Dorschwerktuigen Dorschgereedschap. V.S. OHMSTEDE J.Czn., Banketbakkerij, toonstf Gramophonesplaten. M, A. ERKAMP Foidseo C 60. Vraagt Lusol-Iicht, M. A.Erkamp, Fnidsen C 60 C A R B O LIN E U M „Utrecht" Foto's Matdruk Voor het ZUIVEREN Nieuw Kookboek Burgergezinnen. BOJY a 20 Cents. KOSTER k VAN BATENBURG. Landbouwer ediet, Inmaak-Kruiden. Kruiden-Azijn, Perkamentpapier. ALBADA VOORAAN. De nieuwste Japongarneering J. LIND Hz. 'S Ijl voor Hand- en I'aardenkracht, ROSMOLENS. WANMOLENS. G-raan- en Zaadoogst, Magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van ALKMAARcït J. A. NETTEN. VERLOTING HOOFDPRIJS: een Tilbury met compleet Tuig. Aanleg Gas- en Waterleiding, Spreekbuizen en Elect, schellen. WËSSANEN LAAN LIJN ZAADKOEKEN O. EVERS, Rijksstraatweg 241, Castricum. Aug. Maschmeijer. J. H. ELFRING. Nieuw Kookboek voor Burgergezinnen Waterdichte Dekkleeden C or schkleeden Scheeps- en Molenzeilen Brandspuitslangen en verdere benoodigdheden» W. F. STOEL Zoon, Alkmaar. Alkmaar, Voor dam C 13. Firma J. Schouten Co (Lancashire Yorkshire Railway). MIEJVT 25, Alkmaar. j MERK OP, dat trots toenemende concur- j rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat Prijs 40 Cent per 'A kilo. d M N Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Galons, Broderies, enz. enz., De Zaak van P. OE VRIES, Poetsextrakt Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Basculen, Kookpotten, en verdere gereedschappen voor den trgca 1 g c pr||ien voorhanden ln de t' ae a 27.' Appelsteeg 1, Telefoon 147. DAGELIJKS VERSCH: VANILLE BOTERWAPELÏJES f 0.60 per 5 om QOÜDSCHE SPRITS f 0.60 TIELSCHE SPRITS f 0.60 Vraagt NETTEN's ALKMAARSt HE JONGENS, os on verpakt in trommeltjes en fraaie Cartons met foto'». Aanbevelend UNUIIBHMDfi DH UEHKHLB KERMIS STEEDS „VERKRIJGBAAR. G. W. van tier VEJECN, Haukelbakker. Rok. TH. van der KLEI. Horloges - Pendules en*. Eerste soort II E E R-H U G 0 W A A R D, 26 en 27 September 1906. van Paarden, Vee, Rijtuigen en G ereedschappen LOTEN verkiggbaar a f 0.5U per stuk. B|| hoeveelheid GEROKE KORTING, by Wiebe van Slooten, te Heer Hugowaard. Zie de aanplakblIjetlCB. TV A. BR-BLAMP, Fnidsen C 60. passend op elke petroleumlamp. W ormerveer. Opgericht 1765. ifouiuklijke Pabriekeu. Voedert nw Vee met de aulvere murwe meik „Ster" en W. L aitmnntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE DIPLOMA Pargs 1900. IVEGEBF GOUDEN MEDAILLES. wordt gebrnikt om verrotting van alle soorten hout tegen te gaan, geeft tevens een mooie bruine verfkleur op het hout, wordt steeds toegepast voor Schuren, Deuren, Heiningen, Karren, Wagens, Ladders, Veranda's, Vochtige Muren, onder houten Vloeren, voor het verwijderen van zwam en paddenstoelen onverder op alle planken gebouwen en hout wat aan grond en openlucht is bloot gesteld. is verkrijgbaar aan onderstaande adressen worden in de mooiste tinten welke niet geel worden vervaardigd door JrnuTöPT nvr «offotogrMf, I HÜIÖ1 JUIlV, Verdronkenoord 41. Matige prijten. Atelier dagelijht geopend. van HUIZEN, SCHEPEN, OPENBARE GE BOUWEN en andere inrichtingen van alle mogelijke ongedierten, met een jaar garan tie onder stipte geheimhouding, is het beste adres Zuiveraar, (O* Mem vrage PrUsopguaf. wit, rood en blauw, hard en meskant levert voor lagen p r jj s de BERdHlE SVKKlM» FABRIEK van Boekhouden voor Kxumens en Praktijk. Accountantswerkzaamheden voor voor de abonné*s der Alkmaarsche Couront. De ondergeteekende wenscht te ontvangen van de N.V. vh. HERMs. COSTER ZOON: VKAIICO PER POiT 26 CTI. Naam: Woonplaats: voor Kaasfabrleken en Dorschmachlaes. ln alle grootten en soorten. leveren tegen concurreerende pr|)zea Zeilmakerij. Opgericht A". 