ST ADSNISUWS. 34 30 30-25 31 - 27 33—28 39- 33 37- 31 42 31 25:14 47- 42 44—39 41- 37 31- 26 46-41 36-31 41-36 39- 34 34- 30 40:29 14-20 9:20 4- 9 7- 12 10-14 20-25 5 10 15-20 26-21 21-17 36-31 44- 39 40 49 27 18 31-27 27-21 18-13 49 40 43: 23 35 24 40-34 34-29 29- 23 23: 12 21-16 Da spoor politie te kom- »l«agde er nog niet in den dader op het IJlt Heer Hugowaard. Bjj herstemming voor een lid van den den 27»n gehouden, is gekoien de heer 1'. 295 stemmen, de heer Jb. Blom bekwam gemeentelas^, van Rjjr m<t 281 stemmen, Uit Borgen. Aan de jaarljjkzche harddraverij bjj gelegenheid van de kermis namen 8 paarden deel, n.l- van I'. Roskam berijder J. Punt, de Wit, ber. eigenaar, Jb. Lejjen, ber. P. Baltus, G. Kuijs, ber. Jb. Kuijs, P. Brakenhoff, ber. J. Hopman, A. Nanne, ber. M. Nanne, D. Kaandorp, ber. D. Kaandorp Jr., I. Min, ber. P. Min. De prjjs werd behaald door het paard van D. Kaan dorp, le premie G. Kuijs, 2e premie de Wit, terwijl I. Min en Jb. Leijen troostprijzen ten deel vielen. De hard draierjj was opgeluisterd door de muziek van het fan fare-corps. In alle café's is gelegenheid om te dansen waarvaD ruimschoots g' bruik wordt gemaakt. De oude boeren dansen raken zoo langzamerhand uit de mode Sommige Berger-meisjes ziet men zelfs heel gracieus dansen alleen de cavaliers maken nog niet zoo'n zwierig Reet, de meesten kunnen b.v. maar niet dansen zonder sigaar met bjj beho rend pijpje in den mond. Wjj hebben ook een bezoek gebracht, aan Duinvermaak, waar de Veree- niging Kunst na Arbeid een uitvoering gaf, namelijk een bljjspel in 3 bedrijven De sleutel van de secretaire De medespelers waren de beer P. Leering, mej. Bak huisZwakman, mej. Broertjes, de heer A. W. Bakhuis, de heer C. Keppel en mej G. HoottLiefhebber, die het stuk vrjj goed vertolkten, maar bovenal was de heer P. Leering goed. Deze man, zou ik haast :eggen, is een geboren tooneelspeler, hjj heeft zelfs acheié's in zijn spel, die geroutineerde spelers alleen hebben. Met dezen man aan 't hoofd zou men in Bergen nog wel eens buitengemeen kunstwerk kunnen leveren Dit hopen wjj van harte voor de Ver. Kuust na Arbeid, dat zij steeds vooruit moge gaan. Na het bljjspel was er een zeer opgewekt bal, dat tot laat duurde. Ook in verschillende andere gelegenheden! werd er lustig op los gedanst. Wjj namen ook daar nog even een kjjkje en haastten ons toen de lezers van de Alkm. Courant deze regelen op der poste-vleug'den te doen toekomen. oosten met het wasten. Zoo gaat het overal. In enkele minuten is Meerenberg van uit Haarlem te bereiken!® r e Misthoorn. Men meldt uit den Haag Naar wjj vernemen, heeft hedenochtend ten stadhuize de burgemeester een conferentie gehouden met dr. Bredius en een lid van den raad van commissarissen van het Z öl. Bot. Genootschap, waarvan het resultaat moet zjjn. dat dr. Bredius zich bereid verklaard heeft den misthoorn niet meer in we-king te stellen, terwjjl het bestuur van den Dierentuin bereid moet zjjn bevonden opnieuw een ernstig onderzoek in te stellen of verplaatsing van den speeltuin alsnog mogeljjk is en den uitslag van dat on derzoek in een rapport aan de burgemeester mede te deelen. CU WcMg rn ft d i|k De 82 jarige arbeider J. J. in de Starnmeer is Zondapj.l. doordat hjj naar den verkeerden kant uitweek door een fiets overreden, zoodat hjj viel en