De Lange de Moraaz, een Middeneeuwsch RIDDERFEEST, 15# A llollaÉè Wafels TIJD NADERT wenscht van werkkring te veranderen, Stoombootdienst „Alkmaar—Packet." EEN IIEEKENHCIS, Hypotheek gevraagd Paul Kruger Sprits Meid-Huishoudster. De RENAISSANCE CHOCOLADE en FIJNE BONBONS MI! JONGENS 811 BOTERKOEKEN. Sherlock Holmes, Junior. Tandarts Zijlstra consulteeren. 1.8.8 Nieuw Kookboek Burgergezinnen a 20 Cents. Hout te koop. Commissionnairs in Effecten, do Vereeniging „3H£-CI>JVTirsJ"C*I!lXr3NnEL5.D-A-Cj»-u Nieuw Kookboek voor Burger gezinnen MUZIEKSCHOOL Hierstregeling tot 3 Sept. 1906. Weder ontvangen de heerlijke a 8 ets. per ons. A. BRUIN. Gevraagd een Meid-Huishoudster, JFLI^TP BOB FEUILLETON. M. DAALDER, Stationsweg, HOOFDPRIJZEN Maandag 3 September. 'marktTê^oTtën~ belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. is door ongestelheid tot nadere aankondi ging niet. te zal ZATERDAG 1 SEPTEMBER hare Piano- en Solozang-Lessen her vatten. De Vereeniging tot verfraaiing van HAARLEM en omliggende ueraeenten en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer maakt bekend, dat door te Haarlem op VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1906, des namiddags te 3 ure zal worden gehouden op het terrein voor het PAVILJOEN in den Hout voor de abonné's der Alkmaarsche Courant. De ondergeteekende wenscht te ontvangen van de N.V. v.h.HERMs. COSTER I ZOON: dor Maatschappij tot Bev. der Toonkunst. I.eeraren piano, theorie er zang. viool. J. HENRI 0USH00RN, Mej. A. B. H. WEBER, L. SPRINGER, G. W. van der VEEN", Langs de Zaan. Van ALKMAAR J 6—, 8.-, 10.-, 1215, 2.30, 6.-, 1 30. uur. AMSTERDAM 6,30, 8.15 9 30, IU30 2 30, 4 -, 6 -, 7 30, IjÜj uur. Agentuur der Dnitsche Oost-Afrika Ljjn, W ordt gezocht te Alkmaar IEMAND (Onderwijzer), genegen om in de maanden September t/m Januari met een JONGMENSCH van 19 jaar, Alhmaar 6000 stuks varen en grenen, Probeert s. v. p. de b&tons h Ia Reine f2000.-, fllOO.- en f700.—. Th. J. OORNELISSE, Druk N.V. voorh. Heruis. Costerdz Zn., Alkmaar. Uitvrrko'-p cf opiU'ro'rp valt bij mij Dooit •JJB8UP roor) om eenvoudig* reden, dat rngne siga- ien gere»e:d vrn de hand gaan, nofw ten allen tjjde dezelfde kwaliteit, voor OEdmstaand» lago prpmn. Alles egen fabrikaat, vanaf f 0.95, f 1.f 1.10, f 1.20, f 1.40, f 1.50, f 1.75, f 2.—, f 2.50 er.z. per kist je van 100 st. Steeds voorradig goede kwaliteit reoktabak vanaf 10 cent tot f 5,p*r pond. C. KAAY, Mooltuln 7, Alkmaar. en d*s avonds ts 8'/, ure in de aoclëtelt Vereenlglog MUJillTOBBBlWW aan de overwinnaars en HHT GBVBK VAN IINN HIDOBRIBAB, waarbjj door ongeveer 120 dames ea heeren Oad HoHaudecbe liederen zullen geiongeu worden ?n waarbg alle deelnemere asn het steekspel za'Ln egenwooidig zjjfl. D- stel!, voor: HUT VO0RPLU1N VAN BBN OIIM-HOIiIjANDBCII KAITBEL. Entiés tribone f4.—. Leden van de Vercenigisg «Koninginnedag» 18.—. Entréi sociëteit Vereeniging f3.—. Leden van de Vereeniging Koninginnedag f2.50. Gecombineerde plaatssn voor de tribune en de goc'-tteit Vereeniging 16.—. Leden van de vereeniging «Koninginnedag» f 5. Zitplaatsen op bet terrein voor bet Paviljoen f 1.50. Ledon van ;'e vereeniging «Koninginnedag» fl.-. Staanplaatsen op het terras van het Paviljoen fl.