Brusselsche Brieven. BINNE NLAND. STADSNIEUW Afsluiting Kalkoyensbrug. Herhalingsonderwijs. Uit de Pers. Gemengd Nienws. deen gunstig kooljuur. MARKT B ER I OH TE N. Rembrandt dee 1 denken en waarvan ik dan ook tot mjjn groote voldoening in den catalogus las, dat bet als het meesterwerk van den sohilder wo'dt Uesohouwd en dat men er het gouden licht en de kracht van uit drukking van 's kunstenaars leermeester, Rembrandt, in terugvindt. En wat te zeggen om tot de ons meer bekenden terug te keeren van de werken, die ge met één oog opslag herkent als producten van onzen Jan .Steen; de merkwaardige schildergen b.f. twee pendanten (No. 116) in den catalogus vermeld onder de namen: de vette en magere keuken. Wat te zeggen van bet briljante paneeltje van Rembrandt (107): «Zscharias verneemt de profetie aangaande de geboorte ven Johannes den Dooper*een dier wonderwerken van onzen groot meester, waarvan de catalogus bewonderend zegt, dat de kunstenaar met de geringste middelen het toppunt van pracht heeft weten te bereiken. Wat te zeggen van de mysterieuze etsen van onze oude meesters, die in haar eenvoudig wit en zwart een rjjkdom van tinten en echakeeringen vertoonen, die verbijsteren moet! Ooh laten we maar niet veel zeggen. Laten we liever in stilte genieten en bewonderen. Bewondering maakt immers stil Slechts een woord van groote erkentelijkheid worde gesproken tot de velen in den lande, die nit bun particuliere verzamelingen de paarlen wilden afstaan, die in de goed verlichte en geventileerde zalen in de Doelenstraat in haar echoonsten glans prijken, alsmede aan de firma Muller Cie., die haar hnis voor allen openzet, die f 1.(den prjjs voor oohtendbezuek) of f 0.10 (voor namiddagbezoek) te missen hebben en tevens een goed werk willen doen. De opbrengst der entrés- gelden wordt n.l. afgedragen aan het genootschap «Lief dadigheid naar Vermogen*, dat heel wat guldens en dnbbeitjes gebruiken kan. In de Alkmaarsche Courant van den 14den Juli j.l schreef ik naar aanleiding van den toestand der diamant industrie te Amsterdam, dat tengevolge der belangrijke loonstijgingen, die zich verspreiden over alle categorieën der werklieden een toestand ontstond, welke ernstig gevaar oplevert voor de «Concurrenzffihigkeit» der Am- sterdamsche diamantmarkt, zoodat het duidelijk moet zgn, dat de werkgevers ten opzichte der loonen ten slotte een grens moeten stellen, welke zonder gevaar voor de geheele bloeiende diamantnijverheid niet kan worden overschreden. Ik wees verder, in verband met de toen loopende ge ruchten aangaande een uitsluiting der diamantbewerkers door de vereenigde juweliers, op de noodzakelijkheid, waarvoor de laatsten eindelijk zouden komen te staan, om b(j de steeds wassende looneischen der werknemers, hun kantoren te sluiten en te weigeren werk uit te geven. Tevens deelde ik bjj die gelegenheid mede, dat het bestuur van den Diamantbewerkersbond volstrekt niet is op de hand van hen, die de hooge loonen voortdurend wenschen op te drjjven. Dit laatste is dezer dagen buitengewoon duidelijk gebleken. Woensdag verbreidde zich het gerucht door de stad van een belangrijke staking, die onder de diamantbe werkers was uitgebroken en menigeen sloeg de schrik om het hart bjj het vernemen van 't spookwoord, dat gedurende de laatste jaren reeds zoo vaak onrust en ellende binnen onze veste heeft gebracht. Weldra' bleek, dat de staking, op zich zelf belangrijk genoeg, daar ze ongeveer 400 werklieden betrof, zich echter tot de werklieden van slechts één firma