De Lange en de Moraaz De Kranige Chauffeur. B -■ Stoombootdienst „Alkmaar—Packet. Stalhouderij. Uitspanning. R. H. B, S. -en 1. m üf BOS Courage Co., Limited. Notaris BACKX, WESTZAAN "jceqSriJzijaA uio[v uftz apuasfeq SqsanS sq 24 24 Mieuw Kookboek Burgergezhwen. 4 20 Cents. Schryfonderwys. e w sluiten verzekeringen tegen inbraak niet en zonder diefstal. zal publiek verkoopen te Alkmaar FEUILLETON. „F* OKTTAKT A". Br on water fabriek „HOXjIiAïITD". CD CD O É=3 KINDEREN EN ZWAKKEN - e- ts a s e De Zaak van P. DE VRIES, twee PAARBElVy benevens een JACHTWA GEN en TIjICtERT, alsmede 2 twee en een half jarige, 3 anderhalf jarige PAARBEI en zeven VEULENS, De Loten 50 Cts. per stuk zijn alsnog verkrijgbaar. Sr GYMNASTIEKSCHOENEN Haagschen Schoenwinkel. A. v. DIJK, Alkmaar sche J. A. B. FENIJN, HEKELSTRAAT. STOFFEERDERIJ MATRASSENMAKER R H R Nieuw Kookboek voor Burgergezinnen P. MEUK». LONDON EXTRA STOUTS Maatschappij „Mercurins" te Amsterdam. Voortreffelijk Tafel water 1ste Rang. 11 ote. per I^iterscliroefflesoh. Franco hnis. Verkrijgb. bij de Firma A. CONIJN Az C M B. WANNA, Apotheker, _30rtMW&)U^eAK-M-CbPSRy'.K.C PAU. H B IQ GE30FE3ISTD X Handel in GRANEN en FOURAGE, is 1 S E P T. verplaatst van Zaadmarktnaar KAASMARKT 38, vroeger bewoond door Me.j. de Wed. P Kolles. HET BESTUUR der Vereeniging tot bevordering van den bloei van de jaarlyksche Paardenmarkt te Alkmaar, bericht dat voor den hoofdprijs der op 10 dezer te houden verloting zijn aan gekocht welke prijzen te bezichtigen zijn in den stal van den Heer IJ. OLDENBURG, Sliksteeg te Alkmaar. Langs d© Zaan. V an ALKMAAR 6.8.10.2.30 6.uur. i! AMSTERDAM 6,30, 9 30, 2.30, 4.— 6.uur. Logement „HET HUIS VAN GEMAK". J. VLAAR. HOORN. - Breed 1. Wordt aan het reizend publiek beleefd aanbevolen. volgens voorschrift van den Leeraar. Verkrijgbaar in den Telefoon No. 219. Langestraat 2G. BEDDEN MATRASSEN LEDIKANTEN WIEGEN DEKENS AppelbollenAppelbeignets AppeltaartjesAppelbroodjes van af heden dagelijks verkrijgbaar. O. W. van der VEEN. TH. van der KLEI. Horloges - Pendules voor de abonné»s der Alkmaarsche Con rant. De ondergeteekende wenscht te ontvangen van de N.V. v.h.HERMs. COSTER ZOON: Alkmaaraeh© Gebruik de SIER-PROVIEL- en geperste CEMENTSTEEN. Handel in RIVIERZAND en PANNENenz. In korten tyd succes verzekerd. Bespreking van Catechisatie-uren en inschryving van nieuwe leerlingen op Donderdag 6 en Vrydag 7 Septem ber, des middags tusschen 2 en 3 uren, aan de Consistoriekamer, Fnidsen 23. op Donderdagen 6 September 1006 bij opbod en 13 beptember 1906 fo|| atslag, combinatiën en eindtoewiizinc, telkens des avonds 5 nar, in bet KofiBsbais de .Nachtegaal»aas den Bsrgerbont. De navolgende onroerende goederengelegen binnen de stad Alkmaar. 1. Het nitslekend ter naering staand Winkelhuis ■net Pakhuis en Hrl aan ds Mient, No 11, over de Langertraat, Sectie B No. 30G9, gioot 1 are 18 centiaren. Eigendom van den heer B. H. E. FELDMAN. Dadelijk te aanvaarden. 2. Hot nieuw gebouwde Koffiehuis en Melkin richting, genaamd »Calé Polen», met afzonderlijk ▼erbuord wordend Bovenhuis en Bierkelder op den hoek van de Ridderstraat en Oudegracht No. 198 Kad. Sectie A No. 917, groot 1 are 36 centiaren. Eigendom van den heer H. KOOIJMANi Dadeljjk te aanvaarden. 3. Een Huls en Krf aan dsn Koningsweg, No. 61 Kad. Sectie A No. 2931, groot 1 are 50 centiaren. Een Huls en Hrl' aan de Kanaalkade, No. 24, Kad. Sectie A No. 2982. groot 78 centiaren. Een Huls en Mrt aan de Druivelaan, Kad. Sectie C No. 843, groot 1 are 60 centiaren. Een Huls en Brf aan den Koningsweg, No, 58, Kad. Sectie A No. 8396, groot 1 are 3 centiaren. Een Werkplaats en Erf aldaar, No. 57, Kad. Sectie A No. 3397, groot 67 centiaren. Bsboorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw GEERTJE AKKERMANWed. van den heer D. BAKKER. Dadeljjk te aanvaarden tegen genot van huurpen ningen. 