No. 207. Honderd en achtste jaargang. 1900. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Kamer m Koophandel eo Fabrieken. MAANDAG 3 SEPTEMBER. Rijkskeuriüg van hengsten, Afsluiting Kalkovensbrug. Herhalingsonderwijs. In ou om den circus. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracton rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam 9. Uit Hof- en Hoofdstad. ALKMAARSCHE OURANT. Burgemeester ea Wethouders der gemeente Alkmaar brengen, krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- meone kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeur'ngen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit nejaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schagenn. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2J jaar oud zijn; 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring vrachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-commissie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bjjzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde en naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene sim van tien gulden bij den v ornoemden Secretaris stort 5o. dat inschrijvingsbiljetten voor dj kenringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 29 Aug. 1906. L. vak deb VEGT, 1*. Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat de K»lkoveaat»rag op Woensdag 3 September s.s., van zonnop tot zonsondergang, wegens het verrichten van her stellingen daaraan, voor het verkeer met rijtui gen zal i||n afgesloten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING. Voorzitter. 29 Aug. 1906. L. van der VEGT, lo.-Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het boven bedoelde onderwys zal aanvangen voor de JON GENS op Maandag 10 September a.s. des namiddags O ure in de Ae Uemecatesehool aan de Nieuwesloot. en voor de MEISJES op Woensdag 12 (September d. a. v. des namiddags 2 ure in de Burgerschool aan de Brillesleeg. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. S-.oretaris. Alkmaab, 29 Aug. 1906. VIII. Een leeuwen-maaltijd. Er was een lichte trilling van opgewondenheid in haar stem ioen Tilly BéLé, pas uit de kooi gekomen zei, dat een van haar leeuwen zoo vreeeeljjk »capricieus« geweest was. Met een levendigheid die vreemd deed na de kalmte waarmee zjj zooeven ten aanschouwe van een paar duizend mensohen zich in haar leeuwen-gezelschap had vertoond vertelde ze dat Romeo, toen zjj onder hem had gelegen, vlak boven haar hoofd zjjn grooten muil wjjd-open gesperd had. Het publiek zal zeker gedacht hebben, dat dit zoo bjj de vertooning hoorde, dat het dus iets tooneelaa'igs was. Mair het was 'n gril van Romeo, en 'n zeer gevaarlijke gril. Terwjjl de circus langzaam werd ontruimd vertelde de temster, dat de leeuwen met deze hitte en bovendien in verband mot een af-es-toetercg-keerend verscbjjnsel bjjzonder kwaadwillig zjje, moeiljjk te regeeren. Den avond te voren had Negus zjjn klauw in heur haar gezet en het had weinig gescheeld ol rjj had niet kunnen los komen. De wgze waarop zjj dit vertelde deed in het geheel niet vermoeden dat lust om sensatio te verwekken haar van bjjna-gebeurde ongelukken deed spreken. Trou wens wie de beide bedoelde avonden haar optreden zag, kon duideljjk genoeg zien dat de bovenbedoelde leeuwenoapriolen buiten het kader van de gewone ver tooning lagen, terwjjl de temBter bovendien nog eerljjk vertelde dat zjj op geen van beide voorstellingen heur hoofd in den muil van een der leeuwen durfde steken, een verrichting welke zelden achterwege bleef en door het gzing-Terlangende publiek gaarne weid gezien. En nu most u maar eens kjjken, hoe mjjn kinderen gevoed worden*. De circus was bjjna geheel verlaten, de electrisohe bollen tendeele uitgedoofd. Jongere leeuwen en het wjjlje waren reeds in de hokken, Don Carlos, Romeo, Aschoein en Roy Bias waren in de kooi. Zoo in den circus, zonder het vele pnbliek en het helle licht, met z'n vieren slechts in de kooi, leken de beesten grooter en fraaier, majestueuzer. Do waaltjjd kwam: vjjf of zeven kilo bloe derig donkerrood paardenvleetch voor elk. Niet aoodra BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene konnis, dat ter secretarie dezer gemeente van 1 Septeanber a.s. af gedurende acht dagen voir een ieder ter lezing zal zjjn nedergelegd de op 23 Augustus 1936 deüiiticf opgemaakte ljjst van kiesgerechtigden voor leden van de Kamer van Koop handel en Fabrieken a hier. B'zwanu t-gei die ljjst, hetzjj die den klager, hetzjj die andere pirsonen batriffen, kannen binnen acht dag-u na heden bjj den Gemeenteraad worden ingebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING Voorzitter. 