Gemengd Nieuws. Volgens den othc.eeien catalogus zou om 12 uur de RingrjjdeTjj plaats hebben, later bleek efenwel dat bet uur veracdeid was, zoodat dit nommer eerst te 1 uur begon, en eer alle formaliteiten en de bekroningen voor het eniemble ware n afgeloopen, wa« het bjjoa 2 uur toen met de eigenljjke Ringrjjderjj een aanvang werd gemaakt. R'Ugrgdeig met paard en tweewi'.lig rjjtu'g (door paren in coituum) gaf het programma aan. E hadden zich 86 deelnemers doen inschrjjven, waarvan 34 waren opgekomen. Een mooi getal en waarljjk een prachtig en schilderachtig toonee). De meeste waren in N. en Z. Holl. kleederdrscht, enkel in Zeeuwsch en Fr esch, Oud- Zranech, Oad-Hollandecb en een Z geuaerpaar. Prachtige toiletten bjj de dames, een schittering van gouden cor- jjzeri, een flonkeren van juweelen spelden, diamanten oorhangers, oen wuiven van echte kanten, een wapperen van blanke veeren. Enkele costumes wiren zeer fijn. Da le prjjs viel ten deel aan Mr. en Mevr. A. Moons, van Beverwjjk; echt oud-Hollandsch uit den deftigen stand, met veel fliweel, kanten hebben uit de mouwen, prach tige kanten aan bet fijne kappestel der dame, in alle opzichten gedistingeerd, En een rjjtuig Een prachtige Hollandsche sjees, de paneelen beschilderd met keurige landschappen die, voor zooTBr het mg gege-'en was ze van eenigszins nabjj te beschouwen, n;et onverdienstelgk waren. Da heer G Schoo met mej. Mulder dro gen het Z 'euwsch oostaam met het kleine steekje op, zooals men dat vroeger nog wel eens meer zag, zjj met het Z"euwsch oorgzer, beiden fijn en vooral de dame allerliefst, een paartje om door een Watteau te worden uitgerchilderd, de 2de prjjs was wel verdiend. De heer en mevr. Smit van Bever wijk stelden een ond-Hollan lecbe boeren-costuum voor, hg met pandjas, kuitenbroek met ziivergespon onder de knie vastgemaakt, witte opengewerkte kousen, lage schoenen met geBpen zjj als een degeljjke ouderwetscho boerin, enkel mut den kap gedekt, zonder hoed. De heer en mej. Harmeyer waren als Markers gekleed, ook dit paar verdiende alle aandachtopmerkeljjk ook het oud Zaansche paard, kortom, het was een hoogst b lang- wokkend schouwspel zooa's die 34 paren daar den Ring doorreden, op die fraaie rjj'uigen met fine paarden bi- spanten; die rjjke toiletten der dames, met al dat diamanten-gefl inker, dat goud der oorjjzers stralen af schietende onder de gloeiende zon, al d;e zjjde, d*e kant-n, die wuivende veeren, lichte costumes, kleurige parasols, dat alles moest een vreemdeling, zoo hg er geweest ware, wel hebben gesterkt in de in 't buitenland geldende opinie van het cRjjke Holland*. Bjj het binnsnrjiden van den R ng had een allergrappigst intermezzo plaats. R°eds wsren 24 der schitterende paren door de barriè e gereden o 1 daar kwam binnonrenn'n een scbelpenrgder in blaawo kieleen rooden zakdoek om den hals, gezeten op een tweewielde schelpkar en be spannen met een paard neen een onbescbrjjfeljjk beest, waarbjj vergeleken de beroemde Rossinante van den edelen ridder Don Qaichotte een edel ras moet ge weest zjjn. Ik ben zeker dat men, al zocht men het gebeele land door, geen tweede dier zou gevonden worden dat met dezen klepper een span zou knnren vormen. De holte tusschen de beide bulten van een kameel is een eff-n vlak vergeleken bjj den oogeë renaarden zadelrug van dit unicum onder de paarden, waardig om opgenomen te worden in de collectie der monstruositeiten van een Bvrnum