No. 203. Honderd en aclilsle jaargang. 1906 DAGBLAD V00B ALKMAAR EN Prijs der gewone advertentiën W DE NSBAG 29 AUGUSTUS. Herhalingsonderwijs. Rijkskeuring van hengsten Rationale Militie. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEBMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Uit de Pers. Rechtzaken. n€harl(é." Oemengi] Nieuws. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Alkmaar brsngen ter kennis Tan belanghebbenden, dat hel boven bedoelde onderwijs zal nanvawgcn toor de JON GENS op Maandag ÏO September a.g. d.e namiddags H are in dr tte Seaeecnteschool aan de Nieuwesloot en Toor de MEISJES op Woensdag 12 September d. a. v. des namiddags 2 are in de Burgerschool stau de Brilles'.eeg. Bargemeester en Wethooders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. Secretaris. Alkmaar 24 Aag. 1906. Bargemeester es Wethoaders der gemeente Alkmaar brongen krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- meene kennis, dat bij beschikkiag van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schagenn. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2£ jaar oud zijn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wensoht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eeno schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-eom missie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van naam en woonplaats van den eigenaar en houder h. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kenteo- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingesobreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde ea naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene scm van tien galden bij den v ornoemden Secretaris stort 5o. dat inschrijvingsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of honders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Aug. 1906. L. van der VEGT, 1*. Secretaris. Do BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrjjving, den onderstaande» bier wonenden verlofgangers om zich ter bjjwouing der her- hallaffs-oefenlageii, 's namiddags vóór 4 are, bjj haa korps te vervoegen 10e Regiment Infanterielichting 1930garnizoen Helder: 10 September 1906. GERARDÜS BIJL. Alsvoren, lichtine 1903. 10 Septembei 1906. CORNELIS PRUIJM. De opgeroepenen hebben zoo noodig recht op vrjj trans port naar hnn korps en daggeld, dat ter gemeente secretarie der woonplaats tjjdig kan worden aangevraagd. Alkmaar, De Bargemeester voornoemd, 28 Augustus 1906. G. RIPPING. Verjaardag wan Hare Majesteit de Koningin. Hare Majesteit de Koningin zal den 31 Angnstus audiëntie verleenen aan de leden van Haar dienstdoend Militaire en Civiele Hais, aan die van het Hais van Hare Majesteit de Koningin-Moeder en van Zjjne Koninkljjka Hoogheid den Prins der Nederlanden, als ook aan de voorzitters der beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers, hoofden der Departementen, den vice-president van den Raad van S ate, den Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland en dea directeur van bet kabinet der Koningin. Een speciale trein naar het Paleis Het Loo ea terug wordt door Hare Majesteit ter beschikking van boven bedoelde dames en heeren gesteld. Hen geschenk voor de Koningin. Gisteren vertrok do Duitsc^e generaal Graaf von Moltke, adjudant-generaal van Keizer Wilhelm en com mandant van Berljjn, naar Het Loo tot bet overhandigen namens zjjn Souverein van diens geschenk aan de Ko ningin. Om 2 uur verleende H. M den adjudant-generaal des Keizere audiëntie tot bet aanbieden van het geschenk, dat bestaat uit vijf statuet-en, voorstellende de vorsten nit het Huis van Oranje Da Dnitsche gezant bg ons Hof de heer Von Schlöter, vergezelde den generaal. Be Prins gevallen. Men meldt aan Het Vod., dal Z. K. H. de Prins de vorige week bet ongeluk had van een der trappen teu paleize te vallen. Gelukkig bleek de val van niet zeer ernstigen aard. Verkiezing Provinciale Staten. Bij de gisteren gebonden verkiezing