33 Aug. 1906. L. tan der VEGT, lo.-Secretaris. Hutagodsdlenst ten paleize. Volgens da Standaard, bevat D« Veluwe, een christe lijk weekblad voor Apeldoorn en omstrekon, de volgende mededeeling Naar ons ter oore kwam, heeft onze Vorstia de vorige week een huis-order uitgevaardigd, waarbjj wordt bepaald, dat er in een de zalen van het paleis dagelijks des voormiddags huisgodsdienst zal worden gehouden voor allen, die op Paleis of Domein een dienstbetrekking vervullen. Deze huisgodsdienst zal worden geleid door het Koninklijk Echtpaar, en bestaan in gebed, lezen van een gedeelte der H. Schrift, en gemeenschappelijk gezang, leder, wiens dienst dit gedoogt, wordt tot bijwoning uitgenoodigd, terwijl niemand gedwongen wordt. Eenerzijds gaan dus de deuren voor eiken belangstellende open, terwijl aan den anderen kant de persoonlijke vrijheid gehandhaafd blijft. Ben Anillsche merkwaardigheid. In een brief uit Indië komt het volgende voor: „Verbeeldt u, dat men to Semarang, dus in een van Java's grootste handelsplaatsen, aan 's lands kas niet terecht kan als men Hollandsoh spreekt „Men wordt daar geholpen door een Chinees die (behalve misschien zjjn eigen taal) alleen Maleisch kent. „Nu moge het waar zijn, dat Chineezen de beste en meeBt vertrouwde kassiers zjjn, van de mensohen, die op een hoofdplaats de kas behandelen, mocht men toch wel eischen, dat zjj onze taal spreken. Welk een indiuk moet zoo iets op den vreemdeling makei zou er soms nog iemand willen beweren, dat dit nuttiger is voor het prestige, zoozeer verafgood door de domme menigte „Wij zien het kalm aan, dat de ontwikkelde Chi neezen, in onze NederLndsche kolonie, zich bjj voorkeur op het Engelsch toeleggen, maar er zijn ook waarlijk genoeg, die goed Hollandsch spreken. „Doch düt wordt niet aang moedigd integendeel de Chineezen, ook die in onzen dienst zijn, moeten tegenover onn zooveel mogelijk vreemdelingen blijven. „Wet zou men ten uwent wel zeggon, als de kassier op een groot kantoor van een Rijksbetaalmeester, te Rotterdam b. v., een FranBchman was, die geen woord Hollandsoh ve.staatP" liet nieuwe pantserncblp. Men weet dat op de Rijkswerf te Amsterdam in aan bouw is een pantserschip «Heemskerk.* Dit zal den roken de leeuwen het of zjj werden »von Mordsncht heist*, legden zich neer, de voorpooten ietwat gebogen, de klauwen tot nitskan gereedhun oogen fonkelden alsof ze plots gië.ectriseerd waren, met hun wreede tongen lekten ze zich om de behaarde lippen. Hst groote vletschbrok werd hun toegeworpen ze zetten hun klauwen en hnn tanden erin, rukten het uit een, deden de stukken paaidenribben kraken en breken, verslonden galzig heele brokken, af en toe een vervaar- ljjk gegrom latende hooren, als een kwade baldcg die een been heeft, maar oneindig veel sterker en afschuwelijker ook. Die woede kói zjjn een woede-van-na-de-voorslel- ling, Lói zjjn do woede van 'n opera-held, maar zoo dit zoo ware, was het 'n voortrtdsljjk gespeelde woede. Doch het was niet zoo want wie zou het gewaagd hebben de half-ontvleesde botten weg te trekken, tusschen muil en klauwen uit? Nu en dan kwispelt er een met zjjn staart het bonst op den houten planken vloer. Nu is in de leeuwen de leeuw goed wakker geworden, laten ze hun natuur eens eventjes zien, toocen zr, hoe vervaarljjk ze wel zjjn. Als er een zjjn portie op heeft, loert hjj op die van den ander en dan knaauwt bjj en ontslaat er een gebral, dan komen n oppassers met lange jjzeren staven er aan te pas en