een hoofdwonde bekwam. Nog denzelfden dag is de man ove leden. In den Eiland«polder heeft men proeven genomen om bloembollen te teelen en wel met goed gevolg zoodat het wel door meerdere tuinders beproefd zal worden om ook door de teelt van bloembollen den grond meer productief te maken. Vaa Wlrrlrgrn. Gehorends den storm van j 1. Zaterdrg gebankte ha' tjalkscfc'p lOaders o'g® van Schoonhoven, geladen mat ljjt koeken, bestemd voor T x#l, door het m Strekken van het acker, onder Wielingen op het z g.n. »Waatdtje« een zandbank. Al rpoedig werd men op 't t land de in noodverkee- rendo tjalk gewaar en aanstonds besloot de postsohipper Johan Bais, diens broeder en knecht en nog een paa> mannen met den (post) motor boot hulp te b'eden. Na veel kampen wist men met de vlet een tros op het gestrande schip OTer te brengen, en eer men weder de motorboot bad bereikt bad de vlet haar planken, riemen etc. verloren, wat echter niet wegnam dat de kranige redders de tjalk weder vlot kregen en behenden in de haven te Westerlacd binnenbrachten. Dat de schipper, diens vronw en Tier kleine kinderen, oprarenden ran »Onderszorg«, dankbaar jegens hunne edele redders waren, is te bsgrjjpen. Van ons, Wieringers en vreemdelingen, die het eiland bezoeken, leert 't gebeurde weder dat wjj ons mogen Terbengen in een betrouwbaren prstschipper e* een ze»- waardigen motor-post boot. Naar wjj terneree», zul'.ea de Keurmeesters der Pro?. Regr liugscommissie der paardenfokke- jj in Noord-Holland op 5 September a.s. des voormiddaga te 9 ure alhier d gewone merriekeuring houden, en kunnen gegadigden aangiften van paarden doen bjj O. Bosker, te H'ppolltuchoitt, Door de gebroeders Koorn alhier zal de Tolgende week worden aaube.-t.esd eane brordbakkerjj te bouwen uaa' het gebouw »C mcordia®. In deze bakkerij zal wo dan inbakken in boete-lucht oTe-.». D« e rste in zjjn soort ons op het eili.nl. Keuring von Ingevoerd vleesch. De Limburgsche Slagershond heeft zich, hoewel hjj dat vroeger reeds deed en toen toezegging kreeg bjj een wetteljjke regeling rekening te zullen gehouden zien met zjjn verlangen, nu wederom tot de regeering gewend per request, waarin aangedrongen wordt op 't verkrjjgen van een wet, waai bjj de invoer van vleeschsoorten, die schadeljjk "oor de gezondheid zjjn, zooveel mogeljjk zal worden tegengegaan. Voornameljjk hebben de reques- tranten het tegen het Amerikaansch vleesch en vet en verzoeken, (lat althans dit aan een uiterst strenge keuring zal onderworpen worden. De reden, waarom zjj zich wederom tot den minister wenden, is, dat de invoer van allerlei verdacht vleesch zeer bedenkelijke afmetingen heeft aangenomen. Ook wjjzen zjj op Duitschland en België, waar strenge keuringen, als bedoeld, reeds worden toegppast. Vl'cl llefhrbheis. Na een gewjjzigde oproeping, waarin de maximum- keft jjd voor den sollicitant gesteld was op 40 jaar, hebben zich voor de vacante betrekking van directeur administrateur der Bank van Leening te Njjmegen 131 sollicitanten aangemeld. He watersnood ln Zeeland. De secretaris van het Provinciaal Watersnood-Comité te Middelburg meldt ons, dat welhaast het totaal bedrag der door de schadeljjdenden gedeclareerde schade zal bekend zjjn. Het comi'é wacht nog steeds op de stadestaten van Hontenisse en Vliss'ngen en op het taxatier. pport der