voor een lid der Pravicciale Staten van Noord-Holland in district VII te Amsterdam (vacatnre wjjlea den beer C. G. C one) wjrden uitgebracht 2579 geldige stemmen. Volstrekte meerderheid 1293. Hiervan verkregen C. M. Herckenrath (Katb.) 1189 stemme», Mr. R. van Rees (Lib.) 1390 slsmmen, zoodat gekozen is de beer Mr. R van Reep. Provlsclnle Staten. Gisteren zjjn bg den burgemeester van Haarlem als oandidaten voor dn Prov. Staten opgegeven de heeren dr. J. Timmer (door lib.) en A. J. de Waal Malofjjt (door actl-rev. en Katb,) Weg nset het openbaar onderwijs f M?u echrjjft aan de Ned Op de agenda voor de Raadsvergadering van de ge moente Wonseradeel, den len September a.e. te honden, komt o.a. een voorstel van B. en W. voor om de openbare lagere school te Dedgum op te heffen. Doordat voor een paar jiar in het nabijgelegen Tjerkwerd een Christelijke School is cpgerïobt, werd oeistgenoemde zoo goed als geheel ontvolkt en heeft hoegenaamd geen recht meer van bestaan. Ook in dn gemeente Oostdongeradeel breidt het aantal Christelijke scholen zioh zeer sterk uit en komt het zooge». vneutrale ondrrwjjs* meer en meer in de knel Verecalglng van Christ. Schoolvereealglngen E- wrrdea pogingen aangewend zoo schrjjft men aan de Ned. om te kernen tot samenwerking van alle bestaande christeljjke Schooivereetigicgen. In ver band daarmede heeft het hoofdbestnar van de Vereeniging van christelijke onderwgzers en onderwijzeressen in Neder land en de overzeesohe bezittingen eens commissie uit fnar midden beademd om een voorloopig reorganisatie plan te ortwerpen, terwjjl tevens eene commissie benoemd is om na te gaan of er nog mogelijkheid bestaat om op enkele ponten te komen tot samenwerking van alle christeljjke schoolvereenigingen in Nederland. Be onbezoldigde rijksveldwachters. Volgens mededeeling van den minister van Binnen- landsche Zaken aan de commissarissen der Koningin werden in de laa'ste jaren personen tot onbezoldigd rijksveldwachter aangesteld, waaromtrent geen inlichtingen zjjn ingewonnen bg den betrokken burgemeester hunner woouplaats, tengevolge waarvan aanstellingen zjjn ver leend aan personen, die in de plaats hunner inwoning minder goed bekend staan. Bljjkecs bg de burgemeesters thans ingekomen bericht wii bet ook den minister van Justitie wiens aandacht hierop werd gevestigd wimscheljjk voorkomen, dat omtrent iemand, die tot onbezoldigd rijksveldwachter wordt voorgedragen, door den betrokken districtscommandant der rjjksvsldwacht de noodige inlichtingon worden ingewonnen bjj den burgemeester vau de gemeente, waar de voorgedragene woonachtig is. Te dien einde zjjn de proonrenr-generaal, fungeerend directeuren van politie, door don minister van Justitie aitgenoodigd den districts-commandant of commandanten der rjjksveldwacht in hun ressort op te dragon, in het vervolg bg bun adviezen omtrent voorgedragen personen tot onbezoldigd rijksveldwachter over te leggen (althans in den regel en behradens in elk bepaald geval te moti- veeren uitzondering) de door dsn betrokken burgemeester verstrekte inlichtingen aangaande dio personen, welke inlichtingen voornamelijk moeten betreffen bet doorloopend gedrag van den vcorgedragene, het gebrnik maken van 8 erkendiank, als geen, matig, of veel, en de geschiktheid om als politie-beambte op te treden zjjnde aan de bur gemeesters verzocht de verlangde inlichtingen wel aan genoemde districts-commandanten te willen verstrekken. Vrede door Reeht. Het hoofdbestuur van den Algemcenen Nederl. Bond »Vteae door Recht* heeft esn adres gericht tot Hare Majesteit dn Koningin, waarin het zegt: dat hot diep toleurgeeteld is, dat de RnssÏEcbo regeoring, bijjkens het gepubliceerde concept-program, de werkzaam heden van de tweede vred scocteroatie, welke eerlang te 's-Gtavenhage zal gehouden worden, in hoofdzaak wil beperken tot maatregelen om de reehten en verpliohtingen vau oorlogvoerende partjjen ook tegenover andere staten beter te omechrjjven en eenige