Honderd en achtsle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 213. 1906. MAANDAG ÏO SEPTEMBER. Rijkskeuring van hengsten. BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N,|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Uit de Pers. ALKMAARSCHE Burgemeester ea Wethouders der gemeente Alkmaar broagen. krachtens bekomen aanschrijving, ter alge- meeae kennis, dat bij beschikking van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 8 Augs. 1906 No. 6562, afd. Veeteelt en Landbouw is bepaald dat de gewone Rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, voor zooveel deze provincie betreft, in dit najaar zullen gehouden worden op 25 September e. k. v. m. te Behagen n. m. op Wieringen op 26 September e. k. te Hoofddorp, gemeento Haarlemmermeer op 27 September e. k. op Texel en Terschelling 2o. dat tot deze keuringen worden toegelaten alle hengsten, die ten minste J jaar oud zijn .'to. dat de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplioht is daarvan ten minste drie weken vóór de keuring v rachtvrij eene schriftelijke en onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der provinciale regelings-commissie (den heer W. Teengs te Alkmaar), met opgave van a. naam en woonplaats van den eigenaar en houder b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere kentee- kenen van den hengst, benevens, indien deze in een stamboek is ingeschreven, stamboek en stamboek nummer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoowel van vaders- als moederszijde ea naam en woonplaats van den fokker 4o. dat een hengst na bovenvermelden termijn aan gegeven, van de keuring is uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene scm van tien gulden bjj den voornoemden Secretaris stort 5o. dat insohrijvingsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvraag van eigenaars of houders van hengsten door den Secretaris der regelingscommissie voornoemd zullen worden verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, RIPPING, Veorzitter. 29 Aug. 1906. L. vak der VEGT, 1*. Secretaris, Bet Vredespaleis. Het Vad. verneemt, dat er lasgen tjjd bjj het bestuur der Oarnogie-stiehting ernstig spiake van is geweest, Saarninen mat den bouw van het Vredespaleis te belasten, maar dat sinds kort de kansen van Cordonnier weer aanmerkeljjk zjjn gestegen, zoodat bet niet onwaarschijn lijk moet zjjn, dat bjj tenslotte de architect van het Vredespaleis zal worden. Vrouwenkiesrecht. Zaterdagavond feestavond voor het 12^-jarig bestaan van de vereeniging voor vrouwenkiesrecht in schouwburg zaal te Zutphen die zeer aardig versierd was en er zeer gezellig uitzag. Na verschillende voordrachten hield dr. Aletta Jacobs de feestrede, waarin allereerst herinnerd werd aan de moeilijkheden, waarmede de torste strjjders voor vrouwenkiesrecht te kampen hadden. Het denkbeeld «vrouwen telgke politieke rechten als mannenwas eerst vreemd gevonden en bestreden, maar toen werd de vereeniging voor vrouwenkiesrecht spoedig populair, niet door de overredingskracht van de spreeksters,jmaar doordat een ieder gevoelt het onlogische om in een Jand met een oonstitu'oneelen regeeringsvorm de vrouwen uit te sluiten van het kiesrecht. Het buitengewoon nummer van het maandblad opent met een artikel van mevr, Aletta H. Jacobs, voorzitster der Vereen-ging, die als motto den volgenden wensch van den beer G. Njjpels plaatste: Het zjj aan uw Vereenigirg gegeven, Haar zilvren feestdag niet meer te beleven. Br. F. Ih. Wester woud t. is de maand November a. s. zal de heer mr. F. Th. Westerwoudt 50 jaar zitting hebben gehad