No. 2 14. Honderd en aclilste jaargang. l!H)d. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 11 SEPTEMBER. Hinderwet. BIN NE NL AN D. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij Y|h. KEKMs. OOSTER ZOON Voordara O 9. Uit de Pers. Geuieugd Nieuws. ALKMAAR URANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat beden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd bet aan hen ingediende verzoek met bijlagen van S. FRAIJMAN timmerman en aannemer, aldaar, om vergunning tot bet oprichten van een gasmotor van 11 P.K. tot het in beweging brengen van verschillende houtbeweikirgmachinee, in het perceel Laat, Wjjk D No. 6 Bezwaren tegen dezeopricbting kannen worden ingediend ten raadhnize dezer gemeente, mondeling op Maandag 24 September e.k., 's voormiddag! te elf nar en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemeiden dag kan de verzoeker en bjj, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretaiie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 Sept. 1906. DONATH, Secretaris. ft talen- Generaal Bjj Kon. Besl. is goedgevonden te bnpalen De tegenwoordige zitting van de Staten-Generaal zat worden gesloten op Zaterdag 15 September 1906des namiddags te drie aren. De Min. van Binnenl. Zaken wordt gemachtigd zioh op het onder 1 vermelde tjjdstip te begeven naar de ver gadering der Staten Generaal, ten einde in eene vereenigde vergadering der bsida Kamers, de zitting in naam van H. M. de Koningin te sluiten. Bjj Kon. bcsl. ii tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedurende de titting die zat aan vangen op den derdvn Dinsdag in September 1906, be noemd J. E. N. baron Schimmelpenniock vaD der Oye van Hoevelaken, lid van die Kamer. (St.-Cl.) Veroordeeld Luitenant A. Gravend jjk in dienst bjj het Nederlandsohe eger in Indiè, beschuldigd van mishandeling, is door den krjjgsraad tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. In het Djambische heeft deze luitenant, patrouille- commandant, zich in Augustus 1905 schuldig gemaakt aan beestaohtige mishandelingen jegens weerlooze inlan- deis, die als gidsen waren geprest. Ten slotte heeft bij zelfs een van deze neergeschoten. Koootach-Katholieke Sociale week. De Scoiale Week is gistermiddag gesleten door den hevr jhr. mr. O. van Niepen tot Sevenaer. Spr. sprak allereerst een woord van dank voor de medewerking, waaidoor de Ssoiale Week gehouden kon worden en deelde mede dat een door elk spr ker goed gekeurd veialag zjjner voordracht in do Mededelingen* opgenomen zou worden. De Sociale Week is san groot succes geweest, zeide spr.; daarin be ben we hooren verkondigen de leer van de R. K. Kei k op tociaal gebied. Hjj gaf vervolgens een korte uiteenzetting van het gesprokene in da sfge- loopen week. Spr. gewaagde d.-arna van den hartverbiffenden indruk, welke de Sociale Week heeft achtergelaten, welke z.i. getoond heeft, dat al wat Roomsch- katholiek is, groot sociaal gevoel heeft. Bjj hoopte, dat b nnen niet al te langen tjjd een nieuwe Sociale Week gehouden zon worden. Hen nieuw nustuui te instertan. Naar de Tri. verneemt, worden in overleg mot andere instellingen, ernstige voorbereidingen getroffen om tot de opiiohtieg hier ter stede te komen van een museum voor den Kleinhandel en de Kleinindustrie. Binnen korton tjjd znllen uitgewerkte voorstellen tot de stichting ervan gereed rjjo. Het init atief hiertoe is uifgegaun van den heer W. Nieuwenhaizen, seor«taris van den «Ned. Bond van Vereenigicgen