Honderd en achtste jaar^an#. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN i\o. 202. 1000 binnInlInd. BINSBA G 28 AUGUSTUS. He rha lingsonder wijs. Afsluiting Kalkovensbrug. Rijkskeuring van hengsten. ln en om den circus. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zou- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80 franco door het geheele R^jk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote coutracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Haudeisdrnkkorij v|h, HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. rebben0 1' T!" l* «ti.st.£ EÏÏÏ m meef l TCf8 T' kaDnf:,1 ïich daar laten betalen. Maar al heel gauw komen er moer. wodt een Rechtzaken. Gemengd Nieuws. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar breugeu ter kennis vaa belanghebbenden, dat het boven bedoelde onderwys zal saaveiiieii voor de JON GENS op Maandag ÏO September a.s. des namiddags tt are in de Se Oemeeiitescbool aan de Nienwesloot j «n voor de MEISJES op Woeasdag IS September d. a. v. des namiddags S are in de Burgerschool usn de Brillesteeg. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. .VAN DER VEGT, lo. Secretaris. Alkmaar, 24 Aug, 1906. het voornrmon vac H. M. de Koningin, om de zitting der Stafea-Generaal, op D'n»:ag 18 September a.s in persoon te openen, waartoe H. M den Zaterdag te voren in de residentie wordt verwacht. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene 'kennis, dat de Kalkovensbrug op Woensdag 5 September a.s, van zo «sop tut zonsondergang wegens het vetriohten van her stellingen daaraan voor het verkeer met rijtui gen zal z|ju afgesloten. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 27 Augustus 1906. DONATH, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente Alkmaar brongen. krachtens bekomen aanschrijving, ter alge meene kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Vootoelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provinoie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Sohagenn. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Tersohelling 2o dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2J jaar oud zjjn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wensoht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór da keuring a rachtvrij eene sohriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-commissie (den heer W. Teengs te Alkmaer), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde ea naam en woonplaats van den fokker; 4e. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene sim van tien gulden bij den v ornoemden Secretaris stort 5o. dat inschrij vi ngsbilj et ten voor do keuringen op vrachtvrije, schriftelij lie en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der rogelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter 20 Aug. 1906.L. van der VEGT, 1». Secretaris. Be opening der Staten Ueneraal. Zooals men tioh herinnert, werd dezar dagen door een der bladen medegedeeld, dat het vrjj zeker is, dat, H. M. de Koningin de Staten-Generaal niet zal openen. Het Hasgsobe correspondentie-bureau meldt thans Tot dusverre is er nog geen verandering gebracht in Ken geschenk vaa den bultsciien Keizer aan Ko«ln;ici WHh-lmina. In het Hotel dea Indes te 's-Gravenhage is gister aangekomen generaal graaf Von Moltke. adjudant- generaal van Z. M. den Duitscben Keizer, belast met het overhandigen, namens Keizer Wilhelm, van een geschenk aan H. M. de Koningin, ter gelegenheid van Haren verjaardag. H. 81. dc Koningin-Hoeder op Hoog (.aren. Gistermiddag 4 uur bracht II. M. de Koningin-Moeder, vergezeld van jonkvrouwe Van do Poll en jhr. De Ranitz, per rijtuig een bezoek aan het Amsterdamsch Sanatorium voor longlijde s op Hoog-La on. Bij het binnentreden van het gebouw werd Hare Majesteit een bouquet aangeboden door het jongste patiëntje, den zesjarigen Leendert Sijpesteijn, die