Voor de SCHITTERENDE FEESTEN ter gelegenheid van de LANDBOUWTENTOONSTELLING op 11 en 12 September te Alkmaar, raadplege men de alom verspreide aanplakbiljetten. Agent gevraagd Hypotheek. Aanbesteding. Corty Aid KoiiscM Clowns- i Afsciids- Ondergeteekende heeft de eer le bedelden, dat de DANSCURSUS 1901)7 zal aanvangen op Woensdag 3 October a.s. Voor de inschrijving zullen lijsten circu- leeren. Onder beleefde aanbeveling HARTOG J. POLAK. BUITENLAND. ADVERT EN TIEN. de Nederlanden nn 1845 Een nette Jongen G. IML J. Bakker, Werkster gevraagd D. G. Weisenborn Alkmaar, Loges f 1, Stalles - 0,75. lste Rang - 0,50. 2de Rang - 0,30. 3de Rang - 0,15. Clown Polly BURGERLIJKE STAND. LAATSTE BERICHTEN. BEURSBERICHTE s s s 92* 93} 99f 70* 78+| 67 67 67 71* 66} 66 73} 92+ 93* 100* 100 99* 99+4 67} «7* 66 849 97 769 80+ 35 47* 15 48+ 68+ 1221 97} 88} 44} 46++ 88 f 36} 94 H 101+1 83} 39} 185 46} 280} 35* 77 48+1 108+ 848 97} 80 769 81+ 46} 16 48} 68} 188+ 76} 97} 100+ 88} 44} 46+ 88+ 36 100 85 101+1 88} 38} 181} 46 109} MARKT B E R ICHTEN. Geld beschikbaar, rente 4 a 4Va Conditiën nader te bepalen. Het maken van een gebouw bestemd voor Vacantie Kolonie, op een terrein gelegen te Egmond aan Zee. Heden Woensdag den 5den Sept. 190G. Onherroepelijk laatste dag! BRAND - - INBRAAK voor ZATERDAG-voormiddag. Adres Bnreau vjd Blad. Groote de LEEUWENBKUI1), de twee Wonder olifanten. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee. De Voorzitter zegt, dat wanneer het jaist ie wat in het adres staat, deze zaak gemakkelijk door B. en W. behandeld kan worden. Daarna ntelt hg voor, dat adres in handen van B. en W. te Btellen ter afdoening. Conform besloten. alsvoren, een adres van P. Vreeker om een dam met hek te mogen maken aan den Berger weg. Gesteld in banden ran B. en W. om bericht en raad. k. alsvoren, een sohrjjven van de hoofden der 1ste en 3de Gemeenteschool, waarbjj zjj ondersteunen het verzoek van de helpsters in de nattige handwerken om verhooging van Balaris. (zie pont h.) Alsvoren. I. alsvoren, een adres van A. van Diepen c.s. om e. ne verordening te willen vaststellen op het varen van stoom- en naoforbooten door Zjj. en Voordam. Alsvoren. 2. Het verleeaen van pensioen san gemeente- anhtens.en en hunne weduwen en weezea. B. en W. stellen den raad voor: le over te gaan tot vaststelling van drie ontwerpen-verordening betrekkelijk bovengenoemde pensioenetring. 2e. te bepalen dat de gemeenteljjke bjjdrage in het te Btiohten pensioenfonds voor de eerste 5 jaren zal worden b'groot op de navolgende wjjze Men neme 11.29 pet. van de som der vermoedeljjk uit te betalen loonen in het jaar, voor 't welk het bedrag strekt. Genoemde som wordt met f 5930 vermeerderd es met de vermoedelijk te ontvangen stortingen der ambte- naren verminderd. 3e. te bepalen dat na afloop van het eerste vjjtjarig tjjdperk een wetenschappelijke balans zal worden opgemaakt. 