zjj 't dan ook een der grootste beperkte. Wat was het geval Nauwelijks was in de diamantwereld bekend geworden, dat de werklieden weder als vroeger, n.l. vóór het sluiten van 't contract, waarvan ik in mijn brief van den ^den Juli sprak, zelfstandig, dus zonder tusschen- komst van het bestuur van den A. N. D. B. looneischen voor te stellen, of de werklieden in de fabriek der firma Van Dam haastten zich om van hun recht gebruik te maken en vroegen loonsverhooging. De heer Van Dam wenschte eenige dagen bedenkt jjd. Goed was 't antwoord der werklieden maar in afwachting leggen we maar vast den arbeid neer. Nu mag men over werkstakingen denken, zooals men wil, maar dit was toch zeker wel een laten we maar zeggenheel eigenaardig antwoord. Rekenden de stakende werklieden daarbjj wellicht op den s eun van het Bondsbestuur r Z3 moeten dan wel teleurgesteld zjjn geweest bjj de ervaring, dat het B B. niet van plan is, steun te ver- leenen aan werklieden, of combinaties van werklieden, die op eigen gezag acties gaan voeren tot het verkrijgen van loonsverhooging. Voorts is het B.B. van meening, dat er een groot gevaar voor de thans zoo bloeiende diamantindustrie in zou gelegen zjjn, de tegenwoordige loonen, die zeer hoog zqn, tot een onnatuurlijke hoogte op te voeren. Vandaar, dat het niet alleen de eischen der 400 stakers niet steunt, maar hen krachtig aan spoort, het werk op de oude voorwaarden te hervatten. Gelukkig schqnen de hoofdbestuurders nog niet al hun vroegeren invloed op de leden van den Bond te hebben verloren. Naar de avondbladen heden (Donder dag) berichten, zullen de wei klieden der firma Van Dam Vrijdag weer aan den arbeid gaan. Dit is een wqs besluit, waarmee voorloopig veel narigheid wordt voorkomen. Als vrjj zeker toch mag worden beschouwd, dat de Amsterdamsche Juweliers- Vereeniging bjj voortgezette staking, met een algeheele uitsluiting harer werklieden zou hebben geantwoord. En wie de winnende partjj zou geweest zjjn, kan, vooral bq de tegenwoordige denkwijze van het bestuur van den A. N. I). B., niet twijfelachtig wezen. Uit dit alles blijkt iDtusschen dat het in de Amster damsche diamantwereld nog lang geen pais en vree is. En of, met het besluit, om het werk te hervatten, de vrede zal zjjn teruggekeerd, mag ernstig worden be twijfeld. 't I» inderdaad zeer te betreuren, dat de buitengewone bloei eener industrie, die haar werklieden loonen ver zekert, waarnaar zelfs menig hooggeplaatst ambtenaar hunkeren moet, telkens bedreigd wordt door de zucht veler werknemers, deze loonen tot in het ongerijmde op te voeren. En wel is een woord van sympathie op zjjn plaats voor het Bondsbestuur, dat den moed heeft, pal te staan voor zjjn overtuiging, dat, in het belang der industrie zelf, aan deze zucht met kracht paal en perk behoort te worden gesteld. Van omen Bruseelechen medewerker). Brussel, 24 Augustus 1906. Reeds in mjjn vorigen brief had ik u eens iets willen vertellen over de Internationale Takakstentoonstelling die hier in het Paleis du Cinqoantenaire gehouden wordt, maar ik moest dit wel uitstellen tot dezen brief. Den 5en Ang. werd deze tentoontelling geopend in tegen woordigheid van den minister van njj rotheid; mg leek de expositie zelve echter toen nog heel niet vermeldenn waardoveral kisten, die nog ontpakt moes'en werdes- vele kiosken nog leeg, daar de inzenders hun goederen nog niet ingestuurd hadden, en veel leege plekken, welke handig of onhandig voor de scherpe oogen van den minister gemaskeerd waren met een draperie. Zoo