Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping DOORN VONK. RegeD-, fel-cd Beerputten, Kolken, enz Banketbakkerij en Lunchroom Courage Co., Limited. TC MERE T. CROK, „ft». Ml De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Alkmaar. Stooinbooldienst „Alkmaar—Packet." B ET N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ - Vil C 9, Leesgezelschappen. de Dorpsherberg, EEN HEERENHUIS, Goed en Goedkoop Betonfabriek Lijnzaadkoeken, WESTZAAN ADVERTENTIE N._ Winkelhuis, 2. Een Pakhuis Pakhuizen met Erf, 4. Een Huis en Erf 5. Een Pakhuis e. Een Huis en Erf met Tuin 1. EEN WINKELHUIS, 2. EEN HERBERG, zijn de SIGAREN van Breedstraat 44. ALKMAAR. STEARINE-KAARSEN BEPERKT RISICO." Doelenstraat, Alkmaar. J. F. LINDEMAN. Banket-, Koek- en Luxebakkerij. G. S. GROENE WOUD, LONDON EXTRA STOUT. Zuivere Murwe Fabriek van gas-, petroleum-, benzine- en zuiggas-motoren. Dienstregeling tot 3 Sept. 1906. KINDEREN EN ZWAKKEN No. 1 h f 3,75 No. 2 h f 2,50 No. 3 h f 2,50. IITalezers te Alkmaar, te Akersloot, waarin Vergunning, „DE GOEDE VERZORGING", te BERGEN, 80 oent per ÏOO. Verkrijgbaar bij N. v. VEGTEN, Telefooa 222. Belasten zich met aau- en verkoop van Effecten ter beurze te Amsterdam en op de voornaamste buitenlandsclie beurzen. Tijdens beurstijd zijn wij steeds in telefonische of telegrafische verbinding met de Amsterdamsche beurs. Orders onder beurstijd opgegeven worden dadelijk uitgevoerd. HARDE, WITTE en Z ÜIVERE van de Stearine-Kaarsenfabriek „APOLLO", Speciaal ingericht tot het maken van werken in gewapend beton, als Bruggen, Dnikers, Fundeeringen, Ier-en Provisiekelders, Regenbakken, Schoeiingen, Dampalen, Vloeren, enz. enz. CONCURREERENDE PRIJZEN. In korten tijd succes verzekerd. Alvorens naar bet strand te gaan, ver- zuime men niet eenige Gebakjes, Taar tjes, Koekjes, fijne Chocolade, Bon bons, Drops of Saucijzebroodjes of Amandelbroodjes mede te nemen uit de tegenover Station en Prins Hendrik-stich ting. ALLES DAGELIJKS VERSCH. Hofleverancier. Aan de Alkmaarsche IJzer- en MetaalgieterijAlkmaar. Bij (lezen bericht ik U, (lat ik over de door Uwe fabriek op 15 November 1905 geleverde zuiggas-motor van 20 effectieve paardekracht en complete drievoudige maalinrichting, ten volle tevreden beu. De motor werkt zeer regelmatig en gebruikt in een werkdag van 10 uren 70 K.G. anthraciet en maalt met de nieuwe systeem maalin richting, ruim 300 mud rogge in 10 uren. Bij zeer scherpe steenen heb ik 45 mud goed fijngemalen per uur. Ik kan daarom dan ook, iedere molenaar een dergelijke inrichting met warmte aanbevelen. Aan belangstellenden stel ik mijue inrichting ter bezichtiging. Beverwijk, 14 Juni 1906. Hoogachtend, U.Ed. Dw. Dienaar (w. g.) S. N. SMIT. Geregelde wekelyksche afvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct). I^angs de Zaan. Van ALKMAAR X 6.—, 8.-, 10.—, 12.15, 2.30, |X| 6—, 7 30. uur. 2.304.—, 6.