No. 208. Honderd en achlsle jaargang 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 4 SEPTEMBER. DINSDAG B I N N E N L A N D. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Alkmaar, 4 September. De kermis is voorbij en de orde welke in de afgeloopen week in zoovele huishoudingen was ver stoord, is weer hersteld. Ook in de huishouding van de courant. Het is maar gelukkig dat in de kermis, wanneer de belangstelling in de buitenlandsche politiek bij velen zeer gering is, de courant voor deze rubriek slechts weinig ruimte kan atstaan. Om de lezers nu weer wat op de hoogte te brengen, zullen we even kort de gebeurtenissen van de afgeloopen week bespreken. Zij zijn evenwel niet bijzonder talrijk nöch bijzonder belangrijk. De beide laatste maanden zonder een r zijn in den regel schaars voor het nieuws. Wanneer September in het land is, komt de betere tijd weer aan. Dan eindigt ook voor de politici de vacantie, komen de parle menten weer samen, is er weer een opgewekt politiek leven, zijn er belangrijke kwesties, die uitvoerige besprekingen vereischen. Verleden jaar hadden we in deze dagen veel te schrijven toen kwam het verblijdende bericht, dat de vrede van Portsmouth gesloten was en dat bericht gat stof tot bespreking te over. Dat is nu al een jaar geleden en wat is er in vervulling gekomen van de heil-spellende artikelen over het Russische rijk van kenners van Rusland De toestand is veel erger dan toen. Er is naast een regeering, die heel zwak staat en zich zoo goed mogelijk tracht te verdedigen met sabels, kogels, nagaika's (kozakken-zweepen) en knoeten, een regeering die zeer sterk schijnt te staan en die door middel van bommen, dolken en revolvers zich tracht te handhaven. Wreede en moorddadige aanslagen wisselen elkaar met groote snelheid af en als bezetenen moordden de Russische revoluti- onnairen er maar op los. Het bloote feit, dat iemand tot de regeeringskringen behoort of daarin verkeert, is voldoende om hem een ewenschte prooi van die hyena-achtige anarchie, ie hem besluipt waar hij dit het allerminst ver wacht, te doen zjjn. De geschiedenis herhaalt zich. Men weet dat Felix Orsini, om in 1858 zjjn doel, Napoleon III te vermoorden, te bereiken zonder er barmen op schuldigen of onschuldigen een aanslag pleegde. Ook ditmaal is er in St. Petersburg veel bloed vergoten, terwijl de man, wiens leven moest worden vernietigd, ongedeerd bleef. We bedoelen den aanslag op den minister-president, den heer Stolypin, in zijn villa op het Apothekers-eiland, welke aan meer dan dertig personen het leven kostte. In een revolutionnaire proclamatie werd leedwezen ge uit over het mislukken van den aanslag! Het is verfoeielijk en waanzin moet de groote drijfveer van de anarchistische aanslagen zijn. Jonge meisjes zijn zelfs daardoor aangetast: generaal Minn werd ver moord door een jonge Russin, terwijl een jeugdige landgenoote van haar in Interlaken een einde maakte aan het leven van een braven Franschen rentenier, die het ongeluk had veel te gelijken op den zoozeer gehaten oud-minister Doernowo. Het roode lijstje van moorddadige aanslagen zou uitgebreid kunnen worden tot een lijst, maar dat is niet noodig. Zij zijn slechts overbodig bewijs-materiaal voor de stelling, dat Russische regeerings-personen evenmin veilig zijn als de Russische regeering dit is! Eenigen tijd ge leden was de Doema de veiligheidsklep, maar sedert het den Tsaar behaagd heeft ook dit laatste red middel af te sluiten, is de toestand allerbedenke- lijkst geworden. Er wordt gesproken van het in stellen van de dictatuur maar zou het middel niet erger wezen dan de kwaal, hoe erg deze ook moge zijn, dank zij tevens de onlusten in de land- bouw-districten, in Polen, in de Oostzee-provinciën en in den Kaukasus. Er worden allerlei verbete ringen beloofd het zijn sltchts hervormingen op het papier. Waar is de held. die in den Russischen doolhof den weg weet ^aD den beeldhouwer Daedalus wordt verteld dat hij, toen zijn labyrinth op Kreta