wel wil'end aanvaard werd. Aljes werd in oogenschouw gonomen, het gebouw, de nieuw bijgebouwde kamers, de vijf lighallen, de twee septi-tanks enz. enz., bij wolk bezoek de Vorstin voor olkeen een v iendelijk woord over had Voorna melijk de bedpatiënten en de in de lighallen verblij- vonden, werden ieder afzonderlijk vriendelijk en opbeurend toegesproken. Na den rondgang gebruikte Hare Majesteit eenigo ververschingen. waarna zij om half zes woder per rijtuig vertrok. Hen wetsontwerp op de keuring van voor uitvoer bestensd vleescli. Ingediend is esn wetsontwerp houdende bepalingen be treffende de keuring van voor uitvoer bestemd vlessch, noodig geworden nu onderscheidene firma's, sedert bet in werking treden van het Kon. besluit van 21 Nov. 1902 houdende bepalingen ter bevordering van den uitvoer van deugdelijk vleescb, er toe zjjn overgegaan om het vleesch, afkomstig van de in hare slachterijen afgemaakte her kauwende dieren en varkens, te onderwerpen aan de in voornoemd besluit bedoelde Rijkskeuring ter verkrijging van het merk als bewjjs dat hot danrbjj voor uitvoer geschikt was bevonden. Overtreding der bepaliugeu omtreut den uitvoer wordt gestraft met geldboete van ton hoogste f 800 en het vleesch waarmede de overtreding heeft plaats gevonden, wordt in beslag genomen. Aanbrengen vaa valscbe merke* en het gebruik maken van valsche merken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. Wederrechtelijke onttrekking van vlessch san voortge zette keuring, sterilisatie, onbruikbaarmrking of vernieti ging wordt gestraft met een geldboete van ton hoogste f 400. Bjj recidive wordt de straf verdubbeld. De wet treedt in werking op een later te bepalen tjjdstip. Praeveatlef toezicht op koopvaardijschepen en zcevlsschersvaartulgen. Bjj Kon. B»sl. is goedgevonden I. in te stellen eene Staatscommissie, aan welke wordt opgedragen o. te onderzoeken op welke wjjze een van Rjjk*wege uit te oefenen praeventief toezicht op de koopvaardijschepen en zeevisschersvaartuigen, ten einde scheepsrampen zooveel doenljjk te voorkomen, ware in te richten b. van dat onderzoek verslag uit te brengen, onder bjj voeging van een of meer voorsteilen van wetten of wetteljjke bepalingen, met toelichting. IV. De toerep. ket kannen loopeu de circusartiesten weinig aiteen Zy beschikken voor het meerendeei vrgwel over de zelfde krachten, maar niet allen wden daarvan het juiste ge bruik te i> aken. Het komt er voor ben maar op aan, zelf nieuwe dingen te vinden. Groote pantomimes, dolle spektakel-stukken deuken andere menschee voor h-n nit. In ar 1)9 bgr. is een bureau, ar dergelyke stukken d™ ««f 'au wat deKlickshier in Dil.genti» geen) hebben dat dan maar te koopen, om «en .nummer* te kunnen vormen. D;e dat het eerst doen hebben or ra- succes-venoonmg afgekeken en »vrj« weergegeven. Ver. beterd wordt bet in dm regel niet en mee kan dikwijls bet oorspronkelgke met meer herkennen in deu vorm waarin bet wordt gegeven, door een samenstel van artiesten' van een café chantantttoep, cie kermissen afreist. «iel «lort aHd?re°f T n.ien1wi«hed«a de artiesten met sterk. Het beste bewgs hiervan is wel het vele na doen van wat anderen vonden, na doeu. Wanneer er b.v. oen is, die met zgo voeten in de ringen gaat hanger, om zgo ooren jjzerdiaadjes haakt en daaraan twee jongetjes laat optrekken, dan kun jeer stellig op aan, dat er heel wat artiesten zjjn, die spoedig precies hetzelfde verrichten. Zij hadden daar'oe dus wel de kracht, maar waren zich daarvan uiet bewust, deden Hen arbeidsbeurs. De neutrale arbeidersvereniging aan den Langedijk (N.