No. 209. Honderd en achlste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Kamer van Koophandel eü Fabrieken. WOENSDAG 5 SEPTEMBER, Rijkskeuring ran hengsten. BINNENLAND. Her halingsonder wijs. In eii om den dreun. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. 11 e c h t z a k e n. Nn weer is Polly met een nieuw nummer bezig, waar aan hy zelf, zjjn august en zyn vrouw deelnemen. Zyn vronw is n.l. een navolgster van de eerste vron- weljjke clown, Lona Olschansky. Negen jaar was zjj clowcesse, eon paar jaar is zjj nit het métier geweest, mmr weidra begint zjj weer opnieuw. Polly meende dat de clowns, niet zoo als andere oironsmannen, de concur rentie van de vrouwen behoefden to vreezen. Een clown moet zooveel doen, zeide bjj, dat een vronw niet kan of niet past. Men kan haar byv. niet zulke klappen geven of zoo neersmjjten als oen man en ijj kan in haar stem, haar mimiek, haar gebaar, haar houding weinig oirous-komieks leggen. ALKNIAARSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders der gemeente Alkmaar brengen, krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- meene kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schagenn. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2J jaar oud zijn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring t rachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-eommissie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van: a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde en naam en woonplaats van den fokker 4e. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van tien gulden bij den voornoemden Secretaris stort; 5o. dat inschrijvingsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 29 Ang. 1906. L. va» der VEGT, 1*. Secretaris kiesgerechtigden voor leden van de Kamer van Koop handel e» Fabrieken aibier. Bezwaren tegen die ljjst, hetzjj die den klager, hetzj die andere personen betreffen, kannen binnen acht dagen na heden by den Gemeenteraad worden ingebracht Burgemeester on Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 30 Aug. 1906. L. van der VEGT, io.-Secretaris. H. M. de Koningin. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het boven bedoelde onderwys zal aanvangen voor de JON GENS op Maandag ÏO September a.s. des namiddags are in de 5e Kemeentescheol aan de Nienwesloot en voor de MEISJES op Woensdag IS September d. a. v. des namiddags 2 ure in de Burgerschool aan de Brillesteeg. Burgemeester en Welhonders voornoemd G; RIPPING, Voorzitter. L. VAN DER VEGT, lo. Secretaris. Alkmaar, 29 Ang. 1908. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat ter secretarie dezer gemeente van 1 September a.s. af gedurende acht dagen voor een ieder ter lezing zal zjjn nedergelegd de op 23 Augustus 1906 definitief opgemaakte lyst van X. (Slot) Clown Dassy. Vanavond heeft clown Dassy z'n benefiet, krjjgt by een deel van do opbrengst der voorstelling als extra toelage op zyn salaris. Dat is een teeken, dat bjj zich mag verheugen in de gnnst van zyn directeur. Trou wens, dit heelt de heer Althoff hem reeds herbaalde malen bewezen. Eens schonk hjj hem op een benefice voorstelling een fraai ponden horloge en oen zilveren etui en bovendien sluit by elk seizoen *en nieuw contract met dezen olown, cie nu al acht Achtereenvolgende jaren bn hem werkt. De heer Althoff is goed voor Dassy. er eden winter, tjjdens de rustperiode heeft de directeur hem met behoud van zyn volle clowns-salaris als stal- meestei genomen, hem daarvoor tevens gelegenheid ge geven een paard .rekenen", een ponny slaan en een hond acrobaten toeren te leeren. Die Dassy .macht- alles, zeggen ze van hem in den circus. Hjj is paard- ryder, dresseur acrobaatclown. Hg is een geboren ojrcus-art.esten-kmd Da Dassy's zjjn wel bek®nd !n Nederland en Polly kwam la een paardenspel te Arnhem ter wereld. Hj| is dus Nederlander en spreekt onze