gereed was, met kunstmatige vleugelen daaruit vloog. Tsaar Aicolaas heelt het zijne nu ook meer dan klaar, maar hoe hij er uit moet komen is velen een raadsel. Voor Duitsehland gaf de afgeloopen week aan leiding tot feestvieren. Het zoontje van den Kroon prins is te Potsdam door den ouden hofprediker Dryan gedoopt. Zijn namen zal men in de Almenach de Gotha voor 1907 kunnen vindenzijluiden- Wilhelm Friedrich Franz Joseph Christi'aan Olof Deze heugelijke gebeurtenis heeft aanleiding gegeven tot het kwijtschelden van straf van die veroordeelden die den Keizer of de leden van zijn Huis in woord beeld of geschrift hadden beleedigd. Nu overtreffen Pruisen en Duitsehland ten aanzien van dit soort veroordeelingen alle andere landen. De Polizei is zeer streng en waar een gewoon mensch slechts een grapje ziet, constateert een goed Pruisische gendarme majesteitsschennis. Er zijn dus, betrekkelijk ge sproken, heel wat personen door deze daad van genade gebaat. Maar andere veroordeelden, die ook hadden gehoopt op kwijtschelding van straf zijn bedrogen uitgekomen. Aan de beperking moet het dan ook wel gelegen hebben, dat de amnestie niet met grooten geestdrift werd begroet. Bepaald enthousiasme zou het zeker verwekken in geheel Duitsehland als de Pruisische minister van land bouw, von Podbielsky werd ontslagen, omdat hij dingen heeft gedaan, die een rechtgeaard minister niet doet. Hij heeft o. a. braaf medegeholpen, dat een firma aan de regeering slechte waar duur kon verkoopen en nu wil het toeval dat v. Podbielsky o neen zijn echtgenoote veertig procent van het aandeelen-kapitaal dier firma bezit. Zaken zijn zaken, dacht zeker de minister „Pod" zooals hij waarschijnlijk ook dacht, toen hij de Pruisische grenzen gesloten en daardoor de vleeschprijzen in Pruisen hoog hield. Het grootste deel van het Pruisische volk zou dan ook niet ongaarne zien dat er aan deze merkwaardige politieke loopbaan een einde kwam. De Rijkskanselier graaf von Bülow moet er evenzoo over denken. Maar de Keizer is er ook nog en de Pruisische minister met den Poolschen naam is niet alleen generaal, maar ook een gunsteling van den Keizer en bovendien een weldoener van het invloedrijke Pruisische jonker- dom. Zoodat de zaak nog in onderzoek is. De anti-clericale wind, die in Frankrijk heeft ge waaid, daar en elders veel stof heeft opgedwarreld is over de Pyrieneeën gewaaid en brengt nu Spanje in rep en roer. Spanje is in vele opzichten een achterlijk land, maar op het stuk van minister- crisissen neemt het in de rij der mogendheden een der eerste plaatsen in. Dezen zomer trad het minis- terie-Moret af, omdat de katholieke Koning het niet goed kon vinden, dat Spanje den anti-clericalen weg opging. Toen kwam het ministerie Lopez Dominquez en dit wil het Spaansche schip van staat in het zelfde vaarwater brengen als zijn voorganger. Hot ministerie wil bij wet de positie van de geestelijke orden wijzigen en hieruit dreigt een ernstig conflict, dat ook voor den Koning onaangenaam kan worden. Alfonso zal overigens blij zijn, dat Cuba niet meer tot zijn gebied behoort. Op het grootste eiland der Antillen is een opstand uitgebroken. Het rechte weet men er niet van, doch wel zooveel dat de toestand zorgwekkend is. Den president Palma wil men langs den in het zuiden van Amerika meer en meer gebruikelijken weg afzetten en zijn positie loopt gevaar, als niet de groote president, de heer Roosevelt zijn kleine collega hulp komt bieden. Tenslotte moeten wij nog even stilstaan bij den Balkan en wel bij Bulgarije. Die staat lijdt blijkbaar aan grootheidswaanzin. Eerst heeft men zich gewend tegen Griekenland, dat van zijn streven naar de kerkelijke en politieke heerschappij in Macedonië niets wilde weten en daarna heeft het Turkije aan gesproken op een wijze, welke niet in overeenstem ming met zijn kracht is. Het kleine Bulgarije zit dus tusschen twee vurenhet Griekscho en het Turksche. Het moet zelf maar zien er uit te komen, want van Duitsehland, dat graag