SÉMllllil „DE HARMONIE". STOEL en SPREE ie. Motor- cd Rywielreparateur J. F. KESLER, Nederlaudscü Operette Ëoseile DE MASCOTTA. Hare Majesteit de Koningin, van V oorstellingen Schouwburg-Loge. der Chr. Jongel. Vereeniging Zachëus" KERMIS TE ALKMAAR "ThRGÊTllTkI S TAN UTationale Militie. BUITENLAND Dinsdag 28 en Woensdag 2H Aug.: het nieuwste Kermisstuk ADVERTENT IE N. de Nederlanden no 1845 huishouding of by kiudereu. van 29 tot 31 Augustus LEIDEN,adres Rijn- en Schiekade 90. Aanvang H uur. Kermis te Alkmaar Aanvang 8 uur. Muziek van Robert Planquette. Openbare Vergadering JY£ ter herdenking van den Verjaardag op Vrijdag 31 Augustus 1906, des avonds H uur, 'n het gebouw „Waakt en Bidt." AMSTERDAM. MD ZIEir ZATERDA.G 1 EJJXT ZCISTDAO 2 MUZIEK EN DANS OP DE BOVENZAAL. Breedstraat. BEURSBERICHTEN Algemeen Overzieht. 93} 99-nf 99« 70} t7ü 69Ü 67} 67} 65} 67 67} 61} 90 48 2- 953 97} 82 755 79} 36} 47? 16} 48} 110 68} 120} 98} 44} 47} 36} 93} 101A 82} 39A 177} 47} 109}} 159} 282 342 77 A 92} 93} 67} 81* 681 67} 67| 72} 103A 244 98} 82 781 79} 46} "A 48A 110 68 A 98A 24} 47} 28} 36} 93 101H 81} 38} 185} LAATSTE BERICHTEN. MA R K TB EKICH T N' tl o o 1* li t G ezels ohap BRAND - - INBRAAK BIEDT ZICH AAN is te Mevr. Jeanne Spree-Mönch. de heer M. SPREE. Plaatsbespreking Dagelijks van af 's morgens 10 uur. PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste rangf 125. Tweede rang1 O 75- Derde rangf0 50. TH. van der KLEI. Horloges - Pendules van Amsterdam. Dinsdag 20 Aiigustus Prijzen der plaatsen Eerste Rang f 1.25, Tweede Rang f 0.80, Derde Rang f 0 60, Vierde Rang f 0.40. Woensdag 29 Augustus. M 1 n S 4 Intern f 600. WE8TEINDE 13. Tegemoetkoming reiskosten ZATERDAG 1 en ZONDAG 2 SEPTEMBER, A. PEPERKAMP Alkaurnchc Bad- en Zwewlnrlehtlng. Aan de Bad- en Zweminrichting alhier zyn van den 18 Aug. tot en met dec 24 Aug. genomen 287 baden door heeren door dames 5, door woeien 3 en 99 door on- Termogenden. Tump, van het water, hoogste 68' op 23 Aug., laagste tump. 63° op 19 Aug. Witte Kruist. In de week van 20 tot 25 Ang. zgn in het badhnit van het Witte Krnis genomen: 69 kuipbaden, 65 regen baden le klas, 154 regen baden 2e klas, te zamen 281 baden. Keu verrassing, De heer D. Visser, brandskffenkandelaar hier ter stede bezorgde deze week aan zyn geheele personeel een aan gename verrassing, door han allen 2 dagen vr jj b geven met behoud van loon, teiwpl ieder bovendien 13 ontving om die paar dagen genoeglijk te kannen door brengen. O, Suinnnn Hjj, de pianostemmer, was oit geweest, gisteravond hg had vandaag das weinig trek en ook maar weinij tjjd, doch bjj had na eenmaal beloofd de piano vandaag te komen st.mmer. Hjj belt aan, in het vaste voor&emeL zich er beden maar zoo'n beetje al te maken. Da meid laat hom binnen en wjjat hem de piano, die, o, ongeluk vol staat met alleilei p ullaria. Voorzicht'g stat je voo stnsje er afgezet, och, och, wat een tijdverlies! Eindelijk is 't klaar en na maar gaaw aan stemmee, 't Valt nogal mee, 't instrument is niet erg valscb. Naa welijks is hg echter bezig, of»0, Sazauna, o, Sazaons, wat is tcch dit leven schoon Ibegint buiten een oige! te janken. Dat zou hem weer een paar minuten kosten. Vo: ongeduld loopt hjj de kamer op en neer te sgsbeeren" ter wgl 't orgel buiten matig door Suzannaat. Zie zoo 't if gedaan, nu maar weer vlug aan 't werk O, Suzanna klinkt 't weer. Hg had er niet aan gedacht, dat di kamer zich op den hoek van 't huis bevindt, 't Orgel is dus den hook om gegaan en tjingelt nu roor 't andere raam haar >Saiauna> af. 