was de aanblik der zalen wel feestelgk dien dag, maar nog niet heel geschikt om een goeden indruk te krjjgen van deze expoRitie; nu echter (ik was er gisteren) vond ik de tentoonstelling heel belangrijk. Zjj was gereed de machines (reusachtige machines om te kerven, te snjjden, te hakken enz.) snorden lustig rond, de sigaiettenmaaksters zaten in lange risten aan haar talels Ie rollen en te vullen en gaven door haar zedige houding den argeloozen optimist den indruk, dat een sigaren- of sigarettenfabriek een voorbeeld, niet alleen van gecondenseerde naarstigheid is, maar ook een model van orde en tnoht. Nu wil ik niet zeggeo, dat het tegen deel het geval is, dat genoemde fabrieken dus modellen van wanorde en öatueht (passes moi le mot) zonden zgn, maar sigarettenmaaksters zjjn ook «menschen* en een mensoh is maar een mensch. (Denk eens aan Garmen, of liever denk er niet uau zjj was een óumensch). Ik ben niet zulk een optimist, beste lui, om nu maar te gelooven, dat de naarstige zedigheid of zedige naarstig heid dezrr jongedames, die hier te aanschouwen is, een getrouwe afspiegeling van haar doen in de fabrieken zond* zgn, en, haar ziend, dacht ik onwillekeurig aan de getemde woudbewoners onzer zoölogische of liever zoö-óalogisohe tainen. Hebt gjj daar allen niet eens leeuwen zien opzitten en pootjes geven 1 Hebt gg hun fatsoenlijke manieren niet bewonderd als van netjes ge- öduceerde pensionaat-dametjes Hebt ge hen niet, met de voorpooten slap over elkaar hangend, zien zitten met het snoenige gebaar van een oude juffrouw van «schenk nog maar eens een bakkie in?< Weina, mjjne lezers, diezelfde leeuwen galoppeeren ren ganschen dag met het ljjk van een volwassen paard op hun pezige rnggen, ze springen over een oorlogstent heen, hun gebral 's nacht kan in een woestjjn gehoord worden tot tien nur gaans vorder. Ik zal niet vei der nit wandelen gaan op het zjjpad, het glibberige zjjpad, mjjner geleerdheid, u tronwenB ronduit zeggen, dat ik nit alles uit een schoolboek onthouden heb, en er naders nooit studie meer van maakte. Ik zal ook geenszins u trachten te snggereeren, dat sigaretten maaksters met doode paarden een dag op haar rug kunnen galoppeeren, nóch dat ze over oorlogstenten springen, nóch dat ze 's nachts geluiden maken, die tien uur gaans gehoord worden; ik heb slechts een voorbeeld gebezigd om u te doen zien; hoezeer, zoowel bjj mensch als d;er de natuurstaat verschilt van dien welken men «tamheid* noemt. Men vergeve mg deze uitweiding. De tentoonstelling beslaat een oppervlakte van 4700 M*er zgn 172 Belgische inzendingen, 70 bmtenlandscbe, waaronder vele Hollanders. Het moet me van het hart, dat de tentjes van mjjn landgenooten mg hst meest aan trokken. Jongens, jongens, wat een echte heerljjke vader- landsobe Bigaartjee 1 Ik heb ze iu tgden niet geproefd, behelp me hier altjjd maar met zelfgewrochte sigaretten, die, hoewel geenszins mgn nens aan do vaderlandsche herinnerend, toch, gegeven den prjjs, vrg passabel zgn. Ik heb niet uw medelijden willen opwekken, geachte lezers, noch n op het gelukkig denkbeeld willen brengen, mg een kistje sigaren present te sturen; ik zen dit als rechtgeaaid journalist geenszins aanvaarden, bum! Mjjn vrouw vindt, onder ons gezegd, de Hollandsche koffie beter dan de Belgische, das in één zending, hé? Het kon bjj elkaar gepakt worden. Neen, neen, het is zoo maar bjj wjjze van spreken, of van schrjjven dan. Verder ever de t-ntoonstelling dus. Behalve de groote machines om ta^ak te bereiden zjjn er