bevriend is met Turkije, heeft het niets te hopen, van Rusland, waar men uit hoofde van den bekenden binnen- landschen toestand niet aan buitenlandsche politiek kan doen, evenmin, terwijl ook Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk en Italië weinig neiging zullen hebben nogmaals hunne hoofden in het Balkan-wespennest te steken. Met belangstelling zullen we zien hoe het voor Bulgarije zal afloopen. Hiermede hopen wij den lezer die dit noodig had eenigszins op de hoogte te hebben gebracht en voort aan zal er wel weer gelegenheid worden gevonden om geregelder de gebeurtenissen van den dag in de daarvoor bestemde rubriek uitvoerig te vermelden. Centraal Comité voor rampen. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is het gevoelen gevraagd van de Gedepateerda staten der onder scheidene provincies omtrent de wensoheljjkheid der in stelling van een Centraal comité tot ondersteuning bjj rampen van algemeeuen aard. Surlnaumsche begrooting voor 1907. Gerekend wordt op een bijdrage nit 's Rijks schatkist van f879,183.61. Een orediet van (2000 wordt aangevraagd, om aan de op goeds grondslagen opgerichte landbouwers-leenbanken eea rentelocs voorschot te kannen verleenen. Als tege moetkoming in de oprichtingskosten van landbouwers leenbanken wordt een bedrag van f3C0 voor ééns uit getrokken. Voorgesteld wordt een nieawe tractements-regeling voor de ambtenaren vaa den rtcherohe-dienst. E veneer s wordt voorgesteld reorganisatie van de nor maalschool tot opleiding van jongelieden tot onderwjjzer. Voor de uitvoering hiervan is een jaarljjksoh bedrag noodig van f 6200, dat verminderen zal tot i 5400, wan neer de onderwijzers, die raeds jaren lang aan de nor maalschool werkzaam 2 jju en wier tractement op anderen grondslag werd geregeld dan nu voorgesteld wordt, zullen zgn afgetreden. De Minister meent, dat met de reorga nisatie gepaard dient te gaan de heffing van een matig sohoolgeld. I»c Xteuwe T(|d en de Sociaal democratische Arbeiders Party. Het Volk deelt o. a. het volgende mede, dat in de vergadering van het partijbestuur der S. D. A. P. besloten werd ten aanzien van het tijdschrift De Nieuwe Tijd Op de vorige vergadering was besloten, dat het P. B. zijn standpunt zou vaststellen ten opzichte van de Nieuwe Tijd. De volgende conolusies werden door het P. B ge nomen lo. de partij behoort de besehikking te hebben over het wetenschappelijk tijdschrift 2o. dat tijdschrift behoort, eveoals de andere partij- organen, te staan onder contrdle van de partjj, dus van het congres 3o. hieruit vloeit voort, dat de redactie van dit tijd schrift benoemd wordt door het congres 4o. in de bestaande omstandigheden zou de redactie bij voorkeur moeten bestaan uit 5 personen, door het congres te benoemen en waarvan één lid van do Kamerfraktie en één lid van de redactie van Het Volk moet zijn. Tot toelichting diene het volgende 1 Dat het wetenschappelijk tijdschrift geheel in handen is van particulieren is zeer zeker evenzeer at te keuren als wanneer het dagblad Het Volk in deze omstandigheid verkeerde. Een orgaan rals de Nieuwe Tijd dat zich, al is het een wetenschappelijk orgaan, niet kan en mag onthouden om zich in te laten met de taktiek, zich moet uitspreken over allerlei vraagstukken van politieken aard en daardoor dus wordt een der leidende organen der partij, dient te staan onder controle van de partij, zoo goed als de redactie van Het Volk, zoo goed als Kamerfractie en P. B. Dat dit niet zoo is, kan alleen beschouwd worden als een gevolg van de omstandig heden, wat bij de verdere ontwikkeling van de partij niet langer kan worden geduld. Groote zelfstandigheid in de leidende organen der partij, goed, doch steeds onder controle van de geheele partij, die zich op haar Congres over de leiding behoort te kunnen uitspreken. Uitgaande van dezen gedachtongang spreekt de juist heid van punt 1, 2 en 3 voor zich zelve. In punt 4 is er naar gestreefd de noodzakelijke samen werking te krjjgen tusschen het tijdschrift