en Btl>y Een homerisch gelach begroette deze verschjjning; een welgelukte grap, die heel wat hila riteit veroorzaakte. De ringrjjderg zelf was zeer sardig en spinnend, er weid moo gereden en zeer vele der schoone mededingsters legden een groote vaardigheid aan den dag bjj het af steken van den ring. Daar de mededingende paren aan onze lezers voor het meerendeel wel niet bekend zullen zjjn, zullen wjj het verslag niet rekken door het opnoe men van de nameu der over winners; trouwens de tjjd drong aan tot vertrekken eer nog de volledige uitslag bekend was. Er was een ongelooflijke menigte op het terrein, veel meer nog dan op Woensdag; de tribune tot de laatste plaats gevuld, de R ng met een zesdubbele rjj toetchiuwors omgeven. De opgewekte stemming werd wel een weinig verminderd door de tropische hitte, maar d'ze kon de belangstell ng torh niet veifliuwen. Het zal den garsckenavond meer dan druk zjjn geweest, want de reeds gereedstaande geraamten voor het vuurwerk, wtai- mede de tentoonstelling zou besloten worden, zrl bonder den hebben aanspoord er den avond door te brengen. Een zeor interessante afdeeling, waarover wjj nog niet - gesproken hebben, was die betieflende de honiggewin- ning. Hiir kan men al het nieuwste bewonderen wat op bet gebied der bjjenteelt en houigverwsrving in de laatste jaren 's ingevoerd, ter wjj I mon tevens het interes- intimi—snemmm—wwwiuwmvii maanden bjj Corty Althofl. Twee leeuwen kocht ze in Antwerpen, waar ze geimporteerd worden uit Atrika. Voor een volwassen leeuw uaoet 2500 a 3000 gulden worden betaald, welpen van een paar weken kan men krjjgen vcor f 500 maar men heelt groote kans dat die spoedig sterven. Met natuur-leeuwen is het veel beter werken dan met in gevangenschap geboren leeuwen. De eersten zjjn weliswaar veel woester van aard en veel moeiljjker te temmen, maar de laatsten zjjn nukkiger en minder te vertrouwen. »Zoo ongeveer in een maand of zes kan een leeuw getemd worden. M'n geïmporteerde Aschoein is da beste maar de kwaadste. Carlos is m'n lieveling dat is die waarop ik rjjd. Romeo en Ruy Bias zjjn m'n andere beide groote leeuwen. Die zjjn allen zeven d acht jaar. Negus, waarmee ik worstel en die zwarte manen heeft, is nog jong vier jaar, dan heb ik nog Madrid, die in de Spaansche hoofdstad ge boren werd en tenslotte één wjjtje Coquet. Twee maan den geleden is me er een gestorven. Verzekeren kun je de beesten niet, dat is veel te duur. Je Ijjdt dus n groot verlies, doch bovendien wordt je gage aanzienljjk verminderd. Die gestorven leeuw nam ik op m'n nek en dan droeg ik hem rond Deze toer blijft nu achterwege en daarvoor krjjgt Tilly e'ken avond zooveel salaris minder als menig valleen wonend heer z. b. b. h. h.« per maand voor ko tgeld kan besteden Natuurljjk verdient zjj véél, hoevéél precies doet er niet toe, maar «nummers* zooals zjj er ee t geeft worden in circussen voor maandenlange engagementen betaald met f 1200 A f 2000 per maand, ter wjj 1 variété engagementen, die gewoonljjk over een maand loopen dikwjjls tot een bedrag van f 3600 worden afgesloten. Doch van deze sommen moeten oppassers betaald worden en ook de voeding der dieren. «M'n kinderen zjjn dure kostgangers meneer. Komt U maar eens kjjken na de voorstelling als ze gevoederd worden, dan kan U eens zien hoeveel ze wel vreten en dan zult U ook nog eens hun waren aard leeren kennen.