4. Drie nieuw gebouwde Woonhuizen, Tuinen en Nrven aan de Verlengde Landstraat, Kad. Sect e F Nos. 1708, 1709 en 1710, samen groot 2 aren 80 centiaren. Vier nieuw gebouwde Woonhulnen, Tuinen en Hrven aan de Verlengde Landstraat, Kad. Sectie F Nos. 1703, 1704, 1705 en 1706, samen groot 3 aren 67 centiaren. Eigendom van den beer P, Vorst. Dadeljjk te aanvaarden tegen genot van huur penningen. 5. Een nieuw gebouwd Huls, waarin Broodbnkke- rlj met heete-Iucht-oven en Brf aan de Ver lengde Landstraat, No. 25, Sectie F No. 1566, groot 1 are 68 centiaren. Een dito Winkelhuls eu Erf aldaar, No. 23> Kad. Sectie F No. 1567, groot 1 are 32 centiaren. Vier nieuw gebouwde Woonhuizen en Erven aldaar, Nos. 27, 29, 31 en 33, Kad. Sectie F Nos. 1562 tot en met 1565, samen groot 4 aren 90 centi aren en nog vier Woonhuizen en Erven aldaar, Nos. 15, 17, 19 en 21, Kad. Sectie F Nes. 1568 tot en met 1571, samen groot 4 aren 87 centiaren, allen flink verhuurd. Eigendom van den beer P. LAAGLAND WINDER. Dadeljjk te aanvaarden tegen genot van huurpen ningen. Inmiddels uit de hand te koop. 6. Vier nieuw gebouwde Woonhuizen en Erven met vrije Steeg tan de Stuartstraat, Kad. Sectie O Nos. 1953 tot en met 1956, samen groot 2 aren 63 eentisren. Eigendom van den heer J. G. SCHAAFF te Am sterdam. Dadeljjk te aanvaarden, 7. Een enieuw gebouwde Broodbakker^ met heefc lucht-oven, Schuur en Erf aan de OverdiestraaL Kad. Sectie F No. 1382, groot 1 aie 27 oentiaren. Afkomstig van den heer H. WITTENBERG. Dadeljjk te aanvaarden. 8 Twee Woonhuizen en Erven aan bet Groot Nieuwlaud, Kad. Sectie B Nos. 2213 en 2214, samen groot 68 centiaren. Verhuurd voor f 1 per week en per stuk. Afkomstig van den heer H. VAN DUIST. Drie Woonhuizen en Erven aan de Overdie- i-traat, Nos. 18, 20 en 22, Kad. Sectie F Nos. 759, 760 en 761, samen groot 1 are 62 centiaren. Verhuurd voor f 1.50 per week en per stuk. Eigendom van den heer J. HOFSTEE Jnt He wonderlijke avonturen van een motorwagen, door Mevr. VAN HEUVELINCK. 2) Ik zeide het hem maar hjj maakte bezwaren. U weet niet hoe kiesch hjj de zaak behandelde, hoe bang hjj was dat het ljjken zou alsof hjj slechts aan eigen voor deel dacht. Ik verzekerde hens dat het juist andersom was en het voordeel mjj ten goede kwam, enfin, na veel redeneeren gaf hjj ten slotte toe. De wagen is werkeljjk bizonder fraai. Achterop kan een groote koffer gezet wordener is gelegenheid om gereedschappen, boeken en eetwaren in te bergen, ook nog duizend en één kleinig heden in een bak onder de kussens waarop we zitten, ja zelfs onder den bodem. Nog nooit van uw leven hebt u iets zoo geriefeljjks gezien. Hjj wees me alles en legde uit hoe de machine werkte, maar dat gedeelte van zjjn inlichtingen vergat ik net zoo gauw als het gezegd was, dus daarvan kan ik u niets vertellen. Toen ae prjjs ter sprake kwam, dacht ik dat hjj voor zulk een prachtstuk minstens twee duizend vjjf honderd dollars zou vragen. Dat is immers vjjf honderd pond? Ik herinnerde me dat Jimmy Payne bjjna het dubbele betaalde voor de auto, die hjj verleden jaar medebracht naar New-York en dan was ze nog niet half zoo mooie als deze. Maar neen hadt u dat kunnen denken de man scheen haast verlegen toen hjj de som noemdeéén duizend vjjf, honderd dollarsHet werd nu een tweede-hands auto, beweerde hjj, ofschoon ze nog maar drie maanden in zjjn bezit was, en hjj wou