alleraardigste kleinere machines, die sigaretten, of papierbulzen voor sigaretten vervaardigen. Onder de laatste zag ik een heel bizondere van een Doitsche firma, de eerste machine, die de papierbuisjos met mondstnkken, ineens gereed afleverter zgn 2 rollen papier in, een vloei, een oarton. Deze worden door de machine aangeperst, gerold, ge stempeld, dicht gedrukt (zonder ljjm, wat natuurlijk hygiënischer is.) D ze machine is zoowat tweemaal zoo groot als een Singer-trapmacbine en levert dnizende hulzen per nnr afhet Daitsch fabrikaathet hoofdkantoor ervan is te Amsterdam gevestigd. Ik zag er nog eene van een Fran sche firma; deze bad tweemaal grooter omvang dan de vorige, maakte de sigaretten kant en klaar en is ook een nieuwigheid. De Fransche staat heelt er zeventien van in gebrnik, ook andere groote ondernemers werken er uiede, de Spaansche en Roemeensohe Regieën Oallaher in Londen Hemy Glay en Boek h Go in Havana etc. Zjj is zoo weinig gecompliceerd, dat ééu machinist er vier bedienen kan. Twee meisjes zgn voldoende voor elke machine, een om de tabak er in te doen en een om de sigaretten er aan de andere zjjde uit te nemen en te sorteeren. Het papier is in de machine aanwezig, op een sohjjl gerold, die van zelve aflooptscharen knipp»n het, wieletjes rollen het op, persen het vast, schoiven het naar de tabak, die door fijne kanaaltjes erheen gestnwd wordt zjj heeft niet meer dan een halve paard&kracht noodig en levert gemakeljjk 80 000 sigaretten per nur af. Een Belgisohe firma heeft een alleraardigste inzending, een kleine gopavoiseerde ecbuit; het ru'm is vol miniatuur- balen met tabak geladen, achteraan is een vitrine, waarin het prachtig afgewerkte fabricaat der firma geëxposeerd isaan de boeg is een alleraardigste broeikas gemaakt, waar men, geplant in aarde, tabak in alle pbasen van haar ontwikkeling vindt, vanaf het eerste sprietje, dat nit den grond gluurt, lot volwasten kooien. De firma Blom en Olivierse nit Kuilenburg bad een kiosk met uitstalling van het Nederlandsche blaadje De Tabaktplani, door haar ui'gegeven, en een verzameling van keurig gebonden boekon, alle over tabak, de fabricatie, het rooken enz. Al het interessante van deze tentoonstelling opnoemen, daar is in mjja brief geen ruimte voor; er was te veel te zien. Alleen moet ik nog even meedeelen, dat er een heel bjjzondere verzameling van oudo pjjp«n, tabakspotten, labtske- cn snuifdoozen was, piachtige oude voorwerpen, o. a. een snuifdoos van Frederik den Groote. Van de snuifpotten waren natuarlgk de bekende oud-Hollandsche de mooiste, in mgn oogen althans. Bjj deze tentoonstel ling gevoel je weer rens, welk een enorme inüustr e de tabak is en geenszins hst geriogs'o in Holltnd, waar men ook het eerst tabak verbouwd heeft in Europa (1615). Eerst 16 jaren later begon een andere Europeesche staat ons voorbeeld te volgen, Saksen. Er wordt in Holland zelf dan ook enorm gerooktik heb eons in Rotterdam e«n kind op den arm van zjjn moeder gezien, een jongetje van zoowat vjjf jaar, denk ik, en die rookte een Gondsche pjjp. Dit is geen verzinsel, ik verzeker n, dat ik het gezien heb. Tot heel wat malligheden geelt het rooken anders aanleiding zoo ook de rookwedstrgden. Den 5en Aug. is er hier in L leken een geweest, de winner rookte in 2 uur 18 min. 3 grammen tabak op, wat, geloof ik, heel veel is, maar wat me toch eigenljjk niet veel schelen kan in Amsterdam heb ik jaren geledon ook eens zoo'n wedstrjjd gezien, maar ik vind het allernaarst en aller- onnoozelst, om u de waarheid