schade, geleden aan de oesterperceelen, om zijne taak te vervolgen en zoo spoedig mogeljjk tot de vaststelling en uitkeering der schadevergoedingen te kunnen ge raken. fHdbCt.) Uit Wovenkarspel. De afdeeling Bovenkarspel van het Hollands Bloem- bollen kweekersgenootschap heeft besloten in 1907 alhier een groene veiling te houden. Dat werkelijk de bloem bollencultuur zich alhier uitbreidt, mag bljjken uit het feit, dat een akker van pl.m. een H.A. van den heer N. alhier het volgend jaar niet bloembollen wordt bezet wmrniÊmmÊmmÊammmanme^iec Uit Venhuizen. Zondag j.l. werden te Venhuizen belangrijke wieler wedstrijden gehouden, uitgeschreven door de vereen tot het organiseeren van jaarljjksche wielerwedstrijden in verbinding met de Hoornsche Toer- en Renvereeniging 1. Spurrace over 300 M. (open voor iederen renner) 10 dceln. le pr. (verg. zilveren med 1 J. Comelissen te Htarlnn, 2e pr. (zilveren med.) J. Koster te Haarlem 3e pr. (bronzen med.) J. v. Vuren te Haarlem. 2. Spurrace over 500 M. (voor hen. die nimmer een len of 2en prijs hebben gewonnen) 12 deelnemers. le Pr. C. Lijsen te Hilversum (verg. zilveren kruis) "e pr. J. Koster te Haarlem (silveren kruis), 3e pr, (bronzen kruis) J. v. Tol te Haarlem. 3. Wedstrjjd over 1 K.M. (open voor iedereen) 12 deelnemers. le Pr. (verg. zilveren med.) J. v. Vuren te Haarlem 2e pr. (zilveren med.) J. Koster te Haarlem, 3e pr (bronzen med.) J. Comelissen te Haarlem. Na afloop dezer wedstijjd werd etn hoedenrace ge hcuden, welke zeer in den smaak viel. Uitslag: le pr. W. Bakker te Andjjk, 2e pr. J. H Comelissen te Andjjk, 3e pr. J. Bjjl te Venhuizen. De prijzen bestonden uit contanten. Ken stand |e. Cp den Binnen-AmBtel tusschen de Pr'nsergvaoht en Bluizen werd gisteren een wedstrijd gehouden tusscben een zolderschuit en een motorboot, 't Ging er om wie 't eerst den doorgang van de sluizen zou bereiken. In de hitte van den strijd botste de motor boot tegen de zolderschuit, zoodat van deze een plank brak. Toen natuurlijk t» ist tusschen de beide schippers, 't Duurde niet lang of langs den wal wes de belang stelling algemeen ook daagde een politie-dienaar op, die beduidde dat bij er bjj hoorde, am boord werd g( laten en proces-verbaal opmaakte. Aan den wal wist een slagersknecht te vertellen dat het een poging was tot invoer van bedorven vaikensvleesch, met welke uitlegging 't publiek tevreden was. Voodlge spoed f Uit een ingezonden stuk in de 2V. R. Ct., waarin wordt betoogd dat er bjj de posterjjen veel vlugger moet worden gewelkt: «Spoed en nog eens spoed. Onze eeuw staat in 't toeken der electriciteit. Electrische trams verbinden thans in Rotterdam het UkMMen. Men meldt om Zondig 26 Aug. j 1. weid 'n het »Heoren L ge ment» te Edam, de Ie Ned rlatdscbe Zsskamp, uitgeschreven door de »Alg*meene Nederlandsche Dambond», voor hoofd klasse spelers beëindigd. Het resultaat van dezen *oor de amateurs belangrijken zeskamp is: 0. H. B^oekfaoip, Amsterdam, io prjjs ver guld zilveren medaille (aangeboden door den Voorzitter van den A. N. D., den hear Jac M. Vos) en diploma, met 9 van de 12 ts behalen punten, benevens zilveien medaille, aangeboden door de Damvereeniging »De Vr'endsobap» te Zaandam voor de mooiste oombiratie een spelende part jj. D. Kikke Kz., Edam, 2e pijjs groot z Weren medaille en d:ploma, met 7 van