No. 211. Honderd en achtste jaargang. 190t>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 7 SEPTEMBER. Rijkskeuring van hengsten. BÏNNENLA N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentidn Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. Uit de Pers Gemengd Nieuws. ■■braak. ALKMAAR COURANT. burgemeester ee Wethouders der gemeente Alkmaar brengen, krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- moene kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Schagenn. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste 2J jaar ond zijn 3o. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minBte drie weken vóór de keuring vraohtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-oom missie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde en naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van tien gulden bij den voornoemden Secretaris stort 5o. dat iaschrjjviagsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door don Seoretaris der regelingscommissie voornoemd znllen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 29 Aug. 1906. L. van der VEGT, 1°. Seoretaris. Provinciale Statenverkiezing. Bjj de gisteren gehouden stemming voor een lid der Prov. Staten, te Haarlem, kreeg dr. J. Timmer (lib.) 1847 en A; J. de Waal Malefijt (anti-rev. en kath.) 1646 stemmen. Gekozen is dus dr. J. Timmer. Voorkoming van Scheepsrampen. Uistereu heeft de Minister van Landbouw, mr. Veegens, in de Tièreszaal te Den Haag, de Staatscommissie be treffende rjjkstoezicht op koopvaardijschepen en zee- visschersvaartnigen, teneinde toheepsrampen zooveel mo- geljjk te voorkomengeïnstalleerd. Behalve door den Minister werd het woord gevoerd door den voorzitter der commissie, mr. dr. J. L. A. Salverda de Grove, administrateur, cbef der afdeeling nijverheid en handel bjj bet departement van landbouw, njjverheid en handel. Wetsontwerp voor Kustvaart. In aiwachting van een herziening der knstvaartbepa- lingen voor Nederl. Indië ia het algemeen is een wets ontwerp ingediend strekkende om schepen onder vreemde vlag toe te laten tot de kustvaart van en op de havens Stagen (residentie Znider en Oosterafdeeling van Borneo) en Sabang (Atjeh en Onderhoorigheden). Vrouwenkiesrecht. De algemeece vergadering van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht zal op Zondag 9 dezer te Zutphen gehouden werden. Den avond te voren wordt in de schouwburgzaal aldaar eene soiree gegeven, waar dr. Aletta Jacobs de feestrede zal uitspreken. Tuberculose congres. In tegenwoordigheid van Prins Hendrik der Neder landen is in de vergaderzaal der Eerste Kamer te Dm Haag gisteren de 5e conferentie van de Internationale Vereeniging tot bestrijding der tuberculose geopend. Coöperatieve zuivelfabrieken. Op landbouwgebied neemt de coöperatie band over band toer, zegt het verslag van de Hollandsche Maat schappij vap Landbouw, en zoo is hetoveral en op allerlei gebied wordt het tvereenigt u« 't wachtwoord. Vooral bjj de zuivelbereiding treedt dit meer en meer op den voorgrond. Het oprichten van zuivelfabrieken is dan ook nog steeds aan de orde van den dag. Toch is het goed eens te wjjzen op enkele zaken, die bjj het stichten eener fabriek wel overwogen mogen worden. In de eerste plaats is het niet hetzeltde, waar zjj verrjjst. Er moet rekening gehouden worden met de verkeers wegen. Het product langs den kortsten en besten weg te kunnen vervoeren is van groot gewicht. Menige fabriek, in overijling gesticht, ondervindt er de nadeelige gevolgen van. Meende men eerst rekening te moeten houden met de woonplaats van de meeste leveranciers, 't bleek later, dat de afstand tot de fabriek betrekkelijk groot kan zjjn, en toch de melk in goeden staat kan geleverd worden. Een ander euvel was, dat steeds op te kleine schaal werd gebouwd. Nu was dit vrjj natuurljjk, omdat er, zooals nog wel, te veel «kat-uit-den-boom- kjj kerst waren. De enkelen, die er zich voorspanden, moesten voorzichtig beginnen. Het gevolg is, dat voort durend moet vergroot en bijgebouwd worden. Ook de bodem, waar