't Is om razend te worden 1 Eindelgk verawgnt het, maar geen 5 minuten later, komt een ander orge', na tuurlijk 't deuntje van den dag... O, Suzanna I 't Is om dol te worden, die eeuwige Suzanna 1 Telkens als hjj weer eau 't werk zal gaan, komt Susanna hem tergen, nu is 't een oude viool, die klagend haar lied verhaalt, dan een melancholische harmonica, of eer schorre stem, die verkondigt »dat 't leren toch zoo sohoon is.« De pianostemmer is ten einde raad, bg beeft de ramen al zorgvuldig gesloten, wat valt nog te doet? De luiken er voor, dst dempt 't ge.uid tenminste eon'gszics. Ü»lukk>g 't gaat een pootje goed, een minuut of tien is hjj onafgebroken aan 't stemmen, geen orgel, viool, harmonica of zanger komt hem storen dan plotseling vlak onder 't raam O Suzanna I O SuzannaEen vol orkest had zich daar opgesteld, 't Is niet uit te honden Alweer te moeten waohten Woedend trekt hg de luiken los, schuift de rames hoog open en weet niets beters te deen dan maar uit alle kracht op de piano te beuken O SuzannaI O Suzanna, wat is toch dit leven schoor! ijj .41 ze overstemmen, hjj 11 ze niet meer hoeren. Als t afgeloopen is, roept 't hoofd van den troep naar omhoog, >as dat ie meneer vriendeljjk bedankt voor t mooie accompagnement en of m-mser missohien morgen weer zoo vriendeljjk wou zjjt De familie met de vslsche piano heeft een dure eed gezworen, dat bg haar in de kermisweek nooit weer een piano zal worden gestemd Ie Osnowa, een plaats dicht bg Karkof, wisten ge wapende opstandelingen zich toegang te veisohuffen tot de vergaderzaal van het gemeentebestuur. De bozoekers verawenen met medeneming van e groot aantal blanco-paspoorten en van 1000 roebels papiergeld. Een andere bande brak in bjj eon koopman uit VoLssinsk en onistal hem 12000 roebels. Te K ne.-jka werd, dicht bjj den spoorweg, een aanslag gepleegd op de brandkast van de Bakain-fabriek. In Oreskof plunderde een rovolutionnaire menigte een kerk, nog wel in de hoofdstraat geleges. Buit 10,000 rosbelarrestaties geene. In den loop van Vrjjdag en Zaterdag 1.1. was het ver scheiden politieken gevangenen gelukt uit hun gevangenis te ontsnappen. Toen te Takema de autoriteiten onverwachts een be zoek brachten aan de gevangenis, vonden ijj daar de celdeuren verdwenen, de vensterstaren doorgezaagd en van enkele crilen de tralies gevlogen. Dicht by Riga drong een bende met geweid een her berg binnen .n eisc'ate wapenen. Een levolver werd uitgeleverd. Hierop werd de woning doorzocht, waai cog een revolver voor den dag kwam. De neibergiersu werd gedood, het lichaam op den haard geworpen. Toen verliet de benao de herberg. Over Finland komen groote wt penztrtdicgon Rusland binnen. Af en toe worden zulks zendingen in beslag gsnomer. De reeolutionnaiien stellen zich niet meer te vreden met gewone geweren, maar laten zich ze b snel vuur kanonnen toezenden. In Nofgarok muiterjj onder de manschappen van eet oonvooi. Zestien soldaten werden in hechtenis genomen In Riga heeft men gièteien in oen woning van een particulier 24 bommen, 8 andere helsohe instrumenten en vele ontplofbare stiffen gevonden. In dezelfde