-. Leden van de vereeniging «Koninginnedag» f0.75. Staanplaatsen achter de zitplaatsen f 0.50, Plaatsen zjjn verkrijgbaar vanaf Zaterdag 25 Augustus te AH8TUBHAM bjj den Nieuwen Muziekhandel Iieldschestraat 16 en te MAARLBH in het perceel Bnrteljorlsstrnnt lioek krocht, benevens in eanige andere hoofdsteden. voor BBA NCO PUB POBT 26 CTB. Naam: Woonplaats: Afdeeltog ALkHAAH en 0. Directeur J. HENRI OUSHODRN. Voor den cursus, aanvangende I September, be staat gelegenheid tot aangifte van leerlingen voor elk der «ukken op Woensdag 29 en Vrpdag 31 Augustus, van 1011 uur, bij den Directeur J. HENRI OUSHOORN, Emmastraat 19. pp N. B. In het belang van het onderwjjs wordt aangifte -óór het begin van den cmsus dtin- g>nd verrecht. UB ik IJ BUK UB BB «BMBBI.B kBRBIh 8TBBUM VBBKHIJtiBAAU. Banketbakker. Hok. EN DE wacht dus niet te lang met het koopen van een lot in de Een JONGMENSCH P. G., vrjj vsn dienst en alcoho lische dranen, reeds, eenlge jaren werkzaam in het Holonlalevak liefst in dezelfde braaelie. B-. fr. Bureau vaa dit blad onder lett. E 19 Alleen op Zondag. staarde aan de f K li A 0 T Hi A .4 T, bevattende 7 kamer", k,ukon, keldrr eu TT1.V. Huurprijs 1 iO«,-. Te beuragen bij G. J. v. d. PLOEGEmma tr. 75 Bp geilede Onderpanden wordt ces fstr Hypo- thcek (gevraagd, liefst »an particalieien. Pr. brieven i ureau vsn dit bind onder lettK 19. R 0., een burgerpot kunnende koken en van goede ge tuigen voorzien. Br, fr. order lett. L 19 aan het bureau dez«r Courant. groot onjevrer 1 Bunder, 4 Boe en 20 BI m-t Ktasrde «ewrs gelegen ,c de HI.BISIBUB gemeente Hoedyk. Te t'*»r. bij J TWISK Zolder Hout E 3, hei PH0URASIHA finnen Hlerk Posterijen te repeteerea. Opg.ve oindit Po ni Ito «Posterijen», bureau f/1 blad. biedt voor zeer billijken prijs te koop ongeveer 3 bij 9, 8 bij 8, 3 bij 7, 2'/2 bij 8 en 21/l bij 7. Te bezichtigen op het afgesneden Kanaal vak te 1 k m&ör van BlKBBÏil fe Alkmaar, zgn verkiesbaar bg C. VAN STAM, M.ohetb.hhcr waar tevens bet, beste adres ia van de vermaarde Goedgekeurd bjj Kon. Bsslnit van 21 Maart 1906. ter waarde van V o o r t a kOBIBW, 4ARHBKS, SCHAPEN, RIJMIELEM, enz. fl.- per LOT. 11 LOTEN fl©,-. Alom verkrijgbaar. Voor WEDERVERKOOPERS gpeciale condi tion bjj Bsverwgk. ateC. B. BOH0S», Leerarei Plano en l'heorln. Mieat 0 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrijdag van 12 utr, Hoobü, 27 Aug. Aardappelen, 500 zakken en manden. Gr. Muizen f 0,80 0,90appelen f 0.40 2.00, peren f 0.60 a 2.50 slaboonen 2 a 8 ct. p. 100 Engboonen f 0 05 a, f 0,14 p. 100. M&dbmblik 27 Aug. Heden worden besteed voor Groote muizen f 0 95 a 1 05, blauwe f 0.90 a 0.85 Aanveer 364 manden. Afsla;:vereeniging Pcbmrbend, BïEMSTEaen omstreken Op dé afïlagmarkt werd dan 27 verhandeld: Slaboozen f 0 20 a 0 31 p. 1000, snjjbooneu 1 0 70 a 1,20 p. 1000. peren f 1.15 a 2.40 appelen f 0.90 a 1.4,0 groote augurken f 0,33 a 0.35 ct. per dnbb. mand, loodekcol 2i ot. per stuk, Favoye kool 3 ct. per stuk. Bkoek or LANGZDUK 27 Aug. Heaea werden besteed voor Aardappekngladbl. 0.a 0.—graafjes id. f 0 60. a 0.80 wortelen f 1 20 a 1.90. bloemkool le soort f 5.a 18 25 2e so »t 2.00 a 3.p. 100. reuzeabloeui- kool f 8,— a 8.50 Roode kool f 3,— a 3,50 Gele kool t 5.75 a 6.— Wife kool f 8.75, a 4,75, Nep (kleine uien) Uien 1 70 a 1.80, Rammenas f 17.50 p. 1000 slaboonen 3 a 4 ct. p. Kg. (MENEER FOCUS), door F. BB iMIKCIi AIH. Uitgave VAN HOLKEMA WARENDORF, Amsterdam. Ingenaaid f 1.90. Gebonden f 2.25. (Auteursrecht verzekerd.) 