Kamer van Koophandel en Fabrieken. INWONING eene Keukenmeid, STADSNIEUWS. Gemeenteraad van Alkmaar, Drankwet. B UITEN LANDT AD V ERTENTIEN. Uit de hand te koop. lje9ons de Fran9ais. a UOUCHE, BURGERLIJKE STAND. INGEZONDEN STUKKEN. Algemeen Overzie h t. Laatste Host. LAATSTE BERICHTFN. BEURSBERICHTEN. MARKTBERICHTEN. 3 aaneengebouwde moderne Woonhuizen, voorzien van gas- en waterleiding, staande aan de Nieuwpoortslaan, met voor- en achtertuinen. Evenals vorige jaren een prachtige collectie TERSCHELLINGER VEU LENS, dit jaar bijzonder uitmuntende door beste hoedanigheid en mooi bles en witvoet geteekendop Maandag 3 September, in de stallen van „HET PAARDSHOOFD", van 8. KRAMER te Alkmaar. Da »Po 11 u xi. Hr. Ms. Polioialhier voor de reede liggend, vierde den verjaardag van de Koningin mede door te pavoi- seeren en gedurende den avond een heel mooi voorwerk af te steken. liet muziekkorps, gezeten in een sloep, droeg niet weinig bjj met haar opwekkende tonen het effect te ver- hoogen. Verschillends vaartoigen bewogen zich tjjdens het voorwerk op het water, hetgeen een fantastisch ge zicht opleverde. Politia-nieows. Gevonden een zilveren broohe, een medaillon met twee portretten, een zweep, een beursje met zilveren knip. Verloren een zilver dameshorloge met ketting. Predikbeurten, Zondag 2 Sept. Hervormde gemeente, Oosterkerk: 7.30 oor, Ds.Tentboff. Qroote kerk10 oor, Ds. v. Doorn. Tevens Doopi- bediening. Namiddag 12.30 oor, geen dienst. Lothersche gemeente: 10 oor, De. de Mejjere. Ramonstrantsche gemeente10 oor, J. H. C. Kater, Tneol. (Jandidaat te Formerend. Doopsgezinde gemeente 10 oor, Ds. (Jiterdjjk. Gereformeerde gemeente: 10 oor, en 5 oor, Da. Zan tinge. Vereeniging tot Evangelisatie10 oor en 6 oor, R. R. Posthoma, Evangelist. Naar wjj vernemen zal de heer J. P. Kool Pzn. be danken als lid van den raad. Dit besluit moet het ge volg zjjn van bet feit, dat zjjn zaken het den heer Kool niet toelieten zgn mandaat te vervollen, zooals hg dat wensohte. De heer Kool, die zitting heeft voor het eerste kies district had het volgende jaar periodiek moeten aftreden, zoodat zgn opvolger slechts een jaar zitting zal hebben. Men verzoekt ons te vermelden, dat Zondag 2 Sept. in de Romontrantsohe kerk zal optreden Prof. Dr. H. IJ. Groenewegen van Lolden. Wegens het nog niet gereed zjjn van herstellingen aan de consistoriekamer, zollen de catechisatihn van de Evang. Lothersche gemeente hervat worden op den in deze Courant te vermelden datum; Antwoord op een Ingezonden ttiuk. Naar aanleiding van het ingezonden stok van »een abonté< in ons nummer van gisteravond, verzoeken de H.H. Stoel en Spree ons het volgende te melden «De «krenterigheid* gaat niet nit van Jan van Bremen, (Spree) noch van zjjn compagnon Stoel, daar de ver- pliohto plaatsbespreking boiten goedvinden van genoemde hoeren geschiedt. Ook is het koopen van programma's of tekstboekjes niet verplichtend. (»De abonnéc wordt er bjj deze op gewezen, dat bjj niet overdraft, maar zelfs verdobbelt, daar de prjjs van een programma slechtB 5 cent is en geen 10, terwjjl een tekstboekje sleohts 10 cent kost in plaats van 20 cent). Zeer terecht maakt «een abonnéc aanmerking op het niet afgeven van contramerken. Bjj de voorstellingen van het bekende soccesstok «De kinderen Kapitein Grant* op heden, Zondag en Maandag zollen er wel