in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Tegen staatsexploitatie van spoorwegen. De voorzitter en de secretaris der Vereeniging van Ned. werkgevers hebben aan de Tweede Kamer en aan den minister van waterstaat mededeelirg gedaan Tan de ic "t* ^^vergadering der vereeniging te Wonrervser op lo Juli j.l, aangenomen motie, luidende «De rergadering, kennis genomen hebbende van de •ota van den secretaris en van het ter jaarvergadei ng gesprokene, draagt het bestuur op aan de regtering en aan de Tweede Kamer kennis te gevet van hiar gevoelen, dat staats-exploitatie van spoorwegen voor onzen handel en nyverheid hoogst ongewmecht is.« Tot toelichting van deze motie ie aan de Tweede Kamer en den minister van waterstaat een uittreksel gezonden u,t de notulen der vergadering, waarin de motie werd behandeld en aangenomen. Dit dit uittreksel bljjkt, dat van de 148 leden der vereeniging 3 zioh uitspraken tóór staatsexploitatie van spoorwegen, 3 zich van een oordeel cn«hielden (waarbij nog te voegen de 3 spoorwegmaatschappen), de overigen zich tegen staatsi xploitatie verk'aarden. Ueoteenschappelyke dienstweigering. tiet bestuur der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij deelt in een 6-kolommen artikel in «Het Volk» de maat regelen mede, welke het denkt te nemen «om de partij heen te leiden door de moeilijkheden, waarin zij zich bevindt, en om de besluiten van het jongste congres uit te voeren.B Deze «moeilijkheden* zjjn voornamelijk ontstaan door het als één man weigeren door de intellectueelen of Marxisten, om zitting te nemen in de door het partij bestuur benoemde commissie tot herziening van het beginselprogram dezer partjj. «Ziethier, parijjgenootens, aldus roept het partijbestuur, »een geval van gemeenschappelijke dienstweigering van leden der partjj, dat niet zonder protest moet kunnen plaats vinden. Het partijbestuur constateert, dat «deze partijgenooten verhinderen, door hunne gemeenschappelijke obstructie, het werk van vereeniging, en werpen in plaats daarvan allerlei kwesties van formeelen aard op die de aandacht der partjj van de hoofdzaak afleiden, een bron van nieuwe verschilpunten zullen zjjn en alleszins geschikt, om de eenheid en kracht der partjj verder te ondermijnen.* Het partijbestuur heeft zich de vraag gesteld wat na de dienstweigering te doen. Het antwoordt daarop, dat het «besloten heeft, ondanks het feite'jike verzet dezer partjjgenooten, met de voorbereiding der programher ziening door te gaan. «Maar wat in deze zaak iets nieuws is«, vervolgt het partjjbestuur-stuk, «en waarover zjj, die haar in hunne afdeeling aanhangig maakten, geen uitspraak hebben gevraagd dat is de vraag of het aaDgaat, dat partjj genooten, die het met een besluit van het partijbestuur oneens zjjn, op dien grond mogen weigeren, daaraan hunne medewerking te verleenen Zoo ja, dan is het anarchisme de partjj binnengetreden en hare verbrokke ling en ontbinding slechts een kwestie van tjjd. Het stuk eindigt aldus Het aanstaand congres moge dan, zoo noodig, maat regelen nemen, om de desorganisatie, waarvan het door ons gewraakte optreden getuigt, te doen plaats maken voor die samenwerking in de partjj, zonder welke haar bestaan eene onmogelijkheid is.