er niet van hooren meer te vragen. Ik had de gewaarwording alsof ik dien armen kerel een echte Yankee-poets bakte, toen ik riep «Top! Gekocht I* Ziezoo, paatje, mjjn biecht is gedaan. U ziet, alles HIEWT 6 Telcplioon 13» AlikfiAAU. WeriÏEEHE1 133 <5> O O ac Door vlugge bediening en bet leveren van goede Waar ttgen concurreerende prjjien zal er uaar gestreefd worden veler vertrouwen waardig te worden. AanbevelendP. DE VRIES. nieu werwetsch en naar de laatste mode, behalve dat de hertog, die geen hertog is maar heel gewoon meneer Reginald Cecil-Lanstown («heel gewoon* is het juiste woord niet voor zoo'n man, vindt u wel Maandag mijn auto, vroeger de zjjne, naar Claridge zal brengen en ik dan betalen moet. O, mjjn best vadertje, om me zulk een groot crediet te gevenMeneer Cecil-Lanstown zal een chauffeur voor me zoeken die Fransch spreekt en Europa bereisd heeft. Tante Mary en ik gaan onzo inkoopen in de Londensche winkels doen per automo biel, mjjn eigen automobiel, asjeblieft i Zoodra we gereed zjjn het Kanaal over te steken rjjden we naar Newhaven, schepen het rjjtuig in naar Dieppe en daarna zullen wjj, hoop ik, het spoor enkel maar uit de verte meer zien. «Automobielen boven alles,* zeg ik, ven speciaal de mjjne Ik zit dezen te schrjjven na onze terugkomst te Cob- ham en wachtend op «de slaks die ons naar het station zal brengen. Tante Mary zegt dat ik niet goed wjjs ben. Haar hertog is in ongenade gevallen, ze gelooft nu eer dat de man aanleg voor falsaris heeft. Als de photo ontwikkeld is, zal ik u een afdruk zenden, dan kunt u het nieuwe rjjtuig van uw dochter zien. Daar komt »de slakc, vaarwel dus mjjn lieve heilige. Uw plaaggeest, Molly. Carlton Hotel, Londen, 14 November. Bette Vader, Ik heb de auto, ze is de mjjne, gekocht en betaald. Zjj is zoo mooi dat zelfs tante Mary er door in een goed humeur geraakte. (Dit is niet als een hateljjkheid bedoeld, laat het dus loopen). Meneer Cecil-Lanstown heeft me alles gezegd wat ik diende te weten (ik be doel omtrent motor-rijtuigen) en na bjj ons een kop thee te hebben gebruikt en er meer dan ooit uitziend als een hertog, is hjj vertrokken met een stapel van uw zuur verdiende goudjes. Wal gelukkig dat ik hem bjjtjjds ontmoette en beslag lep;de op zjjn auto, want terwille van zjjn zaken moet hjj morgen reeds Engeland Bj genoegzame deelneming zal v.inaf 11 September lot 11 October, UINIOAU- en UONUERDAtl- AVOBID van ff 9 uur aan bovengenoemde Inrichting worden gegeved voor dleuatbodeu lot het KNIPPEN van eenvoudig ondergoed. Lesgeld fl.per cursus. Aangiften voor dezen cursus kunnen gedurende deze week geschieden aan bet schoolgebouw verlaten zonder te kunnen zeggen wanneer hjj weer terugkomt. Maar hjj hoopt dat wjj elkaar in Frankrjjk zullen weerzien als hjj daar met zjjn groote auto aan de wedrennen deelneemt. De eenige keerzjjde van mjjn nieuw speelgoed is de chauffeur. Hoe ter wereld heeft men dien naam ver zonnen De chauffeur moet totaal niets warm maken, integendeel, als ik de zaak goed begrjjp, is het zjjn plicht de dingen koel te houden en in de eerste plaats zjjn eigen hoofd. Deze ziet er uit of hjj al jaren in jjs «gedaan* heeft. Hg is de somberste man dien ik ooit zag en doet me telkens denken dat hjj in tranen zal uitbarsten, maar meneer Cecil-Lanstown roemt hem als de beste chauffeur in Engelanddaarbjj is hjj vol komen op de hoogte van deze zeer ingewikkelde machine die in Duitschland gemaakt werd. Zjjn naam, Rattray, is bepaald in harmonie met zjjn persoonljjkheid. Indien ik de heldin in een melodrama was geweest, zou ik bjj den eersten blik op Rattray gevoeld hebben, dat