* Die vriendeljjke uitnoodiging werd natuurljjk in dank aanvaard. S balks, met een tinteling in de oogen, zooals die haast alleen gezien wordt in de kjjkers van Donauperlen, en met een glimlach over het geheele gelaat zei Tilly op een zoo discreet mogeljjk gedane vraag O nein, ver- heiratet bin ich nicht. Die Manner wollen mich nicht nur Löwen sind meine Liebhaber. Ich bin ja die Lö- wenbraut* Even later speelde ze achter de tent in een Zigeunerachtige omgeving met een fijngeteekende witte rat. Het kleine slanke beestje dartelde rond, sprong op haar schouders, liet zich door haar kussen en deed geen enkele poging om zjjn rattennatuur te volgen. Aan Tilly's voet dolden twee snoezige jonge hondjes, kortom, het was een aardige, schilderachtige Bébé-groep. Word: vervolgd). saute leven en werken der bgen achter glaB kon gade slaan. Betire kennis althans meer ratioieele behandeling over eenkomstig de kennis die man van de bgen heeft ver- kragen, heeft ook hier een geheelen omkeer teweeg ge bracht, zoowel in de inrichting der korven als in de wjjze waarop de honig uit de raten wordt verwjjierd. Het getal inzenders was niet g-oot. Bahalve het bekende Kelting's Bjjenpark te 3 mtpoort en don Bjenstand de Bjj te B-enkelen, was nog slechts door ééi particulier, n.l. de heer J, J. de Wilde, te Hiemskerk ingezonden maar wat er was, was ook het beste en nieuwste en van het oogenblik af waarop de bgen me', hun bu t van de blosmea gegaard, de korf binnen zjjn getreden, tot den fijnsten, zuiversten honing in flacons voor tafelgebruik is verdeeld, kan men het geheele proces der wasbereiding volgen. E- zjjn tjjden geweest t >en t jjna elke boer bjjënkorïen bezat en honig wonlangzamerhand is, althans in ons land, deze industrie sterk achteruitgegaan en zjjn wjj voor de behoefte in 't eigen land, weer ver plicht bjj het buitenland ter markt te gaan. Toch wordt de b.lvngstelling grooter en ia het ta verwachten dat de bjjenstanden weer meer algemeen zullen worden. In België en Frankrjjk ontbreekt op geen enkele goede ontbjjttaDl de honig en 'twaie wol te wenschen dat deze voedzame en gezonde lekkernjj ook bjj ons meer algemeen als voedings- en genotmiddel ingang vond. Voor zoover wjj kennen bsoordcelen is deze tentoon stelling uitstekend geslaagd en zjj die haar met zooveel moeite en zorg voorbereidden mogen met voldoening neer zien op den goeden uitslag, die zeker nog verhoogd wordt door de voorbeeldige orde en den goeden geest d e overal heerschte. De heer Jrc. Met behaalde op deze tentoonstelling met 8 rjjtnigen 3 eerste en 3 tweede prgzen. Uit Hr-rgca. Vrooljjk wapperde 's morgens de driekleur van het oude torentje, dat boven de bosschen uitsteekt, strak stond de lucht en schoon stond het bosch reeds hier en daar goud en bruin in de schitterende herfstzon. Groote feesten hebben wjj hier niet, dor h iedere mooie dag is een gebeurtenis, waarvan de zonsopgang een openbaring, de zonsondergang een vuurwerk is, dat niet geëvenaard kan worden. En als wjj een feest hebben al is 't ook nog zoo eenvoudig, de rjjke omgeving maakt het steeds aange namer, meer buitengewoon aardiger en vrooljjker als een stadsfeest. «De Volksbond* had. hedenmiddag een vliegerwed strijd georganiseerd, waar ongeveer twintig deelnemers bjj waren. Een mooie gelegenheid de renbaan, behalve dat hier de poëzie van de ruimte heerscht, kan men ook nog genieten van het gezicht op bosch en duin en heerljjk in de schaduw vertoeven. Wat een aardig gezicht was 't al die jongens