stad verjjdelde een patrouille een aanslag op een staatsdepot van brandewijn. Vijf personen werden gedood. Nabjj Tambow werd eeu personentrein overvallen, een agent en een gendarme werden gedood, een conducteur docdeijjk gewond, In Novgorod weigelden soldaten gehoorzaam te zjju .6 werden in hechtenis genomen. In Homel zgn Joden en Rassen slaags geweest. E werden vele schoten gcwioseld, doch niemand werd gedooJ Terwijl zoo de toestand is heeft de Tsaar, zooals uit de Laatste berichten bljjlt een poging gedaan om eecige verbetering aan te brengen. Deze poging ijjkt gebrekkig en zal dan ook waarrcbjjnljjk geen doel triffen De Tsaar komt altjjd met halve maatregelen en dan nog op bet osgewenechte oogenblik I AMSTERDAM. Csrt Acdsrlxnd N. W. Sthuld 1 dito, dito.3 dito. UbiigS Ousunrjjk OM. in pap. B. 1U00 Ksbr.-A.uf. 5 dito, dito Aprii-Oft. i dito, Kronen 2000 b#l.vriis(Kronsnr.)M*i-Nov. 4 dito, dito 2000 bsl.vi'j|«(Kronanr.) Jan.-Juli 4 Portugal ls »sr. 3°/. 6 10-1003 dito, 3s id. Amert. 6ahuld Vj, trams 500 4 Rusland, l-wang. Dombr. Oblig.1; dito, Binnsnlsurdsehs 1894 4 ditc, 1880 gMons. Z. E. 135-85513 Msi-Nov. 4 dito, 1SS9 l»*5s»»r.l J*x ,1 Apr.l JalilOst, 4 24 Aug. 27 Aug pCt 77i GEBOREN 26 Aug. Petrus, z. van Simon Weel en Jantje Hablé. Hendrika Elisabeth, d. van Tames Knegt er Carolina Gerardina Kammerer. 28 Gatharina, d. van Adrianus Schapendonk en Josephica van Haixleden. Anna, d. var Jacobus Petras Josephns Kraakman en Maria Agatha Bots, Maria, d. van Nicolaas Johan nes Carolas Laaientias van Vegten en Maria Marearetha Wilhelmina Mans. OVERLEDEN 25 Aug. Jantje Venninta, eohfg. van Auka Mulder, 71 j., wonende te Veendam. 28 Josephns Andreas Sanders, 27 j. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmazh gelast, krachtens bekomen aanschrijving, den onderstaanden hier wonenden verlofgangers om zicb ter bgwoning der her- liwffngs-ocfenlugep, s namiddags vóór 4 ure, bg han korps te vervoegen 10e Regiment Infanterielichting 19G0garnizoen Helder: 10 September 19C6- GERARDUS BIJL. Alsvoren, lichtinc 1903. 10 Septembei 19C6. CORNELIS PRUIJM. De opgeroepenen hebben zoo noodig recht op vijj trans port naar hun korps en daggeld, dat ter gemeente secretarie der woonplaats tjjdig kan worden aangevraagd. AlkmaarDe Burgemeester voornoemd, 28 Augcstus 1906. G. RIPPING. dito, 1894, Donets-Spoirw dito, 1867/69 10-100 Mei-Xov.. dito, Groot» 8pw. Oblif. 1861 dito, dito, Z. S. 500 1898 dito, Trsnse. Spw. Oblig, Z. R. 125/8SS. dito, Znid-W. 8pw. Oblig. Z. K. SS5 dito, 188? dito, In goud 1884, 1! Jan. 13 Juli..., ttpaaj», Ubl. Buit. Perpttuel» Fm/rij», gapriv. Conv. iesning 1890 Vreeseljjko gebeurtenissen hebban er de laatste dagen in Rusland plaats gehad. Op den aanslag op den mi nister-president Stolypm, die aan een en dertig personen het leven kostte en velen voor hun verder leven onge lukkig maakte, volgde de aanslag op generaal Minr.den commandant van het Semeaow-regiment. In de onmid dellijke nabjjheid van het zomerverblijf van den Tsaar is, dus een generaal gedood en de moordenares verklaarde dat zij handt 1de op lust van het oomi.