4e. B. en W. uit te noodigen te zjjner tjjd de noodige financieele voorstellen te doen tot vinding van de sub 2e bedoelde gelden. De heer Glinderman vraagt, of het niet wen- scheljjk is, met het oog cp de lange agenda, om dil punt aan het eind der vergadering te behandelen. De Voorzitter herinnert er aan, dat reeds meer malen-4it punt op de agenda heeft gestaan, doch telkens werd uitgesteld. De vorige vergadering heeft bjj den heer Vonk beloofd het thans als punt 1 op de agenda te zetten en stelt behandeling thans op prjjs met het oog op de begrooting voor 1907. De heer Glinderman is bang, dat men met de behandeling in deze zitting niet klaar komt, of, vraagt hg, kunnen andere punten mogelgk wachten De Voorzitter zegt, dat bjj enkele punten geen haast is. De heer Vonk meent, dat allereerst de raad wel in beginsel kan uitmaken, of bjj mep de \oordraoht van B. en W. kan meegaan. De heer Glinderman heelt daartegen bezwaar. Hij kan bjjv. niet meogaan met de Ijjst van gemeente ambtenaren, waarop de verordening van toepassing is. Er staan er, meent hij, genoeg op, die eigenljjk geen ambtenaar zijn. De heer Vonk is van meening, dat waar die ljjst destgds is opgemaakt, toen wjjziging dan wensoheljjk was geweesthjj ziet niet in waarom de heer Glinderman nu niet in priacipe kan meegaan. De Voorzitter vindt het jammer, dat de heer Glinderman deze opmerking niet heeft gemaskt in tegen woordigheid van den deskundige. Na eene wjjziging aan te brengen aoht hg wel wat gevaarlgk. Men weet niet welke gevolgen dit voor de gemeente heeft. De heer Glinderman zegt, dat hg vooral het gemeentevoordeel op het oog heeft. Hg geeft aan wat in zjjn oog het principe moet zjjn van een dergeijjke pensioenverordening en dat door deze verordening toe te passen op alle in do ljjst genoemde personen, dat principe niet geheel tot zjjn recht komt. De Voorzitter had het dan beter gevonden, dat de heer (ilinderman deze opmerking gemaakt had in de vergadering waarin de Jjjst werd vastgesteld. Ds heer Glinderman zegt, dat hg in die raads zitting ook wel degeljjk daarover heeft gesproken. De beer D o r b e o k verklaart het geheel met den heer Glinderman eens te zjjn en is er voor de zaak aan te houden tot het eind der agenda. Ee Voorzitter zou gaarne het gevoelen van den raad in dezen weten en aoht het wensoheljjk, dat de heer Glinderman dan een voorstel dost om get punt aan i'i hpaden. De heer Glinderman doet dit voorstel, waartrgtn da raad geen bezwaar heeft, Het punt wordt dus tot aan het eind der agenda bewaard. Wordt vervolgd.) GETROUWD: 5 Mept. Gerardns Petrus Josrph Pedroli en Louise Ca tharine Maria BueiP. Fel z Renaud Mari Theodoie Gouverne en Antonia Fredr.ca Zaad- noordjjk. GEBOREN 4 Sep*, Aal) je d. v. Cornelia Heinis en Trjjntje Molenaar. Cornelia Johanna Maria, d. r. Philippus Petrus de Muck en Hendrika Adriana Maria van Dooremaalen. OVERLEDEN 5 Mept. Bregitta Eva Maria, d. v. Jacobus Petras Johannes Bssteman en Johanna Schoen, bjjna g m. Algemeen Overzicht. Uit Rusland wordt gemeld dat de heer Witte, de oud-premier te St. Petersburg zou zjjn aangekomen en terstond naar Peterhif gereisd zou zjjn. De Matin ontving de volgende tjjaingen In de omstreken van St. Petersburg wordt druk ver gaderd, voo: al in de bosschen langs den Finsohen spoorweg. Veel gouverneurs hebben hun ontslag ingediend onder voorwendsel van ziekte. Hongersnood, typhus en schourbuik heeischen in 38 gouvernementen, vooral in het Wolga-bekken. Het aantal werkloozen in de hoofdstad bedraagt thans 20.000de politie heeft het oentraal-bureau voor den arbeid, dat in betrekking stond met de werkloozen, ge sloten. Generaal Alikanif, beruchte «vredestichters in den Kaakasu", is naar bet buitenland vertrokken. Zjjn populariteit is van dien aard, dat bjj door de politie werd begeleid en dat in de stations een «eerewacht» hein zelfs omringde als hg het spoor