te zeggen. Voor een anderen wedstrijd, weiken men hier veel houdt, gevoel ik iets meer symnathie, al is het iu ook niet mijn fort: De duivenwedstrjjd. Dit is gewoon een ziekte hier, dit „ooncours de pigeons voyageurs". Op zulke dagen zgn geheele dorpen als bezeten en wee den onvoorzichtgen wandelaar, die er zioh in waagt hij kan zeker zijn, herhaaldelijk omver te worden gerend en de verdere dagen zijns levens als een treurende invalide te moeten ronddwalen. In H Hand zijn deze wedstrijden ook bekend, over de organisatie er van beh ef ik dus niet uit te weiden. Op den dag, dat de duiven binnen kunnen komen, zie je alle bewoners van het dorp naar de lucht kijken, onafgebroken; eten en drinken en zelfs rooken worden tutiliteiten op zulke ernstige, beteekenisvolle dagen. Ze kijken naar de lucht, de menschen, hebben geen andere bestaansopenbaring dan dat kijken Groet hen niet. want ze zien u niet, spreek hen niet aan, want ze hooron u niet, ze zijn verstard, steenen beelden gelijk, totdat ,ze eensklaps als razenden naar de hokken vliegen hun duiven zgn binnen gekomen. Ze halen de gutta-percha rin en van de pootjes der duiven, rennen naar het estaminet, waar de tgdaangever staat. In dit spannend moment van de aankomst der duiven leett in het dorp geen andere aandacht. Vaders loopen hun zuigelingen omver, ver woesten in hun haast de meubels, vallen over hun bejaarde moeders, die kousen zaten te breien en, in plaats daarvan, nu overlijden gaan ze springen hun vrouwen omver, die voor den haard (den bekenden eerzamen, huiseljjken haard) de aardappelen kookten en van den schok op den grond tuimelen, waar ze bezwijmd neerliggen, terwijl de aardappelen hiervan gebruik maken om over te kokenin één woord de huiselijke vrede wordt verwoest de heiligste banden van bloedverwantschap werden met drieste hand uiteen gereten. Op de straten worden gedweeë wandelaars vernield door de losgelaten huisvaders; het dorp is een slagveld gelijk, mal, niet Laat ik even een paar wjjsheden over de postduiven u mededeelen. Wie weet, wat ik zeggen ga, behoeft het niet te lezen, maar aangezien geen mensoh weet, of hg het al wist, vóór bjj bet gelezen heeft, leest u het alle maal wel even. Het zgn maar een paar korte bizonder- heden. Nooit beeft een postduif den Atlantischen Oceaan over kunnen vliegen, boven de zee legt hg niet meer dan 500 kilometer af, kan dan niet verder. Boven het land, waar hjj zioh beter kan orienteeren, en wel heel kort, maar nóódig rust, bereikt bjj soms 1000 kilom. per daghet record werd gemaakt in Juli 1895 door een duif, die van Bayuoane naar Antwerpen vloog (995 kilometer) in 10 nur 39 minnten. Op een vogel na, dat is de gierzwaluw, is de duif de beste vliesrerde sperwer en de valk vangen de dnif met list, zouden het hg een wedstrjjd ver tegen baar afleggen. Mjj kwam dezer dagen een programma van een dnivenwedstrjjd in een klein dorp onderhanden, waarop voor 30.000 fianes prjjzen werden uitgeloofd. Het houden van wedvluchten is een echte nationale liefhebberjj hier. De Kermis op de Boulevard de Midi wordt afgebroken oarronssels, kramen, tenten, alles speelt en werkt nog zoolang er een dak op staat, maar aanzienljjke fragmenten verdwjjneneen maar van een beignetkraam werd gisteren neergehaald, terwjjl ik met mgn vrouw er genoegeljjk zat te eten (gelukkig bleef da tafel staan, en lieten ze ons de vorken en de bordjes houden). Draaimolens werken zonder dak om tot het laatst neg maar te ver dienen, theaters geven hun fantastische roovers- en maagden- en