet nog véél meer vragen naar boter voorzien van het contrólemerk (Ned. wapen met rand schrift: iNederlandsche Botercontröle onder Rjjkstoe- zicht*). Om nog beter te doen uitkomen wéar alleen die afdoende waarborg van zuiverheid en normaal vochtgehalte wordt verstrekt is door verschillende inrichtingen een daartoe strekkend gedeponeerd reclame tableau op in 't oog vallende plaats aangebracht. Dat voorbeeld dient gevolgd te worden. Belangstellenden kunnen met het Controle-station op de tentoonstelling der afdeeling Velsen wederom kennis waken. Over d« Vereeniging «Hat Kaascont: óle-station in Noord-Holland*, meldt het verslag Den len Joli is de verauniging beginnen te werken. Toen hadden zich 4 ka>,sfabrieken en 21 kaasboerderijen onder contróle gesteld, met een jaarlpbscbs productie van pl.m. 385,000 K.G. kaas. Allo aangeslotenen hebben zich verbonden uitsluitend k as te bereiden met minstens 40 pOt. vet in de droge stol. Het laboratorium en het kantoor der vareeniging zjjo gevestigd in het gebouw van bet zuiveleonsulentschap te Hoornde Commissie vaa Toezicht op dn zaken van den zuivelconsulent k6eft aan de jrereeniging een pasr lokalen in bruikleen afge staan. Voorloopig komen de kazen ongemerkt in den tandel. Met den moreelen en financieelen steun der Maat- aanschen naam. Zoo'n jongen wordt gedrild van den vroegen morgen tot den laten avond. Den geheelen dag door moet bp toeren makon en ontbreekt hem de lust ot de kraeut, dan wordt hjj onbarmhartig afgeranseld Het is een feit de kansten worden er in geslagen, waot dat soort artiesten is verbazend weed jegens de jongeren. '4 Herinner me dat eens, 't was cp een kouden winteravond, de thermometer stond ver onder nul, In den oireus trad een olifanten-troep op. De eigenaar maakte in zjjn wit planterspakja een aorsebtn indruk en zelfs zjjn dochter van een jaar of achttien deed in don freeze voor haar vader niet onder voor een zesjarig kind. Het gebeurde op, d en winteravond dat een twaalfjarig jongetje, verstjjfd van de kou, niet op zjjn handen op den kop van een olifant kun komen te staan. Na ettelpke mislukte pogingen gaf de steeds zenuwachtiger teworden knaap het op cn het pubiiek dat uiedeljjdett met hem had, schonk hem luiden bjj val, om te tooneu dat het de mislukking vau deze toer volstrekt niet kwaijjk nam. Maar nauwelpks was het. «nummer* achter het roode gordjjn of dis kwasi-pianter sloeg zjju zoontje zoo on barmhartig als ik mjjn hond nog niet eens zou 3laan gesield dat 'k er een had eo dat 'k buiten rog zelf van woede was over dat freest. Ea dat was vaa een be: ohaafd cireusmensch 1 Ooi misverstand te voorkomen zjj dadelijk gezegd, dat zoo n onmensoh een sleohte uitzondering op dea regel vau barmhartiger en ir>euschiicve>: der circus menschec. Maar als zoo'n «beschaafd* monsch zóó slaat, hos moet dan een onbeschaafd straatkunstemaker wei ■iet slaat) 1 Weggeloopea jongetjes beginnen met acrobaat te worden. Liter kiezen ze ren of ander onderdeel, worden athleet, rek werkt', jongleur, kunstfieUer, Komen ze op jeugdigen bedrag verzekerd van f 6,513,934 d, i. f 422,456 meer dan het vorig jaar. De coöperatie wint veld in alle takken van het land bouwbedrijf. Toetreding van Vereenigingen* als buitengewone leden, volgens art. 4 der Wet, vindt evenwel niet veel vuldig plaats. Evenals het vorig jaar kan ook thans vermeld worden dat de omzet van bet Centraal Bureau voor aankoop van laxdbouwbenoodigdheden te Ensohedé belaugrjjk toe- uamdit geldt ook voor de provinciën Noord- en Zuid Holland. Het is een bewijs dat oaze landbouwers hun belaag meer en meer gaan inzien, zegt de