Off GS Raszuivere Teckel Nederlandsch Operette Ensemble. forty AIM, GALA-ELITE- V OORSTELLING Ifaterfliclite Qe^leeden nette Meisjes Evangelische Unie. „ALCMARIA." Repetitie Woensdag 5 Sept. a.s. DMai en ffoinsilas i au 5 Vleier. SCHOONHEID D. A. WISSELINK, Nuts-Spaarbank weDSÉ van werkkring te verandereD Land- en Draiieartraizea. V ast ('tuigen Het Photografisch Atelier van De RENAISSANCE CHOCOLADE en ALU JONGENS 11 BOTERKOEKEN. Sigarenmagazijn Scüoiiwtiurg „DE HARMONIE", STOEL en SPREE De Kinder® van Kapitein Grant. Engelscb Heeren - Mode-Magazij n E 4. E .V .1 A Si Si K KT. IMiblieko Verkooping voor Amotie Directiekeet Schouwburg-Loge. l)e dochter van den Tamboer-Majoor. Aanbesteding. J. Fortuin, ATTENTIE Een Jongmensch Edammer Kaasjes ACAO] te koop. Kermis te Alkmaar Aanvang 8 uur. Alkmaar. Aanbesteding van haver. Dorschkleeden en Graanzakken Gemengde Koorvereeniging op Bes avonds 8 uur, boven zaal Café „Central." HET BESTUUR. Carbol, Creolin, Lysol, Naphta- line, Chinosol. I)e tinna J. Schouten Co. GRANEN, ZADEN, MEEL, KRUIDENIERS- en GRUT- TERSWAREN. Wed. P. KOLLES, Houttil B 15. Bekendmaking. G. H. ARBOUS Junior, Stokpaardjes-Lelienmelkzeep Speciale Inrichting WAAROM WAAROM Schoorsteen- en Rioolbuizen. TE KOOP of TE HUUR. BEHICSITr LEONARD VLAANDEREN, C. VAN STAM, Banketbakker RKIJNVAANS' Sigaren. liangestraat 59. Zaterdag 1, Zondag 2, Maandag 3 September 1306 Aanvang H uur. WOLTEEING-WACKERS WORMERVEER HOLLANI Van bekenden Stamboom, ongeveer 10 weken oud, (reu). Zaterdag 1 en Zondag 2 September Afscheidsvoorstellingen Prijzen der plaatsen Eerste Rang f 1.25, Tweede Rang f 0.80, Derde Rang f 0 60, Vierde Rang f 0.40. Woensdag den 5den Sept. 1906. HEDEN, ZATERDA.G, den Isten September 1906, Groote ZONDAG, den 2den September en MAANDAG den 3enSeptemberl906, Groote Zondag zullen na afloop extra trams ryden naar EGMOND en BERGEN. de levering van de voor de paarden van den reinigings dienst benoodigde inlandsche blanke haver, per 50 K.G. netto, Het maken van een gebouw bestemd voor Vacantie Kolonie, op een terrein gelegen te Egmond aan Zee D. HAASBROEK. AdresTuinstraat 37. voor Kaasfabrieken en Dorschmachines. De Dorschkleeden tevens te huur. Aan de Margarinefabriek „Kinheim", kun nen een paar geplaatst worden. Zich te vervoegen bij Mej. R. HENNEKE, Baanstraat, (Afdeeliug Alkmaar.) (in plaats van Dinsdag 4 September.) De ondergeteekende blijft zich steeds aanbevelen tot het LEVEREN van Beleefd aanbevelend. niet in het Wildemanshofje gehouden, maar in „Be Boelen." beleefd aan. (geneeskundige) F. J. W. LAMBKR.T, Houttil 54Alkmaar. VY.F.STOEL&ZOOn. bij J. BRUIN, Steeds fjjne verkrijgbaar by H. ZEEMAN, Zuivel- boerderij STOM PETOREN a f 1,20 per stuk franco Alkmaar. Beveelt zich tevens beleefd aan tot geregelde levering van fijne Roomboter volgens noteering van de markt. OUDEGRACHT, 201 ALKMAAR, prima Noord hollandsche gerookte paling en paling in gelei. S. GOEDHART. Probeert s. v. p. de batons a la Reine Eenigst adres voor Gezelg ohap PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste rangt 1.25. Tweede rang f 0.75 Derde rangf0.50 Plaatsbespreking Dagelyks van af 's morgens 10 nnr. achter de VISCHMARKT ALKMAAR. "w, Te hevrasren Z-uidmarkt 70- op Woensdag 12 September l»OB, ir h*t Hö^el »de Zon* te Bsveiwjjk, d9B ^a(?s ta onrten ovnrstaaii van Notaris M. DONKER .an oen voor enkele jaren nieuw gebouwde groot 16 by lO Meter, «taande aan d« Visschm- havea te IJmuiden, in