de boer Martino roept den heb- en vraatznehtigen leeuw lnide bjj zjjn zaïm, heet hem stil zjjn. Het kost soms heel wat moeite om de beesten van elkaar af te kijjgen. Ij alles weer rustig, dan zet de oude beestentemmer zich weer op z'n stoel en vertelt ru&tig verder. Eerst over de voedering der dieren, hoe ze eiken avond zoo'n portie krjjgen en 's ochtends ieder een liter water, alleen eens in de week moeten ze vasten, kijjgen ze in twee maal vierentwintig uur niets anders dan één liter melk, ook al moeten ze op vier vooistellingen optreden. Dan over de ziekten, die nalnurljjk niet door veeartsen kannen worden behandeld maar moeten worden genezen (zoo dit mogeljjk is) door den temmer zelf, met middeltjes, welke een zesentwintig jarigs ervaring zoo langzamerhand heelt geleerd. Vervolgens over het leven, het leven van thans, dat zoo >dumm< is, dat geen ander doel heelt, dan te reizen en te trekken met Tilly, z'n pleegkind en de leeuwen, z'n andere pleegkinderen, te verzorgen v n 22steu September te water worden gelaten in tegen woordigheid van Z. K. H. de Prins der Nederlanden. VcreeMtglng voor gcmeentebelange*. Zaterdag is te Zaandam de algemeene vergadering van de vereeniging voor Gemeentebelangen gehouden, onder voorzitterschap van den heer F. B. 's Jacob. Medegedeeld werd dat door het bestuur wordt over wogen of het gewenscht is een commissie te benoemen, die onderzoeken zal of het mogeljjk is vereenvoudiging te brengen in de gemeente-administratie. De rekening van den penningmeester wees bij een ontvangst van f 4722.45 een batig saldo aan van f 1*221,80J. Als bestuursleden werden herkozen de heeren A. de Vulder van Noorden, te 's Gravenhage en C. W. A. M. Groskamp te Sloten. Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken, brsprak de heer J. A. Zaalberg, gemeente-secretaris, te Zaandam, het onderwerp: »Een nieuw registratuurstel voor de gemeentelijke administratie. Na een uitgebreide uiteenzetting van de omvangrjjke gemeente-administratie, het aanleggen van registers enz. besprak de heer Zaalberg, aan de hand van Fladt, Holt- zinger en O tiet, het dossier- en kaartenstelsel. Ook be val hjj voor besparing van omvangrjjke administratie het gebruik van stempels aan. Na er op gewezen te hebben, dat ook in de groote niagazjjnen, als »du Louvre* •Au bon Marche*, eenvoudige stelsels worden gebruikt, kwam spreker tot de conclusie, dat het beste stelsel is het dossier-stelsel, mits gepaard met invoering van een universeelen index voor alle gemeenten in Nederland, in te richten naar het decimale stelsel, aan de hand van de repertoires van het lnstitut International de Biblio graphic. De rede van den heer Zaalberg, die met lichtbeelden werd verduidelijkt, zal in zjjn geheel in de mededeelin- gen worden opgenomen, voorzien van de tabellen. De heer Boeser besprak de wenscheljjkheid om een adres tot de regeering te richten met het verzoek een ambtenaar, bekend met gemeente-administratie beschik baar te stellen om in de verschillende gemeenten het oude archief te ordenen. De commissie voor de regis tratuur zal dit denkbeeld in overweging nemen. Op een opmerking van een der leden dienaangaande, werd van de bestuurstafel de hoop uitgesproken dat de Regeering spoedig de zaak van de zekerheidsinstelling zal ter hand nemen. De correspondent van het N. v d. D. sohrjjft over de politie in Djn Haag in verband met gruweldaden als onlangs in de Van Ostade weer gepleegd Lo sergeant de police k l'tajrizon", zegt bjj. 