taal met niet onvermakelyk accent en heeft dikwjjls een lenke verhollandscht - Daitsche woordenkeus. Als hij bedoelt- T -ITT ?en 8°6de "gt by: »mya vrou' schreit best,' wil hy zeggen, dat een circusdame in onze dagen geon moeieljjke toeren behoeft te verrichten, hoort men uit zyn mond.schware sake make ze niet, als ze n knap gesiggie hebbe, brnike ze niet veel te doen." Als drie-jarig jongetje hadden zjjn ouders hem al op een paardje gezet, zjj vonden dat het vak, waarin hon 3 andera zoons sn 2 dochters ook opgegaan zijn vroen geleerd moest worden. Deze Dassy denkt er anders oven B h*ft zo°als de meeste getrouwde artiesten tegen woordig slechts één kind en dat kan nog niets op oireos-gebiedboewei bet elf jaar ia. Dassv laat haar van haar jengd genieten, laat hear goed lager onderwys leeren heeft haar vier jaar achtereen bij zjjn schoon moeder in Amsterdam laten wonen en het daar op sohool laten gaan. Maandag 17 dezer, aldus meldt de Avondpott, komt He Koningin voor oen drietal dagen naar de Residentie. H. M. zal de zitting van de Staten-Generaal persoonlijk openen. Daarna gaat de Koningin eenigen tijd naar 't buitenland. Een bericht, dat de Koningin den 15en September de reis naar Friesland over zee zou doen, is onjuist. De reis van Het Loo naar Leeuwarden over zee zou een groote omweg zijn. MMJ li I Prins Hendrik naar Leeuwarden Te Leeuwarden is thans officieel bericht ontvangen dat ook Z. K. H. Prins Hendrik 15 dezer te Leeuwar den zal komen, om de onthulling van het standbeeld van graaf Willem Lodewijk van Nassau bjj te wonen Parlementaire werkzaamheden. De Eerste Kamer die het adres van antwoord op de Troonrede handhaaft, zou het arbeidscontract niet voor October in de afdeelingen onderzoeken Het voornemen is de afdeelingen der Tweede Kamer npg in de week der opening van het nieuwe zitting jaar te doen bijeenkomen voor het begrooliagsonderzoek, allereerst der Indische begrooting. De Staatsbegrooting voor 1907 zal in de eerste ver gadering na de opening ingediend werden. Prov. Staten Overjjsel. Bjj de gisteren te Steenwjjk gehouden stemming voor een lid der Provinciale Staten, vacature de heer dr. H. A. Middendorp (anti-rev.), werden nitgebracht 2794 gel dige stemmen. Hiervan verkreeg de heer J. Tromp Meesters (lib te Steenwjjk 1862 stemmen en de heer mr. H. de Bie (anti- rev.) te Zwolle 934 stemmen, zoodat eerstgenoemde ge kozen is. Door dezen nitslag der verkiezingen bestaan de Staten van Overjjssel nit 24 vrjjzinnigen, 22 kerkeljjken en I soc.-dem. Mederlsndache tentzendlng. 1 e Apeldoorn bad eergisteren de openingsplechtigheid plaats van do door de .Nederlandsche Tentzendlng* ge organiseerde reeks van meetings in een tent. H. M. de Koningin was met eonige dames van de hofhouding bjj deze eerste samenkomst tegenwoordig, die geleid werd door de. J. J. van Hnst, voorzitter, en prof. dr. I. van Djjk, hoogleeraar te Groningen. De tent was versierd met groen en gekleurde banieren. Op Haar verlangen stonden de aanwezigen bjj de komst ran H. M. de Koningin, die als gewoon bezoekster deze bjjeenkomst wenschte bjj te wonen, niet op. De opwek kingsliederen worden door H. M, medegezongen. Dassy en zyn vronw geven het nu eiken dag een beetje onderwjjs en als men in een stad minstens een maand bljjft, sturen de ouders het kind naar school, net eender of men in Nederland of in Dnitaohland is. Het werd in Zweden geboren, en het Zweedech spreekt en echrjjft het goed, maar Fransch en Engelsch moet het nog leeren want, zegt Dassy, hoe meer zoVa kind na leert, hoe meer het later weet. »Da tjjden, waarin wjj maar dom konden zyn, zjjn voorbjj.