« Be Gronlagsche Ifoogeschool. Do Hcagrche correspondent van do NO. scbrjjft De vamp die de Groningfche Univeisiteit trof, kwam nadat de begrootiug van binnenlandsche zaken gereed en de stukken afgedrekt waren, althans voor het grootste deel. Na overleg met Curatoren en in bespreking in den Ministerraad, moet, zoo is mjj verzekerd, door Minister Rink besloten zjjn om nog bjj nota van aanvulling de noodige golden aan te vragen voor den herbouw, ongeveer op gansch dezelfde wgze als vroeger, van het afgebrande Akademie-gebouw. Het plan moet zjjn ook naar 't uiter- ljjke het vernielde gebouw volkomen te herstellen. Fes-zekering vmu Hyksgeboawen. De ramp, door welke het üniversiteitagebouw te Groningen getroffen is, heeft de vraag doen rij zen of het raadzaam is voort te gaan met de gewoonte om rijksgebouwen niet tegen brandschade te verzekeren. Deze gewoonte berust op do overweging zegt 't Hbld. dat de gezamenlijke premiën ter verzekering van het overgroot getal rijksgebouwen en verzamelingen een zóó aanzienlijk ffer zouden eischen dat het voordee- liger uitkomt het gevaar te loopen dat de schatkist geheel uit eigen middelen de geldelijke gevolgen van een ramp moet dragen. Hetzelfde doen ook groote scheepvaartmaatschappijen, die baar vaartuigen in eigen verzekering" nemen. Maar hoe P Zij doen het aldus, dat zij inderdaad zulk een eigen verzekering hebben, een afzonderlijk belegd fonds, waarin jaarlijks een bedrag wordt gestort én dat derhalve beschikbaar is wanneer eeu ramp voor komt. De winsten van het bedrijf kunnen dan niet, althans niet in hooge mate, worden verslonden door de gevolgen van een zeeramp. Ware het niet gewenscht evenzoo een rijksverzeke- ringsfonds aan to leggen, en daarin ieder jaar een bedrag te storten evenredig aan de waarde der gebou wen en verzamelingen Zulk een fonds zou de voor- doelen opleverendat niet gelijk nu vermoedelijk noodig zal zijn in eess een groote som op de begrooting moet worden uitgetrokken dat men de jaarlijkscho storting in het fonds kan beperken, zoodra dit een voldoend geacht oijfer heeft bereikt, en dat dan zelfs de rente van dat fonds ten slotte, zoolang het niet beneden een te bepalen bedrag is gedaald ten bate van de schatkist kan komen. Ds Haagscha koutsr van do Prov. Oron. Ct. beg nt aides Het is jammer, dat men, ter afwisseling, Isadora Dancan niet eens uitnocdigt, cp ons Scheveuingcche strand eene danssolo uit te voe'en. Zjj zou als Venna uit de branding kunnen verrjjzen, en dan op strand sis eene godin hars golrende bewegingen uitdansen I Wie weet, hoe dan bet strandpubliek, de manden- bevolking, zich daardooor aangespoord zou voelen, om het voorbeeld der doorlcchtige voorganrster te volgen, en met haar, in rbytmiscbe cadans zich voort te bewegen. Een ieder natuurljjk naar zjjne krachten en zjjn aanleg. Eece «erewacht uit het gemengde bad, in de activiteits uniform van dat korps, zou daaibjj onmisbaar zijn. En in het midden dezer vastenatondlieden zou de nooit volprezens en door velen onbegrepens, als oene zeeBter (in de verheven beteekenis natuurljjk 1) flonkerend voor waarts trippelen. Welk eene afwisseling zou dat brengen in het min of meer eentonige badleven, dat grootendeels van contem platieven aard is, als men er de kleine uitspattingen van het spel en de onschuldige flirtations van aftrekt. Want al vermaakt men zich ook nog zoo best in het gemengde bad, al geniet men ook nog zoo volop van den krach tiger September-golfslag, men kan toch niet den heelea deg in of onder water bljjven! Stel u eens voor, als zich onder die badende en zwem mende gasten, die soezende mandenbewoners en die dan- dineerende Dos Jeans een impressario mocht bevinden betzjj man of vrouw, die ran de aanoiddeljjko gebaren en bewegingen der onweerstaanbare Isadora doordrongen was wat zou hjj op ons Scbsveningeche sttund eene schitterende rol kunnen spelen. «Ein, zwei, dreiDie Bank vorbei1* geljjk de aller grappigste Duitsohe Komiek Gelttboke zjjn Ijjfstokje al dansende en springende voordroeg 1 Ieder