1848. Zaadmarkt C 65, Alkmaar. J. KRILLER M. ULDER O. TROMP Jac. STOOTEN D. WOUD J. MOLENAAR J. APPEL C. BESSE Wzn. J. MULDER C. SCHIPPER Gzn. R. K. KOPPE Zn Mr. Timmerman Stompetoren. Schermerhorn. Oterleek. Grootschermer. in Verfwaren Mr. Timmerman Scheepsmaker Timmerman Aannemers De Rijp. Graft. Westgraftdijk. W. KLAVER Rustenburg. Johb. HILLE Ursem. W. BAKKER J. MEIJER K. LEEGWATER Mr. Scheepsmaker J. TUIJNMAN Mr. Timmerman Bergen. J. MELKER Steenkolenhandel Egmond a.d. Hoef. J. MESSCHAERT in Bouwmaterialen G. SLOOTEN Houthandel Oostgraftdijk. Gebr. W. C. POLAND Timmerlieden Akersloot. J. TERLUIN C. HOOGZAAD J. BRUIN A. GROOT Mr. Wed. D. POLAND C. GROOT ST00M-M0T0R- en ZEILVAARTUIGEN SCHEEPSHELLINGEN «- *«- s- s- «- Herstelplaats van motoren, stoom- en andere werktuigen s*- s IJzeren Vletten te huur &*-&-&*-&*-<£+■ koordhöllandiIh Hoorn, Kaasmarkt 16. 's Graveahage, Molenstraat 45. Lcldea, Kort Rapenburg hoek Breestr&at. Delft, Koornmarkt 99 KapitaalTwee aslllloen Guldea, waarvan geheel geplaatst en volgestort f 1,000.000.— De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neem geldea ln déposlto, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het Kassier»vak behoorende Staat op 30 J u n i 1906. Loopende Oredieten f 4.141.883.88! Deposito's Reserve J. M. DE 80NNAVILLE, Vice-Pre8ident-Commissaris. J. P. MOENS, Directeur. voor AUGURKEN, HARING en UITJES Tevens Hutbrouwersteeg 2, Alkmaar. Telefoon 198. Mr. Timmerman Oudorp. Scheepsmaker St. Pankras. Timmerman Heerhugowaard. B Draai. n Hensbroek. 11 In alle andere genieenten worden verkoopers gevraagd. H. CONIJN Mr. Timmerman J. v. d. PLAS C. Azn. G. ZWART Gebr. APELDOORN Timmerlieden H. VAN STEEG Mr.Timmerman N. BOLTEN ENGERING KUNST C. RES C. KABEL B. NIJMAN H. HEESTERBEEK aan Zee. Binnen. Heiloo. Limraen. Castricum. Heemskerk. Geregelde stoomvaarttusschen Amsterdam en Hull-Goole, met snelvarende stoomschepen, In verbinding met geheel Bngelnnd. Uitmuntende gelegenheid voor het vervoer vnn groenten, vruchten, vleesch en dergelUke artikelen. Van AMSTERDAM s lederen DINSDAG- en lATERDAGAVOID. Adres bg de AGENTEN: G©brOederS SCHEUER. N u Pi 4) A u u v IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE V0ERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze bij MIE NT 1 ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. ft OPENING 1 SEPTEMBER Handel in GRANEN en POURAGE, wordt 1 SEPT. verplaatst van Zaadmarkt naar KAASMARKT 38, vroeger bewoond door Mej. de Wed. P Kolles. Door vlugge bediening en bet leveren ren goede Waar tegen concurreerende prgzenzal er naar gestreefd worden veler vertrouwen waardig te worden. Aanbevelend, P. DES VRIES. WereldTenhSt .Louis 1904- Hoogste onderscheiding ,Grand PriX Men verlanqe uitsluitend e'deponeerd merk GLOBE POETS- de roode streep Eerïirjè Fabrikant FViTzScijuizjunAkt-Ges.Leipzig aar vele .^aardelooze nam aaksels J worden aangeboden KOOLTUIN, ALKMAAR Orootste kouze Reparation worden goed en bpo* dig afgeleverd. TE CARBOLINEUM „Utrecht" Metselsteen M1EMT 8. 971.447.691 152.646.17 n Gebroeders SCHENKE,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8