verslaggever, schappij en gesubsidieerd door Rjjk en provincie, hoopt de jonge vereeniging de moeilpke eerste jaren door te komea en allengs krachtig te worden door de aansluiting v:n de belanghebbenden, die hun belang gaan inzien. De Onderlinge Brandverzekering leed dit jaar een ernstig verlies, door het overlpden op d*n 14en Juli 1906 van baar directeur, den beer mr. H. Ph. de Kan ter. Sedert de opriohting der verzekering, den 5en Mei 1891, vervolde de beer De Kanter zjjo beirekkiug en bracht de verzekering tot haar tegeuwiordigan omvang. Ia het verslag wordt enn woord van buide gebracht aan deu man, die ook in andere opzichten aan de Maat schappij vele diensten he ft bewezen. In 52 afdeelingen was dd. 15 Februari 11. een totaal Diaconale conferentie der Wereformeerde Herken. De jaarlijksche Provinciale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken in de provincie Noordholland zal plaats hebben op 5 September a.s. te Broek op Lacgeudjjk. Door prof. B.esterveld, hoogleeraar aan de vips uni versiteit te Amsterdam, zal een referaat gehouden worden, over: «De Dlaconiën en meerdere Kerkelpke vergaderingen Bovendien zal onder meer behandeld worden van de Diaconieën te Alkmaar en te Noordscharwou ie Is het de roeping eener Diaconie, de gelden, ingezameld door personen staande buiten het ambt, met het voorop gestelde doel deze te verdoelen onder de armee aller ge- gezindten te aanvaarden, of te weigeren? Van de Diaconie te B'oek op LacgeudjjkIs het Diaconieën geoorloofd onders'euning in te houden wegens verregaande slordigheid in bet huisgezin Van de Diaconieën te Alkmaar en te Haarlem Welke is de roeping der Diaconie tegenover de Hinderwetten. Van de Diaconie ta den HelderHeeft de Diueonie ook eene roeping te vervullen tegoaovor handeldrijvende leden, die, ondanks zichzelven, in zeer moeielpke finan cieele omstandigheden geraakt zjjn HoalnklRke Militaire Acadeasle. De minister vau oorlog brengt nader ter kennis van b-dangbebbenden, dut, met wjjzigiug van de aankondi ging in de Naderlandsehe Staatscourant van Dinsdag 14 Augustus 1906, no. 188, voor eene plaatsing bjj ver melde inrichting, tegen 17 September e. k., in aanmer king komen, voor: a. infanterie hier te lande: J. J. P. Bsernink, P. R. F. C. de Broyn, W. Bodde, T. V. Agerbeek, H Bueno de Mecqaita, O. Koopman, E. H. J. Nusselder, P, J. En'er, A. A. H. Oadshoorn, B. Sprayt, G. J, M. van Weel, J. C. Bouscholte, J. K de Visser, G. Greidanus; b. cavalerie hier te lande: T. Baak, W. E. Mathon, D. A. Czmerling Hslmolt, J. A, Willinge Brantsma; e. artillerie h or te lande: T. Ziedees Des Plantes, G. Brrel, H. de Goede, P.M. da Boer, J. van Msaaen, D. de Leeuw, T. A. L. Mol linger, J, D. W. Kalkman, G. van Meurs, J. J. van de-r Eyk, G van Veldhnyzen, H. Koppel Hesselink, O. de Wjj», W. Middendorp, J, van Vogelpoel, J. Marecha), A, C. Perk, jhr. K. J. van den Brandeler, O. M. A. Stoutjesdpk, J. P. D. Raland, W. J. H. van Engelen burg, A. J. Staal, C. P. M. Verhaart; d genie hier te lande: J. F. A. Elich, J. A. Kuylaars, M. J, I. de Jonge van Eliemeet; infanterie in Nederlandsch-Indië: C. Hoogkamer, P. 0. J. Soheffelaar, F. 0. A. Sohul- te, A. C. de Bruyn, S. W. Roeman, L. Drjjber, J. Geu- rink, W. J. Houwing, J. F. W. L. GoBÜngs, K. C. A. Valken, R. H. Raadsveld, W. V van der Hart, L. C. van Berg, O. Brederode, J. P. Cabri, J. J. Pels Rjjcken f. cavalerie in Nederlacdech-Ind.