ó der sociaal- revolutionnairen, dat deze moord was de boete voor de wreedheid gepleegd bjj de onderdrukking van den gewa- peLden opstand in Moskou. Dat zoo'n daad plaats had in de onmiddelnke omgeving van het keizerljjk slot, zal de greote bezorgdheid voor de veiligheid van het keizerlgk gtzin aiet weinig doen toenemen. En ook van dezen moord zgn de byzondeihecen nauwelijks bekend of er is alweer een andere generaal het sachtoffer van een aanslag geworden Generaal Wonijarljatski, tjjdelyk gouverneur-generaal van Warschau, is gistermiddag om 2 uur doodgeschoten, ter wgl by rn een huungtuig reed. De moordenaar wist te ontkomen. Maar deze drie gevallen hoe erestig cok, zijn 8ltchl8 enkeie uit vele. Tot het vormen van eon juist b'grip over den toestand ian het volgende lgsMe van de ce- beutten ssen der laatste dngen dienen: Zl'"da8 *6r? °en P°8 ug gedaan om den gouverneur van Elisabeth pol te vermoorder. De bedrgvers van den aanslag veidwenen. Denzelfden dag werd in Go-y een bom guwoi pen naar den drstr.cU-commandant, Leont.ëf, die met eeu politie agent in een ïgtuig was gezeten. Leont.ëf bleef onge deerd; maar de politieagent werd zwaar gekwetst. liet district Stolofski is in rep en roereen bende van een twintig revolutionairen houdt er geweldig huis. 7n7 Bakhmott werden ait bet goevernemeDtBmagazyn 700 cynamiet patronen gestolen, benevens een aantal wapenen. Reeep. gsunifisetrd# aehuld fres. 500-8500. Egypt», OM. learning 1876...' ■exteo, Obl. Bian. S«h. aflost». oblif dito dito 1899 Vmunsla Obligation 1881..;..;g, N. Y. Noord-Kali. Urond-Crsdist. Pandbr., 1?. W. Fa«. Kvp. Pdbr,j Xsdarlnnd, Guit. Mnstseh. d. Vorstel. Asna, dito, Koloninls Buik AandstUn. 4ito, B«d. Ind, Hxnd.Jsb. A and dito, Koe. fi«d Mij. t. sxpl. pstr. br.A. dito, Pstr. Mij. Sumatra Pslsmbnng A. dito, Aand. 3fid. Ind.Exsl.Mjj Amerika, New Orleans Kailw. C. Cert v gsw. Aand United States 8teel Corp. Fsru. Peruvian Corporation Gert v. Aand.., Mv. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw, Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1874/80 gest ftaae, SpoorwegleeMng 1887/SSS dito, luid-lui. 8poorweg-Ool Polen, Wars.-Wtenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 k Z.R. S85 Oblig... 4 Amerika, Atehison Topeka Csrt. v. Aand.. dito, Alg. Syp. ObL..... Roek laland eornjp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande few. Aand...... dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. t. Aand dito, Kansas City South. Railvr. Aand... dito, Miss. Kans, Tsxas Oer v. Aand. dito. dito, le 4 Norfolk k Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp dito South. Paeifie. gew. Aand dito, Southern RaÜNay gew. Aand dito, Union Pae. Bioifd. O. v. A Union Pas. Convert Gold. Bond4 dito Wabaah Ct, v. pref. Aand Nederland Stad Am.uirdam f 100.3 Hongarije Theiss Loten4 OoatenrjjiStaatal. I860.. 5 dito dito 1864 iurland Staatsieening 1834 Lotent dito dito 1863. Ditc..4 T.rkjo Spooiwsfletnlug.;, i00i :47} Iets lager. De gezamenlijke ontwerpen moeten eerst aan de goed keuring van den Keizer worden onderworpen; Groeateveiling BovagiiAaspsL. Station 27 Aug. Bloemkool (le soort) f 8,50 12 50, idem (2e soort) f 5,25 a I 7. 50, roode kool f 3.50 e 5.— witte kool 8.a 4.50. gele kool i 4.50 a 6.Aardappelen (gr. moizen) f 1.90 a f 2.(/5 per H.L., idem (kl. muizen) f 0.70 u f 0 80, idem (ronde) f 0.a t 0.idem blauwe f 1.60 a f 1.70.Aanv. 2342 zak. Uien 0.85 a 1 1.10. Pubmzk«nd, ^8 Aug. Aangevoerd 613 runderen, waar onder 425 vette, 58 a 74 ct., 188 melke- en geide f 120 a 260, 43 stieren, 202 vette kalveren f 60 a 85 ct 224 nuchtere id. f 12 a 25 be den handel ving, 21 paarden, veulens, 1936 schapen f 20 a 32, 460 lam meren f 14 a 20 beiden prjjsh. stug, 187 vette varkens 47 a 51 ct. handel vlug. 56 magere dito f 20 a 33, 242 biggen t 8 a 12 beiden handel matig. 