contramerken worden afgegeven, zoodat het pobliek naar goedvinden de zaal zal kannen verlaten en er weder in kannen terogkeeren. Piaatsbespreken is bjj deze voorstellingen niet ver plichtend, maar met het oog op bet drokke bezoek dat Stoel en Spree hier altjjd bjj hon voorstellingen ten deel valt, wel aan te bevelen. De gelegenheid tot plaats- bespreken bestaat van 's morgens 10 onr tot 's avonds half acht. Na half acht worden onbesproken plaatsen afgegeven. Hiermede bopsn wjj de bezwaren van «een abonnéc en anderen oit den weg te hebben geroimd en verwachten bjj onze laatste voorstellingen als altjjd sympathie en medewerking van het pobliek.* Ue Herwis De kermisweek is reeds bjjna weder om, doch de grootste drukte wacht ons zeker nog vanavond en morgen. Wie-nog niet dit of dat bezocht heeft, hjj haaste zich maar al te spoedig gaan de dagen van pretmaken voorbjj. Men bezoeke nog eens de tentjes, al is 't dan maar om 't gezien te hebben of om de kermisreizigers nog een paar goede slotdagen te be zorgen. Gisterenavond was 't bjj Corty Althoff weer stampvol. Het programma was in hoofdzaak geljjk aan dat van eergisteravond. Luid werden de verschillende sterke toeren toegejuicht en algemeen was de bewondering voor het dressuur van den heer en mevrouw Althoff. 't Is dan ook een indrukwekkend gezicht, zooveel paarden, die zoo regelmatig samen allerlei uitvoeren. De kanonnenkoning en het nummer van de olifanten hadden mede veel succes. De koelbloe digheid van Tilly Bébé bracht velen in verbazing. Dat een ongelukje ook in den circus in een klein hoekje ligt bleek bjj het viool-en-bal-acrobaten-nummer. Een van de medewerkers deed een missprongetje en dit had tengevolge dat dit nummer niet tot zjjn recht kon komen. De clowns hadden bljjkbaar geen gelukkigen avond, zeker zullen ze wel eens meer succes hebben gehad dan gisteron. 1 o Diligentia had het gezelschap Strauss weer zgn gewone sncces. Ter eere vao den veijaardag van H. M. de Koningin trad mej. LiuiBO Fleoron op in nationaal oostaam mst de stan daardvlag en zorg toepasselijke liederen, die bjj 't pobliek Vel ingang vonden. Bjj de Groote Kerk w»rd gisterenavond voor het laa'st gegeven «de Klokken van Oorneville". 't Was niet zoo drnk als andere avon den. Ojk hier vermaakte men zich goed. Vanavond en morgenavond wordt er gegeven «De dochter van den tamboer-majoor''. Bij Stoelen Spree was t iets minders druk dan gewoonlijk. Opgevoerd werd „De reis om de wereld door twee Am-terdam- sche jongens weer een van die vrooljjke stukken die men bjj Spree te zien krijgt. Er werd weer veel teapplaudisoerd, en voel gelachen. De heer en mevrouw pree waren natuurljjk weer de sterren van den avond. Tanavond, morgenavond en M andagavond wordt hier gegeven „De kindereren van kapitein Grant" door den heer Spree In Hotel »N ent* treedt deze laatste dagen der kerm s ook een gezelschap op, dames en heeren die door hun goede en vrooljjke muziek het verwjjlen in hotel «Neof* zeer veraangena men. Bjj de verschillende calé chantants zoo nu en dan al eens genoemd is thans nog gekomen het oalé chant »nt bg den heer Peperkamp. Op vele plaatsen is voorts gelegenheid om te dansen. Gelegenheid om te genieten is er das genoeg. Hoe warm bet heden was. Als een kgzonderheid mag zeker worden vermeld dat de thermometer hedenmiddag om één nor in een andere zeer