van den Hat- de'dijjvenden en Indastrieelen Middenstands, die als «eiste voor bereiding onlangs esa reis heeft gemaakt naar Baden en Zwitserland, om daar de inrichting der Gewer- ba-Musea te bcstudeeren. Wjj meenea, dat op bot congres te Leeuwarden tot opnehoing van een dergoljjk museum is besloter. Keu aazlenlijk voorschot. Burgemeester en wei houders van Haarlem stellen voor, aan de vereeniging Maatschsppjj tot verbetering der huisvesting van minvermogenden, alhier, een voorschot van 1 50.000 te veiltener. (iV. C.) «e expeditie naar Hall. tiet IIbid. echiyft o.a. Van de Baliörs is in ruime mate gebleken dat zij iast'ge vijanden, maar, eenmaal onderworpen trouwe vrienden sgc. Wg hebben dit laakte ondervonden in de landsobappen Boeleleng en Djembrana, waar reeds sedert 1868 geen enkel soldaat gelegerd was om ons gezag te doen eerbiedigen; in het landschap Karang Asem dat vioeger tot Lombok behoorde ten gevolge van den oorlog van 1894 aan ons overg ng, en sedert door den trouwen (in 1894 zoo ton ourtchte verdachter) Goesti Djilantik bestuurd als onzen stedehouder, gelp hg vroigsr van Lombok's ïadja was geweest; m het landschap Gianjar, dat na vele bmnenlandscke onlusten en lotwis selingen i ch in 1901 vrijwillig onder ons gezag stelde. En niet bet minst cp Lombok, waar de BaliÊche poeng- gawa's, eenmaal dat gezag erkend hebbende, trouw met ons hebben meegewerkt om ohb bestuur goed te doen werken. Maar zoolang de onderwerping nog niet heeft plaats gehad, zjjn de Biliörs «lastige vjjanden». Onder elkaar foersa zjj altjjd oorlog, maken zjj aitjjd ruzie, en bet is geen wonder, dat zjj allicht, vooral wanneer oas bestuur zich niet onmiddellijk krachtig doet relden, ook tegen dat bestaar in verzet komen. Zoolang zjj van het tegendeel niet de volledige ondervinding hebben opgedaan, zjjn zjj niet overlaigd dat wg de sterksten zjjn. Boven dien, het z&l nun wel niet onbekend gebleven zjjn dat er in verschillende deden -an Ind.ë krijgsverrich tingen veieischt worden.- A'jeb, Djambi, Galebas IJ t den aard tot eene overmoedige hcuiing gestemd, worden zjj daarin gestennd door hetgeen zjj van onze moeilijkheden elders vernemen. Aldns 'aat zich de sleeds vjjandiger houding »an Badoocg en gaandeweg ook van de hiermede bevriende landschappen, Tabanan en Bangli, gereedrljjk verklaror. Mea kent de, op zichzelf niet van overwegend belang zjjnde aanleiding daartoe. In Mei 1104 werd op de Badoengsche kust een gestrande schoener beroofd, en bjj onderzoek bleek dat de berooving h-t gevolg was van plichtsverzuim vun bet zelfbestuur en «an niet-nakoming der bjj contract vastgestelde verplichtingen. Ons beatoor legde dns aan bet zelfbestuur de vergoeding op van de berokkende Bchade (3000 rgksdaaldsis), maar eene weige- rirg volgde. Toen werd hetzelfde bestuur gewaarschuwd dat uien, wanneir de betaling der boete achterwege bleef, dwangmiddelen sou toepassen de waarschuwing bleef zonder uitwerking en sedert 7 Jannari 1905 werd de kest gesloten voor allen in- en uitvoer en de vlsch- vacgst. Ons optreden vond bjjval bjj de overige Baliscbe vorsten, behalve bjj die van Tabanan, door familiebe trekkingen met de beide radjas van BaJoeng verbonden. Alle ande e overwegingen daargelaten de Indische regeering achtte de aanleiding (ot de moeiljjkheden niet van zooveel gewicht, dat zjj daarom naar de wapens moest grjjpen en bleef de mogelijkheid van een vrede lievende oplossing van bet geschil aannemen. Zjj zond daarom den heer