1000 zak appelen 1 1.a 3.15G0 zak peren 1.50 a 5. Kaas. „14 Kleine f 31.—, 3 middelb. f 28.2 co - missie, 1 26 75 aaangev. 219 stapels, 1413 kg. boter f 1.20 a 1.30, kipeieren f 8.70 a 4 50, eendeieren, f 4.- a 0.-. vanaf Zondag 16 Aug. lot Hiaudsg 3 li pt van JH. RPBUH Hadeu overleed tot onze diepe smart ten onzen huize, onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder J. XliLUBH-VlilAlllUA, in den ouderdom van bjjua 72 jaar. J. MULDER. L. D. MULDER—MuaNBKE en Kinderer. Alkmaar, 25 Augustas 19Ü6. Bezoeken kannen niet afgewacht worden. E«nig« kennisgeving E VERZEKERING DEN HAAG (vrocgw ZUtptUn) Directie HENNY I KAPITAAL 1 4.000 OOO 00 I RESERVEFONDS i mla 1.800 OOO 00 I goed kunnende drnalen en soldeeren, zelfstandig kunnende werken, P. G., van g. g. voorzien. Br. fr. A. EGMOND's Boekhandel, Enkhuizen. Een ln de BURGERMEISJE P.G.z. z. g. g. nis hulp Hoog loon geen vereischtr. Brieven franco onder letter M 19, Bureau van dit Blad. Successtuk van 3Ê. HFKWM, in 4 bedrjjven met zang endansi Marquita Morales (De Schoone AmerikaanBohe) Jan van Bremen (Kruidenier) KOOLTUIN, ALKMAAR Grootst* keuze Reparation worden goed en apotdlg afgeleverd. Stand plaats nabij de tiroete Kerk. Operette ln 3 bedreven van Alfred Ituru. Muziek van EDMOND AUDRAN. BETTIN A, kalkoenhoedstnr, M«vr. M. Buderman-Van Djjk, LAURENT XVII, voist van Piombino de heer Aug. T. O. Kiehl. PIPO, herderS. van Boem. Het orobest is onder leiding van den heer G. Dokkum. AHUAINllXHNTIHAABTlilN fclerste Hang ÏO f IO verkrijgbaar aan den Schouwburg. Plaatsb» preking van 10 3 uur. Operette ln 4 bedrijven van Ituru. Alweer een expeditie noodig AMSTERDAM, '28 Aug. Uit Batavia wordt gese.nd De eischen der regeeiing zyn door Badoeng geweigerd. Den 7 September vertrekt een expeditie Bali. bestrafte „Liefdadigheld". AMSTERDAM, 28 Augustus. Meyer Samethini. houder van een speelhuis in de Nes, hetwelk hq de Liefdadig heid noemde, is heden wegens overtreding van het verbod van hazaidspelen door den kantonrechter tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld. St. PETERSBURG, 27 Augustus. Een Keizetlgke oekaze belast de Boerenleenbank met den vei koe p van een reeks kioungoederen en boschdistricten aamdeboerei, met het doel het giondbezit der boeren te vergrooten. De vaststelling van de verkoopvoot waaiden in evenredig heid met de den boerea ten dienste staande middelen, is^opgedragen aan den minister vim bet hof, die met de min sters van binneniandsche zaken en van financiën, zoomede met dea hoofdleider van de agrarische organisatie, overleg moet plegen. A. Opleiding voor de H. B. S., het Gymnasium en voor de afd. B. en C. B. Opleiding voor de hoogere klassen der li. B. S, d. Zeev. Landbouwsch. Kweeksch. v Machsch.Alkmaar, Breda. C. Driej Handelssch. V ooral practische kennis zal aangebracht worden. £ntrée Mk Centdoorloopende kaarten AO Cent. Flink Orkest. Frjj Dansen. In de benedenzaaldoor beroeatde arllsten en specialiteiten. van Ververscbingen. Uelcgeabeld tot het gebruiken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3