5) Holmes knikte en zette zjjn onderzoekingen voort. Tusschen de ramen in de penant was een klein kastje, waarin registers geborgen werden; de sleutel stak erop. Holmes opende het kastje, het was er vrjj donker in. «Vriend,* sprak Holmes wederom tot den concierge «haal eens een klein stukie kaars, geen heele hoor, die kan hier niet in en lucifers.* Jacob giDg. Toen hjj weg was, bukte Holmes zich en scheen iets van den grond op te rapen. Denkt u iets te kunnen nasporen?* vroeg Bus, die al zjjn bewegingen gevolgd had. »lk sta op punt iets te ontdekken,* antwoordde Holmes, «maar mogeljjk is 't negatief.* Jacob trad weer binnen en overhandigde Holmes een eindje kaars en een doosje lucifers. Met behulp van dit zwakke licht bezag de laatste nauwkeurig plank voor plank, blies toen de kaars uit en gaf haar Jacob terug. Vervolgens begaf hjj zich naar de bokjes, die hjj cok een voor een aan oen nauwkeurig onderzoek onderwierp; daarna nam hij een stuk papier, maak e een vluchtige scbets van het vertrek en trad op de beide heeren toe. «Ik heb voorloopig genoeg gezien sprak hjj, «de tjjd is kostbaar, ik stel u voor te verl rekken een opmerkipg echter: het is van 't grootsts belang, dat voorloopig niemand iets van den diefstal verneemt «Maar morgen komen de menschen hun geld halen riep do burgemeester wanhopig uit. xHoeveel papier is er nog in vooiraad?* »Ik schat een 20 mille «Beleen dan morgenochtend wat effecten en stel de Bank eerst 's middags open*. «In Godsnaam* antwoordde Quets, «ik zal een adver tentie in 't o'htendblad plaatsen, dan komen de menschen wat later dat's de eerste keen* Bus sprak met Jacob af, dat deze noch zjjn vrouw zich tegenover iemand zou uitlatende burgemeester schreef een kennisgeving voor 't ochtendblad om de opening van de Bank voor 't publiek in plaats van om 9 uur om 2 uur vast te stellen en daarna verlieten de heeren het gebouw en begaven zich naar het huis van den burgemeester, waar ze zouden lunchen. Toen zjj voor het huis van den burgemeester ge komen waren, stond daar juist de kar van den melk boer, welke laatste een praatje met de meid aan de deur maakte. «Wel vriend,sprak Holmes, met bljjkbare belang stelling de blinkend geschuurde kannen bekjjkend, «je brengt slecht weer mee* en hjj wees op de laag sneeuw in de kar. «Ja, meneer,* sprak het boertje, «maar dats van vannachtom vier uur was het 't mooiste weer van de wereld en om vjjt uur lag alles dik er onder.* «Zoo, zoo, wat zeg je,* sprak Holmes, «nu goeien morgen De boer groette. De heeren traden binnen. Op den geheelen terugweg had Holmes weinig ge sproken, soms scheen het zelfs of hjj de heele zaak ver geten was en dan informeerde hjj met belangstelling naar allerlei bjj zonderheden van Bovendam. Eenmaal binnenshuis en aan uen keurig verzorgden lunch van den burgemeester gezeten begon hjj echter uit zichzelf het onderwerp te behandelen. »U zult zich ongetwijfeld verwonderd hebben over de beuzelachtige vragen, die ik u zooeven stelde. Het ligt voor de Iiand, dat de burgerjj, die zonder twijfel reeds iets zeer belangwekkends vindt in het feit, dat de burgemeester en de commissaris met een vreemde voorbjjwandelen op een vroegen Zondagmorgen, dat die burgerij, zeg ik, genoemd feit dubbel interessant zou vinden, indien die heeren bljjkbaar verdiept waren in een ernstig gesprek vervolgens morgen vroeg die opvallende advertentie maar ik zie het al, u heeft me begrepen,* vervolgde hjj, zichzelf onderbrekend, terwjjl Quets en Bus toestemmend, hoewel verrast knikten. «Inderdaad,* zei Quets, «dat is zeer voorzichtig van u gewepst, ik zou er niet aan gedacht hebben.