de onnoiddellgke nabijheid van Spnor en Nootdzeekanaal. Bjjzonder geschikt voor Pension, Huis en Bollenschuur of Koolschuur. Hot. gebouw is ge bouwd op s'eonan vaeting, kelder en binnenmuren van waai- en drgfsteen, en bevat, beneden 7 kamers met gangen, trip en 2 privaten boven: 2 kamen, beschoten kap met roode krni«parnen gedekt, benevens bjjbehoorende bestrating, riolee'ing en watertorren. Een en ander gemekkeljjk rit elkaar te nemru en ver plaatsbaar dagelijks te bezichtigen, waartoe de sleotel verk'jjgbaar is bjj don heer B. HOOÖEWERF te IJmuiden. Nadeie inlichtingen geveu de Heeren G. RUIGEWAARD te Egmond aan Zeo en P. P. LANGENDIJK, Makolaar te B'.verwjjk. Standplaats i nabij de Mroote Kerk Groots Militaire Operette in 4 bedr. van Duaü en CtuftOT Muziek van Jacques Offenbach. MONTHABOR, Tamboer-Majoor, de hr. Aug. T. O. Kieh), STELLA, jjn dichter, Movr. M. Bude'm'.n-Van Djjk. LUITENANT ROBERT de hoer S van Boem In het vierde bedrjjf intocht van het Fram-cbe leger te Milaan. Het orchest is oeder leiding van den heer C. Dokkum. A BOAINBH DMTIM AABTUN JBerstc Hang IO k f ÏO verkrygbaar aan den (Schouwburg Plaatsbespreking van 10 3 uur. Onherroepelijk laatste dag! Dodenveld, 's avonds 8 uur, s avonds 8 uur, met een nieuw sensatlewekkend en hoogst vermakeiyk glansprogramms. 2^» HET BESTUUR der Lyozaadkoeken vereenlglng voor Alkmaar en Omstreken brengt bjj deze 'er kennis, dat, de 1 jj 8 t voor 't komende seizoen ter feekenin zal üggan vanaf Try dag 2d Augustus tot Katerdag 8 September, 's middags te één uur, in 't café *Central> alhier; tevens kan aan den Administrateur opgaaf worden gedaan. Namens hst Bestuur, D. DE BOER Dz.t Voorzitter. D. J. GOVERS, Administrateur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Aikmaah zullen op Donderdag aï September a.s. ten stadhnize in het openbaar aanbesteden over het tjjdvek van I Octobsr 1906 tot en met 1 October 1907. De haver zal een gewicht m >eten hebben van 48 tot 50 K.G. per H.L. De levering moet bg hoeveelheden, ais telkenmale door den Directeur zal worden opgegeven (te regelen naar da behoefte) plaatB hebben en zal circa 35000 K.G. bedragen. Insohrgvingsbiljetten (op zegel) in te zenden vóór of op don dag der besteding, voor d?s middags 12 uur, onder overlegging van monsters. Op Katerdag den Ssten September IWOfl, des voormiddag» tea ha'f 12 ure, zsl in bet Hotel Restaurant .DE NACHTEGAAL, te ALKMAAR, door het Bestuur vua >Bc' C'ütraal Gsnootech'p voor K'cder-HaislelliBgs- en VacsBtie-Kolonies», gevestigd te Amsterdam, worden aanbesteed Tsekenirg*» fis bestak ijjn Lg«n betaling van f 2. vorkrvigbaar bjj de Architect te Alkmaar, vanaf Maandag 3 September 1906. De aanwijzing zal plaats hebban op Woensdag 5 September, des vooriniddags ll3/i ure op hst terrein to Egmoïd aan Zee. De architect, P. N. LEGUIT. De ondergeteekende, door do Mantschappy tot exploitatie van Waterleidingen, aangrsteld tot Hoofd aanlegger voor deze ge meente en de gemeente Bergen, n plaats van wjjlen den heer G. H. ARBOUS Senior, maakt bekend, dat bg zich tevens gevestigd heeft als Loodgieter, Kink werker eu Aanlegger voor Haa en Water leiding. Zich beJeetd ia ieders gunst aanbevelende, Uw Dienstw. Dienaar, VooGoopge werkplaats Watertoren nan den Hergerweg. Boodschappen worden ook aangenomen bij den heer Jb. PRONK, Ridderstraat 26. in alle grootten en soorten. KAASMARKT ALKMAAR HET BESTOUR noodigt do Vrijzinnige stemgerechtigde leden der IVed. Herv