F. A. Lieftrinek, lid van den Raad van N?d,-Iud 8, als oud-resident van Bali met de toestanden aldaar goed bekend, naar Badoeng (April 1905) om het g schil «tot eete bevredigende en spoedige oplossing te brengen», maar zjjne pogingen leden, tegen de v«r- wachting, schipbreuk. Da blokkade werd daarop ver- echerpt. De radja's van Badreng, wel begrjjpende dat bet gesohil gaandeweg een ernstiger aanzien kroeg, zochten hulp tegen ons, en de ïadja van Tabanan verklaarde z ck reeds in Jnti 1905 bjj eede bereid, allen bjjstand te verleenen. Het zelfbestnnr van Bangli nam in de eerste maanden van 1906 een vrjjwel vjjanc'.ige houding aanGianjarsohe waterleidingen weiden vernield, en zelfs deden, in Maart 1906, 250 gjwapende Bai.gl.8rs een inval in ketgouv r- tements gebied Karang Asrrn. Voor zoover wg kannen negaac, is de in 19C4 opge treden soesoehoenan van (het vroeger sleeds old of moer vijandig gestemde) Khtngkoeng esa verstandig man, die van den aanvang af de houding van Badoeng hooit afge keurd en zioh volkomen onzjjdig houdt. Nu Badoeïg, Tabanan en Bacgli aldus eene bepaald vjj&ndige handing hebban amgeaomza, is het lea slotte onvermjjds jjk naar de wapens te grjjpenwjj kunnen niet anders, wil c wjj ons aan zien onder bet goedgez nde deel d-r Balischa bevolking niet geleidaljjk zien dalen. Aan de rad^'s is een ultimatum gesteld dit is door hen afgewezen en nu is geen andere weg meer oper. Wg zjj» tot den oorlog gedwoEgen, dien wjj niet wsnschen, èa omdat de eerste aanleiding daartoe batrek- keljjk onbeduidend was, óa omdat van onze land- en zeemacht reeds veel gevoedtrd weid. Al wat zonder aan onze waardigheid te kort te doen geschieden kon om den strjjd te vermjjden, is gedaan wg zjjn na tot dien strjjd gedwongen door de beslist vj,andige houding der tegenpartjj." lit Je suelssl-demooratlsche arbeiderspartij. De bekende Haagsohe correspondent van de Zutph. Ot. sohrjjft o. m. «Het conflict in de S. D. A P. is leerzaam en beeft iu geschiedkaniig opzicht niets historisch-materialistisoh, Integendeel, een persoonlijk element treedt daarin op merkelijk naar voren de wetenschap dat de heer Troelstra voor de S. D. A. P. als propagandist onmisbaar is. Hoe anders zon deze strjjd van twee richtingen geloopen zjjn, indien men den leider der Kamerfr&otia niet had behoe ven te sparen, indien deze niet in de vergadering zelve der S. D. A. P. een zoo giooten invloed kon doen gel den door ïjjue talenten Hos, indien, ook de princ - pieele fractie over leiders van zjjne quiliteit beschikte P Want het jongste congres heeft z ca niet zelfs niet naar den tekst zjj nar conclusies uitgesproken vóór het revisionisme tegen het Maixisme, maar uitsluitend vóór Tcoelstra irgen hen die den ge waardeerden leider dwarsboomen. En daarom is de kans dat te eeniger tjjd de andere fractie in de meerderheid zal komen, niet gansch en al vei keken. In groote bjjeeakomsten immers komt het er op aan hoe men spreekt, niet wat men zegt. Intusjchen is de iscipline in ds S. D. A. P. w.er ia de knel geraakt. Zjj bljjkt op den duur oreral, doch spoediger dan elders, in ot s land onhoudbaar. Het verschijnsel der «soeiahstts iudépendsnt»,» in Frankrjjk menigvuldig, zal ook binnen kort bjj ons zjjn intree djen. Wordt het congres van 1907 thans, geljjk het partijbestuur toezegt, voor de bsginselquaestie gesteld, dan kan de Jjjdzaemteid van 's heoren van der Goes volgelingen onmogelijk bekljjren. Dan zal overtuigend bljjken dat, wat de socialisten bindt