koel vertrek 73® Fahrenheit aanwees, terwjjl in de zon een temperatuur van 91* graden werd aangegeven, Ea dat in de maand September Be Lnndbouwleeiten. Op het programma van de a.s. landboowfeesten, die gehooden zollen worden op 11 en 12 September, wordt ook een plaats ingenomen door feesteljjkbeden, uitgeschre ven dooi de vereeniging «Burgerkring*. Woensdag, den tweeden dag dus, zullen er n.i. volksspelen gehouden worden in de Harddraverslaan in den Hout. Om half één zal er eirst een ringrjjderjj en .sleuteltrekken worden gehouden. Ie mooie glimmende karretjes, zullen er paren om de prjjzen kampen, 'I Zil weer een aardig gezicht zjjrdie keurig uitgedoste stelletjes die glanzende paarden in fonkelnieuwe tuigen. Voor 't ringsteken zgn de prjjzen f 15, f 10, f 5, voor 't sleuteltrekken evens ro, teiwgl voor 't mooiste geheel worden uitgeloofd een verguld zilveren, een groote zilveren en een zilreren medaille. Om drie uur volgt een turnfeest, waar aan d elnemen de Gymnastiek-vereenigingen «Sparta*, Turnlust*. «De Halter* en «Eigen O Honing*. Uitgevoerd zullen worden de algemeene vrjje oefening van de gewestelgke uitvoering te Ziandam, dan volgt toestelturnen ea esiafettenloop (600 Meter). Ue eigenljjke volksspelen komen dan aan de leurt. Eerst automobielenwedstrjjd om prjjzen van 1 8, f 5, en f3; en dan hardloopen met hindernissen door jrngdna van 10 tot 14 j iar, om prjjzen van f 6, f 4 en f 3. 's Avonds groot bal champé.re met verl ch'ing i la Giorno op het Doelenveld. Ie «de Harmonie* zal dan tevens een epecialiteiten-gezehchap optreden. De vereeniging «Burgerkring* doet dus wat hg kan. Voorstellen vin B. ea W. B. en W. dezer gemeente stellen den Raad voor aan het bestuur der Naamlooze Vennootschap «Alkmaarsche Tramvereeniging* en hare rechtverkrijgenden, behoudens eventueele rechten van derden, vergunning te verleenen tot het aanleggen en exploiteeren, voor zooveel deze gemseate betreft, van een paardentramlga naar Heiljo, door de Nieuwpoortslain, den Heereweg en de Plantage en wel voor den tjjd, waarop de aan de N. V. «Alk maarsche Tramvereeniging* verleende concessie voor den aanleg van tramljjnen van het Spoorwegstation naar de Steenenbrug met zjjljjn van de Groote Kerk naar de Tier Staten, zal eindigen, ingaande onmiddelljjk nadat van den verzoeker de schriftelijke verklaring is ingekomen, dat hg de vergunning onder de gestelde voorwaarden aanneemt, behoudens de gevallen vas geheele of gedeel telijke intrekking, vervallenverklaring of sohorsing in eenige bepaalde artikelen voorzien en onder zekere opge somde voorwaarden. Voorts B. en W. te machtigen tot de uitvoering van werken ten dienste der gasfabriek, waarvan de kosten zgn geraamd op f 8000het bestuur van het stads ziekenhuis te maohtigen met het bestuur der Nutsepaar- bank ter bestrgding der kosten van uitbreiding van het ziekenhuis een leening aan te gaan groot f 12000, ren tende 4 pCt. 'sjaars. Predikbeurten Zondag 2 September. Groote Kerk, 10 uur, Dj. van L:euwen, 2 uur Dr, van Lteuwen, D roptbedien ng. Kapel, 10 uur, Ds. Guldeearm6 uur, Ds. Moutjjn, pred. te Haarlem. Evang. Lath. Kerk, 10 aar, Geen dienst. Doopsgezinde Kerk, 10 uur, Ds. Glass. Rem.