* «Ik ook niet,* voegde Bus er bjj, terwijl hjj een glas Chambertin door zjjn keelgat wierp. «En hoe denkt u nu over de kwestie, weet u iets?* vroeg Quels, toen de meid, die de soepborden had weggenomen, een prachtige kreeftenmayonnaise had opgedragen en vertrokken was, «maar bedien u eerst eens goed.* «Ik ben, antwoordde Holmes, «inderdaad tot een resultaat gekomen, doch het is negatief.* «Ik vertrouw Jacob maar half,* mompelde Bus met vollen mond, terwjjl hjj zjjn glas opnieuw vulde. Holmes glimlachte. «Het is juist over Jacob, dat ik wilde sprekenhjj is bepaald onschuldig.» II\j sprak op zoo'n stelligen toon, dat Quöts, die een nieuwe flesch bourgonje ontkurkte, uitriep: dIs u zóó zeker van uw zaak «Volkomen,* klonk het rustig, «zoodra ik in de vesti bule trad, zag ik op den grond druppels kaarsvetde heer Bus heeft gezien, hoe ik me daarvan meester maakte, voor de vrouw van den concierge zich bjj ons voegde. Onder voorwendsel het penantkastje van binnen te willen onderzoeken, vroeg ik Jacob om een eindje kaars, vooral geen heele, en een doosje lucifers. Met dit laatste had ik ook een doel. Jacob kwam met het ver langde terug de kaars was een stuk van een heele, die nog niet gebrand had. Er was dus bljjkbaar geen eindje in voorraad. Als toevallig liet ik wat kaarsvet op mjjn vingers druppelen, het was genoeg om Uadeljjk te weten, dat die samenstelling anders was, dan die van het vet, dat ik in de vestibule vond. Ik zou me zeer vergissen, indien niet Jacob's kaarsen van Hollandsch fabrikaat zjjn en die, waarvan ik eerst sprak, van Engetsch. De burgemeester knikte. «De kaarsen op de Bank zjjn uit Gouda.* «Dat komt dus uit,* sprak Holmes. «Een tweede opmerking. Juist, toen ik Jacob verzocht een kaars te halen, zag ik een afgebroken lucifer op den vloer liggen, hjj was van wit hout, Jacob's lucifers zjjn rood. Nog iets, het raam dat open was, is van te voren bewerkt, de plinten zjjn losgeschroefd en er is vet gesmeerd, om het piepen te voorkomen. Aangenomen nu, dat het spreken door de telephoon een reactionnaire daad is "eweest van een kleptomaan, dan wijst de behandeling van het raam en het verbreken der telephoonleiding op een anderen drijfveer, n.l. op de angst voor eenig ge rucht. Ik besluit hieruit, dat Jacob onschuldig moet zjjn. Hjj is primo niet listig genoeg om voor zoo'n geval bijzondere kaarsen en lucifers aan te schaffen en de genoemde voorzorgen, ju elk geraas te vermjjden, misten voor hem allen grond, wjjl hjj met zjjn vrouw alleen in huis was. «Zooals ik zeide, mjjn ontdekking is ten opzichte vau den misdaad zeer negatief, maar z(j heeft dit voordeel, dat we althans met zoeken in die richting onzen kost baren tjjd niet zullen verspillen.« «De meeste groote misdaden bljjven ongestraft, wyl de justitie bjjna altjjd zoekt naar direct positieve gegevens en dat svsteem deugt niet.* Holmes zweeg. Zoowel Quets als Bus hadden met klimmende belangstelling zjjn betoog aangehoord, en toen hjj gesproken had, riep Bus: «Bravo! ik stel voor een glas te drinken op de onschuld van Jacob. «En op de schranderheid van onzen vriend Holmes voegde Quets er aan toe. De glazen werden volgeschonken en op voorstel van Bus geheel geledigd. De stroomen goede wjjn wischten langzamerhand den onaangenamen indruk van het gebeurde 'n beetje weg Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4