en meisjes te zien met hun vliegers en de anderen daarom heen loopend en dravend en roepend en dansend. Welk een verschil zoo'n groepje kinderen met cie van de groote stadswjjken en welk een rjjkdom en geluk voor 3e ouders ze zoo gezond en vrooljjk te kunnen laten rondspringen. De vliegerwedstrijd zou beginnen, het bestuur was aanwezig, doch het ging niet, niet omdat er geen hoog vliegers waren, integen leel het bestuur behandelde zelfs onder den wedstrjjd een mythologisch vraagstuk betreffende de god van den wind, doch er was geen wind, heelemaal geen wind. Toen stelde het bestuur de vliegerwedstrijd tot Zondag a.s. uit en improviseerde een harddraverij voor jongens en een wedstrjjd in 't houtjesrapen voor de meisjes. Uitslag was als volgt. Groote jongens: Groet 1, Snoek 2, Kuit 3, Hillegom 4. Kleine jongens: Verduin 1, Ranzjjn 2, Schaap 3, Scholten 4. Meisjes Fern. Punt 1, Marie Hoebe 2, Geertje de Waard 3, Doortje Houtenbosch 4. Aardig was het om te zien hoe onze geneesheer dr. van Pelt met al die jongens en meisjes om wist te springen en hoe hjj ten genoegen van ae kinderen den geheelen middag in de brandende zon bez'g was met alles te regelen. Alles liep uitstekend en geregeld af en de kinderen, op limonade onthaald, hadden een genot vollen middag, terwjjl de ouderen op hun gemak in de schaduw van het bosch de spelletjes konden aanzien. Zondag a.s. dus de vliegerwedstrijd. IJlt „We Bgaondcn." De Koninginnedag is te Egmond aan den Hoef gevierd met een avondfeest. De Harmoniekapel «Lamoraal van Egmond* gaf n.l. voor 't café »'t Slot van den Hoef* een concert van 8 tot 10, dat zeer goed geslaagd mag heeten. Wederom gal ons het jjverige, studeerende ge zelschap een tweetal geheel nieuwe nummers te hooren, die evenals de andere uitstekend werden uitgevoerd. Wat ons telkens, als we Lamoraal onder haar uitste kenden dirigent, den heer N. F. Soomer van Alkmaar hooren, treft, is het mooie ensemble, dat dit jonge gezelschap reeds ontwikkelt, vooral in de p. gedeelten is de klank beslist mooi en nobel te noemen. Na afloop van dit concert, dat zeer vele toehoorders lokte en waarop wjj een oud Hoever hoorden zeggen »Wie had dat ooit docht, Koes, dat we zóó iets hier nog zouden beleven? Vroeger moesten we er voor naar Alkmaar tippelen i«, gal de heer P. Jonker uit een raam van de drukkerij geheel belangeloos een reeks zeer mooie lichtbeelden, waarvan velen betrekking hadden op het vorsteljjk huis. Deze serie werd luide toegejuicht en opgewekt klonk vaak «Lang zal de Koningin leven Hoogst voldaan keerde het talrjjke publiek huiswaarts. Ook de «oudjes* uit de Prins Hendrik stichting hebben een prettigen Koninginnedag gehad. Eene ex tra-tractatie aan tafel, eene concert met eene mooie gramofoon en een exlra-rookertje, deden de oudjes den geheelen dag prettig en gezellig feestvieren. Uit volle borst werd ge durende den dag wederom een nieuw lied aangeheven, op de wjjze «Al is ons Prinsje nog zoo klein.