natuurljjk naar zjjn aanleg en kri chten, zooals de ha&rsnjjder uit mjjnn jengd, de onvergetelijke Herrie, zjjne opvatting omtrent 's mensohen haartooi eenig uitdrukte: «Een mensch moet z'n haar dragen naar de fieselemie van zijn gez'chtl* De deftige, logge staatsraad zou z'oh daarbij bewegen als een Njjlpaard en de slanke joffrouw Nooitthuis als een noffig kwiketaartje. Eu zoo verder. Aan de Haagsohe kroniek van de N. Gron. Ct. ont- leenen we het volgende. «Nu ik van het Kurhsus spreek, mag ik niet onver meld laten dat daar eergisterenavond een 9-jarii virtuoosje is opgetredende Spaanscho pianist Pepito Arriola, die reeds op zjjn 3e jaar werke.jjk klavier speelde en die nu, 9 jaren oud, wonderen verricht door het ten gehoore brengen van de grootste meesterwerken, met orkestbe geleiding. Er mt-ge volgens de kunstcritici, hier en daar nog wel iets haperen, over 't geheel was het spel van den dreumei die ook als oomponist al 't een en ander heeft gepracsteeid overweldigend mooi, kicchtvol, rjjk aan muzikaliteit en sentiment, zich bov ndien kon- merkend door een eigen opvatting, door individualiteit. Men kan in 't algemeen van oordeel zjjn dat ket te vroeg doen optreden van kunstenaars een fout is, waar men te does heeft met een jongen die op >gn derde jaar al speelde en steeds, onder deugdelijke leiding, voort- studeerde. doch, naar men verzekert, steeds kind bleet, daar heeft men met een van die zeldzame openbaringen te doen van 't goddeljjke genie, dat in een Mozart uitblonk. De kleine Pepito ie in mjjn oog voorbestemd een wonder op muzikaal gebied te bljjven.* De Haagsche Torenwachter van de Middelburgtch» Ct schijjft over den zondeilingen Amerikaan, Towcsend een propagandist uitgezonden door den profeet Adam die het Evangelie zoo uitlegt, dat wjj door kleederen aan te doen ons eigenljjk schuldig maken aan zonde due naekt moeten loopen. Deze luitenant van den ohef der naaktloopers stuurt mooie gedrukte invitatie kaarten rond, waarin hg mededeelt, dat hjj in opdracht van den «profeet* proselieten komt maken en ter nadere bevestiging van het zuivere geloof der naaktloopers eenige bijbelteksten aangeeft. Of hjj hier veel succes met zjja proselieten maker jj zal hebben mag ik, gezien onze politieverordeningen, betwij felen, maar dat deze origineels gek zoo maar uit ons lieve Vaderland moet verdwjjuen, vind ik toch jammer. Wat een prachtig type om te «interviewen* en te vragen waar in Amerika de profeet Adam met zjjn dis cipelen denkt te gaao wonen, want d&t komt ook op de invitatiekaart voor, je kan land bjj den profeet kocpen s zooveel per are. De raemchen opwekken om naakt te loopen en..,, zaken te doen. De combinatie is werkelijk niet kwaad. Ia Duitschlasd zou zoo'n snaak wegens Grobet Unfug misschien onaan genaamheid met de politie ktjjgen. Hier echter zjjn wjj gelukkig veel verdraagzamer. Trouwens, de man doet ook niemand kwaad. Wat steekt er ook in Alleen vind ik, gezien de a. s. vrouweljjke clien'óle van den profeet, Den Haag en Scheveningen wel de meest ongeschikte plaats om er proselieten ozder do zwakkere seie te werven. Hier, waar je de meest ch'qae en schoonste dame-smode- magazijuen hebt, is er, zelfs al bestond er geen politie verordening, van naakt loopen geen sprake. Al zou de heer Towntend en zjjn oppeiste chef geld toegeven, dan nog, wed ik, zou het zuivers Evangelie in deze Adamiat- sche uitlegging hier geen volgelingen vinden. Het is misschien boud gesproken, maar als de firma Hirsoh en de Bonnetterie bestaan hadden vóór het Paradjjs er was, had dat er zeker anders uitgezien, althans "Eva, Van Adam wil ik niet