ë: leeftjjd in een circus, dan kunnen ze paardijjder worden, zjjn za al vrij oud, voor dat ze het circuszar.d onder de voeten krjjgen en bezitten ze een zekeren kemischen aanleg, dan hebben ze kans klown te worden en bljjkt die aanleg heel groot te zjjn, dan worden ze een solo- klown, die sedert Jacques Schuitevoerder August heet. Wordt zoo'n solo-klown ouder en stirrer dan gaat bjj, zoo hjj hiervoor da gave bezit, apen of honden ot ezels dretseeren, bljjft tot fret laatst van zjjn levenstaak een «nummer* vormen. Bezit bjj die gove niet, dan bljjft hem weinig anders over d^n een polfeniervpakje aan te trekken, paarden te poetson, hot cncas te harken Ho^g stens kan np z. g. n. «Sprechstallmeister* wordvn de luetchenpsreoon tuïscaen de klowss en het publiek, die wat do klowns zeggen ot willen, aan hei publiek moet mededeolen. Sprechstallmeister heet zoo iemand, omdat bjj tot het publirk spreekt ea door den klown steeds mot Herr Stallmoister woidt aangesproken waf hjj itlussohen niet is. En mis ehi c slpt bjj zjjn iaats'e levensdagen in het Artistenheim bjj Dasseldorf, de Pnus Hendrik stichting voor artiesten-veterasen, of worden hem de laa'ste levens dagen veraangenaamd door de Berlpuiche Unter stützuugs- kasae. Dat is dan het einde van een glorie-rjjk en echoon- gedacht leven I Voor kinderen van ciruns mefiscben is eebter in do meeste gevallen era effener en aangenamer loopbaan bestemd. Bjj hen zit het artiest-zjjn in het bloed. En met hen wordt reeds op zes-jarigen leeifpd begonnen. Dau krjjguu ze bet gewone lager onderwps (meestal wordt dit gegeven door den leider van het orkest of een der I A, A. Brouwers, C F. A, de Bruyn; g. artillerie in Nedorlandsch-Indië: A. F, Bronsing, F. W. Laupman k genie in Nederlandsch Iodië: G A. der Narel, A Treffers. He doodstraf. In de Arnh. Ct. lezen we het volgende Bjjzonder trof ons onderstaand stukje in het Utreehtsch DagbUul onder den titel«Doodstraf.* In zake de doodstraf schreef Edouard Drumont on langs een mooi artikel, waarin hjj er op wees, hoe volkendie de doodstraf afschaftendikwjjls veel wreeder straf daarvoor stelden in de plaats. Hjj liet ons zien, hoe de Italiaansche koningsmoor denaar Bresci werd geplaatst in een cel, waarin de duisternis elk etmaal met verfijnde zorg werd gegra dueerd. Elke bezigheid was hem onmogelijk, spreken verboden, lezen of schrijven volstrekt uitgesloten. En zoo kropen voor den veroordeelde traag de uri nuten, minuten, minuten voort, de uren, uren, uren een jaar lang, tot hjj krankzinnig werd en stierf. Wanneer wjj de beschrjjving lezen van de terdood brenging van Ravaillac, vraagt Drumont, welke straf noemen wjj dan de wreede, aie van Ravaillac of die van Bresci Gesteld eens, zoo vraagt hjj verder, dat Beccaria, de vader van de gradatie der straffen, in Bresci's cel was verschenen en hem gezegd had «ik ben het, aan wien gjj de afschaffing der doodstraf hebt te danken*, zou Bresci, zoo hjj nog eenige kracht bezeten had, dan niet zjjn opgevlogen en den philantroop hebben geoorvjjgd En zoo aan de deur der cel verschenen, was de beul, naar oude traditie met gemaskerd gelaat, geheel in het rood gekleed, het vreeseljjke slagzwaard in de hand, zou Bresci de armen niet hebben uitgebreid en hebben geroepen»ik dank u, broeder, dat gjj wjj komt verlossen l« 't Is natuurljjk een quaestie van smaak zulke melodramatische ontboezemingen «mooi* te noemen wjj voor ons zien in zulk ziekeljjk sentimenteel ge bazel niet alleen niets moois, maar achten 't ook bovendien onwaar en misleidend. Gesteld 't ware alleen urt overwegingen van hu maniteit dat in enkele landen de doodstraf is afge schaft of op het punt staat afgeschaft te worden, dan zou toch hare vervanging hier en daar door veel wreeder straften nog geen argument kunnen zjjn, om nu uit pure humaniteit maar weer tot