verbeteringen te brengen ia de facultatieve internationale rechtspraak dat het de hoop had gekoesterd en nog koestert, dat, zoo het onmo- geljjk mocht bljjken verplichte arbitrage reeds voor alle geschillen toe te passeD, door de bovenbedoelde conferentie internationale rechtspraak althans zon verplichtend worden verklaard voor bepaalde, door haar aan te wijzen ge schillen, b.v. voor dezulke als opgenoemd waren in artikel 10 van het oorspronkelijk door het redactie-comité dor eerste vredes-conterentie gedane voorstel, welk artikel toenmaals bij tweede lezing is weggevallen redenen waarom het hoofdbestnar den vnrigen wersch uitspreekt, dat op aandrang van Hr. Ms. regeering het programma der tweede vredesconferentie alsnog in diet zin worde auugevnld, dat daerop als hoofdzaak kome te staan de aanwjjzing van die soorten ran geschillen, waarvoor de internationale arbitrage voor alle toegetreden staten ver plicht zal zjja. Me bljjde wereld. De N. Ct. had zooals onze lezers bokend is Ds. S. K. Bakker te Bolsward gevraagd, hoe deze met zijn wereld-beschouwing lid van de S. D. A. P. kan zijn. Als antwoord daarop schrijft Ds Bakker in het Volk: Wjj zien als Christenen de broederschip als een feit, niet als een ideaal. De menschen zijn broeders en als zoodanig bestemd en geroepen om in eendraoht Bamon te leven. En waar nu het kapitalisme de menaohen niet bij elkander brengt, maar van elkaar verwijdert, waar het de menschen in heorsohendo en beheersebte klassen naast elkander laat leven, zoodat zij elkaar hoe langer hoe minder verstaan, waar het wie als broeders moesten leven mot bitteren haat tegen elkaar vervultwaar wij in het socialisme zien den nu eenig mogelijken ookonomischec grond slag, waarop de feitelijk bestaande, maar vaak niet- geweten broedersohap workolijk tot het bewustzijn der menschen zal kunnen komen waar het kani- talisme neerdrukt en scheidt juist het menrchelijkste in den mensch (las de N. C. mijn slotzin niet en wij dit uit zjjn moordenden greep willen redden daarom moeten we juist ais christenen plaats nemen in do rijen der sociaal-demokraton Ds. Bakker zegt verder, dat hij het bestaan van den klasse9strijd nooit ontkend noch hot voeren daarvan ontraden heeft. Juist het bewust medestrijden van den klassenstrijd acht hij een machtig middel tot de eco nomische verheffing der arbeidende klasse en ook fot haar geestelijke ontwikkeling Het „proletarisch denken en voelen" heeft volgens ds. B ikker dezen inhoud Wij proletariërs worden uitgebuit door de bezittende klasse Zij leeft van den arbeid onzer handen. Wij zijn in deze maatschappij genoodzaakt, onze arbeids kracht aan haar te verkoopen. De prijs, dien wjj daarvoor erlangen is zelfs niet zoo hoog, dat wij er behoorlijk van kunnen leven. Dat vinden wij slecht. Wij begrijpen heel goed, dat do bezittende klasse uit eigen beweging dezen toestand niet zal veran deren. Daarom willen wij ons organiseeren en de macht van ons getal en van onzen vasten wil stellen tegenover de hunne, om hen te dwingen, do door ons aangeboden waar (onze arbeidskracht) hooger te betalen. Dat eischt ons belang en wij gevoelen het als ons reeht. Maar ons doel gaat hooger. Wij willen en onze wil zal zegevieren de maat schappij zoodanig vervormen, dat wij niet meer geëxploteerd kunnen worden, wijl de productiemid delen niet meer zijn in handen vau één klasse, maar gemeenschappelijk eigendom. Wij zien dit als ons belang en voelen het als goed en rechtvaardig Het kort begrip van het christelijk geloof is dit ik weet, dat God alle dingen leidt naar Zjjn wil, dat Hij mij met Zijn ontferming, zonder »elke ik niet leven kao, nabij is in leven en in sterven, en dat ik als Zijn kind geroepen ben, te volbrengen wat ik versta als Zijn wil. Deze twee proletarisch denken en Christelijk ge- looven kunnen dus voortreffelijk samengaan. Begrijpt de N. Ct. het nu Ook dat ons Christelijk geloof, wijl het troost geeft ook voor de eeuwigheid ons liever kan