spreken. En nu zou mjjnheer Townsend, uitgezonden door mijn beer Adam, die in Amerika land te koop heeft a zooveel per are, hier willen concurreeren m t Hirsoh en de Bon neterie 1 Het is hier niefs gedaan voor dsrgeljjke heeren. Die moeten onder de negers gaan «werken*. Aan den Amflterd.msoben brief van de Prov. Over. en ZteoUcke Ct. is het vc-lgenda ontleend Khedermagazjjnen verrijzen hier, om eou ouderwet- rcheu term te bezigeo, ais paddestoelen, maar 't is merk waardig, dat ze in de Kalve: straat niet en op den Nieu- wendjjk zeer goed gedjjen. Ik vermoed, dat het verschil in bnurprjjs tuesabrn die beide straten zeer groot ie en dat de Kal re' straat eerder eeu Icxe-passage is, terwijl de Nieuwendjjk een echte winkelstraat genoemd mag worden. Een en ander bljjkt ook dmdoljjk, wanneer men het gehalte der voorbjjgaegers bee'adeert. De plezier- wandelaar ruikt even den Dam en keert op zijn schreden in de Kalveretraut ferug. Hoogstens neust bjj even op den Nienwecdjjk; evenwel zelden verder dan de Graver- straat. De Nieuweodjjk hoeft ook geen eigenljjk gezegde ra'é's, terw, 1 de Kalversiraat er verscheidene, z-rer ge- rietelij Ze en voorns me telt. Dat scherpe verschil in ptysiouomie tmeohen dn beide groote arteriën van de hoofdstad, die van het hart (den Dam) uitiooptn, heeft van oudsher bestaan en zal wel steeds zoo bljjven. Terugkomende op die reusachtige confectie-mugazjjnen, vraag ik mjj af, welke enorme omzet er moet zjjn, om winst te maken. Immers de bnurprjjs beloopt 50CO— 8000 sulden. Voegt men daatbjj aan persoteel, waarvan 't effectief 50 en meer bedraagt, een som van minstens 25000 galde.) en brengt men dan in rekening de kosten voor belastingen, verlichting, onderhond, enz., dan kom ik tot do slotsom, dat de eerste 600800 gulden van elke week ter zjjde gelegd moeten worden, al torens aan verdiensten te denken is; dit geldt natuurljjk vcor de groote etablissementen in de hoofdstraten. Een opmerking, welke de scbrjjver van de brieven uit de Hoofdstad van de Prov. Gron. Ct. maakt, verdient vermelding. «Ons peradiploma zoo schrjjft bjj verleent toe gang op door de politie atgezette terreineu, hetgeen vau groote waarde is bjj Koniskljjke bezoeken, parade, brand enz. Tevens mag de houder op vertoon van het diploma vrjjeljjk de perrons van oes Centraal station betreden, hetgeen eeu Ijjzonder gemak is vooral als men geen 2'/j cent bjj zioh heeft. Wjj kunDen dus niet tot de mopperaars behoorrn, die er maar al te veel in ome goede veste zjjn, vuur en gal spuwend als zjj haast hebben om op hot perron te komen en geen 2','j cent-stukje hebben cm de oont öle te kunnen rasseeren. Menigmaal zjjn de portiers, die 2'/} centstukken hebben om te wisselen, niet aanwezig, daar zjj tevens op de perrons de treinen moeten afroepen en dan is het voor velen om dol te worden als zg gr en vier dnitstnk bezitten om aan den automaat toe te vtr- trouwen en zioh het kaartje te verschaffen, dat oaver- biddeljjk san de contróle moet vertoond worden om te kunnen passeeren. Maar al behooren wjj niet tot de mopperaars, ióoh kunnen wjj ons wel tot tolk maken van ben, die klagen over den last, welken zjj ondervinden bij bet perron- kaartjes nomen. Gisteravond omstreeks tien uur Btoml ik in de vestibule van hot Gentraal-s'atiou en zag een boertje met een verwoeden vaart naar de perron kaartjes - automaat loopen. Zenuwachtig haalde hjj zijn porte- monnaie uit den zak om er een 2'/i centetuk uit te balen, doch hoe hjj ook grabbelde in do vet schillende afdeelingen van zjjn geldbuidel, hjj kon het verlangde rnun'stuk niet vinden. Plotseling zonk hjj op 'zjjn