* Dit aardige liedje, eene piëteitvolle hulde door H. M., is weer voor deze gelegenheid gedicht door een der ver pleegden zelf, de heer Pjjtteren, die ook nu weer alle eer van zjjn dichterwerk had. Vit Wierlogcrwaard. Donderdagavond geraakte hier door het schrikken van een der twee paaiden, gespannen voor een geladen zaad- wagrn, alles in een sloot, ook de voerman, dip onder een der paarden terecht kwam en zelfs door een d-r pooten betrapt werd. Da jongen boven op het zaad was er intusscben afgevallen. N aar omstandigheden is echter alles nog goed afge loopen. Wel was de werkman aan het gezicht en den schouder gewond, doch hg kon den volgenden morgen wetr aan den aibeid gaan de jongen kwam net den schrik vrjj en 't andere werd spoedig op 't droge ge bracht. Vit Behagen. Door de 1ste Coöperatieve Vereeniging tot aankoop van veevoeder en meststoffen is te Schagen a nbesteed a. de levetir.g van 30.000 slaks ljjnkoeken. G.gund aan de Riurorther fabriek tegen 10.50 de 104 ataks. G halte 31»/, bjj 11. b. 180.000 K.G. ThomaBphosphaat. Gegand aan H. van Twujjver te Alkmaar tegen 2.21 de 100 K.G. Go- halte 16'/i bjj 80. Da Harddraverjj-vereenlging «West-Friesland*, stelde den 31sten hare jaarljjksche harddraverjj te Schagen vast op 25 Saptember. De prjjzen znllen zgn 150, 100, 50 en 25 galden. Dj paarden mogen naar keuze, den man worden gereden, of voor een tweewielig rjjtaig aangespannen zgn. Allejn Holiandsche of buitenlandsche paarden, die op de korte baan geen hooget prjjs dan 100 gld. hebben gewonnen worden toegelaten. Des avonds zal van gemeentewege een groot vuurwerk worden afgestoken. Vit Texel. In de Djnderdag gehouden vergadering van den Ge meenteraad kwam na mededeeling der ingekomen stukken ter tafel de gemeente-begrooting vcor bet jaar 1907, aan inkomsten en uitgaven een bedrag behelzende van f61927,45. Eene commissie van 3 personen werd aan gewezen tot onderzoek. Hierna werd de rekening van het Algemeen Armbe stuur over het dienstjaar 1905 vastgesteld. Dj ontvang sten bedroegen f 4593,41$, de uitgaven f 4751 61, nadeelig slot i 158,18è Eveneens viel een nadeelig slot te cm- stateeren bjj de vasts'ell ng van de gemeente-rekening over bet jaar 1905. Er was n.l. ontvangen 156704,11'/,. uitgegeven f 57646,80}nadeelig slot alzoo f 942,69. Alsna kwam in behandeling het vco stel van Burg. en Weth. tot het aangaan van eene geldleening, groot f 2000, tegen eene rente van 4 pet., af te lossen binnen tien jaren, met dien verstande, dat de eerste aflossing zou plaats hebben in 1918. Dize gelileaning, waaivanflOOO was bestemd voor de toegestane subsidie tot aanleg van een kunstweg door het Burger-Nieuwland. had verder ten doel, de onkosten te dekken die voort zouden vloeien uit bet 'dempen van eene sloo aan de oostzjjde van Den Burg, bet rioleeren van de Waalders.raat en het soheppen van een beteren toestand te Oudeschild tot afvoer van vuil water. Overeenkomstig het voorstel van Barg. en Weth. wordt bes'oten de gildleenmg aan te gaan. Het verzoek f&ü den heer K Dninker tot het in erf- pacht ontvangen van een ge leelte van het haventerrein wordt na amp9le bespreking toegestaan. Vervolgens wordt op verzoek eervol ontslag verleend am den heer P. J. Q ukkelaar, onderwjjzer te Dsn Burg, met ingang van 1 Oct. a. s. Ia verband met dit ontslag wordt be sloten, eene oproeping te doen tot het verkrggen van een onderwjjzer met akte landbouw L O Tan slotte wordt besproken bet ingekomen bericht van God. S aten van Noord-Holland tot verhooging der jaar wedden van den Burgemeester en den Sscretaris. Door Ged Slaton wordt voorgesteld, beide jaarwedden, thans tfsp. f 1259 en f 1100 bedragende, te verhoogen tot i 1800, in verband met het zielenaaital in de gemeente. Met op 1 na algemeene stemmen wordt evenwel besloten, op dat voorstel niet in te gaan. Bei Meteoor. Bjj heideren hemel en zwakken Zuidelgkec w'.nd werd Donderdagavond te 9 u. 32 m., aan den Z. Westelijken hemel een meteoor van aanzienljjke grootte gezien. Z.oht- baar wordende op ongeveer vjjf-en-zeventig gralen hoogte, nabjj den Melkweg in de omgeving van We/a in «De Lier*, beEohreef dsze een boog van ten naastebjj zeventig graden door het sterrenbeeld «De Slang* en spatte in het sterrenbeeld «De Weegschaal*, op een vjjftal graden boven den Z.