-Geref. Kerk, 10'/, uur, Prof. Dr. H. IJ. Groe- newrgen, te Leiden. Gereform. Kerk, 10 uur, Ds. Wucbgelaer, 6 uur, dezelfde. Chr. Ger. Gem. Gebouw «Rehoboth», Koningswee, 10 uur en 6 uur, Godsdienstoefening. Dinsdagavond 7} our Ds. G. Oosterhui?, pred. der Chr. G;rel. gem. te B oek op Langend jjk, Doopsbediening. Hersteld Apostolische Gemeente, Augnstgnsteeg, 10 uur en 's avonds 5 uur Godsdienstoefening. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Pool, Bevestiging van eenige nieuwe leden. Hers. Gem. te Bergen, 9} uur, Ds. Natzjji. Herv. Gem. te Stompetoren, geen dienst. Muziekuitvoering. Zondag, 2 S.-pt. a.s., 's middags 2 uur, zal vanwege de Alkmaarsche Buitensooië eit, door de Harmoniekapel «Excelsior* van Wormerveer in den Stadshout een concrrt worden uitgevoerd, waarvan het programma luidt als volgt 1. En route-marschv. Aaken. 2. Zrmpa, OuvertureHerold. 3. Oortè^e de BalletL. Montague. 4. l'Aurore, Valse de Concert C. Faast. 5. La Couronne de Vermeil Rollé. 6. Sevillia, Marsos Espagnol L. Mrntagne. 7. Les Radeaux deCy.hè e, Oavertuie Boyen. 8a. A nous deux, Polke poor 2 pistons Leval. b. Neu Wien, Walzer Joh. Straus. 9. Carmen FantaisiaBizetL«gner. Het corps behaalde dezen zom*r op het concours te Amsterdam een eersten prys en te Velp een rersten en een Eereprjjs. op Woensdag, 6 September 10410, des namid dags te een uur. Ponten van behandeling 1. Lozing en vaststelling der notalen vaa de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2 Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het verleenen van pensioen aan gemeente-ambtenaren en hanne weduwen en weezen. (Bjjlage No. 98 van 1905.) 3. Benoeming van personeel voor het geven van herha- lings onderwjjs, cursus 1906/7. (Bjjlage No. 63) 4.1 tem van tjjdeljjke leeraren aan de Burgeravondschool, cursus 1906/7. (Bjjlage No. 64.) 5. Idem, idem aan het Gymnasium, cursus 1906/7. (Bjj lage No. 65.) 6. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake eene betere verbieding der oevers van het N -ordhollandsch Kanaal. (Bjjlage No. 67 7. Idem, betreffende het niet verleenen van ontheffing van art. 44 der Bruw en Woningverordening. (Bj- iage No. 68.) 8. Idem, met betrekking tot bouwterreinen ten westen van de Nieuwpoortslaan. (Bjjlage No. 69.) 9. Voorstel van de commissie tot de belastingzaken enz. tot goedkeuring der rekening van deK:m r van Krophandel, dienst 1905. (Bjjlage No. 7 10. Idem der rekening van bet Burgerlgk Armbestuur, dienBt 1905. (Bjjlage No. 71.) 11. Idem met betrekking tot de rekening der Huishoud en Industrieschool, dienst 1905. (Bjjlage No. 72.) 12. Idem inzake het doen van ai- en overschrijvingen op de begrooting der stada-apolheek. dienst 1905. (Bjj lage No. 73.) 13. Idem, idem op de begrooting van het Stads-ziekezhuie, dienst 1905. (Bjjlage No. 74.) 14. Idem, tot voorloopige vaststelliag der begrooting van de d.d. schntterg, dienst 1907. (Bjjlage No. 75.) 15. Voorstel vai burgemeester en wethouders tot vast stelling eener 2de BUppletoire gemeentebegrooting, dienst 1906. 16.Idem tot vas stelling van rooilgnen voor de Nieuw poortslaan. (Bjjlage No. 76) 17. Idem tot het verleenen van concessie voor een paar- dentramljjn Vier SiatenHailoo. (Bjjlage No. 77.) 18. Idem tot vaststelling van eene minimum bieedte voor aan te leggen straten en tot goedkeuring van een bouwplan voor het terrein Biationsweg, hoek Hel- derschen weg. (Bjjlage No. 78.) 19. Idem inzake uitvoering van werken voor de gas fabriek. (Bjjlage No. 79.) 