de 12 te bthalen puiten; L. J. Content, Amsterdam, 3e prjjs klein zilveien medaille cn diploma, met 6 van de 10 te bohalen parten. De overige deelnemers met name N. Bouwes, Edam, 4 p., W. van Daalen, Hsa lem on K. Koster, Hoogkaispel irder 3 van de te bohalen 10 unten. De uitreiking der prjjzen zal plaats hebben op Zon dag 7 Ootobar a.s., des namiddags 2 ure, in de speel raai v. n de Damvereniging Amsterdam» c-fé »De Kroon», Remb-andWplein Amsterdam, waartoe alle houders van introductiekaa t*n toegang hebben. In de vorige we k in onze kolommen opgenomen eind- stelling ontbrak de laatst gespeelde zet van zwart 3—25, De damspelers zullen dit wel reeds bemerkt hebben. Hieronder volgt ds par'jj, die Zondag tusschen de heeren Brockkamp en Kikke is gespeeld. Korte vlcugel-oponi! g» in 1904 ontworpen door C. H. B'oekkamp. Broekkamp Wit. 27-21 32:23 33:24 37- 32 50- 44 28—22 32-27 22: 11 38- 32 42- 38 32-28 Kikke Zwart. 17- 21 21 26 20-24 18 23 1?—18 26 37 10-15 12-17 15 34 23: 34 16:27 24-29 20: 18 18- 23 14- 20 23-29 11-17 6:17 2-7 9-14 7-11 Broekkamp Wit. 44-40 27—21 38—33 21-16 16:7 32- 27 27—21 2112 49- 44 12:23 31-27 I 16-11 Veldatraat ontstond tnsschan eemge personen een vecht partjj waarbjj zekeren IJ, (looi H. mot een mos een steek in de borst, een in den rug en vi schillende andore on beduidende wonden weiden toegebracht. Hevig bloedom en bewasteloos werd de verwonde opgenomen eu na»' zjjee woning gebracht, alwaar dr. Pieters cons'.ateerdi dat de longen waren doorgesneden en de geti ffeae levens gevaarlijk is ve wond, De dader werd laat in dan saoh door de gemeente-politie op zijn bed gearresteerd en naa het politiebureau gebracht. Eveneens word in de Sobjjf- straat dacht:g gevochten, waarbjj zekere v. G. door B met een mes sen eres'ige vei wording in den aim werd toegebracht die op hot politiebureau voorloopig were verbonden, terwjjl op meer andere plaatsen het mes werd gehanteerd. (Noordbrab) Men avondbod. Met z'n drieën leden ze langs de Drentsche Hoofd vaart, eergiste avond, op weg naai Meppel. Twee hadder er licht, da derde verborg zich tna-chen hen want eer lantaarn had hjj niet. Doch de politie ziet scherp. Ever ▼oo: bjj Assen klonk 't uit den mond van eemge agenter afstappen I Maar z'ch zoo maar overgeven wilde de wets overtreden toch niet. Hjj zette vnart doch de chtik had zjjn vastheid van staren wat in de war gebraoht. Hjj botsto tegen zjjn vriend, reed tegen den beim op, toen er af enplons in de Hoofdvaart. Toen hj. weer op 't droge was begon hjj uit to varen tegen ie politiedienaars die tooh slechts hun plicht hadden gedaan Maar 't g»f hem niet proers-vej baal werd opgemaakt U MSN**ltvMJtgFE* It He stnkleg le Mnschcde. Door het comité uit de Fabrikantenvereeniging is een schrjjven openbaar gemaakt, waarin wordt gezegd, dat tegen een staking als te Enschedé, de Fabrikanten- Vereeniging steeds met alle kracht zal opkomen. Mocht de staking vóór a.s. Zaterdag 1 September niet geëindigd zjjn, dan zal op dien datum, overeenkomstig de statuten der Fabr.