't Is al jaren geleden, maar ik herinner me nog het leuke, bjjaa onbeweegljjke gezicht van Mr. Riest, onzen toenmaligen burgemeester, toen hjj oen der Raadsleden de gunst bewrea, hem inlichtingen te geven over politie zaken, Mr. Roest was daar principieel niet mild mee, en deed opmerken, dat ook in de Fransche pers, naar hjj zich meende te herinneren, de «sergeant de police k l'horizon" niet onbekend was. Da onde geschiedenis doet zich nu hier weer voor naar aanleiding van den gruweljjken dronkeuianamoord in de Van 0«tadestraat vraagt mon, waar de bescher mende politie was, die eerst verscheen toen de daad was gepleegd. Het antwoord zou weer, als altjjd, kannen zjjn, dat men toch moeilijk in elke straat voortdurend een agent kan eischen en dat boosdoeners eerst dan hun werk plegen te verrichten, als er geen agent in de buurt is. Men zou er bjj kunnen voegen, dat het eerste werk van burgemeester Sweerts, na zjjn optreden, is geweest, 's ochtends zeven nur tot 's nachts twaalf. Van dit leven heeft hjj genoeg, te veel zelfs. Wanneer dit contract van Tilly met den heer Oorty Altbofl afgeloopen is, en dat is begin Octobar met het einde van de tourtés, wil hjj zjjn nomaden-leven er aan geven, zich stilletjes te- rngtrekken. Terwjjl hjj in den half donkeren circns dat alles zoo rustigjes zit te vertellen, halen oppassers met lange jjzeren haken de overgebleven botten door de tralies heen uit de kooi: ie zien er zoo geelwittig uit, dat hel is alsof er nooit rood vleesch aan gehecht is geweest. Dan gaat bjj verder praten over zjjn toekomstplannen. Een geheel nieuw nummer wil hjj uitdenken, want daarmee is veel g6ld te verdienen. De idee wordt best betaald, de nabootsing veel minder. En nu wil hg zoeken naar een idee, naar een nienw nummer, een wilde beesten-nnmmer. •Met leeuwen?» Misschien wel, misschien niet. 't Is net eender welke beesten je neemt, als je maar iets nooit-geziens geelt. Dat is numero ééa en numero twee is: zorg dat er een jonge dame bjj te pas komt. Oub, er is zooveel ver anderd in ons vak tjjdens de laatste jaren. Vroeger wilde het publiek ieti vreescljjke woests zien, nu wil het jjzen zonder dat. Vroeger moest een gespierde man met wilde keosten opkomen, nu ziet het pnbliek liever een welgevormde jongedame in 'n friscb kostuuaapje in de kooi.» Er lag in den toon van den onden man iets meewarige toen hg sprak over wat wjj in onze maatschappij noe men »de vijjmaking der vrouw», over het vervangen- worden van vrouwen door mannen. Men let er zoo in den regel niet op, maar het ie toen wel eigenaardig, dat zelfs hier het vronweljjke element meer en meer op den voorgrond treedt en vrouwen bjjv. manneljjke kracht toeren gaan deen, terwjjl mannen er vrouwelijke dansen uitvoeren. Alleen voor een beioep scbjjnt de vrouwe- ljjke artieste zich weinig te leenenvoor dat van vrouweljjke down. Er zjjn clownessen geweest, bjj Bjinum en vroeger ook bjj Oor'y Althoff, maar het schjjnt, dat den vrouwen de dwaasheden niet zoo goed afgaan als den mannen vrouwen althans in don circus niet Enkele leeuwen verhieven zich, balanoeerden vooit- te overleggen over uitbreiding van het korps en dat er laatsteljjk voor 19.6 weer f 33,000 meer voor werd aangevraagd en toegestaan, waardoor wjj na 650 agenten van de verschillende klassen in dienst hebben, wat neer komt op een 250 man te geljjk in fnnotie. Van ver- waarloozing van dit groote belang is dan ook geen sprake; burgemeester hoofdcommissaris zjjn beiden over tuigd, dat verbetering wenscheljjk zjjo zon en de Raad heeft nog nooit het geld geweigerd, als de burgemeester dit voor uitbreiding aanvroeg. Zjn wjj daarom het volmaakte nabjj Niemand, die dat beweren zal. Wilde men aan aller wenschen voldoen, er zouden wel nog een 600 man bjj moeten komen, wat zich in geld laat uitdrukken in een meerdere nitgaal van een f 400,000 'sjaarB. En d&a nog 1 Maar niettemin is, dankt mg, de klacht gegrond, dat de buitenwjjken misd-teld zjjn van toezicht. Ik heb het voorrecht, in een zeer rustige buitenwjjk te wonen maar ik kan dan ook verklaren, er slechts uiterst zelden do uniform vau een rustbewaarder zelfs *k l'norizon* te zien. Eu in de woelige volkswjjk bjj het Hollandtohe Spoor, waar nu weer de moord gebeurde, sohjjnt dit eveneens het geval, ofschoon er Ckk: voor voortdurende surveillance natuurljjk veel meer reden is. Er zjjo, missohien, agenten genoeg voor een behoorlgk toezichtmaar de eigenaar dige inrichting en eischen van onze gemeente maken, dat 't niet aangaat, hier met gemiddelden te werken er gaat znlk een aantal agenten af voor allerlei vaste posten, enz. in het midden der stad, men denka maar eens aan 't