- Westeljjksn horizon, in een aantal grootere «n kleinere stukken uiteen. De schgiibare grootte was nagenoeg geljjk aan drie- naai die van de ster der eeiste grootte Aroturus in Bcö es, een der schoonste sterren van ons noordeljjk halfrond, die op een tiental graden hoogte aan den Wss eljjken hemel sohitterde, wier glans door die van den n teoor in ruim- mate werd overtroff-n. Het versobjjusel jvsb geel van kleur en liet een breede vurige lichtstreep chter, die, ondankB het storende licht der helder aan len Zuideljjken hemel staande maan, nog gedurende neerdere seconden zichtbaar bleef. ZutphCt.) Hen slachtoffer begraven. Op „Nieuw Eik en Duinen" had gisteren de begraf nis laats van het stoffelijk ove schot van Van der Kwast, het slacht fier van den dood'lag in de Van Ostadestraat op Maandagavond j.l. Reeds vroeg was 't in de omgeving van de woning van den vorslagene in de Van Bassinstraat, van waaruit de teraardebestelling geschiedde, zwart vau de menschen, <lruk besprekende de even laffe als beestachtige misdaad en dreigwoorden uitende tegen de lage bedrijvers ervan. De deelneming van de buren was algemeen huis aan huis waren de raamgordijnen neergelaten. Langs den weg, dien de door velen begeleidde rouwstoet volgde, stonden ook honderden geschaard. Werklieden van den patioon waar Van der Kwast werkzaam was, gingen als Blippendragers ter weerszijden vau de lijkbaar waar van het kleed was bedekt met kransen van de deel nemende buren, kameraden en f.-milieleden. Ook op de begraafplaats een talrijke menigte mannen en vrouwen Alles ging echter even ordelijk Merkbaar w s men onder den indruk en toen dan ook de kist in de groeve werd neergelaten verstomden de dreig woorden, waarin men zoo even nog zijn wrok had geuit jegens de verdachten en werd de stilte Hechts ver broken door hot snikken van <ie bewogen menschenmassa bij den aanblik van de kinderen, die luid weenend stonden aan het graf van hun op zoo n rampzalige wijze om het leven gekomen vader. Mot goelvinden van het bestuur van de Witte Sociëteit is in de lokalen dier instelling op initiatief van eenige loden volgens de N. Ct neergelegd een lijst tot inschrij ving van giften ten behoeve der weduwe v. d. Kwast en gezin, slachtoffers van den gru wel ijken moord in de Van Ostadestraat. Tevens is in de sociëteit een bus geplaatst tot hot storten van gelden voor dit doel. Zulsig Lt)u la de zitting van den Gemeenteraad van Oud-Beier land werd een voorstel, aan het Fanfare-corps f 17,50 toe te staan voor het geven van concerten op de ver jaardagen van leden der Vorstelijke familie, verworpen. Vóór stemden de liberale leden, tegen de antirevoluti- onnairen Ken reisgenoot gevraagd De Utrechtscbe Conraat schrjjft 't Gehemde hier in de stad. E?n student, 'n vr.olgks jongen, komt 's avonds laat een van onze meest beknnde cafó's binnen. Met iets schors in zga stem zgn wiegelende bewe gingen en zgn ludderoogen bewgzen dat Schiedam dien dag voor hem nog niet gesloten is geweest verlangt hg wat te drinken. Kellner verschgnt. »Zad* slobber, geef me 'n pot