* Met die hoogere geesteijjke ontwikkeling schynt de moraliteit van de circns-bewoners te zyn gestegen. De kinderen worden bjjr. lang niet zoo onbarmhartig ge slagen, het drankmisbruik onder de artiesten moet ook aanzienljjk zyn verminderd. Ook zyn de toeren van de meeste artiesten niet meer zoo lichaam-sloopend als vroeger. Een niet geringe verbetering hebben voorts in verschil lende landen de kinderwetten gehad. Men kan nu de kinderen wel allerlei dingen leeren, maar optreden mogen ze als ze ui t een bepaalden leeftjjd hebben bereikt, toch niet. Vandaar mede, dat men eerst op lateren leeftyd met hen begint. Vreas dat ze dan niet meer kannen leeren, bshoeft volgens Dassy niot te bestaan. Het zit hen m het bloed. Van ieder meisje zoo bjj wel een artieste kunnen maken, maar een meisje van artiosten- ouders heeft er meer aanleg voor, kan in den regel iets beters worden dan een gewoon menschenkind. Dassy is natuurlyk niet zyn heele leven clown gewerst ec evenmin hoopt hjj het altjjd te bljjven. I oen zyn ouders mat het oirens moesten ophouden traden zjj in dienst bjj Bancy, en met hem reisde de kleine Polly 5 jaar door Frankrjjk, Zwitserland en Dnitechland. Van Bancy ging men naar Merckel, trok door Hongarye. Van Boedapest reisde de familie naar Drontheim, waar ze in het cirous Clauert een rondreis door Noorwegen en Zweden maakte». Hjj, Polly, was toen zestien jaar en was zoowat van alles in den ciroos «ew-st, zelis angust, maar nog geon clown. Men moet weten dat er tnsechsn deze twee veel ver schil is. Een clown is dt man. Hjj heeft een angust iy zich in dienst en geniet het hoogste salaris. Een clown ontwerpt nieuwe entiós's, heeft tjjdens de voor stelling te Bpreken, lerwjjl de angost slechts enkele woorden zegt. Een clown moet slagvaardig sjjo, een Bes nieuw krankzinnigengesticht. Het bestuur van de Vereenigiig tot verzorging van krankzimigen in Nederland hooit besloten, om te Wolfheze de vierde stichting voor krankzinnigen te bouwen. Nog dit jaar zal met den bouw een begin gemaakt worden. Voorloopig wordt de stichting voor 228 patiënten ingericht. Lijkverbranding. De algemeene vergadering der Vereeniging voor facultatieve lijkverbranding zal Zaterdag 29 dezer te Haarlem gehouden worden. Wegens do periodieke aftreding der heeren dr. J. de Vrij (herkiesbaar) cn mr J. A. van Gilse (niet herkiesbaar) moeten twee leden van het hoofdbestuur gekozen worden. Op 1 Januari 1906 had de Veroeniging 582 gewone en 12 buitengewone leden, tegen 576 gewone en 22 buitengewone op 1 Januari 1905. Ar rond Innemen t - Hecht hank te Alkmaar. Zitting Dinsdag 4 September. Diefstal. Frits Frederik N., los werkman, 25 jaar, te Amster dam, en Lambertus W„ 24 jaar, eveneens los werkman, zonder vaste woonplaats, moesten heden het eerst terecht staan, omdat zjjj zich aan diefstal hadden schuldig ge maakt. Beiden zyn zjj gedetineerd in het huis van be waring te Alkmaar. Aan W. is Mr. Verdam, aan N, is Mr. H. P. M. Kraakman ambtshalve als verdediger toe gevoegd. Aan beklaagde N. is ten laste gelegd, dat hjj met be klaagde W., die hiervoor ook terecht staat, een hond had weggenomen. Voorts is beklaagde N. eveneens ten laste gelegd diefstal van 2 geiten. N. is reeds in 1905 door den Krjjgsraad tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld, eveneens ter zake van dief stal. Door den president gevraagd, bekennen zjj de hun ten laste gelegde feiten. Zjj deelden mede, dat zjj op Vrijdagavond 27 Juni na 10 uur op 't Groote Noord te Hoorn liepen. Er kwam een zwarte hond aanloopen. Beklaagde W haalde het dier met een stukje brood aan. Beklaagde N. zeide tegen W.: sgrjjp hiem.« De hond behoorde aan Jacobus Wilson, sigarenfabrikant te Hoorn, hetgeen beklaagde evenwel niet wist. W. greep den hond, en zjj namen hem mede, met het doel hem te verkoopen. Met dit doel gingen zjj naar Jacobus Beek, een arbeider te Hoorn. Dezen boden zjj den hond ten verkoop aan. Eerst wilde die het beest niet hebbenmaar later kocht hjj den hond voor 25 cent. Samen kochten zjj voor dit geld den volgenden morgen brood, terwjjl het overige geld door hen gedeeld werd. Als reden van hun daad geven beide beklaagden op, dat er geen werk was, en zjj brood wilden koopen. Beklaagde N. bekent verder den diefstal der twee geitjes. Hjj wist niet dat deze aan Johannes Vlaar, een logementhouder te Hoorn, toebehoorden. Hjj zag op 28 Juni, 's morgens deze beestjes vast aan een touw op den Westerdjjk te Hoorn grazen. N. nam ze mede, ging er mede naar Berkhout en verkocht ze daarna aan den koopman Jan Draajjer, dien hjj op den weg tegenkwam, te Hoorn voor f 2.Da koopman Draayer verkocht ze weder voor f 5.