eergevoel- en duellenstukken op de puin- hoopen van wat nog een dag van tevoren een schitte rende tent als een paleis was. De menschen, die nog altjjd niet genoeg van deze jaarljjkscbe vrengde hebben, (de kermis duurt hier zes weken) komen nog eens in grooter massa's op deze laatste dagen, en het is een ont zettend gejoel op den grooten boulevard, een volksmenigte als wjj die niet kennen, in welke groote stad van Holland ook. Ook vorigen Woensdag, 15 Augustus, was het een ontzettende drukte in de stad. De katholieke feestdag Maria Hemelvaart is hier een algemeene Zondagop zoo'n dag worden er processies gehouden, religiensa en andereook was er een optocht in Brussel van 70.000 socialisten van hier en elders, die met banieren en op schriften voor een kortoren arbeidsdunr manifesteerden. Op de pleinen is er muziek, corpsen trekken ook schetterend en pankend en flnilend en trommelend door de straten. Weken tevoren liggen in de vitrine's van t jjna alle winkels groote kaarten met het opschrift >F«tez Marie» om de kooplast van het pnbliek nog wat te animeeren. Enorm veel vreemdelingen waren in de stad, ook veel boerenmensohenin een koffiehuis zat er vlak naast mg een, en ik was getuige van een aardig misverstand. De man kon het Fransche menu niet lezen, de kelluer hielp hem, las in het Vlaamsch de spijzen voor. Het eerBte was maggisoep en toen de V.ellner dit vroeg, zei de buitenman»Ja, ik mag nog vel e»n bordje*. In dezelfde restauratiezaal zat ook an vreemdeling, die zich niet verstaanbaar wist te >aken, en een diotionnaire naast zich op tafel had lig- ea, waarin hg telkenmale voor bjj een gerecht bestelde, wel een kwartier naar den naam van dat gerecht zat te bladeren. Zoo gebeuren hier, evenals overal, nogal mails dingen, waar een mensoh om lachen moet, maar, evenals op de hrelo wereld, gebevren hier ook heel droevige dingen, bee! droevige. Vanmorgen bsn ik raar de avenne De Fré in Uccle gewandeld, waar, zooais men weet, de drie werklieden door een zandingtorting levend begraven zijn. Eén is er al spoedig gevonden door de gravende i- ildaten van de genie, maar spoedig na zgn verlossing overleden aaa een longaandoening. De audere twee zgn rog onder den grond, de soldaten g-aven jj.erig, m»ar Lebben nog niets gevonden dan een kleedingstuk van een dot werklieden; telkens had men weer boop, meende men te hoorea roepen, ma» nn, den tw&uifden dag is alle hoop hen levend te vinden, totaal verdwenende drie mannen zgn levend bograrea. De Avenne de F is een prachtige Kastanjelaan, die naar het Bois de la Camb:e voert; hondeid.-n meascicn ttroomsn dagaljjks naar do plaats van de catastrophe; venters hebben er hun stalletjes met fruit en broodjes en b er en snoepo rjjeu heengedragenhet is als een kermis, wat daar de ooljjks, gezel! ge mersohen gemaakt hebben boven den grond, waaronder voor een paar dagen de arme kerels gestikt of doodgehongerd zgn. Christen socialisme. Men verzoekt ons bet volgende nit d- Blijde wereld te vermelden Het Christen-Socialüme heelt als bet leelijkejonge eendje zgn intree gedaan in de wereld en een heele zwerm groote eenden pikt het en snatert vol boosheid over zgn versohjjoing. Roomscben en orthodoxen vinden het monsteraohtig. Zjj snateren«Quasi-religie, philosopisch knutselwerk wolven in schaapskleederen vervalscht Christendom, geparfumeerd heidendom (Socrates met het loddereindoosje!), ontcbristende socialisten.