een doel is, zoover, dat het esn ideaal moet heeten, nitt een nitgangapun'. niet een beginsel, Ds sociaal-democraten gaan er prat op, dat zjj op straat hun kleeden klopper, minachten hen die den stofzuiger ontbieden, want zeagna ze dan wordt de stof onzichtbaar verbrand. Doch deze keer songnt er zoo hard en zoo gestadig geklopt te worden, dat het kleed er van scheur!.» lilt ,lle Kgaaonden," Hoawel de betrokkene dan datum ongemerkt bteft laten voorbijgaan, mag toch niet onvermeld bljjven het teit, dat dezer dagen onze eerste wethouder, de heer J. Groot Oz. te Esmond aan den Hoef, 25 jaren lid van en gemeenteraad van Egmondbinnen wrs De heer Groot heeft in al die jaren naar rie mate zjjner krachten do belangen der bnrgerjj trouw behartigd. Dit dit gevoeld, tastbaar gevoeld is, bljjkt, uit dit stille jubileum zelf. Ds kiezers vaardigen toob geen man 25 lange jaren naar den Raad af, die niet steeds tiouw op zjjn post is daar, waar de belangen der bnrgerjj hem roepen. Moge de heer Groot nog jaren de gemeente in zjjne qualiteit als weth.uder dienen lilt Oterleck. 't Is Zondag, zes uur. De noodzakelijke werkzaam heden zijn afgeloopen de doi psbewonors staan of zitten bij groepjes langs de dorpsstraat of wandelen gezellig het groene plaatsje op en neer. Een jongeling, die maandenlang gesukkeld heeftden geheelen winter het bed niet kon verlaten en thans zoover hersteld, dat hij voorzichtig en langzaam fietsende in de buiten lucht herstelling zoekt, komt aanrjjden. Hjj stapte af en stelt zioh zoo verdekt mogelijk op tegon het hek voor zijn woning. Een woeste horde van fietsers stormt met volle vaart van de sterk hellende brug af, de jongeling wordt aangereden en met een kreet van pijn valt de stakker aeerzijn arm, pas genezen van den fistel, is opnieuw open geraakt, het bloed vlooit door zijn overhemd. Arme jongen. Hoe lang zal het duren eer deze wonden weder gesloten zijn De wielrijders gaan voort, zingende, schreeuwende hunne vrijheidsliederen. Ze kwamen terug van een geheclonthoudersmeeting, de opmerkingen der ontstelde Oterleekera met ruwe, onverschillige woorden beant woordende. Een tweede troep volgt. Bij rijen van 3 de brug af, het dorp in. Bons daar staat een melk wagen te klein om te zien. Een botsing, een ver warring, een bioscoop waai dig Opgestegen weer en dapper gezongen, het vrijheidslied. Als 't avondrood verbleekt is door het maanlicht, is de rust in 't dorp weergekeerd. Weer staan hier en daar groepjes gezellig bijeen sprekende met veront waardiging over de brooddronkenheid der meetinggangers en vol medelijden met den armen joegen, die sedert het eervol verlaten van de Ambachtsschool te kampen heeft met ziekte en pijn. Gedeeltelijke opliet flog via het WlelrJJ verbod. Om een proef te nemen zjjn Utrechtsche en Leidsche straat opengesteld voor het verkeer met fietsen, motor rijwielen en auto's; en als de proef werkelijk zoo goed gelukt als gisteren het geval was, dan krjjgt men spoedig de geheele stad weer vrij. Het ging voorbeeldig. Vanwege den Algemeenen Ned. Wielrijdersbond waren mannen aangesteld die met groote bolden liepen waarop stond «Wielrijders, automobilisten en motorwielrijders l Maakt door uw kalm en beleidvol rjjden. dat de openstelling dezer straat gehandhaafd blijve. Toont u bet vertrouwen van B. en W. waardig.» 