No. 204. Honderd en aehlsle jaargang. 1900 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 27 AUGUSTUS. POSTERIJEN. een Standaard-Brievenbus Rijkskeuring van hengsten. Herhalingsonder wijs. BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. MAANDAG Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HKKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Uit de Pers. KUNST EN LETTEREN* ALKMAARSCHE COURANT. DE DIRECTEUR van het POSTKANTOOR te Alk- maar verwittigt belanghebbenden, dat tegen het hek voor het Ut. Kllsaheths gesticht la de Naiaiastraat Is geplaatst, waarvan de lichtingguren in spoortijd als volgt zijn vastgesteld, t. w. up werkdagen op on- en Veestdagea 8.20 m. 11.55 m. 11.45 6.— a. 10.20 op Maandagen bovendien 4.50 m. De Directeur voorroemd 23 Augustus 1906. S. VAN DELDEN. Burgemeester en Wethouders der gemeente Alkmaar brengen, krachtens bekomen aanschrijving, ter alge meens kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rjjkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schageu n. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2J jaar oud zjjn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-commissie (den heer W. Teengs te Alkmanr), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bjjzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogeljjk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszjjde en naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termjjn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene scm van tien gulden bij den v ornoemden Secretaris stort 5o. dat insehrjjvingsbiijetten voor de keuringen op vrachtvrjje, schriftelijte en onderteekende aanvraag van eigenaars of houderB van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, C. RIPPING, Voorzitter. 20 Aug. 1906. L. van der VEGT, 1°. Secretaris. B E V O LKIN G7~ Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (Afdeeling Bevolking): KLAAS VERMEULEN gekomen nit de gemeente Bchsgen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het boven bedoelde onderwijs zal saivsiien voor de JON GENS op Slnandng ÏO Septe aaber a.s. des namiddags tt are in de 5e «easeenteachool aan de Nienwesloot en voor de MEISJES op Woensdag 19 September d. a. v. des namiddags 9 nre in de Burgerschool aan de Brillesteeg. Burgemeester en Wethouders voorc09mel, G. RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. Secretaris. Alkmaar, 24 Aug. 1906. Be Indische begrooting. Verwacht wordt, dat de Indische begrooting voor 1907 lends 1 September a.s. in drnk aan de leden der Tweede Kamer zal worden rondgezonden. tkandidaatstelling Provinciale Staten. De Liberale Unie te Haarlem stelde voor de vacature- de Kanter candidaat voor de Provinciale Staten, de heer dr. Timmer aldaar. De Vrgzinnig-democraten stelden geen candidaat. lilt de 8. U. A. P. Het partijbestuur der S. D. A. P. vergaderde de vorige week te Amsterdam. Aan het verslag, dat Het Volk van het verhandelde geeft, ontleenen wjj het volgende: Program-commissie. Volgens besluit der vorige ver gadering was aan ds. Brains verzocht in plaats van ds. Bakker zitting te nemen in de commissie tot herziening van het program deze nitnoodigizg is door ds. Brains aangenomen. Van Mendels, Van Ravestejjn en Pannekoek was bericht ingekomen, dat zjj het lidmaatschap der commissie niet aanvaardden. Na de vorige vergadering was ook bericht ontvangen van Gorter en Van der Uoes, dat zjj het niet aannamen. In ban plaats waren uitgenoodigd Wiedjjk en Loopnit, die eveneens hel ben bedankt. Nog geen antwoord is ontvangen van Tak. Naar aanleiding van deze weigering op prieoipieele gronden vaa een geheele groep van partggenooten om mede te werken aan de uitvoering van een besluit van het partjjbestnnr, werden ernstige besprekingen gebonden over de vraag, wat het partjj bestaar in dezen te doen staat. Deze besprekingen leidden nog niet tot een be paald besluit en znllen in de volgende vergadering van het partjjbestnnr worden voortgezet. Vervroegde Hofflehulsslultlng. De