de doodstraf terug te keeren, maar behoort, uitgaande van hetzelfde beginsel, ran de geraffineerd wreede straffen, geljjk op Bresci en ook elders wel in gewjjzigden vorm op anderen zjjn of worden toegepast, ten spoedigste een einde gemaakt te worden. Docli de doodstraf is niet afgeschaft allereerst uit medeljjden met de misdadigers, maar voor een groot deel heeft men daarin te zien de erkenning van de feilbaarheid des rechters: de doodstraf is onherstel baar en daarom reeds alleen is zjj als straf verwer- peljjk. Dit vergeet de redactie van 't Utr. Dgbl. geheel, als zjj bjj hare lezers het dwaalbegrip helpt ingang vinden, alsof over vraagstukken van zulk een ernstige beteekenis het gevoel zou mogen beslissen, terwjjl hieromtrent toch alleen de wetenschap en het gezond verstand uitspraak hebben te doen. Verduistering. Te Rotterdam stond gisteren terecht M. G. v. L., 30 jaar, huisvrouw H. v. d. R„ naaister, wegens verduistering van verschillende goederen, als eene naaimachine, een veerenbed, 2 peluwen, 4 kussens, 4 dekens, vrouwen kleederen en huishoudgoed, welke zjj deels in huur had, deels ter bewaring, deels ter bewassching onder zich had. Zjj bekende alles ten eigen bate te hebben ver duisterd. Het huweljjk van deze vouw bleek ook al niet rooskleurig te zjjn. Eenige keeren tocb was man en vrouw met de kinderen reeds van elkaar geweest, vol gens de vrouw, omdat haar man niet wilde oppassen en geen huishoudgeld genoeg gafvolgens ingewonnen informatiën lag de schuld daarvan echter ook grooten deels bjj beklaagde, die erg aan den drank verslaafd was, waardoor het huishouden verwaarloosd werd. Uit een ingesteld deskundig onderzoek is gebleken, dat de vrouw niet ten volle toerekenbaar is: Geheel ontoere kenbaar is zjj echter niet. Zjj drinkt ook. Gevorderd werd 6 maanden gevangenisstraf met in mindering brenging der preventieve hechtenis. De pleiter achtte het gewenscht beklaagde te doen opnemen in eene inrichting voor alcoholisten, in stede haar gevangenisstraf op te leggen. muzikanten) maar ook b6t vak-onderwijs. Zjj beginnen met op kun hoofd en handen te leeren s'aan, vervolgens op bun handen, dan leeren ze op hor banden loopon, hier door worden de armen ontwikkeld; door hoog en ver springen de boenen. Armen, beenen en romp worden door steeds moeio'jjker toeren leaig sn Bterk gemaakt en zoo wordt zoo'a jongen in de» loop der jaren acrobaat. Moet hjj jocWy woideu, dan leert bjj eeist.... ba'let- dansen. 't Klinkt vreemd, maar het is zoo. Daardoor toch leurt bij met gratie oa é'égaccc wei ken en wis er op lot, kan aan oen jockey onmiddellijk zien ofdiewer- kelpk een goede opleiding heeft gehad, dan w--l ot hjj kwam van eon «softroep* (Mrobte, ichorrieurorrie-tro p). Ds oefeninestpd op den vlakken grond dnnrt twe1 jaar. 'n Nieawe periode gaat in als bij, beboorlpk «Kst.vemaakt aan een tonw dat over een katrol boven in der sircas loopt (longe gfcbreten), op bet psard komt. Hij wordt eerst geplaatst op het groots breede zad-1, bet j anneuu. Zit hjj goed «ast, dan moet bp leerm oprtaan, eerst op de kaieën, dan van de knieën op do voeten, «ervolgens onmiddellijk, zittende in het zadei op gaan staan. Dan moet bjj staande leeren rpden, vervolgens langzamerhand de kunsten, die bjj leerde op bet zand, nraksn op bnl paard Ongeveer vier jaren 2jjn er noodig, voor dat bjj in staat is dat te deen. Dan zon hg kuunen optreden, maar als geldeljjke aan gelegenbeden dit niet noodzakrljjk maken, laat men hnm voortdurend repetesren en nieuwe toeren leeren. Over dis toereu in een v Igecd nummer. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1