de fabriek zal verrjjzen, mag niet vergeten worden. Men bedenke, dat de hoeveelheid water, noodig iu de zuivelbereiding verbazend groot is en de hoeda nigheid ervan een grooten invloed op het product heeft. Is dan, na behoorljjk op alle bijzondere omstandigheden gelet te hebben, de fabriek gebouwd en tot werken gereed, dan komen de] aanbrengers van de grondstof, de melk, aan de beurt. Nu deed zioh dikwijls het verschijnsel voor, dat sommige leveranciers weinig besef hadden van coöperatie, leder maakte jacht om, op de gemakkelijkste, soms wel eens op oneerlijke wijze, de meeste voordeelen te behalen. Veel melk te leveren was hoofddoelop de kwaliteit der melk werd niet gelet. Dit werd beter, toen alleen naar vetgehalte werd uitbetaald. Ook dit ging niet zonder strijd. Nu eens was het onderzoek, zooals men meende, niet rechtvaardigwant de schommelingen in het vetgehalte van een zelfde koe begrepen ze niet; dan weer bleek het, dat de koe vin een arbeider-leverancier hooger vetgehalte had, dan die van den veehouder, die 10 A 15 stuks bezat, en, naar hij meende, vrn de beste ook. Langzamerhand begon men dit te begrijpen. Lezingen door de heeren zuivelconsulenten, landbouwcursussen brachten licht in veel dat voor vele veehouders nog zeer duister was. Thans is de fabriekmatige zuivelbereiding in een toestand, die, hoewel voor verbetering vatbaar, toch vrij goed te noemen is. De leverancier wordt meer en meer overtuigd, dat zijn produet moet meewerken, om goede boter of kaas te verkrijgen. Is dan ook de grondstof niet goed, hoe zal goede boter of kaas bereid kunnen worden Zindelijkheid, de machtige factor, om melk goed te doen zijn, dringt meer en meer door toch laten vele stallen nogal wat te wenschen ever. Doch hier zit de oorzaak dieper. Het is de groote kwestie van mestmakerij. Werd vroeger het vee hoofd zakelijk gehouden voor den mest en was de melk, als het ware, bijzaak, thans is het omgekeerde het geval. Melk hcofd- en mest bijzaak. Het vraagstuk, om de veestallen zoo in te richten, dat het eene niet door het andere lijdt is nog niet opgelost, en dit zal ook niet zoo gemakkelijk gaan zoolang de stalmest bij den landbouw niet kan gemist worden. Veel echter is er al gewonnen, als de voor schriften, om de melk zoo zuiver mogelijk te bewaren en te leveren, goed worden opgevolgd. En zoover begint het wel te komen, vooral nu men gaat inzien, dat de boterprijzen rekening houden met de kwaliteit van het produet. Geduld maarde eohte coöperatiegeest zal wel door dringen en dat moet ook. Het „één voor allen en allen voor één", moet de leuze worden van den Neder- landschen li ndbouwer. (Tel „Onze Vloot." Gisteren maakten wjj melding,] dat de Vereeniging »Onze Vloot» de Koainkljjke goedkeuring op haar Sta tuten had verkregen. Het doel dezer vereeniging is om onafhankelijk van staatkundige partgen, naast de ver eeniging „Het Nedeilandsche Zeewezen» de kennis van en de belangstelling in de Nederlandsche zeemaoht aan te kweeken en te versterken bjj alle Nederlandsche onderdanen in het moederland, in de koloniën en in het buitenland. Ter bereiking van dit doel wenscht de vereeuiging 1. alle wettige en oorbare middelen van propaganda toe te passen die naar gelang van plaatselijke toestanden geschikt worden geoordeeld 2. de geestelijke en stofieljjke belangen van het perso neel der Nederlandsohe zeemacht vooral buiten de zee gaten van het Rjjk in Enropa te behartigen, voor zoover de wet, het Staatsbestuur of andere vereenigingen daarin niet voorzien 3. eventueel beschikbaar komende fondsen aan te wen den tot geven van bljjken van belangstelling in de Nederlandsche zeemacht in het algemeen. Met Beurs-rapport. Naar hst Hbl. verneemt is het rapport der commissie, die e» onderzoek instelde naar den toestand der Am- sterdamBche Beurs deser dagen aan den Burgemeester ter hand gesteld. De commissie acht het mogeljjk bet kwaad afdoende te bestrijden. De kosten der door haar voorgestelde maat regelen, zonden waarscbjjnljjk, zoo hoorden wjj, f 150.000 beloopen. Daaronder zon dan eebter