't Maakte inderdaad een eenigszins komieken indruk, deze angstvalligheid, die men van dergelijke «fiets- en motorwezens« niet gewend is, zegt de N. Ct. Mea si uillerel-i. De hoeren Baker en Mai chant, van het Barnardo- Instituut te Lenden, znllen deze maand in Holland een studie maken van de verpleging van vei waai loosden en weeskinderen. O.a. zullen wot den bezoekt de gestiohten te Hcendeiloo, Zetten, Neer boson, verder Ned. Mettrsy, en enkele weeshuizen te Amsterdam. Zeventig Jaar In één dienst. Op 8 jarigen leeftijd trad rntj. Christina Sluiter te Gouda in dienst bjj den beer H. van Rjjst, pjjpenfabri- kant aldaar Toen diens zaak werd overgenomen door een scboonzocn, den heer A. J. van Velzen, ging ook Christina moe over en is thans, nn ze 78 jaar ond ie, nog steeds bjj dezelfde familie in dienst. Dit 70-jarig jubilé werd Zondag herdacht en Ohristina, die al sinds jaren als een lid der familie wordt beschouwd, werd gehuldigd op ondubbelzinnige wijze. Beet genomen. Esn brigadier nai geboord dal in een plaatsje waar grondwerkers in een k«et vertoefden, sterke rirauh werd verkocht. Hg Irad de keet binnen oa vroeg uui een borrel. De vrouw dos buizes gaf hem er een en op zjjn versoek nog oeu. Hg wierp een rijksdaalder op tatel, dien de vrouw in haar zak stak met een beleefd: «dankjewel». De brigadier weusebio tch'er f 2.40 terug; bjj wilde de twee borreltjes betalen. Ds vrouw. zeiJe echter heel droogjes, dat zjj gsen sterken draak ve'kocht, maar wel fooien aannam, en de brigadier koa vertrekken Wej aausUaede vrouw-l'jhe Sutarls. Gister is voor bet eerste gedeelte van het notarieel examen geslaagd mej. M. Gesschalk te Amsterdam, de eerste dame in ons land, die dit examen met goed gevolg heeft afgelegd. woning. Een „ménage i trois" is nog niet in de Baskoopsche zedon doorgedrongen. Alzoo demonstratie en ketelmuziek. Publiek besluit niet uiteen te gaan vóór l'intruse (de indringster) is heengegaan. Dreigende houding van publiok. e woning bewaakt tot den volgenden dag om te zien, wie er uitging. Op den volgenden avond worden luiten ingeworpen en de draai beschadigd. Burgemeester en politie ten tooaeele om erger te voorkomen. Den volgenden dag, des namiddags 3 uur, is zij vertrokken, onder geleide der rijkspolitie, in de richting van het station Alphen. Nu is de rust weergekeerd. Boskoop kan voortgaan zijn beroemde planten nog beroemder te maken. (Tri.) Met scherpe patronen geschoten. Naar verluidt, moeten in den nacht van Donderdag op Vrijdag, toen het 1ste reg. inf. in de nabijheid van Assen een oefening hield, schoten met scherpe patronen zijn gelost. Een hieromtrent bij de manschappen inge steld onderzcek heeft niet tot een resultaat geleid. Wis woeste hond. Zaterdagnacht is bjj een lancboawer te Honetob, bjj Haaksbeigen s»a hond ingebroken in een planken schaap cnot waar eec veertig schapen waren opgtstald. Niet minder dan 18 schapsn werden des oobtends dood getoaden, terwjjl nog eenige dieren met gebroken been en benwonden moesten weiden afgemaakt. Da schade voor den landbouwer bedraagt meer dun f 300. Publiek ala zedenrechtcr. liet tooneel speelt in Boskoop, het alom bekende dorp der boomkwekers. Publiek wist, dat een der dorpsgenooten in intieme betrekking stond tot een Alkmaarscbe juffer en haar sinds uoa drietal weken buisvestisg verleende tot gro^t verdriet zijner eebtge- aoote. Des avonds demonstratie aan de ecbteljjke Ken goed begin. Te ilpendam is trgen een btnid en biuidegoui proces verbaal opgemaakt weg-na openbare droEkeuschap. Weinig leerlingen. Uit Santpoort meldt men Toec de R.