— aan Pieter Best, eveneens een koopman te Hoorn, die ze op zjjn beurt weder verkocht voor het zelfde bedrag aan den eigenaar Vlaar. Dit alles werd door 7 getuigen, die in deze zaak ge dagvaard waren, volkomen bevestigd. De Officier van justitie, die na het hooren van deze ge tuigen overging tot het nemen van zjjn requisitoir, achtte in allen deele het aan beklaagden ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Met een bewering van de beklaagden gaat de Officier niet mede. Toen de diefstallen plaats hadden, was liet juist wel den tjjd om werk te krjjgen. Voor beklaagden was dit wellicht wel bezwaarljjk, daar zjj in militairen dienst lang geen blanco strafregister verkregen hebben. Beklaagde Wi is ook wegens landlooperjj veroordeeld. Resumeerende eischte Z E.A., dat beklaagden ieder tot 6 maanden gevangenisstraf zullen worden veroordeeld. Zoowel Mr. Kraakman als Mr. Verdam, die daarna hunne cliënten verdedigde, beval hen in de clementie van de Rechtbank aan. Heling. Na deze zaak moest opnieuw weder terecht staan de beklaagde Lambertus W. en wel ter zake van heling, doordat hjj voordeel had getrokken uit het geld, dat N voor de geitjes had gekregen, welk geld van diefstal af komstig was, hetgeen beklaagde wist. Beklaagde bekende ook dit feit. Ook in deze zaak was beklaagde Mr. Verdam ambtshalve als verdediger toegevoegd. Voor dit feit eischte de O. v. J. beklasgdes veroor deeling tot een gevangenisstraf voor den tjjd van II maanden, terwjjl de verdediger zich daarna refereerde aan hetgeen hjj reeds in de vorige zaak voor zjjn cliënt in 't midden had gebracht. Kinderwetten-zaak. Giel Jacobus M. te den Helder, wiens zaak daarna met gesloten deuren behandeld werd.', moest daarna terecht staan. Mr. A. Prins was beklaagde als verdediger toegevoegd. Diefstal van kippen. Na de panze stond het eerst terecht Cornelia G., 20 jaar, koopman, geboren te Schagen, thans gedetineerd in 't hnis van bewaring te Alkmaar. Aan beklaagde was Mr. Ter Spill als verdediger ambts halve toegevoegd, doch deze, zeker verhinderd zijnde, had beklaagdes verdediging opgedragen aan Mr. K. A. Cohen Stnart, die heden dan ook beklaagde by de be handeling zjjner zaak terzjjde stond. Aan beklaagde was ten laste gelegd, zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van twee kippen (wyau- dotte») omstreeks 17 Jali te Alkmaar, ten nadeele van Gerrit l eerhuis, een landbouwer, wonende aan den West- dyk te Alkmaar. Met beklaagde behandelt de President gedetailleerd zyn zaak. Beklaagde vei klaart dat iemand hem had ge zegd den Zaterdag van te voren, dat er even voor Aker- s'oot kippen te koop waien. Ik ging daar heen zegt beklaagde, op Maandagavond 16 Juli ongeveer half twaalf. Een handkar nam ik mede en ik kooht daar 27 kippen voor f 33.50. President tot beklaagdeHeeft u die direct betaald P Neen, antwoordt beklaagde. President: Vreemd vindt n niet, om zoo laat kippen te koopen en deze niet te betalen. U heeft zeker nog al een groot handelsorediet Boklasgdo geeft hierop weinig antwoord. Hy vertelt verder, dat hg in den Koogerpolder op de boot is gegaan en vervolgens naar Pnrmerend is gevaren met) de Krom menie I. De brugwachter Pieter Nederveeu heeft hem geholpen, om den wagen met korven en zakken mot kippen, op de boot te brengen. Te Parmerend gekomen, zoo vervolgde beklaagde, heeft een krnier mjj geholpen, om de korven en zakken met kippen naar de markt te brengen. Op do boot kwam er al een kooper, doch deze kocht ze niet. To Parmerend heb ik voor 'k naar de markt ging nog 8 kippen gekocht van eon onbekenden boer voor f3.