overstak. Alle rezolutionuaire vcreenlgingsn hebben thans eer aaneengesloten anli-regeeringsgezinde groep gevormd. Een bloedige botsing heeft in het gouvernement Kazan plaats gehad tusschen boeren, met een priester aan het hoofd, politie en troepende priester wero gewond. Te Liverpool is Maandag het 39e congres van de vak- vereenigingon in Engeland geopend. Het oongri-s wordt bjjgewoond door bjjna 500 afgevaardigden, die tezamen meer dan anderhalf millioen vakvereenigiogs. leden vertegenwoordigen. Het congres nam een motie aan waarin aan het Rus slsche volk instemming betuigd werd met zjjn worsteling voor politieke en industrieele vrjjheid. Een pan-germanisten-oongres is in D u i t s c h 1 a n d, in Dresden gehouden. Daar is de vraag der gedeelteljjke ontwapeningen besproken. Graai Reventlow, een jjverig medewerker van hel Berliner Tageblatt, gep. le luit. bjj do Daitsche marine, en een bekend voor vechter van de Duitsohe vlootveieeniging, bracht in de rede over dit ondeiwerp, in herinnering, dat het aan de orde is gesteld door Engeland bjj de jongste verkiezingen In DuiLchland wekken de Eogelsche verklaringen be- tr ttsude een ontwapening niets dan spot; de Duitschers bouwen nu eenmaal een vloot met het doel Duitschland ter zee een verdediging te schinken die thans nagenoeg ontbreekt. Al wat Duitschland zou kannen doen, zou zjjnvoorstellen, dat Esgeland wat minder snel Echepen bouwdezoodat de Daitsche marine het wat sneller zou kunnen inhalen 1 Generaal Von Liebert kwam met een ander typisch idee. De Daitsche diplomatie vond hg, laat veel te wenschen zjj heeft maar één groot diplomaat gehad Bismarck. In deze leemte moet worden voorzien door de macht, d.w.z. door leger en vloot. (Wie niet slim is, moet sterk zjjn, dacht hg bljjkbaar). Vraagt men ipjje, zeide de generaal, en met het oog op zjjn professie kan men bet hem niet kwaljjk duiden, »of wjj moeten ont- w penen, dan antwoord ik: «In hemelsnaam, houdt uw leger in zjjn geheel, en doet schepen bouwen, sohepen en nog eens schepen l« Vet net tegen Engelschen ln Bengalen. CALCUTTA, 5 September. Het geheimgenootschap .Golden Berique" le Chinsurah verspreidde een manifest waarin de bevolking wordt opgeroepen de Engelsehen te verslaan, te verjagen enz. De hongersnood breidt zich in Bengalen steeds meer uit, dit verwekte de ontevredenheid. De rijstprijzen zijn zeer hoog. De meoigte plunderde de magazijnen door honger ged roven. Banerjee is door zjjn aanhangers gekroond. AMSTERDAM. Cvrt N. W. SthUd dito 4 Sopt pOt 5 Sept. Nadarland dito, dito, Ublig OuiMnrjjk Obl. in pip. 11. 1000 Ïaer.-Aug. i dito, diio April-Oct.t dito, Kronen 3000 bal.vrüatKronanr.jMai-Nov. 4 dito, dito Ï000 b«l.vrjjc(Kroncnr.) Jan.-Juli 4 Portugal la sar. Z°L 10-100S dito, Sa id. Amsrt. Sthuld Z*/. frans» 600 Rutland, iwanj. Dombr. Oblig,4} dito, Bmnsnlandscbe 18944 dito, 1880 gtaons. Z. R. 1I5-6IS IS Mei-Nov. 4 dito, 18891* A Sa »»r. 1 Jan 1 Apr. 1 Juli lOjt, 4 dito, 1894, Donstz-8poor*r..... s 4 dito, 1867/59 3 40-100 Mai-Nov.4 dito, Groot* 8pw. Oblig. 18814 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transc. 8j>w. Oblig, Z. K. 115 8S6. S dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 8SE4 dito, 1889.->«•»-S dito, ln goud 1884, 18 Jan. IS Juli...,, 6 öpanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Couv. leaning 18904 Reeep. geünificeerde sthuld fres. 6QOA80Ö.4 c87fV Obl, leaning 1876....'