en twee andere leidende organen, nl Kamtrfraktie en redactie van Het Volk. H. H. Sociale Week. Zondag is te Utreeht de R. K. sociale week geopend, welke zal duren tot 9 September. Door versehillende sprekers, Katholieken, waarbij Kamerleden zullen rede voeringen gehouden worden. De Sociale Week is te danken aan het initiatief van mr. Aalberse. De sociale week bedoelt een onderwijs in Katholieken zin. Geleerd zal er worden dat ieders belangen en rechten op eenzelfde basis staan. Jhr. mr. C. van Nispen tot Sevenaer opende de week met een rede waarin het doel ervan nogmaals werd uiteen gezet De heer mr. P. J. M. Aalberse heeft over Volksont wikkeling gesproken. Als middelen tot bevordering daarvan gaf hij aan a. door den leeslust op te wekken en in goede richting te leiden b. door de opriohting van volksleeszalen en volks bibliotheken c. door het organiseeren van algemeene ontwikke- lingsavosden d. door volks-hoogeronderwijs (University Extension) door populaire kunstbeschouwing f. door kleine vakcursussen; g. door het in kleine groepjes, onder deskundige leiding, bezoeken van kerken, musea, coöperaties, enz Prof. J. D. J. Aengenent van het groot-semiiane te Warmond, zette uiteen de noodzakelijkheid van sociale cursussen. Wil men in de praktijk iets verkrijgen dan dient men n.l. wel degelijk theoretisch te zijn onder legd. Gistermiddag sprak prof. Liesker over „het arbeidsvraagstuk" en 's avonds prof. Aengenent over „Staat en Maatschappij" en mr. G. W. Kou wings over „de Kerk en de sociale verhoudingen." Vervroegde winkelsluiting. Door het bestuur van bet comité tegen wettelijke regeling op het slaitingsuur van winkels en magazjjnen te Amsterdam, is aan den raad aldaar een supplement van handteekeningen [verzonden, ten gevolge op de door hen dan 4 Juli jl. reeds verzonden lijstee, te zamen circa 28C0 winkeliers van Amsterdam vei tegen woordigende, die door hunne handteekeningen ondergeteekenden mach tigden, bjj den gemeenteraad van Amsterdam te rtquoB- treeren en met kracht te protesteeren tegen de aanneming van de concrpt-verordening op het sluiten van winkels en magazjjnen te Amsterdam. Gemengd Nieuws. Onverantwoordelijk optreden. Aan de N. Cl. wordt gemeld Te Ginneken bjj Breda heeft zich iets voorgedaan, dat herinnert aan de gebeurtenis in Njjmegeo. Een begra fenisstoet stond voor het kerkhof, dat zoo klein is dat er geen rjjtnigen op kannen rjjden. Toen de Ijjkkist uit den wagen was genomen on op de baar gezet en de volg koetsen zouden voorrjjden, kwam een afdeeling van do veld-artillerio en reed dwars Ineschoc de wachtende rg- tnigen door, zoodat eenige zelfs jjlings achteruit moesten rjjden. De veldwachter poogde den commandant der afdeeling te orerreden te wachten oi een anderen weg te kiezenmaar deze stoorde zich niet daaraan. De familieleden van den overledene moesten nu wachten tot alle stukken gesohut waren voorbjjgereden. Keu verrass lag. 'n Journalist, Kamerverslacgevrr, komt dezer dagen tbuir. Z'a hospes treedt 'm tegemoet mat de woorden »Mgnheer, d'r is 'n groot pak voor n gekomen, 't ljjkt wel lood, zoo zwaar is 't. Zeker 'n kistje fijne vrnohten." Mjjnheer, die niets bjjzonders verwachtte, maar op 'n aangename verrassing van z'n familie hoopte, gaat nieawa- gierig naar boven, maakt met bevende handen het pak los, en vindt de Indirohe Begrooting I I Tel.) Keu verbrande cerepoort. In een der baartjes 7iin Amersfoort was koninginnedag opgewskt gevierd. Er was een eerepoort opgericht, waarop de muzikanten lastig zaten te toeteren. Zondagavond werd 't feest nog eons in 't klein herhaald en d» eerepoort vloog in brand. Twee spniten brachten tjjdig hulp. Ue staking tc Ussclicdé. De stakers besloten een landeljjken oproep tot steuu te verspreiden en den strjjd te volharden, omdat volgens hen de fabrikantenvereeniging in de versohillende confe renties bljjk gaf niet to willen afwjjken van het eenmaal ingenomen standpunt. Gaat de algemeene uitsluiting door, dan worden 7000 arbeiders getroffen, daar