— Hier waren twee witte kippen bjj, geen Wyan- angnst heeft zich slechts dom te houden. Weldra zou Polly gelegenheid hebben als olown op te treden, zjj het dan ook als eea van den zooveelsten rang. Met een volhardingsvermogen, die bjj circnsmenschen niet vreemd is, hadden zyn ouders weer esn eigen zaakje weten te krjjgen, een aorobatentent, waarin Polly clown werd. Langzamerhand kwamen er een paar paarden bjj, toen meer, en ten slotte werd het acrobatenspel eea drens met 20 paarden en Polly daardoor een circusclown. Z'n moeder reist met dit circus nog altjjd in Noorwegen. Polly vond het echter beter nu eens in een andermans circus de voeten te zetten en kopjs te buitelen, schreef op een advertentie in een artiestenblad, de heer Althoff, die een clown gevraagd had, liet hem overkomen, bjj werkte op proef en werd aangenomen. Wat bjj doet, heeft hy ten deele afgezien van collega's, ten deele zelf ontworpen. Voor eigen entrées (het op treden van een olown wordt entrée genoemd) leveren de Fliegende B li'tem den grondslag! De daarin voorko mende grappen worden omgewerkt. Eerst gaat een olown tbnis een nieuwe entrée bedenkendan gaat hjj ze met zyn august in zyn kamer uitvoeren, wjjzigen, uit breiden, inkorten, vervolgens wordt ze in den eireuB her haald, totdat zjj zonder haperen wordt verricht. De premières vindt plaats op een kindervoorstelling en do directeur woont haar bjj. Bevalt ze dezen goed, dan komt zjj op het avond-programma, bevalt ze hem best, dan komt ze er niet weer af. De directeur bepaalt n.l. eiken avond, wat de olown moet doen. De heer Althoff kiest nit de zeventien entréss die Polly heeft. De vraag of het niet mogeljjk was entrées uit te den ken, die op plaatselyke toestanden betrekking hebben beantwoordde Polly ontkennend. Men is te kort in een stad en heeft te weinig gelegenheid om iets waar te nemen en in elkaar te zetten. In Dnitschland gaat dat beter. Trouwens in Dnitschland was Polly liever dan in ons land. Finanoieel was het ook veel beter. Men wordt aangenomen voor byv. 800 mark per maand, doch krjjgt hier slechts f 480 uitbetaald, ofschoon men in Daitsch- land voor een mark bjjna evenveel kan koopen als hier voor een galden. »Of Polly nog lang in den oirens zon blyven?" Tot zyn vjjf en veertigste jaar hoopte hy. Het was een gezond baantje, want hem scheelde haast nooit iets, maar men moet het niet te lang doen. Voor styf worden had hjj nu den tyd niet, daarvoor had hjj het veel te druk, maar als hij ouder werd kon hy ondanks de drukte wel eens wèl styf worden. Daarom ging hjj den circus op den genoemden leeftyd verlaten. „En dan P" »Dan ga ik wonen in een klein plaatsje in Noreiund, in Noorwegen. Daar ga ik een rijtuigverhuurder- en voer- mauszaak beginnen. Myn zuster heeft er nn al een en öie ga ik dan helpen uitbrengen. Ik hoop mjju laatste levensjaren als burger door te brengen. [Terloops zjj curiositeitshalTe vermeid, dat de angmt Jimmy naar aanleiding van esn opmerking in dit blad over de zitplaatsen in de scbouwbnrgloge bjj de Groote Kerk verklaarde dat by binnenkort bet verhuren van die tent op z ch zon nemsn. Na doet zjjn moeder, de eigenaresse, het, maar na acderhalfjaar «gt de angust den oirens vaarwel en wordt by tenten vet hun. der j. Bjj bet eindigen vun het gesprek met Polly die daarby zyn groote pet ophield, daar zyn bespottelyie haarplnim geen prnik is wenschte ik hem eeu voor spoedig clowneleren en daarna een gelokkig bnrgerljjk bestaan. Ten slotte zjj vriondeljjkeu dank betuigd èn aan deu directeur van het paardenspel èa zyn art'esten, die door hunne welwillendheid het schrjjven vau deze schetsen gemakkaljjk su aangenaam maakten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1