.4 Kaïlao, Obl. Rini, Bah. aflotb. oblig5 ditc djto 1899 6 Venezuela ObligatiSn 18$!,.?..g. 4 N. V. Noord-Holl. Orond-Grediet. Pandbr 4 N. W. k Cue. Hvp. Pdbr...,;... ;v. Nederland, Cult, liaatieh. d. Voratel. Aaad, dito, Koloniale Bank Aand telen. dito, N«d. Ind. Handelab, A«ad dito, Kon, Ned Mij. t. axpl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Suuatra-Palembang A. dito, Aand. Mud. lnd.Expl.Mjjr. Amerika, New Orleana Raiiw. O. Cert v gew, Aand United States öteel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v, Aand.., I, Hv. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand.. dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. I 850 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1876/80 geit. ttalie, SpQorwagleenlng 1887/89stS- I dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl.I Polan, Wari.-Weenen Aandeel.., Rutland,Wladik. 1885 4 Z.R. 386 Oblig.... 4 Amerika, Atehison Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Roek Ialand eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kantas City South. Railw. Aand... dito, Mias. Kans. Texas Ger Aand.. dito, dito, le Hypa.,, 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp dito ,8outh. Pacific, gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand. dito, Union Pae. Hoofd. C. v. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand Nederland 8tad Amsterdam f 1008 Hongarije Theiss Loten4 Ooetenrtfk, Staatal. 186d...r.,..4 6 dito, dito 18643 iusland Staataleenlng 1884 Loteni 5 dito dito 1866. Dito.w5 Turkije 8poorweglaening.3...s Visser zeer vast. Groenteveiling BovtnzAasraL, Station 3 Sept. Bloemkool (le soort) f 6,50 a 9.—, idem (2e soort) f 4 75 a (6. 50, roede kool f 3.25 a 4.50 witte kool f 8.50 a 4.25, gele kool f 4.— a 5.50. Aardappelen (gr. muizen) f 1.70 a f 1.90 per H.L., idem (kl. muizei: f 0.a f 0.idem (ronde) f 0.a 1 0.idem blauwe f 1.75 a f 2.10. Aanv. 275 zak. Uien f 0.65 a f 0.90. Bhoik op LANeiDUK 4 Mept. Heden werden besteed voor Aardappelengladbl. 0.— a 0.-, graafjes id. f 0.70. a 0.80 wortelen f 1.25 a 1.90. bloemkool le soort a 9.25 2e soort 2.50 a 4.25, u. 100. reuzenbloem- kool f 5.— a 7.25 Roode kool 1 2.50 a 4,50 Gele kool 4. a 5.50 Witte kool f 4.a 6,50, Nep (kleine uien) 165 a 2.00, Uien 1.45 a 1.50, slaboonen 3a4ct.p. Kg. Hookn, 4 Sept. Aardappelen, 250 zakken en manden Gr. Muizen f 0.80 a 0,85 appelen f 0.40 a 3.50. peren f 1.— a 5.slaboonen 2 a 8 ot. p. 100 sngboonen f 0.08 a, f 0,16 p. 100, roode kool f4.— a 1 5. Nookdschauwocdi 4 Sept. Heden aangevoerdGroote muizen f 0.70 a 0.80, kleinere f 0.20 a 0.40 zilveruien f 8.90 a 4.20, gewone Nep f 1.80 a 2.drielingen 0.a 0.groofe uien f 0.a 0. Gele kool f 3.75 a f 4,50 roode kool f2.90 a f 4.50 p. 100. Pu&msbznd, 4 Sept. Aangevoerd 568 runderen, waar onder 873 vette, 60 a 76 ct., 195 melke- en gelde- f 130 a 260, hooger prjjs vlug, prijshoudend matig, 48 stieren, 132 vette kalveren f 65 a 85 ct., 217 nuchtere id. f 12 a 26 ba den handel vlug, 17 paarden, veulens, 1401 schapen f 20 a 33, 320 lammeren f 15 a 24, beiden prjjsh. matig, 148 vette varkens 48 a 52 ot. handel vlug, 67 magere dito f 20 a 26, 227 biggen f 8 a 12 beiden handel matig, 1200 zak appelen f 1.— a 3.— 1300, zak peren 1.50 a 5.—. Kaas. 219 Kleine f 2 middelb. f 0 com missie, f a aangev. 221 stapels, 1036 kg. boter f 0. a 0.kipeieren f 0.a 0.eendeieren, f 0.