de Effectenbenrs nog niet begrepen zjjn. Winkelsluiting. Naar verlnidt komt de concept-verordening op de winkelBlniting op 19 Sept. a.s. in den Gemeenteraad te Amsterdam aan de orde. Het Comité voor Winkelsluiting zal op 17 Sept. nog een groote meeting beleggen, waar de heeren Engels, Treub, Talma en Vliegen znllen spreken. Hrnsllgc vraagstukken. Twee ernstige vraagstukken hebben rich opgedaan door den brand der Groningsche Universiteit, schrjjft het Vad. Het blad vervolgt aan «Er zijn twee feiten vast te stellen. Zonder aan spraak op ook maar de geringste vergoeding heeft het Rjjk de brandschade van ongeveer een millioen te dragen, de som n.h, waarop het verlies van Uni versiteitsgebouw en de kostelijke verzameling natuur lijke historie door deskundigen wordt geschat. En dan dit andere feitnaar schier aller getuigenis had de felle brand tot een brandje beperkt, zoo niet bjjna geheel voorkomen kunnen worden, indien de gemeente Groningen niet een volstrekt onvoldoende brandweer aan het werk had moeten zetten. Deze beide bedenkelijke feiten plaatsen rechtstreeks voor deze twee vragen: lo. Moet het mogeljjk bljj ven, dat het Rjjk geweldige kapitalen in vuur ziet vernie tigen 2o. mag het voortduren, dat gemeenten eer en welvaart met de vestiging van kostbare Rjjksin- stellingen genieten zonder beschreven verantwoorde- ljjkheid voor een veilige bewaring? Eerst het verzekeriugsvraagstuk. Zeker is, dat ver zekering van alle Rjjksgebouwen en Rjjksverzamelingen een premie zou eischen, onevenredig hoog aan de be trekkelijk geringe kansen van een vernietigenden brand- Maar niet mag deze waarschijnlijkheid leiden tot een volkomen zorgeloosheid. Het Rjjk heeft aan universi taire leermiddelen (waaronder kostbare verzamelingen) en museum-bezit de verantwoordeljjkheid voor schatten te dragen en deze eischt zonder twjjfel brandverze kering van enkele kosteljjke bezittingendie aan brandgevaar het onderhevigst zjjn. Zal niet steeds het vernietigende het kregen kunnen worden, wèl de gelds waarde die het vertegenwoordigt die het geëischt heeft. Sommige gemeenten hebben dat beter begrepen dan, tot nu, het Rjjk. Het kosten-bezwaar is aan te voeren, maar nimmer zal dit bjj oordeelkundige verzekering kunnen verdringen dat grootere bezwaar volstrekte zorgeloos heid ten opzichte van een niet te onderschatten brand gevaar. Maar de financieele bedenking, die zeer zeker in acht te nemen is, zou toch goeddeels te ondervangen zjjn. Een Rijksinstelling bezorgt der gemeente waar zjj gevestigd is, bjjna zonder uitzondering groot voor deel. Immers, is er sprake van verplaatsing, dan gaan er dadeljjk weeklachten uit de betrokken gemeente op. Is dus vast te stellen, dat de gemeente baat heeft bjj de vestiging van Rjjksgehouwen, dan belet niets, haar naar evenredigheid in de noodzakeljjk te maken verzekeringskosten te doen deelen. Zoo komen wjj vanzelf tot die andere vraag in hoever behoort de gemeente verantwoordelijk te zjjn voor het veilig behoud van aan haar toevertrouwde, bate brengende Rijksinstellingen Ons dunkt, hier is geen plaats voor meeningverschil. Het feit reeds, dat het welvaren der gemeente bjj de vestiging betrokken is, moet het besef geven van mede-aansprakeljjkheid maar deze wordt niet minder gevoeld bjj het overdenken van de natuurljjke plichten, die de gemeente als Rjjksorgaan te betrachten heeft; verzaking van deze plichten kan alleen verontschul diging vinden in de omstandigheid, dat zjj nog niet duideljjk zjjn beschreven. Het geval-Groningen heeft op treurige wjjze de overtuiging gesterkt, dat uitdruk kelijke oplegging van deze mede-verantwoordeljjkheid der gemeente een ernstig gemis van wetgeving is. Wat natuurljjker toch, dan dat een gemeente, die in de vestiging eener Rijksinstelling een mooi deel van haar bloei vindt, ook de zorgen draagt voor een degeljjke uitrusting tegen toch steeds aanwezig brandgevaar. In deze eerste, natuurijjke zorg schoot Groningen ernstig tekort, terwjjl uitdrukkelijke opdracht van die zorg dit laten zeker had voorkomen. Beide onderwerpen