zijn dan onzo socialistische overtuiging wijl die betrekking heeft op de dingen die van dezen tijd zijn, en dat desniettemin deze laatste weer warm kan wezen ëehecpsrsBipen. Het HM. Fcbrjjft Er is is den laa'.sten tjjd nogal de draak gestoken met de t&lrjjke slaatscommissiën, welke door deregee- ricg in het leven zjjn geroepen om het werk te ver richten dat nan de ministerieele departementen behoor de te worden volbracht. Heden is er weder een bijgekomen, maar eene die allen zeker mot vreugde begroeten, omdat hare taak een hoogst nuttige en hoogst noodzakelijke is: maat regelen beramen om door een praeventief rjjkstoezicht op koopvaardijschepen en zeevisscherjjvaartuigen scheeps rampen zooveel mogelijk te voorkomen. Reeds lang vóór Hegermans in zjjn »Op Hoop van Zegen* de algemeene aandacht had gevestigd op den gruwel der vdrjjvende doodkisten*, is van verschillende zjjde de wenschelgkheid en de noodzakelijkheid betoogd van beter toezicht op de tzeewaardigheid* van schepen, waarmede zoovele mensohenlevans gemoeid zjjn. Ons land komt zeker niet te vroeg met ds poging om hierin verbetering te brengen. Do benoomde oommissie bestaat uit een aanzienljjk getal leden, zoodat hat vraagstuk van alle zgden zal warden onderzocht. Tot onze bevreemding missen wjj echter vertegenwoordigers vaa het vak der zeeverzeke ring. Toch zgn onder dezen ongetwijfeld veler-, die nattige wenken kannen geven. Wol telt do commissie eenige vexperts*, die de verzekeraars bjj het pluitrn van assurantiën voorlichten, maar naast dazen waren eenige bestuurders van maatschappijen van zeeverzeke ring, dunkt ons, niet misplaatst in dergelijke breede commissie. Verduistering. Te Amsterdam stond gisteren een persoon terecht, die zich had schuldig gemaakt aan verduistering. In Maart 1.1. liep hg met een jjskarretje roomijs te venten. Maart is een slechte tjjd voor dit soort werk. Hg verdiende niets. En toen gaf hij in een zwak oogen- blik gehoor aan de slechte ingeving om het karretje, dat hjj in bruikleen had, te verkoopen, f 22.50 maakte hjj er voor. Jhr. mr. Quintus, het O. M., eischte 6 maanden ge vangenisstraf. De kantonrechter in het derde kanton te Amsterdam veroordeelde gisteren Mever Samethini wegens het houden in een perceel in de Nes van eene roulette, waaraan hg den naam sCharité* had gegeven, maar waardoor hij het verbod tot hazardspel overtrad, tot eene h9chte- nisstraf van 4 maanden en wegens overtreding der Drankwet tot f 30 boete, subsidiair 15 dagen hechtenis. Oplichterij. De Vacantie-kamer der Amsterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren overeenkomstig den eisch van het O. M. Goosen Roeland, recidivist tot 1) jaar gevange nisstraf, terzake, dat hjj voorgevende commensaal bjj haar te willen worden, een juffrouw van dan Ringdjjk onder Watergraafsmeer, bewogen heeft f 2.75 aan hem af te staan, voorgevende dit bedrag noodig te hebben om zjjn koffers van het station naar zjjn nieuwe woning te kunnen laten bezorgen, en terwijl de juffrouw zich een oogenblik uit de kamer verwjjderd had, een doosje met gouden sieraden uit een kast wist weg te nemen Uit Ichsgpo. Den 28ste vergaderde in het Oude Slot alhier onder voorzitterschap van den heer P. Berkhout te Zuid- Soharwoude de schildersvereeniging .West Friesland afdeeling van den Nederlandschen Schildershond. De vergadering had v. n. 1. ten doel de behandeling van don beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering te Nijmegen. De afdeeling sprak zich uit vóór het behoud van het loodwit, wijl dit volgens de aanwezigen voor degelijke verf onmisbaar is. Er werd eene oom missie benoemd tot onderzoek naar de mogelijkheid een degelijk vakman in deooratiesohilderen te vinden, die bereid zou zijn eenige keeren voor de afdeeling te werken. De afdeeling telt een dertigtal loden, waarvan er 15 ter vergadering waren opgekomen. De eerste vischclub in Hollands Noordeo werd te Soh igea in 't leven geroepen. De clnb zal jaarljjks een of meer prjjsweds'rjjden in 'c Tangen van baars met deu hengel honden. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren J. de Jong voorz., L. Oudshoorn seoretaris- penningmeester, J. v. d. Pruik en D. Jonkman. Aan vankelijk lieten zich 16 bekende liefhebbers als lid inschrjjven. Uit Oudkarapel. Tot lid van het dagelijksoh bestuur voor de Banne Oudkarspel is gekozen de heer A. llalff te Alkmaa\ Uit Nfoordscliarwoudc. Naar aanleiding van een desbetreffend schrijven van Heeren Gedeputeerde Staten besloot de Raad der ge meente Noordscharwoude Ged. Staten in overweging te geven het tractement van den Burgemoester met f 100 en dat van den Secretaris met f 50 te verhoogen. Uit den Helder. Bjj gelegonheid van den verjaardag van H. M. de Koningin zal, in vereeniging met de troepsn van de zeemaoht, eene groote parade gehouden worden op 's Rijks werf alhier, geoommaudee d door don laitenant-koiouel Gaaw, commandant der 2e afdeeling mariniers, en ge ïnspecteerd door dea vice-admiraal Wentholt. l.andhouw-trutoonstclllDg te Bererwj|k. Oaze speciale correspondent echrgft De Afdeeling Volsen ea Omstreken der Holl. Mpjj. van Landbouw viert in deze dagen hoogtjj. en heeft al wat naam heeft op Landbouwgebied tot baar feest go- nood, en niet alleec hen, maar met hen ook wat de rjjke bodem, de njjvere fabrikanten, de nooit rustende industrie hebben voorgebiacht en steeda blijven voortbrengen op 't gebied van veeteelt, land- en tuinbouw. Een moeieljjk ondernemen, dat weken van voorbereiding neeft gekost, maar dat met een schitterenden uitslag bekroond is, al beoft dezo eerste dag dan ook nog slechts een gedeelte binnen de omheining van het tentoonstellingsteirein vergaderd en zal eerst den tweeden dag bet groot vee zich aan den wedstrjjd om het beste en schoonste moeten onderwerpen. Het zeer groote terrein, waar de tentoonstelling ge- honden wordt, biedt een zeer vrooljjken aanblik aan. 't Is ruim, men zon haast zeggen te rnim. Een zeer aardige poort, zoowat >nieuwe stjjl* verleent toegang en bjj het binnenkomen heeft men reeds terstond een roimen blik op het gehse), waar overal vroolgk de vlaggen en wimpels waaiden in de kleine bries van een zeer fraaiec na-zomerdag. Een beschrjjving te geven van alle gebouwen achten wjj onnoodig, men kent die langweipige houten gevaarten hier en d.iar door een tent of paviljosnachtig gebouwtje afgewisseld. Het Hoofdgebouw is zeer aatdig en wat vooral aan het terrein een groote aantrekkelijkheid geeft is den grooten vjjver die men gegraven beeft en waarin een aantal zwanen fier rondzwemmen. Wjj zullen ocs evenwel niet te veel in deze bjjzon- deibedon vermeiden, er ia te veel dat onze aandacht vraagt en van dat vele zullen wjj alleen het meeat frap pante opsommen, want over alles te spreken zoo te ver voeren; de oatalogus toch telt 1114 nnrnmfrs, tn dat wil wat zeggen. Den eeisten dag werden allien gekeard: groenten, ooft, bloemen en wat daarmede samenhangt, pluimvee rn ko nijnen, terwijl Woeasdag rundvee, wolvee en varkens aan de beurt komen en dien dag ook het concours bipp qae z*l pleats hebben, Donderdag van paarden en brkroond rund vee enz. Vrjjdag aangespannen trekhoidsn, tmwjjl die drie dagen ook door talrijke leesten zullen opgeloisterd worden. Deze eers e dag was aau feestelijkheden schaarsch, vrjj goede muziek van da >B:jjerscho Kapel* en uitvoering van de Bsïorwjjksche Gymaastiek-vereeniging, die zeer aatdig werkte en bljjk gat van veel o fening en goed oaderwjja. De »Clo3» was natonrljik de offio ëele opening, waarop Z.E. Mmis'er Vetgans, die ten 12 ure was aangektmob, het woord voerde. In de afdeeling Pluimvee was, zonderling genoeg, 't meest ingezonden door liefhebbers uit Alkmaar en omstreken en de meeste prjjzen werden dan ook door hen behaald. Wjj hadden gedacht dat deze afdeeling beter bezet zou zjjn geweest, omdat men in de om streken van Beverwjjk tot Haarlem zeer veel pluimvee-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1