— a 0.—. Betrouwd) Ffc-LlX R. M. Th. GOUVERNE en ANTONIA F. ZAADNOORDIJK die tevens bun dank betuigen voor de belangstelling bjj hun huweljjk ondetvonden. Alkmaar, 5 September 1906. Na een langdurig, smartelijk, doch met geduld gedragen ljjden, overleed beden zacht en kalm, in den leeftjjd van ruim 69 jaar, diep betreurd door ons allen, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MABIA KrOllSA uHAfiJ Alkmaar, 4 September. geb. Eggereat. M. L. MELCHELS-Grau. G. W. MELCHERS. ter waarneming en uitbreiding van een klelw .4g«-u- lizu' ven l.e.enavrrxeberlag, te Alkmaar gevestigd. Br. fr. letter W 19 bureau Alkmaarsoho Courant. ■r. fr., ouder letter O 19, Bur. v. d. BUd. Op Zaterdag den Metra Étepteneber 1906, des voormiddags ten half 12 ure, zal in het Hotel R*s*aurant »DE NACHTEGAALe te Afi.fitJB.%AB, door hel Bestuur van «Het Centraal Genootschap voor Kinder-Herstellings- en Vaoantie-Koloniese, gevestigd te Amsterdam, worden aanbesteed Leekeningen en bestek zjjn tegen betaling van f 2. verkrjjgbaar bjj de Architect te Alkmaar, vanaf Maandag 3 September 1906. De arohiteot, P. N. LEG UIT. VERZEKERHVG I DEN HAAG (-ro.«« Zut^n.) DM HENNY I KAPITAAL f AOOO-OOO 001 RESERVEFONDS i rNa £00.000.001 Dinsdasavond verwist een FOX-TfiüRHgJUH net tsnlsband, penning No. 263; luisterend KMI den zaan „Hulpl". Tegen belooning teiug te bezorgen bjj J. LIND, Huigbrouwersteeg. gevraagd b(| VHBVUONKilNOOBU. Het KANTOOH van den Architect Is V Kill' I.AATBT assr fiiUttik Oudorp »6. AM+NAAU. Doelenveld. Heden Woensdagavond 8 uur. ten voordeelt van dtn b er zoo beminden, origineelen Clown POLLTtegen halven entréepr||s r Buitengewoon humoristisch programma, geheel nieuw. Voor de eerste raaai alhier. Lachen lachen kchen 111 Optreden van den origineelen met zjjn 20 Alkmaarsche leerlingen. Voorts Alle Clowns en Augusten. Veel nieuwe nummers. PANDBRIEVEN. In omloop op ultimo Mei Juni Juli Augustus September October November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Aug. Hypotheken 1905 1906 a 7150,— 16300,— 35250,— 58800,— 91250,- 150750,— 219950,— 318550,- 370050,— 411650,— 468150,— 514450,— 561450,— 582300,- 631100,— 66fittOO,- f 705650.— De Bank geeft uit, in stukken van f 1000,f 500,f 100, en f 50,4 pOts. PfiNUBRIfilVllN tot den koers van I.OO®/,, welke sedert 10 Mei j.l. zjjn opgenomen in de officieele Amstei- damsche beursnoteenng. De uitgifte der Pandbrieven staat onder oont. file van den Gedelegeerden Commissaris, die de stukken msde onderteekent. Da administratie der Bank staat onder oont.file van het Amsterdamsch Accountants-Kantoor, onder Directie van Mr. E. J. KORTHALS ALTES. De ljjst der aandeelhoudeis met het aantal aandeelen in ieders bezit, ligt t(.n kantore der Baak voor belanghebbenden ter inzage. De 4 pOts. Pandbrieven der lmsulmlre zjjn gewaarborgd door soliede eerste-1 ypolheken op oourante onderpanden met ruime overwaarde en door het nog te storten aandeelenkapitaal, en mogen derhalve voor oen allestint loliede geldbelegging-ten zeerste worden aanbevolen. Da Pandbrieven zjjn verkrjjgbaar en de Coupons (1 Mei en 1 Nov.) betaalbaar te Zierikzee t«n kantore der Bank, te Amsterdam en te Rotterdam bjj de Incasso-Bank, en voorts bjj Herren Agenten, Correspondenten en Commissiocnairs in Efftcteu. Te Alkmatr bij den Heer D. A. WISSELINK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3