2J. Idem, inzake de uitbreiding van het Stads-ziekenhuis. (Bjjlage No. 80.) 21. Rapport der speoiale raadscommissie inzake het onderzoek dar gemeente-rekening, dienst 1905. (Bjjlage No. 81. 22 Bjhandeling van een reclame in beroep tegen een Mn»lag in den Hoofdeljjken Omslag. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bg hun ooilege is ingekomen een verzoekschrift van JACOB KORVER te St. Panoras, om verlof tot den verkoop van alooholhoudenden, anderen dan sterken drank, in het perceel Nienwpoortslaan E no. 1. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelgk be zwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. L. v. d. VEGT, 1°, Secretaris. Alkmaar, 31 Augs. 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat ter secretarie dezer gemeente van 1 lepteaber «.o. «f gedurende acht dagess voor een ieder ter lezing zal zgn nedergelegd de op 23 Augustus 1936 definitief opgemaakte ijjst van kiesgerechtigden voor leden van de Kamer van Koop handel en Fabrieken alhier. Bozwaren t-gea die ljjst, betzjj die den klager, hetzjj die andere p rsoaea betreffen, kunnen binnen acht dagen na heden bg den Gemeenteraad worden ingebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 30 Aug. 1906. L. van der VEGT, lo.-Secretaris. ONDERTROUWD 31 Aug. Dirk Braak, alhier en Alida Band te Avenhorn. GEBOREN 31 Aug. Cornelia, z. v. Pieter Soheper en Grietje Hooge- boom. W.lhelmina Hendriks, d. v. Cornelia Lugtig en Anna IJpelaan. OVERLEDEN 31 Aug. Willem Hopman, 55 j. wonende te Zjpe. 1 Sept. Anna Catharina Withaar, weduwe van Jan Molenaar 80 j. Ue verfiardag van de Moalugin. Mijnheer de Redacteur Dat de Pers in 't algemeen veel durft te sohrijven waar de lombard geen geld op geeft is spreekwoordelijk geworden, want vandaag scbrjjft zij sus en morgen zoo over een en dezelfde zaakmaar dat een Redactie in het artikel Verjaardag van de Koningin zoo brutaal is om te beweren dat zelfs de tegenstanders van het Koningschip op dezen dag zullen instemmen met een harteljjkeu gelukwenseh aan onze Landsvrouwe en met de bede fiat nog menigmaal die verjaardag gevierd moge worden, daar zou ik u willen vragen, a'B men tegenstander is van het Koningschap hoe men kan ver langen dat die verjaardag als Koningin nog menigmaal gevierd moge worden T U zal schrijver dezes zeor verplichten indien u dit Persraadsel onlost, teeken ik mij EEN VOORST NDER VAN ABSOLUTE VRIJHEID. [Oe «voorstander van de absolute vrjjheid* gebruikt hier wat al te veel vrjjheid. In de eerste plaats gene raliseert hij waar hjj spreekt over de pers. Dat is natuurljjk zjjn zaak. Maar hjj begaat die zelfde fout waar hjj het o ver ons artikeltje heeft en wjj hebben de|vrjjheid genomen bet eene woordje »de« te cursiveeren, waaruit «absoluut* zeker bljjkt, dat hjj verkeerd las. Wat zjjn vraag betreft wjj constateerden slechts een feit, meer niet. Het gaat niet aan om gevoelens te ontleden, die niet de onze zjjn. Wij zullen een nummer van deze courant opzenden aan een van de personen, die wjj op het oog hadden, in de hoop, dat hjj aanleiding moge vinden «het Persraad.eU nader te verklaren. De Redactie. Uit Rusland werd gemeld, dat minister Stolypin zou aftreden en opgevolgd zou worden door den heer Witte. Dit gerucht wordt thans tegengesproken. Hoe in sommige kringen over graaf Witte, wiens verdiensten vele zjjn, wordt gedacht, bljjkt uit een