nog geen duizend werken bjj niet aangesloten indastrieelen. Er zgn slechts duizend georganiseerde arbeiders. Herold of verloren 1 Bjj de politie te Zaandam ia aangifte gedaan van het vermissen van een bandtnschje, bevaitende 2 doosjes met rnwe diamanten (165 stuks) en f40 aan geld. De dame die het tasohje had gedragen, en in gezelschap van haai man de kermis had bezooht, wist echter niet te zeggen, hoe en waar zjj het was kwjjt geraakt. Zjj bemerkte haar verlies pas, toen zjj op den steiger der salonboot stond te wachten. Luster. De directeur der gasfabriek te Jonre wordt in Ue raadsvergadering aldaar vaak soherp beoritiBeerd bjj monde van den heer K., vroeger mede-eigenaar der gasfabriek. De direotenr solliciteerde voor een dergelijke betrekking te Vlaardiegen en bij den bnrgemeester dier gemeente was nu een anoniem sohrjjven ingekomen, waarin niet veel goeds van dien sollioitant werd gezegd. De bnrgemeester zond dit sohrgven aan den burgemeester ▼au Joure, die het in de raadsvergadering voorlas. Al gemeene afkeuring onder de raadsleden en rnim f 300 werd door hen bijeengebracht om den sehrjjver op te sporen. Dete heeft zioh nu zelf aangemeld. Het is de broeder van het raadslid K. Wjj vernemen, dat de justitie zich deze zaak heeft aangetrokken. llooge temperatuur. De temperatuur, gisteren middag om half drie aan het filiaal van het K. N. Met. Instituut te Rotterdam afgelezen 31°4 Celcius is 88°5 Fahrenheit is de hoogste van het geheele jaar. Een ongeveer even hooge temperatuur, in September, is hier te lande op 10 September 1898 waargenomen. Belegering van een kroeg. In de Zandstraat te Rotterdam is een deel der kroeg houders door de Drankwet zeer benadeeld. Een ander deel was gelukkiger. Dit maakte, dat de eersten op wraak zonnen. Vermoedeljjk door deze oorzaak is gis ternacht het bierhuis vZeus Oxelion* door een groote bende zoo goed als bestorrad. Met straatklinkers, riool- roosters en andere projectielen, zelfs met revolverschoten werden de spiegelruiten verbrjjzeld en van binnen eeu groote vernieling aangericht. De twee agenten en de inspecteur konden niets uitrichten, werden zelfs alle drie gewond. Het later aangekomen meerdere politie personeel arresteerde twee der belhamels. Verschillende personen zjjn gekwetst. Het getob te Velnen. De stoompont Velsen is hersteld en vaart weer en nu wordt de Kennemerland gekalefaterd en dat opknappen is zelfs reeds begonnen in de afgeloopen week, juist toen door de drukte met de landbouwtentoonstelling het varen met twee ponten zoo noodig was. Donderdag b.v. is er een oponthoud geweest van be lang, toen het garnizoon infanterie uit Haarlem, pl.in. 500 man, werd overgezet en tientallen wagens en rjjtuigen op overzetten hadden te wachten. Alweer een liuls Ingestort. Thane is te Arnhem weer een oud bouwvallig huis ingestort aan de Schaapsdrift. Da bewoner L. Koel wist gelukkig bij tjjds op straat te komen. moordaanslag. Te Tilburg ie Zondagnacht do werkman J. v. Djjk, vroeger agent van politie aldaar, voor zijne woning in de Stevenzandsche straat door L. een 22-jarlg jongeling met een revolverschot in het achterhoofd getrrffen. Nadat dr. Eygenraam geneeskundige hulp had verleend, werd de getroffene naar het gasthuis vervoerd, waar hij gisteren overleed, ralatende eeu weduwe met kinderen Een oude veete gaf aanleiding tot dezo misdaad. Do dader, die wegens wangedrag uit den militai en dienst was ontslagen eu den laatstee tijd in Duitsehland werkzaam, is voortvluohtig. rit den Helder. Bjj hst verrichten van graafweik op een terrein aan de Djjkstraat, waar een uitnw huis wordt gebouwd, fs in den grond onder d»n k.lder van het geamoveerde huis een belangrjjke verzameling ond zilvergeld gevonden. De manten, ongeveer 500 in getal, dateeren nit de 17de en de 18de eeuw. De nieuwste zgn van 1794. Er zgn er van zeer verschillende waarde, van hot drieguldenatuk af tot de halve schelling toe, Zs waren verzameld in ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1