brandverzekering van sommige Rjjksgebouwen en gemeentelijke verantwoordeljjkheid voor hun veilig behoud, zjj zjjn moeiljjk te regelen, maar moeilijkheid zal niet mogen terughouden,van een noodzakelijke en urgente vaststelling van de ver houding tusscnen Rjjk en gemeente verzekering inbegrepen betrekkelijk de zorg voor het behoud van kostbaar en brandbaar Rjjkseigendom.t Het «slddeneeuwsche leest te Muiden. Gisteren bad bet middeneenwsche feest op bet Marde- der8lot plaats door leerlingen der Rjjksschool voo' Kunstnjjve-hoid te Amsterdam, ter viering van bet 25- jarig bestaan dier sohool gegeven. Van de Gooische stoomtram werden de genoodigden door den baljaw met muziek naar 't Muiderslot gevoerd. Daar op bet slotplein hield Willem van Beieren met eohtgenoote, Margaretha van Bonrgondië, benevens klein gevolg, een ommegang, nam plaats op den troon onder een baldakjjn en hield een welkomstrede. Na beantwoording van de toespraak door directeuren der Rgksschool werd met genoodigden het slot bezichtigdwaarop versobeiden personen het woord voerden, o.a. de hofnar van den hertog. Na een défilé van gekostnmeerden was de feestelijkheid op het Muiderslot afgeloopen. Oaasmgeaassaa lievoek. Een slager uit Loosduinen kwam Woensdag met een paar koeien uit Den Haag. Ter hoogte van Valkenburg rukte zich een der dieren los en rende de gang eener woning binnen, liep de trap op en kwam op de tweede verdieping terecht, waar natuurljjk heel wat onsteltenis heerechte. Eerst na een paar uur werken slaagde men er in het dier langs stevige planken naar beneden te laten glijden. Idea lOO-jarlge. Te Utrecht vierde ds. J. P. Kerkhof, emeritus-predi kant, Woensdag zjjn lOOsten verjaardag met groote op gewektheid. Zeer groot was de belangstelling van alle zjjden ondervonden een veertigtal bloemstuaken, waar voor men bjjkaus geen ruimte bad, hadden zjjn woning aan den TolsteegBingel in een bloemhof herschapen. Idea verlies. Toen Woensdagavond in het oircus Schumannte Scbeveningen, de directeur vgo dressuurnummor vertoonde, ▼iel er een prachtige goudvos, bjj het springen tueechen den rand der manege en de eerste rjjeu van do stalles Het paard kwam daarbjj op den hals terecht en bleef roerloos liggen. Het beest werd weggesleept. Gisternacht is het dier aan de gevolgen van dezen val overleden het bad l>jj den val de halswervels gekneusd. lie weduwe Overgsuw. De weduwe Overgauw te Gouda bjj wie door Erana Rosier inbraak werd gepleegd, die baar toen ernstig verwondde, is sedert dien tjjd, hoewel hersteld van haar verwondingen, toch lang niet meer geworden, zooals ze vóór dien tjjd wat. Het onde vrouwtje is gedurig zeer angstig eu bjj het minste gerucht beeft ze als een riet Het soizen van den wind in de boomea voor haar woning (een winkelhuis) maakt baar reeds beangst en ze is met m slaat de noodige rast te nemen. Ze is nu van plan haar winkelzaakje aan kant te doen en een huis te huren meer in het centrum der Btad. waar ze meent, dat ze van inbrekers verschoond zal bljjvon, terwjjl haar dat tevens meer gerustheid zal gOTen. (AL R. Ct.) Te Herten bjj Roermond is ten huize van den kapelaan der parochie ingebroken. De dieven bebben waarsehynljjk van een afwez-gheid van den kapelaan kennis gedragen. Kasten en kisten werden doorsnuffeld en een bedrag van 200 Mark werd ontvreemd, alsmede de portemonnaie der dienstbode, inhoudende een gulden. Bjj zjjnu thuis komst vond de kapelaan de woningdeur stevig met een ketting afgesloten, zoodat hg zich genoodzaakt zag, door een der vensters zjju woning binnen te komen. Au tonao biel-varia. Woensdagmiddag hield op den straatweg Haarlem- Amsterdam een automobiel een wedstrjjd tegen een snel trein. In woeste vaart ging het door Halfweg en Sloterdjjlc. Op die Amerlkaanscho wjjze rjjdend, moeten or haast wel ongelukken gebenren. De Haarlemsohe Wielrjjders-Vereesiging heelt naar de O. H. Ct, mededeelt, besloten voorloopig geen avond- tochten meer te houden langs de Ziadvoortscbe laan wagens het gevaar der woestrjjdende auto'p. Van de arme Frlesche belde. Ds. J. A. Visscher