-Vereen. de st pzetting der fabrie ken van alle leden worden aangekondigd. Ongelukkea. De knecht van de» landbouwer G. K omhof te Lon- n*ker is van een roer hooi gevallen en eenige uien latei aan de gevolgen overleden. De nachtwacht A. Mulders, die Zondagavond dr wacht had aan het Zeeburgerpad, is uit de hooizoldei gevallen tg de stallen van Gilders. Men heeft den on gelukkige dadeljjk getransporteerd naar het O. L. V Gasthuis, alwaar bleek, dat hg het schouderbeen had gebroken. Wjj] de patiënt reeds op leeftgd is, acht me» dsn toestand niet zonder gevaar. In de mjjn Laura (Limbu'g) is de opzichter Linn, terwjjl bjj bezig was in de pompeekamer opmetingen te doen, door een vallenden steen aan het hoofd getriffer ;n gedooL Ben werkvrouw, die het ongeluk had in een kelder te vallen van een huis aan de Laan van Meeidervoorl in den Haag, overleed kort daarop aan de bekome» wonden. Zondagmot gen had tus'ohen Zrddam cn 's-Heerec- berg een ongeluk plaat». Uit den open wagen van dr stoom trim Zutphen - Emmei k tam de wind een parasol mee. Da wegwerker Bussink keek waar de parasol terecht kwam cn scheen neiging te hebben de tram te doe» stoppen. Hij keek nog eens om, zich uit de tram buigend of half op de loopplank staande en sloeg toen tegen een telephoonpaal, waardoor hg uit den trein gcwoipen wetd. Bjj de eerstvolgends halte werd de conducteur gewaar schuwd en deze ging met eenige paaecgieis naar de plek. De man was aan beide "jjden van den hals gewond. Bij de volgende halte werd geneeskundige hulp verschaft. Kikke Zwart. 3-9 8-12 I- 6 13- 18 12: 1 9- 13 18-22 22 33 13- 18 19 28 20-24 14-20 1-7 7-11 33: 44 11:22 28—33 6-11 33- 39 39-44 34-39 24—30 20: 9 15-20 9-13 13- 18 II-17 17: 8 opgegeven In de 20ste eeuw. In het Friesche dor;je Hu'ns heeft men ter gelegen heid van de kermis ten wedstrjjd gehouden onder man- neljjke irgezstenen boven de 50 jaar in rooken, drinken en stappen 1 Moord. In de Van Ostadestraat te den Haag, had gisteravond een vechtpartij plaats, waarbjj een man met een mes in de borst weid gestoken. Da dood trad kort daarop in. Als verdfcht van dezen moord heeft de politie een;ge personen gearresteerd. Men stakkerd. Gisterurcht vonden twee agenten van politie op der Matheeeeserdjjk te Rotterdam, op den grond liggen den 19-jarigeu A. F., te Amsterdam woonachtig, die mede decide daar door vermoeienis en hoDger in elkander ge zakt te zjjn. Hg deelde, volgens de N. R. Ct., een ver haal mede van een geleden schipbreuk bjj Gibraltar, een verpleging in het ziekenhnis te Ghristiania enz., terwjjl hg nu te voet van Antwerpen op reis naar Amsterdam wts. Da politie heeft hem voorloopig onderdak verleend- Zware mishandelingen te Tilburg. De kermis te Tilburg heeft zich op den eersten dag (Zoadsg) alweer goed itgezet, ?jj heeft zioh gekenmerkt door vele veoh'partgen. Bjj den oa'éhonder S. in de He Re-mIs Het was gisteren een mooie avond voor onze kermis, 't Was dan ook druk, hoewel niet zoo als Zondagavond. De meeste vermakelijkheden zullen weer goede zaken hebben gemaakt. Kwam in ons vorig nummer een overzicht voor van 't geen gegeven wordt in verschil lende lokaliteiten, thans hebben wjj het meerendeel der tentjes bezocht en kunnen daarvan een en ander vertellen maar niet in bijzonderheden, want daarmee zouden we de kermisreizigers geen dienst bewijzen zélf moet men daarvoor gaan zien. Ocs eerste bezoek gold de Kunst-glasblazerjj en - spinnerjj op de Nieuwesioot. Eerste vraag natuurlijk is 't de moeite waard. Zeker, men ziet hier iets zeer interessants. Allerlei voorwerpen worden er vervaardigd \an dunne staatjes glas, dat