-H.) heeft een arbeidersbur au opgericht om werk loosheid en gebrek aan arbeidskrachten te voorkomen. t Is te verwachten, dat door velen, zoowel werk gevers als arbeiders, vai deze instelling gebruik zal remaakt worden, vooral wijl de Langedijk een s'reek is, waar vaak gebrek aan arbeidskrachten heerscht in tijden, dat de drukte het grootst is. geen geestelijke moeite om die lichamelgke kracht te gebruiken. Na sohgnt het vinden van ieis nieuws ook op dit gebied moeieljjk. Niet allen zgo zoo gelukkig als een aapjes-drrssoerende klowo, die zjjn beestjes datgene laat doen, wat heusohe artiesten verricbt.es. Hebben die een nieuwe toer, dan gaat deze klown dat zieu en studeert het zjjn beosten in. Zoo liet hjj ze bjjv looping the loop al h*el spoedig na de uitvinding door een aap vertooren 1 Do voorgeschiedenis van esn nieuwe toer in het puar- dccspel ia interessant en onbrkerd genoeg om tair hier uitvoerig te vertallen. Dat een j2ckey vanaf het zaad op een paard springt is niets nieuwB. Dat bij zich met gewichten belast, even min. Maar nu kwam een hazdig p-iardrjjder op een nieuwe gedachte. Hij redeneerde a'das: Wjj moeten de menschen verbazen en doen jj ree. Goed. Ik laat een keurige suikey, niet al te zwaar catuurljjk, vervaardigen, rjj er dan met een beetje biavoure den circus mes in, laat mjjn rjjpaard uitspannen, het tuig afnemen, hef ds sulkiy op, het leraoen in de handen, hetgeen reeds een imposant gez'cht moet zij'', en spring met ds suikey in mijn uitgestrekte armen hoog opgehevsn zoo op het dravende paard. Dat was hot denkbeeld, aan hetwelk, zoo het voor verwczsnljjking vatbaar was, bjj voorbaat veel sneoea was verzekerd. Op de uitvoering kwam het aan. Het was goed gedacht, maar niet gauw gedaan. Ds jonge, sterke energ eke en in zgo vak bekwame jookey liet zich allereerst ssn sulkry maken van hout, die brei licht was Hg zwam 8 ochtends bjj do Probe aan de locgo en oefende z ch net zoo lang totdat bjj zonder falen met zjjn liobte suikey op het paard sprong. Daarna deed bjj hot zonder rij.llr.g en gewteenteznrs De afdeoling Amsterdam der Ned. Vereeniging tot afsohafiing van alcoholhoudende dranken heeft een adres tot don gemeenteraad gericht, waarin zij verzoekt voor het jaar 1907 uit de gemeentekas een subsidie van f 250 te mogen ontvangen. Zij verklaart tot het doen van dit verzoek geleid te zijn eonerzijds door hef feit, dat haar geldmiddelen, wil zij behoorlijk haar taak vervullen, dringend versterking behoeven, on anderzijds door do overweging, dat naar hare meoning het bevorderen dor drankbestrijding ook op den weg der gemeente ligt. Heit oude quaestle. Naar do openbare terfchtzitting der Middelbutgscho Rsohtbank is verwezen J. C. H Sn. H. ter zak- van onregelmatigheden, door bcm in 1903 en 1905 gepleegd in zjjn toenmalige betrekking van secretaris e» ontvanger der gemeente Brsskene. Aan den beklaegde is mr. F. B. Evers, advocaat te Middelburg, ambtshalve als ver dediger toegevoegd. Er loopt een gerucht te Breskens over de buitengewoon groote vanvst van zeehonden in dn vorige jaren, die zoo groot sebjjot gsweeBt te zjjn, dat daarover zelfs de te vredenheid der regnering werd uitgedrukt, Later most gebleken zjjn dat de meests dszer dieren gesneuveld zjjn op bet, papist en tea bate van den ex- secretaris. Hen anti-Militaristische meeting. Te Oranjewoud werd gisteren eene openluchtmeeting gehouden van de vrjjs socialistische groepen en anti militaristische vereenigingen in Friesland Es» r-xtra- stoomboot v»n ds Holland-Friesland Ijjn bracht 800 per sonen uit Amsterdam aan, met een eigen muziekkorps. Men had meer deelname uit H -lland verwacht, verschil lenden hadden door het winderige weer van de zeereis •fgez:en, In 't geheel wat en omstreeks 1000 personen aanwezig. Als sprakers traden op de hoeren Van Erkel, van Am sterdam, mei het onderwerp: .Onafhankelijke vakorgani satie en verkorting van den arbeidsdag* Janseen, van Middelburg, oud-kapitein der infanterie, met: »Waarom antimilitarist?* en Domsla Nieuwvnbuis, van Hilveisum, met; s-De algemeene werkstaking.