vakvereeniging voor hótel-, café restaurant- en sociëteit-geëmployeerden >Onze Belangen* te Amsterdam, heeft zich met een request tot het gemeentebestnar aldaar gericht tot verkrjjging van een vervroegd sluitingsuur. Ueutorven rund. De afdeeling Zaanlandsche gemeenten der Holl. Mij. van Landbonw beeft besloten zich te wenden tot den gemeenteraad van Zaandam, met het verzoek, om wjjzi- ging van art. 139 der algemeens politie-verordening dier gemeente in dezen zin, dat een gestorven rand wel ge opend, doch de z.g. edele dealen er niet uitgenomen mogen worden. De schrijver der Haagsche Brieven in de Zaanl. Cl- constateert met leedwezen, dat er verschijnselen zijn, die duiden op eene verzwakking van de e nheid in de vrjjzinnige gelederen. Hij zet uiteen, dat bjj de huidige en in een „onafzienbaar tijdperk in de naaste toekomst vermoedelijk nog zich bestendigende politieke constel latie" er ogenover de „zich nog altijd kunstig samen houdende clericale twee-eenheids-staatkunde" voor de vrijzinnigen geen mogeljjkheid is om hun beginselen tot hun recht te doen komen en meester te bijjven van het terrein dan door krachtige en onverbreekbare aaneensluiting. Dat deze mogelijk is en een deugde lijke werkzaamheid op menig gebied van wetgeving niet behoeft in den weg te staan, is z. i. bewezen. De tot standkoming van het concentratieplan, van het daarop gebaseerd program van actie, het optreden van een uit die concentratie voortgesproten Kabinet, met een zich bij 't vereenigd partijprogram volledig aan sluitend werkprogram, het bewijst, oordeelt bjj, onloochenbaar, dat de leiders der vrijzinnige groepen eensgezindheid nastreven en samen op 't bereiken van 't gemeenschappeljjk doel bedacht bijjven. Niet alge meen echter is dat streven. Van tjjd tot tijd valt te bespeuren, dat er nog te veel rivaliteit heersoht tussehen de volgelingen van de twee hoofdfraoties ter linkerzijde en dat verontrust en smart hem. Want hij is er innig van overtuigd, dat alleen langs den weg van vereenigd, krachtvol, eensgezind opmarcheeren in de richting van de hervormende en democratische politiek tegenover „reactie en clericalisme" beiden, heil is teverwachteo. „Ons tegenwoordig Kabinet wil besluit sohrjjver ongetwijfeld dien weg op. Wat er tot hiertoe is gedaan en voorbereid, geeft 't reoht ook in 't vervolg een geleideljjke en volledige uitvoering te verwachten van coalitie of concentratieprogram. Wjj gaan nu het tweede jaar van 't Kabinet-De Meester in veel werk is in het verschiet op menig gebied van wetgeving. Laten de vrjjzinnigen trachten het met de Regeering tot afdoening te brengen en aan de natie te toonen, wat de concentratie vermag. Het is duidelijk bjj de verkiezingen van 1905 gebleken, dat 't Nederlandscho volk groote verwachtingen koestert van het samengaan der vooruitstrevende partijen van de linkerzijde. Niets zou in de toekomst de liberale beginselen meer afbreuk doen dan teleurstelling in die verwachtingendoch niets zou ook voor de toekomst der vrjjzinnige politiek hechter in ons land bevestigen dan een trouwe, eens gezinde uitvoering van het concentratieprogram. Daarop bljjve dus van den kant dergenen, wien 't om de zegepraal onzer beginselen is te doen, oog en hart gericht en men late zich niet door verlokkelijke pers polemiek op een dwaalweg voeren. Noch een voort durende strjjd tegen de personen en beginselen van de clericale coalitie, noch een aanwakkering van kleine taktische verschillen in eigen omgeving moge hen, die de liberale zaak wenschen te dienen, uit het rechte cpoor brengen." De Haagsche Torenwachter van de Middelburg sche Ct, vraagt, schrijvende over Scbereningen «Waarom worden de bains mistra hooger getarifieerd dan het baden cavalier seal of dame genie. Waarom kan bier, evenals te Ostende, niet alles in een potje baden 7 »Nu kan men bjj de damesbaden b.v. «boeren» met binocles zien, die de badende dames als artisten in het water met het gewapend oog beloeren, terwjjl bjj de höerenbadei een vrouweijjke belangstelling