vloeibaar wordt gemaakt. Met ver wondering tuurt men op de vaardige handen van den glasbewerker, die kalm gebogen over een sissend vlammetje, zoo echt op zjjn gemak de fijnste draden weet te verkrjjgen, te vei binden, te buigen. Voor wie 't nooit eeider zag is 't onbegrjjpeljjk dat in zoo korten tjjd zulke fijne voorwerpen van 't anders zoo harde glas kunnen gemaakt worden. Toen wjj er waren ver vaardigde de glasblazer een twee masterije, met mastjes als naalden en touwwerk als rag, de vlag in top. Aardig is ook het aanbrengen van kleuren in 't glas- Voorts blies de man een vogeltje, met een kuifje op 't kopje, glimmende oogjes en een staart van gespannen glasdraad. De gesponnen glasdraad is dun als haar en zacht als zjjde, en geljjkt geheel geen glas meer. Werkeljjk deze man verstaat z'n vak. Van de glasblazerij, de »verrerie« zooals er boven prjjkt als men langs kermistenten loopt, valt 't op dat bjj de artisten een voorliefde is voor 't Fransch gingen we naar het Abnormitatentheater. Waar de »&bnormii&tc van hetgeen hier te aanscbou wen is nu eigenljjk in zit, werd ons niet geheel dui feljjk Wtl heerschte er een mystiek schemerduister, doch, dit is vereischte. Hoe 't ook zjj, men gaat er in om te zien, niet rm te philosopheeren. Door ronde kijkglazen ontwaart men tufreelen uit de geschiedenis der laatste jaren, zelfs der laatste maanden. Zoo ontvouwt een moment uit het drama te Courrières, de mjjnramp, zich voor 't starend oog. Voorts onder andereneen kijkje op de verwoesting, door aardbevingen aangericht te San Francisco, en eenige kjjkjes uit den oorlog van Rusland en Japan. Iets dergeljjks is het Panorama Cosmorama. Van hetgeen, ook hier door kijkglazen, is te zien dient voor de liefhebbers van iets sensationeels vooral genoemdFra s Roeiers vlucht, mooidaanslag en arres'atie. Eerst zien we hem klimmende over het hcoge hek van het krankzinnigengesticht dan, met de geldzak in den vuisten een griezelige moordenaars grijns op het gelaat voor de behtede van juffrouw O vergauw te Gcuda en ten slotte in het café waar hij te Utrecht word gevat, beet gepakt door do twoe veel genoemde agenten, met zeldzaam bleek gelaat Voorts is hier vlak bij een Menagerie van wilde dieren. Apen gluren vol nieuwsgierigheid van achter hun tralies of kruipen bewegelijk iu hun hokjes rond Goedig ziet een bruine beer u aan. Een wolf en een Lupponbeer zijn de clou van de menagerie. Een jongetje vertoont stoute stukjes in de kooi van den wolf en speelt met het dier als met een hond, met dit verschil dat de wolf tot spelen wordt gedwongen. „Dat is dressuur", verzekerde de eigenaar der menagerie, terwijl hjj om den wolf tot de orde te roepen hem een stuk ijzer voor den neus hield. De Luppon-beer kustte saeht de lippen vsm den jorgen dierentemmer. Als merk waardigheid worden Je kiezen van don ruigharigen woudbew ner getoond een overbodige weelde, naar men meende en ze hem daurom ontnam. Doch nu zijn we gekomen bij de tent van Palmera de wilde vrouw. Dat het inderdaad een wilde rakker is, die met cu- derwetsche se' ermhandschoenen moet worden aange pakt, doen de wapens ermoeden die buiten de tent zijn opgehangen en 't zwaard zonder hetwelk de eige naar niet naar binnen schijnt te kunnen gaan. Zeker voelt de arme wilde, verdreven van haar haard, van haar eiland Padan dit wordt