* De burgemeester had debat verboden. Hen kort genoegen. Twee bedienden van een kassierskantoor te 's Graven- hage moesten een brief aan het loket voor aangeteekende brieven ten postkaitore alhier bezorgen met een inhoud van f 3000. Na dit gedaan te hebben ea er een rrpu voor te hebben ontvangen, kwamen zij renigen tgd later weder a«n hst loket ea vroegen den brief wed*' terug. Zjj hadden bjj zich een machtiging om den brief terug t* kuisen krjjgen, wrik stnk vermoedelijk door h*o valscheljjk is opgemaakt. Toen zji den brief wsder in bezit hn'den, e'genden zjj z ch de i 8COO t,oo od givgen met dit, bedrag er van door. Zondag echter zjjn zjj aangehouden en overgebracht naar het Huis van Bswaritg. De heer Buis stelt voor de geheele bouwvorordering maar weer weg te werpen en een geheel nieuwe te maken enz. Het, einde is, dat den heeren Keessen, Baarse en Buis verzocht wordt de verordening volgens bun goeddunken in co cept te wjjzigen, om daarna door deu Raad nog eens vastgesteld te worden. Er bestond niettemin een b«sluit vso Gsd. Sf*'en der piovircie, dat de bouwverordeningen ióó' Juni 1906 morsten zjjn vastgesteld. kalkoenen. D« kalkoenen zjjn in bet j iar 1528 uit lod 0 beteets? in Zieland gebracht door een schip nit Zmrikzee. De naam van den gezagvoerder was Anthonius Mulook, eon naam die in een gedeelte der provincie nog voorkomt. Deze zeevaarder hoeft zioh nog op and*re wjjze verdien stelijk gemaakt door den zout- en wjjibaadel te openen met de Kaapverdiische e'-landon. E' is aangete*keed daar omtrent »In 't z»l»e jssr qaam ara schip van Z er caeo in Zvelandt die Wielinge m, onds drae schipper was ghenaemt. Anthonius Mulock, ('bjj haddo m*t eyn schip by de anderhalf jaer op tyne rejjse gheweest. Hjj hadda in een nieuw landt gheweest in Africa, ghnna*mt Caput Viride, daer nryt oerighe schepen uyt des» landen in re geweest haddsn, ends by bracht syn schip vol souts endo wynen. Hg badde da*r meer souts phekoebt om oenen ducaat, dan by in Bay^n of Bretaingien koopsu coudn om elf ducatasn. Dit scnip brocht die eerste Kblkoensch hoenderen in Zselandt.* Flinke straf verdiend. M?n meldt ons nit Arnhem Gietermiddag zjjn op den Eldenschea djjk tws* h-oren uit Njjmegon, die daar per fiets passeordon, door twee kerels, zekere v. W. en S., aaagerand on tegm den grond geslingerd. Eon der heeren kreeg een paar scerien o?or zjjn beenrn en ren diepen steek in den rug. Zijn toestand is zeer ernstig; hg is orergeiracht naar het Steaelpk Ziekenhuis. Dv daders, twee boerenarbeiders nit Eldec, die onder oen invloed van sterken drank waren, zjju gearresteerd. tip tj|d gesnapt. Zondagavond was er in een woonhuis in de Miquel- straat te Amsterdam, tijdens de afwezigheid der bewoner eon man naar binnen geslopen, wat gelukkig niet onopgemerkt v.as gebleven. De politie werd ge waarschuwd, men vond de deur gesloteneen agent van politie, bijgestaan door een burger, klommen toen over een schutting van het achterhuis, en vonden toen een persoon die gearresteerd werd. Hij had reeds eenigo kasten en meubels geopend. In de kame- werden verschillende inbrekersgoreedschappen aangetroffen, en in hot privaat niet minder dan 15 loopars g vonden. Nogal weer hekserij. Xe Glan rbrug alweer een geval van hekserij. De arbeider Y. meent, dat zijn eigen vrouw hem beheks' heeft. Hij is er met de kinderen van door gegaan, naar Gronau. Of zou zjjn schoonmoeder de schuldige zijn 8 lien leelljk abuis. In de jongste raadszitting van Aalsmeer bleek, dat men een door den Raad pewjjzigde bouwverordeaing per abuis ongewjjzigd hooft laten afd ukken. Dat gaf aan leiding tot renige rcherpe opmerkingen. De heer Keosse»»Ib noem die bouwverordening, zooals ze nu is, een onding. Zaoala ze nu gemaakt is, kan je gerust zeggen't is misdruk. Zoo'n groote bok als hier geschoten is, dat is nog al de moeite waard. De wijzigingen, die door oor zijn aangebrscht, daar is maar in het geheel g'en nota van genomen. Ik vind 't voor den gebeelen Raad een schande, en de schuld daarvan l'gt bjj B. en