valt waar to nemen, waarop de badende bearen der schepping jaloerech kunnen zjjn, maar welke verdwjjnen zon als de b .ins mixfes meer algemeen worden. Het spreekt vanzelf, dat de mannen met do binocles en de nieuwsgierige dames steeds aangemaand worden om «door te wandelen», maar dat zon finaal uit zjjn, indien aan die schoiding van geiten en bokken een eind word gemaakt. Met da earb ed heeft dat niets te maken. Zoo'n met een binocle loerende mjjnbeer en zoo'n bataillon belangstellende dames is, nit een oogpunt van publieke eerbaarheid beschouwd, veel badenkeijjker dan wanneer mannen en vrouwen te zamen in badcostuum de zee inwandelen. Pnriteinen komen er toch niet en voor deznlken zon men dan een spart plaatsje indien ze toch mochten willen baden op een der vleugels van het algemeene bad, kunnen inrichten. Ook voor de veiligheid zon het veel beter zjjn.» Aan den Scbeveningsoben weg, aan den ingang van Hnygcns nooit volprezen laan, naast Buitenrrst trok een groot bord tegen den muur de aandacht van den Haag3ohsn Konter van de Prov Or, Ct.: «Met flinke groote letters lokt de volgende aanhef: Nederloadsche Vereealglng tot bescheraslng van dieren. Gebrnik geen opzettengel. comjort discomfort Torture, gemak ongemak Marteling. Daaronder ziet men de afbeelding op bjjaa natanrljjke grootte van het paard, dat met den opzet-teugal gemar teld wordt en van het paard, dat vrjj van die on- menscheljjko kwelling gebleven is. Juist aan dan ingang van den drnk bereden Soheveningschen weg, waar dage- ljjks tallooze equipages heun en weer trekken, is de plastische waarschuwing zeer op hare plaats. Maar zal de dierlievende vereeniging met dat bord haar doel bereiken? Men mag hot betwjjfelen. Als de mode b.v. beslist, z oals zjj gedaan heeft, dat bet paard, in plaats van den sierljjk wuivenden langen staart, dien het van de natuur gekregen heeft, een stompje haar zal vertoonen, dan onderwerpt zich ieder eigenaar van een rossinant daaraan. Zoo zal het ook wol met den opzettengel gaan, dia het arme dier zoo kwelt en pjjaigt. Gewillig zet men het paard een stroohoedje op het hoofd, missohien omdat daar een komische zjjde aan is; maar den opzet-teagel offert men niet op, omdat het paard, in veler oog, door dat gemis zich minder fier voordoet. Als nu echte: de paarden stroohoedjes a la matelot dragen, zou men de koeien in het. weiland er ook van kannen voorz eD, opdat althans de eene diersoort niet boven de andere bevoordeeld worde.* D-zer dagen bad de Amsterdamsche oorrespondent van de Prov. Qron. Ct. een onderhond met den beer J. van Wsgtendonk, den chef van de bevolkingsbnrraux, gehais- vtst in het nieuwe gebouw aan 't Singel, den man, die il zjjn vrjjen tjjd en zjjn geheele vacantia opoffert door _zjjn onvermoeid werken voor het welslagen der tentoon stelling op gemeenfuljjk administratief gebied, die de volgende maand te Amsterdam zal gehonden worden in de Militiezaal, voor dit doel door B. en W. van Amster dam welwillend beschikbaar gesteld. «Naast hem doen de volgende hoofdambtenaren, de heeren rnr, J. F, T. Val kenbnrg (statistiek), J. W. G. Teilegen (boaw-en woning- toez cht), J. Bredée (Burgerljjken stand) en Tj. A. van Coerdivgen (gasfabrieken) al hnn best de versobillende inzendingen der gemeente Amsterdam zoo volledig moge- Ijjk te doen zjjn. Alle takken van dienst en administra ties der gemeentebedrjjven benevens de technische afdee- lingen hebben door hun vertegenwoordigers hun beste beente voorgezet. Da heer van Wagtendonk was zoo welwillend mg mee te deelen, dat de bedoeling dezer tentoonstelling, die dan léden September door mr. W. F. van Leenwen, burge meester der hoofdstad, zal geopend worden, is, het geven vau aarschonweljjk onderwjjs voor de ambtenaren onder ling omtrent de inrichtingen der gemeentelijke adminis traties zoowel van hier sis elders. De inrichters dezer tentoonstelling ondervinden uit het gobeelo land veel medewerking, zoowel op financieel ge bied als op het terrein der inzendingen. Zoo zal b.v. zeer