te Rottevalle schrjjft weer een zjjner gevoelige stokjes over de ellende die heerscht op Erisslands arme beido in de N. R. Ct. Hg vertelt van een bezoek tjjdens een sneeuwstorm te Houtigehage, aan een der heidekrotten. Een »woning« noemt men zulke stuipen, en ds. Visscher plaat-st stippeltjes achter dat woord. Muren van plaggen, ruitjes weinig in getal, »waar ds glazenmaker heusoh niet veel aan verdiend had*, 't Dak is van oud, vuil, vergaan riet. De wind bulderde over de heide, zweepte de sneeuw voort. In 't kleine, veel te nauwe, te lage hutje woonde een gezin een gezin I En de wind joeg de sneeaw voort, wild over de kale hei.... door de reten der wanden, op het wiegje Tan een teer kindje. Nog braadde de kachel, maar slechte turf geeft weinig warmte, en de voorraad was zoo klein. Die armen leefden van mattenweven maar wit brengt dat op 't Was er zoo koud, de vingers werden zoo stjjf en toch moesten er matten geweven I En toen ds. Visscher weer buiten 't krot trad, na een goede gave aan de armen toen daoht hg: »Zou i?at nu een overdreven verlangen zjjn, om te wenschen, dat deze vreeseljjire dingen eens ophielden Dat het wonen op de heide van Houtigehage ten minste eene zonder gevaar was Historisch. Dat de stoomtram HaarlemAlkmaar een bjjzondere reputatie geniet, omdat op die ljjn het onmogeljjke mogeljjk is, weet iedereen. Dat de treinen een kwartier en meer te laat komen, is dageljjksohe kost; dat bjjv. de avondtram op Kermis-Zaterdag te Sohoten bleef staan, omdat de machine, die pas van Haarlem kwam, al geen water meer bad, verwonderde niemand dat den volgenden Maandag een der treinen geheel uitviel, omdat de poorp op de machine stuk was, ofschoon de machinist al tevoren gewaarschuwd had, was ook niets nieuws. Maar wat gisteravond gebeurde, was wèl nieuw. De tram, die om kwart vóór zeienen nit Santpoort naar Haarlem moet vertrekken, vertrok eerst om 5 minnten over half acht, omdatde Velserpont weer defect was mis Omdat een jongen vergeten had lampen in de wagenH te plaatsen, en de trein de remise te Velaen niet kon verlaten voordat de jongen gevonden was I 't Is]geen grap. HrlDbl) Men «elsje verdwenen. Ean dienstbode te Leiden kreeg j 1. Zondag verschil met hare mavronw, dat zoo hoog liep, dat zjj elkander verwjjtingen deden, waaibjj de politie te pas kwam. Des Maandagmorgens moest het dienstmeisje daarvoor op het politiebureau verschijnen. Zjj verbet het ondorljjk huis, zonder echter op het bnrean te zjjn verschenen. Sedert is sjj vermist en alle nasporingen waren tot dus verre vruchteloos. Staking; (e Lelden. Een dezer dagen was bjj het bestuur van den Bond van de patroons-timmerlieden, te Lsidos, oen voorstel ingediend om de uitsluiting der werklieden op te hefeu en verder in nader overleg te treden omtrent de eischen betrefande verhooging van loon en vermindering van arbeidsduur. De patroonsbond verklaarde zich baroid dit voorstel in overweging te nemen, mits dit schritteljjk bjj hem inkwam, onderteekend door het bestuur van en namens de stakende werklieden. Aan dien eitch is (hans gevolg gegeven, zooiat verwacht mag wordeen, dat weldra de staking tot het verleden mag behoorrn en de vrede tusschen patroons en werklieden zal zjjn teruggekeerd. Ren gruweldaad. Men schrjjft uit Gorinebem d.d. 5 September aan de Br. Ct.: Sedert eenigen tjjd ongeveer een jaar misten de baren en de speelmakkertjes een kindje, een lief meisje, van vrouw Groenewaad, een gescheiden, zeer ongunstig bekend staande vrouw, die een drietal onechte kinderen tot haar last heeft. Genoemde vrouw is eenige jaren geleden met een getrouwd man naar Amerika gevlucht, doch eenigen tjjd later teruggezonden. Het vermiste kindje, dat in Amerika geboren was, leed volgens vronw G. aan een of andere kwaal, en daar zjj een zeer ver dierlijkt vrouwspersoon is, kwam niemand bjj haar in hnis. De baren, die iets Kwaads vermoedden, gaven de politie kennis, doch deze naui het geval niet ernstig op en er geschiedde niets. Dinsdagnacht eubter, toen vrouw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1