-K. school op Driehuizen, gemeente Sint poort, werd ceopend, verloor de openbare school te Santpoort goed 100 leeilingea; nu is pas de nieuwe R.-K, sobool aan de Jan Ggzenvaart. geopend, en dat kost aan de openbare school weder 69 leerl.ngen, zoodat daar thans nog slechts 6 leetiingen van de 120 die overbleven, tot den R.-K. godsdienst behooien. Ken aanvaring. Zaterdagavond heelt te Amsterdam op het IJ bg de Graansilo een aanvaring plaats gehad tnssohen de van Amsterdam naar Zaandam vertrokken passagiersboot Alk maar Packet VJ en do van IJmuiden naar Amaterdam opkomende stoomtrawler Brainvitch van de Stoomvisscbz- rjj-Mjj. «Doggersbank» te IJmuiden. Vt(U de B. ainvisch werd de enheele vooisteven ingedrukt terwgl de Alkmaar Packet VI aan bakboordzjjde voor de maouinrkamer zoodanig werd ingeloopen, dat de schipper haar bewesten Graansilo aan den grond zette om zinkeu te voorkomen. De passagiers weiden aldaar ontscheept uu te 8.45 met de Alkmaar Packet V naar Zaandam vervoerd. Door het personeel van de Alkmaar Packet VII werd bet gut m-.t vet r.n posiskatoea ia zooverre ged cht dal bet om balf tien met eigen kracht naar Zaandam vertiok. Als bijzonderheid dient nog ts worden teceld dat de Bruinvisch Z .terdagmoigas van Amsterdam naar IJ muiden was vertrokken dccb aldaar in aanvaring was gekomen met een stoomtrawler, waardoor eenige huid platen werden ingedrukt, zoodat zp weder ter reparatie naar Amsterdam moest opvaren met bovengenoemd gevolg. B(JtJJd8 geanapt. In don n&cht van Zateidug op Zondag ontdekte de schipper v.n bet licbterschip «Mannheim 8» te Rottei- dam, dat matioos en soheepbjonsen bezig waren met het oveiladen van vjjf zakken rogge in esn langs zjjde lig gende ioeiboot. In die roeiboot bevonden zich de opkoopers N. M. B., nit de Baan aldaar en K. J. T. S., uit de Hoogdorpstraat, die de rogge, weike van oe lading gt- Btolen was, in ontvangst namen. Toen do schipper zjjn ontrouwe knechts op heeterdaad betrapte, riep hg dadelgk om hulp, die hem door de omliggende schippers werd verleend. Gszamenlgk greep men de dieven en opkoopers en ieverdo ben aan een paar agenten van politie over, die deze lieden brachten naar het burean aan de Nas- santadr. (N. Ct) Staking van vrouwen en nekjes. Gisteren hebbea 209 vrouwen en me fjss, als koffie- Uooneczoekster in dienst bg de firma F. J. Freni 8t Co. m de Joiiksi fiansstra -t te Rotterdam, net work gestaakt. Aanvankeijjk eiacntea zij een dnbbslijs per dag meer. Dit werd baar toegestaan. Daarna verlangden zg weer een stuiver loon moer per dag eu ook dit word coir de firma ingewilligd. Aan deze loons rei hooging van 15 cent per daggeld knoopsn de kolfieboonenzoeksiers thans den eisoh vast, dat deze loonsverhoogini zoowel zal geldeu in do zomer- als in do wiutormaa den,- Door de staak eters wordt gepost. Boor eigen onvoorzichtigheid. Iemand nit Amersfoort cam Vrijdagnacht om hall één aan, in een kwaitier van Amerstoirt snar Banru in rjjdrn, das due maul zoo vlug als een geoefend fielsrgdei Esn motoifiets werd te zjjner b.-schikking gesteld. Een kantooi bedien do Okhuizen zou controlee en on reed mee, nu eens aan een touw, dan weer steunend op dec schouder van den motorrgder. Men kwam te Bzatn, doch op de terugieis werd zen geraarJjjke bocht niet goed genomen. O. vloog in volle vaart u et het hoold tegen een hoont. In het z ekenhuis te Ameigfiort werd een schedelbreuk geconsta'.eeid. Da ongflukk go gaf voorla eenige malen bloed op en bleef lieg buiten kennis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1