Kerk I» R Ik *fl M I» nit de van 1—6 September s,«. ten hnize van dei Koster der Groote Kerk ter visie liggende ljjst van stemgerechtigde leden voor de ver kiezing van Notabelen ter conti óle te gaan inzien, daar <san het Bestuur gebleken is, dat door onachtzaamheid van den Kerkeraad bg het boeken der attestaties senige leden, die reeds sinds jaren hunne attestatie ingeleverd hebben, niet op bovent enoemde ljjst voorkomen. Namens het Bostuur: Dr. POOL, Voorzitter. Dr. BLOKHUIS, Secretaris :,v.V Hulgbrouwersteeg 2, Alkmaar. Us. POOL van Oudorp, vangt ■yne catechisaties te Alk maar weer aan ep De catechisaties worden voortaan kleuwe Leerlingen kunnen zich daar aan stelden. De Erveu G. H. ARBOUS Senior te Alkmaar, dankbaar voor het vertrouwendat hun Vader, gedurende ruim 40 jaren, heeft mogen ondervinden bevelen G. H. ARBOUS Junior, die de Loodgieters zaak van zijn Vader heeft overgenomen en onder diens naam zal voortzettenten zeerste bij de geachte cliëntèle aan. De Erven G. II. ARBOUS Sr. Onder referte aan bovenstaandebeveelt ondergeteekende zich als opvolger van zijn Vader in de I oo<lgietori«za»ik, VinCWBSLOOT 2/6. Telefnr. 113. Alkmaar, 29 Aug. 1906. óestaat in een teder vlekhenloos gezicht, frlseh, rooskleurig ulieriyk, witte fluweelzachte huid <n verblindend mooi gelaatskleur. Dit alles ver krjjgt men door as BERGMANN Co., Radebeul echte fabrieks xerk Stokpaardjes Per stuk 50 cent bg LGO BIJLOOS, Coiffeur ALKMAAR. VOOR VAN Leeraar M O., Toussaintstraat 16, Onvermogenden zullen op advies van den hniame- dicus gratis behandeld worden. Heiast zich met den aan ea verkoop van MFFHCTEIT. incasseert HlklHLS en disconteert geac cepteerd H AlVïBMLSPAPIER. Keemt gelden In BKPOSIli'O. Hoopt OHHdlJBI en TRHBMU HUIK- PAPIER. vergoedt 3 procent rente over alle Inlagen van af een gulden. De rente van nieuwe inlagen gaat in den lflden der zelfde, respectieveljjk den lsten der volgende maand. XITDAU 13IV' Haandag van 10—11 uur voormiddags. Woensdag 6—7 namiddags, Katerdag 7—8 in wordt de naam van den fabrikant door duizenden dankbaie moeders met eere genoamd P. G., vrij van dienst en alcoholische dranken, reeds eenige jaren werkzaam ln het Rolonlalevak liefst lu dezelfde branche, om alch verder al* reiziger te bekwamen. Br. fr. Bureau van dit Blad onder letter E 19. honderden gemeenten van ons land verspreid 8T. PAMCRA8. dit HAARWATER het middel bg uitnemendheid is tot het dooden van alle Hooldonreinheden. Het bevordert den haargroei, is volkomen onschadelijk en heeft dit meer dan 25 jaren bewezen. Prys 26, 26 en 66 Cent per flacon. Let bjj het konpen op den naam J. BIJLOOP in de flesch en op het etiket gedrukt. Wederverkoopers wenden zich lot den Fabrikant J. BIJLOOS te Alkmaar. is, tot nadere aankondiging des Haandags geslotea. Er worden bjj bestelling van 1 dozgn Visites, mal- druk, k f2, vooraf 2 proeven (2 poses) geleverd 'Sr^u **e Hollandsche Pallngrookery en Inlegger^ 1 v e r t aan H. H. Kramers, Winkeliers en Grossiers, regea scherp concurreerenden prjjs, Gelieve goed op adres te letten. Zich aanbevelend, Uw. dw. dn. Koog a?d Kaan. van RINttiüHI te Alkmaar, zjjn verkrjjgbaai bjj «vair levens bet beste adres is van de vermaarde „MATAWKAS". Aanbevelend, W. 8 WAD ER. SeJ. C. M. UUROMl», Leerares Plano en Theorie. Mient C 15, ALKMAAR. Sp feekaren Woensdag,Donderdag en Vrjjdag van 12 uur. ALKMAAR. Van ouds de .IJzeren Baan.«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4