—, 7.30, |jï uur. AMSTERDAM 6,30, 8.15, 9.30, Alleen op Zondag. Agentmir der Dnitsche Oost-Afrika Lyn, CD CD PAK t- M Q H e b IQ Korte Nienwesloot B 1, J. Administrateur, Tevens wordt om de 14 dagen een ROMAN verstrekt. op Dinsdag IS September 19O0 bjj opbod en op Dinsdag 2d September 19O0 bg afslag en com binatiën, telkens des avonds 0 uur, in het hotel »DE TOELAST* aan de Koorstraat, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende perceelen te Alkmaar: 1. Hen goed onderbonden waarin sedert onheugelijke jaren wordt uitgeoefend GroualerderjJ in Koloniale- en Grutters waren, aan het Verdronkenoord heek Huigbrouwer- steeg, nabij de markten, gesohikt voor alle zaken, groot 66 centiaren. achter peroeel 1, bevattende 8 zolders, bijzonder ge schikt voor het inrichten van een winkelhnis, groot 37 centiaren. 3. Drie uaast elkander staande aan de Spanjaardetraat, samen groot 2 aren 38centiaren. aan den Limmerhoek, groot 68 centiaren. naaBt perceel 4, groot 31 centiaren. Deze perceelen zjjn gedeelteljjk in gebrnik bg den eigenaar den heer A, C. VAESEN en gedeelteljjk verhaard. aan het Zeglis, tegenover de Bad- en Zweminrichting, groot 7 aren 35 oentiaren. In gebruik bg de eigenares Me], de Wed. J. C. JANKNEGT. Alle perceelen zijn U aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van genoemden NotariB, Breedstraat A 48 te Alkmaar. op Woensdag ft September 1900, des morgens ÏO nar, in na te melden herberg, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris Mr. A. P. EL DE LANGE, van genaamd met STALLING, EBV en TUIM, in de gemeente Akersloot, tegenover het Raadhuis en in de onmiddel- ljjke nabjjheid van de Kerk, kadaster sectie G, No. 713, groot 24 aren 75 centiaren. Het pereeel Is te aanvaarden 16 October 19O0. Inliohtingun worden gegeven ten kantore van den heer G. A. ROOS, aan de Doelenstraat en door voornoemden Notaris ten zjjnen kantore aan de Breedstraat A 48 te Alkmaar. TE op Maandag den S September 19O0 bij opbed en op Hanndsig den 10 September 1900 bg afrlsg en combinatiën, telkens des avonds 6 nar, in het hotel >Vredelast«, van den heer O. BROERSMA, ten overstaan tan den te Alkmaar gevestigden Notarii r. A. P. H. DH I.AMUU, van waarin Banketbakkerij met Helkaalon, Urf, Hoet en Tuin, aan de Hoogzjjdo van de Gedempte Graoht te SCHAGEN, te zamen groot 3 Aren, 70 Centiaren. In gebrnik bg den heer K. ROL. met Woning, Stalling, Schuur en Hrf, benevens een Wlukelhuln, waarin Broodbakkez Wo ning en Hrf, alles onder één dak, aan de Bagjjnen* laan te 8CHAGEN, te zamen groot 8 Aren, 32 Centiaren. De herberg is verhnurd voor f4.50 per week avn den heer K. SNAAS, de broodbakkerg voor f 2.50 per week aan den heer S. WIJN. Eigendom van den heer M. BUPOST. Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van genoemden Notaris aan de Breedstraat A 48 te Alkmaar. op Woensdag den ft September 19O0, 's middags IS uur, in Het Wapen van BERGEN, van 1.Eene BHNTHKI HBS WONING, geheel nieuw ge bouwd, met Hrf en Bouwland, aan den Rassenweg te Bergen, sectie 0 598, ged. ter grootte van ongeveer 13 aren. 2. Een stuk BOCWTBBBB1N, gelegen naast peroeel 1, sectie 0 598, ged. ter grootte van ongeveer 13 aren. 8. Een stuk BOUWLAND, aan den Grintweg op Zanegeest te Bergen, sectie C 78, groot 14 aren, 30 centiaren. Behoorende aan de Erven van den heer C. MOLENAAR en te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen te Bergen ten kantore van Notaris L. TOP. Staaude aan de HMHASTHAAT, bevattende 7 kamers, keuken, kelder en TUIN. Huurprijs t -tOO,— Te bevragen bij G. J. v. el. PLOEG, Emmastr, 75. WJ een goedkoop Hf)wiel wenscht te borgden, [0 komt bjj A. H1LDHR1NG, Hekelstraat IS Alkmaar, nieuw en vanaf f 50, ea nog een partjj gebrnikte in voorraad. .Speciale inrichting voor reparatie. tl k IA, ALKHAAB. te SCH1HDAH. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medaljej te Pargs in 1878 met de Gouden Medalje; te Amsterdam lu 1883 met de Goudeu Hed»l|e te Antwerpeu In 188ft met bet Here-Diploma (hoogste onderscheiding. t te Parjja ln 1900 met Grand Prlx. ■IJn verkrijgbaar by alle voorname winkeliers Deze kaarsen vonken niet na en geven teer weinig rook b$ het uitblazen. IB-agga waarborg-HaatschappjJ 11 I ^lJlUop plaatsen waar Wa- terleldlngen zijn. Gevestigd te Groningen. Kapitaal f 409,000.— volteekead. Verzekert 1ste klasse Huizen en Inboedels tegen lage premién. Aan verzekerden wordt 8 °/0 der betaalde premie over 1905 terugbetaald. Directeuren J. S. KRAÜS en Mr. F. VAN DER TÜÜK. VertegenwoordigerS. BHHGHAN. (SY8THHH HHNNHBICRIH) 8teeda voorradigt IA Jaar garaatle. Aanbevelend, 8. BAHH.HU Bk., Leeranr la bet schoon schrijven H. O. Inlichtingen verstrekt de Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Aanbevelend, Brouwers Horselydowastraat, Loudon Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken, J. OTTHB, Kooltula, Alkmaar. Fabrieksmerk gedeponeerd van Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage ateeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Attest. Naar Zuid-Afrika per Union-Castle Lijn. Expeditie van goederen en Passagiers bjj de Agenten te Amsterdam, DE VRIES k Co., De Ruyterkade 100. Voor Passage ook door H01JMAN SCHUURMAN's Scheepsagentuur, Reguliersbreestraat 1. 11.80 p 2 ^NDEmEELv";r tc c B 3D Be flriua ALKBAIB, leveren tegen scherp concurreerende pi jjzen alle voorkomende Steenhouwwerk, Uralmouu- luenteu A Schoorsteenmantels Belast zich met het opmaken van Koop-, Hour- en alle andere Acten (teer billjjk tarief). Het koopen en verkoopen van vaste goederen, het plaatsen en bezorgen van gelden op le en 2e hypotheek, voorschotten en oredieten en het slniten van alle voorkomende verzeke ringen. Kantoor: SPOORSTRAAT H 4, Alkmaar. per kwartaal, (Nalezers f 1,2 ft), bevat Gids. Elsevler's Maandschrift Eigen Haard. Revue des Deux Mondes. Illustration. Tour dn Monde. Magasin d'Edueation. Nord uud Sfld. Illustrlrte Zeltung. Gartenlaube. Fliegende Blatter. CornhlU Magazine. Graphic. Punch. Be verwisseling Voor per kwartaal, (Naleaera f l,2ft), bevat Gids. Elsevler's Maandschrift. Holl. Revue. Nederland. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende Blatter. Gartenlaube. Ueber Land uud Meer. London News. per kwartaal, (Naleaers f l,2ft), bevatt Gids. Elsevler's Muuudschrlft. Unze Eeuw. Tijdspiegel. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende Blatter. Gartenlaube. Ceber Land und Meer. Illustration. worden ten nllen tjjde aangenomen. Voor hen, wion het er niet aan gelegen is of zjj de tijdschriften wat latei- ontvangen staat T H H ALLHN TIJ BH de gelegenheid open eene porteteulll o te ontvangen met de tijd schriften en romnna No. 1 a f 1,2ft en met die van Ns. 2 en 3 f 1,25 per kwartaal. Voor geabonneerdenbul- ten de atad kan, zoo noodig, de verwisseling vau deze portefeuille op Zater dag worden bepaald. der tijdschriften heelt dea WOHN8BAGS plnata. 4 I, L H nummers la gelegenheid tot annalnltlng.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 7