als haar vaderland boven de tent aangekondigd zioh hier minder thuis. Geen oogenblik schijnt zij haar smart te kunnen on derdrukken, steeds stoot zij droevige klanken en woor den uit. Hoogst eenvoudig is haar kleeding fan tastisch haar ho fd versiering in .velke twee zij de gewoonten van haar land schijnt getrouw gebleven te zijn. Vi or den eigenaar heeft zij ontzag en gedwee doet zij wat deze haar zegt. Wie denkt dat hij het mooi kan vinden, kan er gerust binnentreden er bestaat geen gevaar. Aan 't einde der Nieuwesioot staat het S a 1 o n-t heater Robinson. De programma's zeggen 't: zonder concurrentie. De bezoekers zeggen 't: 'k begrjjp er niets van hoe ilAt kan. De ster van het salon-theater is Blanche Robinson, die geblinddoekt met den rug naar 't publiek »met de kracht van den wil alles zal weten, alles zien en raden, ieder voorwerp, elke gedachte, in 't kort alles wat in de wereld bestaat« het programma zegt 't zoo. Maar ja, dat kennen wespiegels, een handigheidje neen geen spiegels, want madame Blanche is immers geblind doekt en een handigheidje, bjjna niet te gelooven: Een voorbeeld de heer, die madame Blanche in het stadium van helderziendheid brengt, begeeft zich onder publiek en stelt vragen, snel achter elkaarien zjj weifelt geen oogenblik. «Hoeveel personen op deze rjj »Zeven«. »Wat is dit voor 'n hoed.® »'t Is geen hoed, een pet.® «Wat is dit?® »Een broche.® «Met hoeveel steenen?» «Tien, één ontbreekt.® En zoo gaat 't door. Ten slotte verkoopt de «magnetische wonderdam brieven in enveloppe, waarin o. a. bischreven is:..i alles wat tot nu toe in 't leven van den kooper voorviel. Is 't wonder dat na zooveel proeven van wonderbaarlijke kennis, de brieven gereeden aftrek vonden. Men fluis terde, dat er warempel wat van den inhoud waar waè. Professor Henri Robinson, die zich Amerikaansch too- vernaar noemt, hoewel hjj verzekerde dat alles handigheid was, die bovendien vertrouwd is met de Indiaansche tooverkunst, liet een aantal aardige kunstjes zien. Op de Paardenmarkt brachten we nog een bezoek aan Hommerson's Bioscoop. Deze is hier bekend van vorige kermissen. Dit jaar er weer veel aantrekkelijks te zien. Men weet, in de zeer net ingerichte tent zit men gemakkeljjk, wat reeds een voornaam ding is. De voorstelling duurde ongeveer een uur en wat aangenaam is, pauzes waren er bjjua niet. Van 't geen wjj te zien kregen was vooral verma kelijk »De driftige schoonmama®, die met haar dochter en schoonzoon voor 't gerecht verschjjnt om deze te laten scheiden. Zjj wil echter geen oogenblik zwjjgen en stormt tenslotte op den rechter toe. Houdt de dief®, was een achtervolging van een heer, die uit een winkel goed ontvreemdt. Aardige nummertjes waren o„k »Da electrische stroom# en »De driedubbele afspraak van een dienstmeisje.» Mooi was »De Lentefee®, allerlei bloemen, die dames bljjken te zjjn en zich zoo kunnen opstellen dat zjj door hare kleeding bloemstukken ge lijken. Van den ramp te Courrières was er voorts een reeks opnamen, als het afdalen der Duitschefreddings- brigade in den mjjn, de begrafenis der dooden en de begroeting door familie en kennissen van de geredden. Meegedeeld werd dat iederen avond een nieuw pro gramma wordt gegeven. Een bezoek aan Hommerson's bioscoop kunnen wjj e9n ieder aanbevelen. In tHjppodrome kan men volop