bier, 'n pot b.er zeg ik, hoor je slobber. ..en de kraat I De «slobber" brengt het verlangde. Da student leest, tracht ten minste wat te ontcjjferen. Totdat opeens z'n varhit gezicht tot een grjjus wordt geplooid. Daar staat iets wat hem ljjkt Zao slobber 1 Wat blieft meneer Een bakje zA^, maar denker aan: py,amidaal vlag, hoor je 1 Kellner rarr de telefoon. Zeven mrnnten later is de «stad* al weggereden. Op de Catkarjjnebrng komt bjj drie vrienden tegen, die hem spoedig in 't vizier hebben en in minder dan geen tjjd het bakje hebben bevolkt. Waar het heen gaat? Een fameuze mop lui I Neen maar ikuniek in éér woord. Z e je dsze advertentie in de krant? Die kerei vraagt daarin een reisgenoot; bjj wil naar Zwitserland, 'k Zrl 'em laten weten dat hjj zjjn reisvoornemens aan de groote klok hangt. Kjjk h j woont in de straat, 't Is om te gieren t&g Dj drie vrienden lachen instemmend. «Rjj een beetje door, koetsier*, dan zgn we tè nog voor ééien bjj den vlegel aan hnis. Do koetsier doet wat hem gezegd wordt en legt de zweep over zgn rossinant. Dj klok wjjst drie minnten voor óénen aan, als het viertal voor de woning van des meneer van de advertentie uitstapt. Dj diie vrienden zga vlug ter been; de andere waggelt. Hit eeiste wat doet is de bel ter hand nemen, waaraan hg steun vindt en die hjj met groote regelmaat een minant lang aan den gang brengt. Het gezelsohap waoht. Er komt niemand. Weer gaat de stndent bellen als een bezetene, thans nog luider dan zooeven het effiot bljjft niet nit. Een ooganblikje liter wordt zenuwachtig het tralieruitji van de deur opengemaakt en verschgnt de dienstmaagd, en profond négligé. De dronken «stad* voert het woord. Zhjaf, is meneer thaie? Ja, meneer, maar wat wilt n in 's hemels naam, midden in den nachtmeneer ligt al lang in bed... 't is 't Is nu geen tjjd voor een tatsoenlgk menscb oui op bed te liggen dat laat je aan d) prollen over I Gj ja baas roepen en zeg 'm dat wjj 'em spreken moeten, di «cl, over de reisadvertentie, ving I Mtar meneer, wees toch verstandig, dit nar... Djo na heel gauw, meisj vermaant kalui een der vriendenwa hsbban haast, denk daaraan. Het arme kind zwicht voor dezen zachten drang, het gezelschap wacht een minunt of acht, totdat het gekraak der trappen verraadt dat er een corpulent iemand naar lagere streken afdaalt. Met groote drift wordt het laikj t opengesmeten ea een njjdige middenrif-stem krast onmiddelljjk: Wat wil js van me op dit nar van den nacht Een lenke snijboon ilg, giohelt de dronken student; bepaald een ronde kerel. H'b je deze advertentij in de krant gezet P De man staat in dnb'.ozal bjj het raampje dicht- smjjten en de kerels laten slaan, of zal hg vragen wat ze met hun nacutelyk bezoek voor hebben Zgn nieuwsgierigheid behoudt de overhand. Is deze advertentie van j in, zég? loer vraagt de student, thanB met meer klem. De dikke meneer, briescht het uit van kwaadheid hjj rilt aan zgn heale lichaam, benrtelings van woede en van de kou. Zog kerels, wat gaat jullie dat aan, hé barst h(j eindeljjk uit. Wat ons dat aangaat fig leukerd I Een heele boel kérel. Ik won je even komen tegen, zie je, als die advertentie werkeljjk val jon is zig, dat je er n i e t op hoeft le rekenon, dat i k met jo mee ga, hoor I Ga nou maar slapen 1Tableau I Hoornsch nleiws. Koninginnedag. Door de Wilhelmina-Oommisaie* was evenals vorige jaren ter viering van den verjaardag van H. M. de Koningin weer een teest