* Al die verontwaardging klinkt als het zware geluid uit een gescheurde koperen bas, schor en valsoh. Socialisme en ongeloof zgn meestal bondgenootenhet Christen- Socialisme gaat dit verbond verbreken. Nn zou men vrengde verwachten bjj de «Christenen.* Het tegendeel is het gevalzjj zgn woedend. Zjj schetteren en schelden, dat wjj de eenvoudigen misleiden en nog gevaarljjker zgn dan de Booiaal-demooraten. Hoe tit dat? Deze Roomsehe en Orthodoxe Christenen zgn vorige verdedigers van het kapitalisme en doodsvijanden van het socialisme. Al roemt de Paus het Protestantisme een pest en acht de Calvinist den Roomsehe schuldig aan vervloekte afgoderjj en verloochening van de eenige offerande van Jezus Christus, zjj vergeten deze geschillen en gaan broederljjk saam in verdediging van het kapitalisme. Boven het socialisme hebben zjj een bord gehangen, waarvan de letters telkens in helle klenren worden overgsverfd Verboden toegang voor allen, die gelooven Nu zjjn wjj beiir, dat bordje weg te nemen. Het be vat een lengen. Het socialisme, dat het gemeenschappe ljjk belang in het maatsohappeljjk leven wil doen heer- soben, is zeker Christeljjker dan het kapitalisme, dat geheel op zelfzucht berust. Vandaar de boosheid jegens ons bjj Zeeuw, Centrum, Vrjje West-Fries, Friesoh Dagblad, Nederlander, Christen- Demokraat, enz., die oas allen steken als vliegen op een broeierigen zomerdag. Dat deze verklaring juist is, bljjkt wel uit kei merk waardige feit, dat het eenige «Christelijke» blad, dal ons vriendelgk begroet, Het Vrjje Volk orgaan der Vrjje Katholieke Volkspartij, anti-kapitaliitiech is. De redacteur Brinkhuis sohrjjft «In tegenstelling met de konsarvatiove en half-damo- kratieohe katholieke e« antirevolutionaire pers, die heftig toornt tegen de vergadering (te Heerenveen), jniohen wjj ten zeerste deze samenroeping toe en beschouwen de denkbeelden, aldaar geuit, als van groot belang voor de ontvoogding der arbeidende klasse, want het is juist het machtigste wapen voor de kapitalistische klasse, dat zjj het materialisme nog aan het socialisme kunnen vast ketenen.» Uit St. Pancras sohrjjft men ons Da prjj en van de roode, gele en wittekool zgn op het oogenblik laag, daar bjj komt nog een schrale opbrengst door de vele draaiharten, een en ander is oorzaak dat het voor de vroege koolbonwers oen ongunstig jaar is. Brand. Vrjjdag is te Oost-Graftdjjk het woonhuis met een daarbjj stand hekelhok van K. N. verbrand- Uit Behagen. Onze Harmoniekapel geeft 9 September haar tweede zomerconcert. bjj goed weder, in den tain van den heer Broersma. Aan de Nederlandsche bedevaart naar Loordea, op 17 September, uit Rozendaal te vertrekken, nemen 2 onver ingezetenen deel. Af- en overnchRvlug «p de begrootiag van de stads apotheek, dienst 1905. Het verzoek van regenten van het stads-ziekenhnis, als beheerders der stads-apotheek, om machtiging tot afsohrjjving van een bedrag van f 73.20 van volgnnmmer la. chemicaliSn en overschrjjving daarvan op 8 andere volgnummers op hunne begrooting voor 1905, ondervond bjj de commissie voor de belastingzaken in verband met de door regenten gegeven toeliohting, geen bezwaar, waarom zjj u voorstelt de gevraagde machtiging te ver kenen, behoudens het nader grondig onderzoek der uit gaven bjj de indiening der jaarrekening. Bekening van de Huishond- en Industrie school, dienst 190&. Ter voldoening aan het bepaalde snb 2o der voor waarden bjj raadsbesluit van 18 December 1901 verbon den aan de van gemeentewege ten behoeve van de Huishoud- en industrieschool verstrekte subsidie, wordt door het bestuur dier school aan den Raad de rekening en