interresant zjjn hetgeen door de residentie zal wor den ingezonden op het gebied der gemeenteljjke arbeids bears, eene instelling die wjj hier niet kennen, daar wjj sleohts een particuliere arbeidsbeurs hebben, welke van de gemeente eene enbsidie geniet. Niet minder dan 70 gemeenten gaven bljjk van belangstelling door inzendingen en sommige gemeentebesturen waren róó overtnigd van het nat der tentoonstelling, dat zjj bedragen beschikbaar stelden om ambtenaren, die daarvoor in de termen vallen, in de gelegenheid te stellen haar te bezoeken. Zjj znllen er veel kannen leeren en vooral profiteeren van den catalogus, door den beer van Wagtendonk feiteljjk de «clon» der expositie genoemd, omdat deze een uitvoerige bsschrgving zal geven van da systeemen der boekhouding van verschillende administraties van gemeenten en tech nische bedrjjveo. Dit werk, dat ongeveer 300 pagina's groot is en vorsierd mat verschillende foto's zal blgvende waarde bezitten want niet alleen is er bjjzondere zorg aan besteed wat de zendingen betreft van verschillende gemeenten, doch de|ioofdstad zal er een volledig beeld in geven van de "aideelingen bevolkingsregister, bnrger- Ijjken standonderwgsfinanciën, handelsinrichtingen, gezondheidsdienst, waterleiding, tram, electrisch bedrjjf, abattoir, stadsdrakkerjj, boaw- en woningtoezicht, politie, gasfabrieken en archief. Me dunkt-, dat men het hiermede roorloopig stelten kan De ambtenrreo, die deze tentoonstelling komen be zoeken, zullen door de goeie zorgen van ons gemeente bestuur in de gelegenheid gesteld wo;den tevens een kjjkjs te nemen in de laboratoria van onzen gemeente- ljjken gezondheidsdienst, do el-ctrischa centrale, bet veiligheidsmuseum en het schoolmuseum, alt-maal in- instellingen van bjjzonder nut-. Bovendien zuilen onze kranige biandweermannen in de boofdkaie-se aan de Prinsengracht proeven vau haar werkkracht en bekwaam heid afleggen. Uit eon on ander bljjkt wel voldoende dat ambtenaren, die in de dagen van 142-1 September onze stad en deze tentoonstelling bezoeken, heel wat be langwekkends te kjjken zullen bobben 1» De schrjjver van Y en Amstel van de Schiedt. Ct. vertelt o. m. hst volgende «Dezer dagen tramde ik op een klein, aardig atoom- trammetje langs de zee, Twee wagentjes, een locomoliefje, alles erg petiterig en eenvoudig. Een ond-zteman deed dienst als conducteur en toen een der pessagiers, een bootsman der Marine, verklaarde zjjn retourtje verloren te fcebben, zeide die collega-con ducteur «Nou 't is goed hoor oawe, als je 't kaartje soms nog vindt dan verschonr je 't maar, want anders krjjg 'k er soesa over!* Dat leek me erg praetisch en maakte op mg een diepen indrnk. Want wjj Amsterdammers sukkelen gedacht met onze veelklrnrige tramkaartjes en krjjgen, als we een retouitje geven, twee stokjes bedrukt papier van den conduotear, daarvoor in de plaats. Tram je nog al veel op een dag dan zjjn je zakken vol papiertjes. Is 't papier goedkoop? Staan we op het pont een gemeentelijke papierfabriek te krjjgen 't Ljjkt er veel op. Bedoeld trammetje aan zee frappeerde mg, volbloed Amsterdammer, ook nog in een ander opzicht. In de dienstregeling toch stond vermeld dat het tariel van 5 cent per persoon gold voor sohoolgaande kiuderen, werklieden op werkdagen en voor kinderen onder 1.20 M. Dat stond er letterlijk. Is zoo iets ook te Amsterdam in te voeren De oondnctenrs der Amsterdamsche trams hebben nog niet genoeg werk. Ten eerste hnn groote blikken doozen met veelkleurige klaaiijee, ten tweede hnn, eerBt zorgvuldig te bevochtigen oopieerpotlonden, ten derde het openen der thans steeds angstvallig ge sloten balconhekken, ten vierde het schellen en signalen geven bjj elke stopplaats, stiletand of abnormaliteit, teu vijlde etc. Gesteld men verschafte hnn nn ook nog eens een maatlint om de passagiers te meten, hun pols te voelen, hnn temperatnnr op te nemen, te letten op bun haarkleur, op hun hoedmodel hensch de Amsterdamsche train- condnetonrs hebben nog niet genoeg te doen Dat trammetje, ik zal nu maar verraden dat het loopt tussehen Helder en Hnisdninon, kan als voorbeeld dienen.