genieten van 't paardrgdea. Er zgn rossen geno'g en 't is een naar genot hier ais kranig ruiter in 't rond te draven of de lierljjke Alkmaarsche ama zones te bewonderen. Esn groote attractie is ook de Toboggan of glgbaan. Met groote snelheid gigdt men daar op matjez naar beneden. Gevaar bestaat er niet, als men zelf maar oppast. Alleen is er de kans dat men aan 't eind van dn baan gekomen eens door elkaar rolt maar dat is ter verhoogimz van de pret. In Banner's stoomcaroussel 't weer een enn geze lige drukte, een even vroolgke is is stemming, we zeker kermis op als vorige jaren. Esn bsioek hier behoeven niet aan te bevelen, want wie gaat er nn de zonder in B-nnei's stoom' eens rond le toeren, In Diligentia® was 't gisteravond weer goed bezet. Laid werden de verschillende nnmmeis toegejuicht. Hetzelfde programma als Zondagavond werd gegeven. Na de panze zongen de dacttisten Henri en Siphie, een drietal losse nummertjes, die wel bevielen. Mtj, Louise Fleuron had haar be kende succes. Zeer grappig was 't slotnummer van Hill and Hall®, twee carlcataren van buitengewone dikte, die eeist proeven van hnn springknnst en een van hen later van onbegrjjpeljjke slapheid gaver. Men zei ons dat vanavond vele nieuwe nummers woi den gegeven. Bjj Stoel en Spree werd gisterenavond weer de »Sohoone Amerikaan.che» gegevtn. Evenals den vorigen avond werd er lnido ge lachen en gejuicht door 't publiek, dat evenwel niet zoo talrjjk was opgekomen als Zondagavood. We tv?gfelsc er echter niet aan, of heden- en morgenavond, de laatste avonden van »de Suhoone Amerikaa&sche® zal 't in de Harmonie w~er vol zgn, want velen zullen dit aardige kormisstuk met zang en dans nog w llen hooren. Bij 't NederlandschOpeietteensemble, dat >ds Mascotta® opvoerde, was 't publiek ook niet in zoo'n groote getale opgekomen als den vorigen avond, wat zeker ook te wijten was aan den Maandagavond, die altjjd eenigszins stil i#| na don dtnkken Zondag, 't Publitk amuseerde zich weder uitstekend, heihaaldelgk weerklonk een harte jjk gelaoh door de tent en werden de spelers luide toegejuicht. De brandweer heeft in de lokaliteiten en tenten, waar 's avonds veel mentchen samen komen en bjj plotseling ontstaan van brand, dus allicht groote ongelukken zonden gebenren, maatregelen genomen dat terstond blnsschend kan wot den opgetreden. Da Tainbouw- en Handelsveroeniging «Algemeen Balarg® alhier, vei wierf heden op de Landbouwtentoon stelling te Baverwgk don lsten pigs, voor bare inzending grootste en schoonste verzameling groenten, en d9 heer D. Sohipper voor zjjne particuliere inzendingen bloemkool, komkommer en twee lBte en twee 2de prjjzen. Aan best cd Ir g. Bij de aanbesteding voor het ophoogen van wegen, straten en rioleering door de Nederl. Hervormde Gemeen1-a te Krommenie was de laagste insohrgver de heer H. Balder, aannemer alhier, voor de som van f 4189, H. H. H. School. Te laat om het nog te kannen opnemer, ontvingen we gisteren ait 's Graver hage een telegram meldende dat zjjn benoemd met ingang van 1 Sept. 19C6 tot leeraar aan de K. H. B.-school alhier, de heeren J. Tim mer, tjjdelgk leeraar aan die schoolen van het tgdvak van 1 September 1906 tot en met 31 Augustus 1907 F. H. Maschhanpt en H. Sellemans, tjjdeljjke leeraren aan deze school.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2