dozjjn, dat om het paleis drentelt als H. M. inde stad ia, dat er voor de buitenwjjken véél minder dan bet gemiddelde overblgft. En dan denke men daarbjj ook aan de topographische feitendat 's-Gravenhage in oppervlak misschien zoo groot is als het veel meer op eengedrongen Amsterdam, omdat het te surveilleeren gebied zich inderdaad uitstrekt van de zeu tot bjj Rjjs- wjjk, Voorburg ea Llosduinen. Dus f 490.000 's jaars meer er voor uitgegeven Ik zie de belastingbetalers, groot en klein al gezichten trekken, als de Hoofd. Omslag met 50 pCt. zou worden verhoogd voor versterking van het politiekorps. Is er dan niets anders aan te doen In hoofdzaak: neen. »Point dargent, point do Suiesoi*, niet waar Maar het klagende publiek zou toch wel iets kunnen doen. Wanneer er, om ééa voorbeeld te noemen, niet den heelen dag minstens een dozgn agenten aan de drukke trampanten (Gavers Deynootplein, Anna Paulowna- straat, Plein, enz.) noodig waren, om te voorkomen, dat het publiek aan 't vechten gaat om ejn plaats in een tram, dan zouden we aan dit en andere gevallen een aantal politiemannen beschikbaar maken om te zorgen, dat in een afgelegen straat wat minder gelegenheid be stond voor dronken woestelingen om een weerloozen man onder de oogen van zjjn kind in liederljjke jenever woede overhoop te steken. Hrrziet u zei ven zei minister Midderm. De Haagsche kouter van de Prov. Or. Ct meldt •Kinderen kannen lastige vragen doen. Ean ueeljj, dat een paar dagen bjj ons doorbracht, zag gisteren den ooievaar in het Hiagsche wapen en vroeg toen, hoe wen aan dien stelteniooper gekomen was. Daar stond ik nu! Ik kon er geen afdoend antwoord op geven. Wanneer en waarom den Haag dien vogel in haar wapen genomen heeft, bljjkt niet. Msn weet alleen dat op het oudste jachtslot, hetwelk ongeveer op de olok stond, waar zich nu de theewinkel der ti ma Van Veen op de Plaats bevindt, zich een ooievaarspaar op het dak genesteld had. Wellicht beschouwden de graven dal als durend van de linkerpooton op de rechter, anderen gingen liggen, schudden de zware manen, hieven den mooien kop omhoog, stietten een zwaar gebral uit, dat de linnen tent deed trillen, bralden »nur weil sie sioh wohlhU en und gesand eind.» Toen vertelde de heer Moriuo van de ongelukken, die hjj bjjgewoond had. Zelf was hjj er steeds goed afge komen, nooit had hjj ernstig Pech gehad. Maar vier maal was hjj er bjj geweest dat leeuwen hun temmers tot slachtoffer gemaakt hadden. Twee van zjjn vrienden en collega's had hjj in Italië mee helpen begraven, in Chemnitz was hjj er bjj geweest, dat een leenwentemster in de kooi werd aangevallen en doodeljjk verwond werd en het laatste geval was dat van Macdonald in Steele. Dien had een der leenwen de aorta, de groote slagader, door gebeten. Ii den regel zjjn menechen, die door leeuwen worden aangevallen, niet onmiddelljjk dood, maar zjj overljjden binnen enkele uren aan bloedvergiftiging of kraap. •Of dergeljjke ongelukken op hem een overweldigenden, vrees-aasjagenden indruk hadden gemaakt.?* Nein, doch nicht. Wanneer men «ea leven van schokkende gebourtenissen achter den rug heeft, zelfs zoo dikwjjls zjjn eigen leven in gevaar heeft gezien, herhaaldeljjk zelfs gedeelteljjk uiteengereten werd, dan wordt het gevoel afgestompt.* En als Tilly optreedt? Meer dan bet beste hopen, kan men niet, meneer.* Toen moesten de leenwen in de hokken en met den vriendeljjken, gigzen man kreeg het gusprek, dat in deze lugubere omgeving zoo'n eigenaardige wending had genomen, een plotseling einde. Zru er wel iemand wezen, wiens gevoel nitt afgestompt is, die na het gehoorde en geziene, in het laat-uachteljjke unr, niet diep-doordrongen zou zjjn van het gevaarvolle van te zjjn een Lövenbraut? Bjwondering-hebbend voor de koelbloedigheid van 'n Tilly Bébé, kan men niet nalaten medeljjden te voelen, medeljjden voor haar, die zóó'n beroep uitoefent, maar medeljjden óók met dat deel van het publiek, dat zich verlurtigt ia het op-bet- spel-stuan van haar leven. W»rdt vtrvolyd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1