W. De heer Biarse is 't met, Kersjen oets. Wanneer er aan de besluiten van den Raad geen gevolg gegeven worden, kunnen we in het vervolg wel thuis blgven. Umt knus i'n eer te ua. Zondagnacht groot tumult in du Warmcssiraat. E'n daar na middernacht wandelende h*er wees de hem ver gezellende dame oen groep lui aan als kwartjesvinders. Hg sprak het laatsta woord wat Inide uit, waarop een der lieden door de qualificatie bijjkbaa' niet zeer ge vleid op den heer wandelaar toeliep en hem op een paar rake klappen onthaalde. Groote herrie arrestatie proces-verbaal tegen den hand- tastsljjke. lsbrnsk. Maandagnacht is ingebroken bjj de familie Eske: in de Albert Cuypstruat. Ds dief hieft zich door braak toegang tot de vertrekken weten te verschaffee, heeft een 'kast opengebroken, ea daaruit oatvieemd otn jjzeron k:s<jo met effecten en eenig zilver-geld. touw, met de kans dus op orgelukkan. Toen hjj ook aldns de noodigs zekerheid had, giig hjj de suikey belasten met gewichten, eerst weinig maar eiken dag meer. Hos zwaarder het toestel werd hoe moeieljjkes- nataurljik do toer. Steeds minder zekerheid toonde de jongeman, en steeds veimoeider werd bjj. Zwaar w«s zjjn loeitjjd: 's echtesdB da irspan ee do rrpstit es en 'e avonds iu >!e voorst.ellirg zjjn gewone toe-en. Dsaitjj bespeurde bjj, dat te» vóó morieiyk langer zou kunnen gaan: bjj begon amtebtig te worden. Mstr zgo voibar.tmgsvsrmoreu wis zeldzaam en staalde 'jjn kracht. Eind-lgk kon hjj h-t houten rgtuigja niet 50 pond belasten en teen liet fcjj een mooie sulkry van nikkel met caoutchouc banden mak^u. Zjjn toer wo-d met veal schreeuwerige reclame (dat hoort er zoo bjj) aangekond gd. 's Avonds eea stampvolle teut dat moed;gfc aan. Het gaat de artiesten ast als de paarden in deu circus ze zjjn erg gevoelig voor veel lu d-geuite wazideericg. Het proefstuk bl-ek e-n meesterstuk op acrobatisch- bippisch gebied. H*t behaalde succes wïb grfivetredigd aan do daaraan bestede inspanning ea de gestelde ver- wschting. Maar nu geef ik don lezer te raden bos veel tgd er was tusscheu de eerste poging tot on de eerste uitvoering van d;ze toer. Meer dan e«n jaar I Esn vol j »ir van hard en veei werken zonder zeker heid van to znllen sl-gen 1 Ea zoo mosi Igk dit kaast tuk en zoo vreest bjj bet te zal'en verleeren, dat de joe»y, istlieu bjj haar twre avonden achtereen niet verriobt, 's ochtends geregeld lepe'oert. Bgna had deze »?inzig dasteheude Spsuag* hem het isven gekost. Dat was in Bitlan, in OoBteurjjk. Ds tosr was zoo juist praohtig gelukt ea fiar staande op zjjn witte paard, de snik y hoog in da loch' geheven, wilde de kranige rjjder ouder hstooiv rdo ivood* applaus van het bewonderde publiek den stat iarpd e. Vlakvoir bet roode gordijn Hippelt e;o rat, dn schimmel ziet het, beesIje, sehr kt, wjjki uit «n de jocby val Voor 5»t publiek recht s et wat er gel eurd is, is de tijder achtrr het ro >do gorrtjju gedragen. Voo»- dood w»s bjj opgenomec. Onmiddellijk wed er eaa dek ter g*ha».ld, die d"»s ati«at naar het stcd-ljjk zieks huis dood overbrengov. Vier maanden is bjj daar verpleegd en bjj heeft er een pgsijjk* eu gevaarvols operatie ondergaan 1 En toen bg hersteld was, en weer in den circus wo-k- zaam kon zjje, dee i h(j drn eersten tgd in de Probe niet» anders dan de tosr repetesren en weer imn- leernn, die hem pas bjjoa het laven gekost bad. Dit alles is niets andeis dan oe-i eeiljjk verhaal vau wat werkeljjk gtbrordr. Doch wie uu eens o-n gefentaècards m.-ar iianerjjpeudn besokrjjvng wil lezen van het aitdrmen en uitvi:d-n van circasio-rpn, die -erschaffr z ch de mooie roman ran de GoacoortLei fré ns Zemgueno. Het is u tstekeud vertaald m hat Nederlundsch en verre t' verkiezen bovun een andere vert: ling van een circus oman, een Duitscb-, welke onder don titel >Do Koning dor lucht* in onze taal verrebren.. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1