georganiseerd. Hjt militaire-mniiekeorps «Crescendo* directeur de heer IJ. Hardorfi opende het feest met een concert op den Rooden Steen van kwart voor 10 tot 11 nar. Het boofdpnnt van het programma was het Kinderfeest in de zalen en den tnin van het Park, waaraan konden deelnemen alle kinderen boven do 10 jaar, die een lagere school bszosken. Aan het Kinderfeest ging vooraf een optocht der feestvierende kinderen met begeleiding der mnziek van «de Schntterg*, «Crescendo* en Apollo,* Na een wandeling Parksteeg, Gr. Noord, B eed, Gedempte Turfhaven, Gouw, Nieuwstraat, Kerkpl-in, Kerkstraat, Kaasmarkt en Gr. Noord, gingen de kinderen weer Parkwaarts om daar tot ongeveer 4 uur zich bezig te houden met verschillende spelen. Touwtje springen balwerpen, poortknikkeren, tonkruien, zakloopen, spriet- looped, zgn enkele der spelen, waarmede de jongena en msiajjB zich m de Parkzalen en den tnin kostelgk vermaakten. Dat de twee glazen limonade en de twee gebakjes graag genuttigd werden, behoeven we niet te constateeren. DR begrjjp* ieder! Het was e-n prettig gezioht de kleinen daar zoo bazig te zien, zich inspannende den prjjs of althans de premie te bemachtigen. Hopen we, dat de Wilhelmini-Commissie eenmaal weder over zoo'n kas zal kunnen besohikken, dat alle kinderen, ook die beneden de 10 jiar aan haar feest zullen kunnen deelnemen en dat de commissie weer alle kinderen met een geschenk naar huis zal kunaeu laten gaan. Van half 3 tot half 5 gaf de «Scbatterjj,* directeur de heer J. van Dissel, een mooi conoert op de Kaasmarkt, terwjjl Apollo* direotenr de heer D. Koning, daar con certeerde van 6 tol half 8. 's Aronds had in het Park om half 8 de uitreiking der prgzen, behaald in de Kinderspelen, plaats. 's Avonds om half 9 begon het feest voor de grooten. Om half 9 gaf de muziek der Schutterjj een nitstekend geslaagd concert in den Parktnin. Het was daar hserlgk te zitten, op dezen prachtigan zomeravond luisterende naar de tonen der muziek. Tol slot een Tainvunrwerk en een bal. Eon ex ra-unaimer buiten het programma om, maar dat zeker wei de meeste menschen trok en niet het minst in den smaak viel, was de fakkel-optocht gisteravond door «Crescendo* en de tamboers gehouden. Dichte drommen begeleidden de militairen op hnn omwandeling door de stad. Men kon zoo merken, dat het voor allen een ware verrassing was, toen de muzi kanten om 8 aur de kazerne verlieten, maar een verrassing, die tot de aangename bsbooide. Deze fakkel-optocht bracht tot laat in den avond een echte gezelligheid door Hoorns rjjk-bavlagde straten. Parade. Door hel garnizoen werd gistermiddag op de Turf haven parade gehaaden. Dj.e wjrd geoommandcerd door Kapitein Ktnaai en gtlispec.eerd door Majoor Huisken. Buiten dienst gesteld. Hr. Ms. «Pollax*, het opleidingsschip dat bier elke week voor de rede komt, zal ia de eerste helft van September naar Hdlevoetslnis vertrekken, om dan buiten dienst gesteld te worden voor de aitvoering van her stellingen. De lsto luit. der infanterie van het O. I. L:ger H. L M. van Schei t is ter nadere indeeling bjj de troepen macht in Atjeh geplaatst bjj het 15j bataljon. Een militaire marsch. Aanstaande week zal Hr. Ms. Monitor «Hgiligerlee* voor de reede komen. Het voornemen bestaat om de bemanning van dezen bodem ea van de «Pollnx* met begeleiding van haar muziekcorpsen een militaire marsch door de stad te doen maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2