hjj de misdadiger moest zjjn in het stuk met de meeste zorg en listigheid zou ik alle huweljjksakten en testamentaire beschikkingen mjj be treffende verstopt hebben, wel wetend dat hjj in de laatste vier bedrjjven geen poging onbeproefd zou laten om ze me te ontstelen. Zjjn blauwe oogen zjjn zoo groot als een Paaschei en zjjn ooren ljjken veel op een cactus blad, alleen zien ze gelukkig niet groen; dat zou dan ook slecht passen bjj zjjn gelaatskleur. Ik sprak een poosje met hem en gebruikte allerlei technische termen, die vermoedeljjk niet de juiste waren want hjj gaf nauweljjks antwoord en keek me zoo somber aan, alsof hjj het woord «amateur* ge schreven zag in mjjn ziel of ergens anders waar het voor aller oog verborgen moest bljjven. Hjj is nu weer heengegaan om een remise voor mijn wagen te zoeken. Eiken morgen om tien uur zal hjj er mee voorkomen en mjj leeren er mee te rjjden. Ik sluit pas morgen dezen brief, dan kan ik u nog vertellen hoe de eerste rit mjj bevallen is. 15 November. Wat was ik trotsch op mjjn auto toen ik er gister Banketbakkerij Hokerjj. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuze eat. ReparatiBn wordon troed en spoedig afgeleverd. f oor ffBASCO PI K PUIT 3» Cffg. NaamWoonplaats: Vraagt prgsopgaaf. Aanbevelend 9. BAKkfiB Use., Leeraar het solioot- schrijven I. O. Inlichtingen verstrekt de Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Brouwers HorselydowustrMt, Loudon, Een tg agent voer Alkmaar en Omstreken, J. OTTKH, Kooltuin, Alkwaar. A. C. BK BUUT, Predikant: mee uitreedTante Mary wilde niet meegaan omdat ze geen lust gevoelde het «offer van een proefneming* te zjjn. Rattray had plan een grooten rit te maken, en toen we op weg naai' Richmond buiten het gewoel waren, nam ik zjjn plaats in en begon de eerste les. Het is moeiljjker te leeren dan ik dacht, omdat je zooveel dingen tegeljjk moet doen. Met deze auto zou men wel drie of vier handen moeten hebben, zei Rattray. Op mjjn vraag of dat bjj andere niet noodig was, kreeg ik geen antwoord. Al meermalen heb ik meenen op te merken dat hjj aan een soort aanvallen van droomheid ljjdt, maar aangezien hjj zulk een knap werktuigkun dige is, zal ik dat maar voor lief moeten nemen. Men kan niet alles hebben. Met de linkerhand moet men de auto sturen met een soort handvat, waaraan bevestigd is de hoorn, om schepselen van allerlei soort te waarschuwen, dat men in aantocht is. Ik toeterde met de rechterhand maar Rattray zegt, dat ik moet leeren het met de linker te doen onderwjjl ik stuur, omdat er nog zooveel anderc- dingen voor rekening van de rechterhand komen. Eer stens is er een grappig krukje waarmee men zjjn vaart vermindert als er een hoogte wordt opgereden, dan de «riemspanner* waardoor men de juiste spanning voor de drjjfriemen verkrjjgt (dit is van het grootste belang), voorts de «gaskraan* waarop men altjjd de ham! moet houden om de snelheid te regelen en ten slotte de rem, waarop men drukt als men wenscht te stoppen. Dus zjjn er twee dingen te doen met de linkerhand en vier met de rechter en dikwjjls moet men de meeste van die dingen tegeljjk doen. Geen wonder dat ik in de war raakte en niet meer wist wat links of rechts was, en bjj gevolg liep het even verkeerd. En om de maat vol te meten kwam juist ep dit kritiek moment een wagen om den hoek gereden. Ik wilde naar den rechterkant sturen maar deed het naar den linker en denk eens hoeveel ongelukken in één enkele seconde al niet gebeuren kunnen met een motor-rjjtuig Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Herms. Costerdc Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4