verantwoording over het jaar 1905 ingezonden. Het onderzoek van die rekening en verantwoording gaf de commissie voor de belastingzaken geen aanleiding tot het maken van bedenkingen. De schoolgelden, begroot op f 3400, braohten f 8158.58* of 241.41'/] minder op, terwjjl aan oontributiën, geraamd op f450, f 386.50 werd ontvangen of f63.50 minder. Aan naailoonen werd f31.95 en aan bjjdragen van na burige gemeenten f 20 moer ontvangen. Aan aubsidiëu van Rjjk, provinoie en gemeente wordt f 9000 verant woord, overeenkomstig met de raming. De rekening, welke aanvangt met een nadeelig saldo van f 262,01'/] vermeldt in ontvang een totaal bedrag van f 17070,82'/, en in aitgaaf van f 17506,30'/, en sluit alzoo met een nadeelig saldo van f 485,48, f 173,46'/t meer dan waarmede zjj aanvangt. Dit nadeelig saldo vindt zgn voornaamste oorzaak ia de omstandigheid, dat voor onderhoud van het gebouw oen bedrag van f 514,39 moest worden uitgegeven en in de bovenaangehaalde verminderde opbrengst der school gelden. Voor opneming en aflossing van tjjdeljjk opge nomen gelden wordt f 41C8,T9 in ontvang en uitgaaf vermeld. Da commissie stelt den Raad voor de overgelegde reke ning en verantwoording voor kennisgeving aan te nemen. Alkmnursche Bad- en Zweminrichting. Aan de Bad- en Zweminrichting alhier zjjn van den 25 Aug. tot en met den 31 Aug. genomen 80 baden door heeren door dames 4, door weezee 0 en 10 door ou- vermogenden. Temp. van het water, hoogste 68* op 31 Aug., laagste temp. 64' op 26 Aug. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brerepo ter algemeene Venn's, dat de Hnlkoveuabrug op Woensdag 5 September a.s., van zonnop tot zonsondergang, wspecs het verriohfen van her- stellingen daaraan, voor het verkeer met rjftul- gen zal zijn afgesloten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING Voorzitter. 29 Aug. 1906, L. van der VEGT, lo.-Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het boven bedoelde onderwjjs zal aanvangen voor de JON GENS op Haandag ÏO September a.s. des namiddags 8 ure in de de Gemeenteschool aan de Nienwesloot en voor de MEISJES op Woensdag IS September d. a. v. des namiddags 8 nre in de Burgerschool aan de Brillesteeg. Burgemeester en Wet bonders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. Secretaris. Alkmaar, 29 Aug. 1906. Alkmaar, 31 Aug. Aangevoerd 395 stapelswegende 167696 kilogrammen. Kleine kaas f 31.commissie f 25.90, Middelbare f 30, Alkmaar, 31 A"g. Aangev. 2408 mudden. Tarwe f 6.60 a 7.10, rogge t 5,60 a f 6.gerst f 4, id. Chev. f 5.25 a 5,50haver f 3.25 a f 3.90, rood mosterdzaad f 18 a 21, karweizaad f 14 25 a 14.50 erwten: groene id. f 9.— a 15 50, id. vale f 9.50 a 13.50. Broek op.langiduk 31 Aug. Heden werden besteed voor Aardappelengladbl. 0.a 0.— graafjes id. f 0.65. a 0.75 wortelen f 1.15 a 1.65. bloemkool le soort f 6.— a 12.75 2e soort 8.00 a 3.50, p. 100. renzenbloem- kool f 9,75 a 10.50 Roode kool f 8,— a 4,75 Gele kool f 3.25 a 4.502 Witte k°o1 f 4.50, a 5,25, Nep (kleine nien) 1.00 a 2.30, ÏTien 1.45 a 1.55, slaboonen 4a5ot.p. Kg, p. 1000. Hoorn. 31 Aug. Aardappelen, 400 zakken en manden, Gr. Muizen f 0,75 a 0,80appelen jf 0.40 a 2.80, peren f 1.a 3.slaboonen 2 a 3 ot. p. 100 snjjboonen f 0.07 a, f 0,16 p. 100. Mrdkmbuk 30 Aug. Heden werden besteed voor Groote muizen f 0.90 a 0.95, blauwe f 0.90 a 0. Aanvoer 440 manden. Hoorn 31 Aug. Aangevoerd582 Vette sohapea en lammeren, schapen f 24 a f 29 lammeren f 14 a f 22. Handel matig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 6