telegram dat de al- deeling te Kiew van de Russisch monarchistische partjj zond aan keizer Wilhelm, toen verluidde dat keizer Wil helm gra. t Witte en diens echtgenoote ten zjjnent had genoodigd. Dit telegram luidt«Alle afdeelingen van de Russisch-monarchistische partjj der oude stad Kiew, het telegrafische bericht van nieuwe bewjjzen der monar chistische attentie en genade lezende, welke Uwe Majesteit graaf Witte bewjjst, beschouwen het als hun plicht, Uwe Majesteit hun gevoel van het diepste leed wezen uit te drukken. Het spjjt den Russeu, dat de schitterende vertegenwoordiger en het hoofd van het Rusland bevriende üuitsche volk zjo weinig met de gevoelens van het Russische volk rekening houdt en door zjjn hooge attentie en genade hem onderscheidt, dien gsnsch Rusland eenstemmig als den grondlegger van alle ellende beschouwt, welke ons land beleeft, als den voornaamsten bevorderaar van de terroristische be weging, welke gevoed wordt door het fanatisme en de valschneid van het Joodsche volk, dat in graai Witte zij n beschermer vindt!* H t bezook, waarvan sprake geweest is, is achterwege gebleven omdat men de anti-Duitsoh gezinde elementen van het Tsarenrijk geen nieuwe stol voor hun bekende beweiiug wilde leveren, dat de Duitbche Keizer op den gang der RusBiBche binienlandsche politiek invloed wil uit-efenen. Brand. Ia den nsc'at van Donderdag op Vrjjdag is door eene ontiekende oorzaak de bergplaats van den heor G, Boontj-.s te 8;. MaartenBvlotbrog afgebrand. Ongeveer 500CO pond Hooi, rgtuigen, landbouw- en boerengereedschappen gingen in de vlammen op. Het woonhuis bleef ongedeerd. Verzekeiing dtkt de schade. Historische oudheden. Schagen is een der oudste, zoo met de oudste plaats van Nooi d-Holland. Borger voert hare stichting op tot 323, doch daarvan zgn geen zekere bewjjzen te leveren. E*n plaatB met zuik een lang verleden, bezit naiourigit een scbat van historische herinneringen. Het archief neemt dan ook eene geh-ele kamer van het raadhuis in beklag. Uit dit archief zal nu eene collectie ter opluistering naar de tentoonstelling op gemuentblgke administratief geb.ed te Amsterdam worden opgezonden. Zjj bestaat uit privilegiën, octrooien, handvesten, sun- 'ertiBu, plakkaten en publication loopende van 1299 tot 1796. Overvaring. NIJMEGEN, 1 September. Gisteravond om 9 uur is de sleepboot «Hansweert» van Struikdalm te Njjmegen even boven onze stad in de Waal op de groote sleepboot «Pauk van een Frank forter Maatschappjj geloopen, die met een sleep stroomop voer. De «Paul* is gezonken en ligt bjj de Groenlanden buiten het vaarwater. De kapitein Baks van de «HansweerU werd door den schok overboord geslagen en verdronk ammerljjk. Oart AMSTERDAM. 30 Aog.l pCt Mcilirlind, N. W. fitheidI dito, dito dito, Ublig8 JosUarjjh Obl. in pip. 1000 Ïibr.-Aug. I lito, dito April-Ott.. 5 iito, Kronen 8000 bil.vriji(Jtroninr.)Mii-NoT. 4 dito, dito 8000 b*l.rrj)*(Eron*nT.) Jin -Juli 4 Portugal 1* i*r. 3u/„ 4 10-100S dito, St id. Amirt. 8*huld 8*/, frine* 500 4 Rmland, Iwang. Dombr. Oblig4. dito, Binntnlandiebt 18944 dito, 1880 gieoui. Z. R 115-685 IS ISii-Nov. 4 dito, 1889 1» A li «er. IJ an 1 Apr. 1 Juli lOst. 4 dito, 1894, Dositx-fipoorw4 dito, 1867/69 i 10-100 Ïiii-Fov4 dito, Groot* 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Tram*. Spw. Oblig. Z. S. 185/68E. S dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. K. 8Stl4 dito, 18898 dito, ln goud 1884, 18 Jan. 18 Juli.... 