* liet l»H|ven«le deel bjj de bereden wapens. De Nieuwe Courant komt op tegen de door den mi nister bepaalde afschaffing van het bljjvend gedeelte bjj de bereden wapens. Het blad zegt, dat, naar de looponde geruchten, de inspecteurs der cavalerie en der artillerie en de commandant der bereden artillerie, zoomedo al de 9 daarbjj betrokken regiments- of korpscommandanten de afschaffing hebben ontraden, hetzjj voor goed, hetzij onder de bestaande omstandigheden. En naar de N. C. verneemt heeft de minister de aangevoerde argumenten niet weerlegd, noch minder ze ontzenuwd, maar ze een voudig doodgezwegen. Het blad herinnert aan de geheel andere houding, door den minister bjj de openbare behandeling van zjjne begrooting tegenover de quaestie van het blqvend ge deelte aangenomen, en eindigt Heeft, zoo mag gevraagd worden, de Minister, die zich in December zoo schrap stelde tegen afschaffing of vermindering van het blijvend gedeelte, inmiddels de omstandigheden zoo weten te wjjzigen, dat van die afschaffing bjj de bereden wapens de nadeelen minder zullen worden gevoeld? Heeft men b.v. maatregelen genomen om bjj de bereden wapens een vijj willig langer verblijf der militie in de hand te werken (Men weet dat nu reeds een zeer groot percentage der daarbg ingedeelden, dit bij vrjje keus doet in weerwil van den langeren diensttijd.) Heeft men bjj de veld-artillerie een scheiding ontworpen in de op leiding tussehen stukrijders en kanonniers, zoodat do laatsten korter kunnen dienen l Heeft men een andere organisatie der veld-artillerie op het oog met normaal kleinere gevechtseenheden dan thans Zjjn in eenig ander opzicht de omstandigheden thans anders dan in December Het antwoord moet beslist ontkennend luiden, üf, wat de cavalerie betreft, heett de landweer be wezen, dat men zonder aarzelen aan deze de taak der mobilisatie-dekking kan opdragen Is het vertrouwen van den Minister op de landweer thans gevestigd? Wjj kunnen dit moeieljjk overeen brengen met liet door denzelfden Minister bavolen onderzoek naar de afgeloopen oefeningen, nu nog daargelaten of een be vredigende uitslag tot ontwrichting van het wapen der cavalerie zou mogen leiden: Zjjn er maatregelen genomen tot localiseering van de militie der bereden wapens Wjj zouden nog vele dergelijke vragen kunnen stellen en altjjd zou het antwoord moeten luiden Alles is bij hetzelfde gebleven. De Minister heeft niets, letterljjk niets gedaan om de gevolgen van het uitge vaardigde decreet te neutraliseeren. Aan de vaardigheid der bereden wapens wordt een geweldige slag toegebracht. Het doet ons leed dezen Mi nister het breekijzer te zien hanteeren, terwjjl van den troffel nog zoo weinig te bemerken was. Wjj kunnen de gedachte aan beweegredenen van uitsluitend politieken aard hierbjj niet van ons afzetten de politiek van het lage eindcjjfer quand-mèine. Maar, daarmede gepaard, bekruipt ons dan tevens een gevoel van wantrouwen wantrouwen aan des Ministers «ernst» bjj de behartiging der hem toevertrouwde belangen. Ken aardige verr.ekerJngssoin. Te Amsterdam ia, zooala men west, een oare-'entoon- stelling, die ia ArtUgehoodan wordt ter g-legenheid van de R-imbiaudt-berdenkinz. Daze collectie doeken van onza eorBte «ohildais is voor een ferm bedrag verzekerd, lo de Prov. Gr. Ct. lezen we dat het b-stnnr voor niet mindir dan 1 845.000 galden haar kunstwerken heefc geassnreed en biervoor een premie van f 2500 moet betalen. Het duurste doek van Maris, een stadsg-zicht op Dordrecat, yoor 70.030 gulden verzekerd is. Er zjjn echter ook schilderijen, die maar voor f 350 op het lgstje paradeeren. Merkwaardig wel, dat de inzendingen van de KonDgin-Mooder téél laag zga verzekerd en dat wd op verzoek van H.M. zelve, die Beschermvrouw van het Kunstgenootschap is en het niet op al te zware ko»teu wilde jagen bg deze spec ale gelegnheid I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1