knieën, schudde den geheelen inhoud van zjjn portsmonnaie in zjjn pet, keek met arendsoo en om zioh heeu of niemand hem bespiedde en scharrelde met zjjn kromme vingers tusechen dubbeltjes, centen, guldens en kwartjes maar kon het eenige 21', centstuk, dat hjj noodig hail, niet vinden. Radeloos liep bjj heen en weer, vloekend en scheldend dezen en genen vragend of zjj ook een 2'/j centstuk voor hem hadden. Niemand kon hem helpen en toen bogon hot gejammer. Ik zal het heele verhaal, dat hjj hardop deed, maar niet weergeven, maar het kwam hierop neer dat bjj doodongelukkig zou zjjn als hjj den trein mistte. Einde!jjk was er een heer, die hem een 2'/, centstuk gaf, waarmede bjj het zoo vurig begeerde kaartje kon bemachtigen en jubelend ging hjj door het tourn'qaet. Hjj kon rót den trein nog halen om zjjn dierbaren het welkom in Amsterdam toe te roepen. Het geval werd natuurljjk later dtnk besproken en als eenige afdoende maatregel weid algemeen gewenscht, dat voortdurecd in de vestibule in de nabjjhoid van den automaat iemand moest wezen, voldoende van 2.centstukken voorzien om te wisselen. Er is ai herhaaldelijk over de wenscbe- ljjkbeid van dezen maatregel gesproken, doch tot nog tot nog toe is zjj niet in vervulling gekomen.» Maar wat is er er eigenljjk tegen, vragen wjj, dat de spoorweg-maatschappij ook voor een halve etnivers- automaat zorgt, welke na het inwerpen van een dubbelt je vier halve stuivers geeft? Een dubbeltje heeft men toch haast alfjjd wel in den zak. Gemengd Nieuws. Navolging gewenaeht. Aan da Haagsch» Ct. ontleenen we het volgende: Vrjjdigmorgen we deelden 't al mee stapte te Haarlem een dame uit een trein, om een ander kaartje te nemenzjj liet haar kind in den waggon achter. Het kaartje nemen hield echter zóó op, dat de trein alweer in beweging was, toen de dame terugkeerde en het kind reed alleen wegl In Duitschland zou zoo iets niet zjjn gebeurd hoéft zoo iets althans niet te gebeuren. Daar kan men1 aan de stations, den chef opgeven dat men aan een volgende halte een kaart je wenscht te ontvangen, dat voortzetting van de reis mogeljjk maakt. De chef laat dan, bjj telefonischen order, aan 't vol gend station zoo'n kaartje gereed maken, en gereed houdenen op 't perron posteert een beambte er zich mee bjj een bord, dat al in de verte laat zien waAr hjj staat. Dat is héél geriefelijk zoo ongeriefeljjk als de regeling bjj ons is. 't Hollen aan een tusschenstation om een nieuw kaartje 't behoort tot de verschrikkingen van elkeu reiziger. In voorarrest. De Bred. Ct. bevat het volgende artikeltje: De 20-jarige Antonia werd zeer bemind door eeu 22 jarigen bakker, die zich teere illusies droomde overzjju toekomstig huwelijksleven. De hakker bezat niets anders dan, zooals dat in romans heet, zjja liefde voor Toniu, wier ouders een schoonzoon met meer stolleljjke bezit tingen verlangden. De weg van het liefdesleven des bakkers was niet zonder doornendie Tonia's ouders mildeljjk daarop strooiden. Zjj verboden en beletten ontmoetingen en samenkomsten en bedreigden hnn dochter met zware straffen, als zij het bakkersbeeld niet uit haar maugde- ziel verbande. 't Baatte niet en dra bleek de juistheid van Barthelemy's uitroep Amour, amour quand tu nous prends, On peut bien direadieu prudence. Het minnend paar zocht elders wat het in Breda niet jjgen kon, een ongestoord samenzgn en de bakker reisde met Tonia naar Rotterdam. Enkele korte lagen van weelderig rjjke liefde, waarin zjj niet dachten aan een strengen vader of booze moeder, vlogen voorbjj toen werd de idylle pjjnljjk verstoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1