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, geptiv. Conv. leening 18904 Keeep. geünificeerd* eehuld frci, 500-9500.. 4 SgyjU, Obl leening 187A4 Kexiro, Obl. Binu. 8eh. afloab. oblig5 dito dito 1899 Venezuela Obligatiën 18814 R. V. Noord-Holl. Grond-Orediit. Pandbr.. 4 Sf. W. A Pae. Hvp. Pdbr...,,. Vaderland, Cult. Maatech. d. Voritel. Aand dito, iito, dito, dito, dito, Koloniale Bank Aandeiiin ■ed. Ind, Handelib, Aand. Kon. Rad Mij. t. expl. petr. br.A Petr. Mij. 8uuatra-Pal*mbang A. Aand. led. Ind.Exyl.Mjj Amerika, New ürleana Kailw. C. Cert v gew Aand United 8tat*i Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., „v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f 950 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand.1875/80 geit Itïlie, Spoorwegleening 1887/89 1 dito, Zuid-lül. 8poorw*g-ObL8 Polen, Wart.-W*anan Aandeel lualand,Wladik. 1885 4 Z.R. 695 Oblig... 4 Amerika, Atehieon Topeka Cert. v. Aand dito, Alg. Hyp. Obl.4 Soek Island torop. Cert. v. gew. Aandeeleu. dito, Denv. fiio Grand* gew. Aand dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeden dito, lllinoia Cert. v. Aand dito, Kaniaa City South. Railw. Aand... dito, Miai. Kana. Texai Ger v. Aand. dito, dito, le Hyp4 Norfolk A Weitern Cert. v. gew. Aandeden dito, Oregon Calif, goud le byp dito 8outb. Padfi*. gew. Aand dito, 8outhsrn Railway gew. Aand dito, Union Pa*. Hoofd. O. v. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabaib Ct. t. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 100S ïongarije Theiti Loten4 ioitenrjjk Staatal. I860.,.;.j 5 dito, dito 1864... tuiland Staateleening 1864 Loten 5 dito dito 1866. Dito..5 l'urky* Spoorwegleening.;. 77# 92j 93# 70J 79A 69 OS 73* 65) 071 55* 88 103 242 97* 775 79* 47* 14 i 48 67* 68 122* 75* 98 1UQA 28* 44* 47| 28* 361 93) 82 39* 177 Sopt. 77) 92A 93^, 100* 1O0) 99) 99) 70 67) 78) 67' 67 j 67) 64 72* 65) 55 250 243 97* 81 146 728 A 79* 46) 14H 112 03) 122 lOti) 100^ 98) 46* 28) 36) 99) 9* A 81 38) 190 461 Markt stil. Zwak. Alimah, 1 Sept. Aangevoerd Paarden i u 38 Koeien en Ossen f 140 a 300, 36 Nnohtore Kalveren f 8 a 20, 136 Magere Schapen f 10 a 26, 61 magere varkens f 14 a 17, 156 Biggen, 10 w. f 8 a 13, 5 Bokken en geiten f 2.a 6, boter hoogste prjjs f 0.70 middelste f 0.65, laagste 0.60 per ned. pond, aanvoer 4286 kop, eieren f 4.a 4.25 per 100. Groenteveiling Bovenkarspcl (station) »l» Aug. Aardappelen (groote mniz n) f 1.90 h t 2.10, idem kleine mnizen) f 0.60 4 f 0.70, id. (ronde) f163 a 1,70 idem (blauwe) f 1.70 4 1,90 p. H.L. Aanvoer 1170 zak. Uien f 0.80.a 1.—. aangeboden met of zender hulteljjk verkeer, ln klelu, beschaafd gezin. Br. fr. Letter S 19, Bureau dezer Courant. Ta beiragen bg Notaris J. VAN DER VEEN, Oude gracht 156, te Alkmaar. IPOHII TM HOOP. Wegens vertrek naar elders. Men Bnkkerl) Invent, naet klanten, welke een fl nk bestaan oplevert, op fi.nken stand te Alkmaar en roor uitbr. vatbaar. Huur van het huis 4,—. Brieven fr. iett R 19, Bureau Alkm. Cc. Mevrouw VAN DER FEEN DE LILLE verlangt tegen November niet beneden 20 jaar. (PAR li» VRAMC Ufi.) CONVERSATION, OORRESPONDANCE GRAMMAIRE, LITIÉRATUBE. 40f> ■AMiZMiiüUUAC.tT, Aflfil'EHUAS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3