No. 215. Honderd en achlste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 12 SEPTEMBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt elksn avond behalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheeie Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contraeten rabat. Uroote letters uaar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs, OOSTER ZOON Voordara C 9. Uit de Pers. Rechtzaken. Arrondlssirmcnts-Hechtbank te Alkawr. ALKMAARSCHE COURANT. Celebes. Da correspondent ran de N. R. Ct. te Bataria seint: Dn berde ran Poeang Tikoa wordt nog steole belegerd in de roftbent'.Bg B-rocpos. Te Rindingalos tea Zaidsn ran Bontobitoe iu de To- radjalartden, is een nieuwe sterkie ontdekt, die tevorgeefs d or een uitgezonden patrouille ward besto ,kt. Men zal zich herianeren, dat Poeang T k >e het Torad- jahooH is, dat ons bjj Bontoisoe zooveel te doen he'ft gegeren. Nadat deze sterkte gerallen was, lag, naar aa meld werd, de weg naar Pengala of Poengala, de hoofd plaats ran het g'bied ran Poeang T koe, open. Ditsohjjnt eohter roor dat hoofd geen reden gew est te zjj zjja eigenlijke verblijfplaats Baroepoe, bjina recht w-isteljjk ran het bekende Rautepao gelegen, te verlaten. Ter aanrulliag ran dit telegram borat de Staatsoo raat ra» heden he1, rolgende bericht: »Bljjknn- oen uit Nedarlaadsch-In oatvaugei telo- gram zjja op Celebes, bjj eene poging tot vermeestering van eene rersterking nabjj Rindingalos, in de Toradja- landen op 9 dezer, gewond 3 militairen beneden den rang ran officier, waaronder ééi Europeaan. Vrede tentoonstelling. Naar wij rernemen, is de heer A. ten Bosob, sec eiaris- generaal der Internationale Vereenigiog Vrede-tentoou- stellingc, beden naar Milaan vertrokken ter bjjwoning ran het 15de Internationale Vredescongres. Het ligt in zjjne bedoeling, de hulp ran het congres in to roepen, om de inwijding run het Vredespaleis tot een luisterrijke internationale gebeurtenis te maken. Reorganisatie korps Harlalers. Da Minister ran Marine heeft het afdeelingsverslag beantwoord orer de aanrullingsbegrooting ran Marine, dienst 1906, betrekking hebbende op bovenbedoelde reorganisatie. De reorganisatie is ter 1 and genomen voordat ran 's Ministers inzichten en plannen betreffende de organisatie der zeemacht in haar geheel gebleken was. Urgentie daartoe bestond omdat lotsverbetering ran bet personeel in nagenoeg alle rangen roor hen dringend noodzakelijk wordt geacht wegens den tweeslachtige» toestand, waarin het korps tot dusver verkeert, terwijl het hem mede wenscheljjk voorkwam zoo spoodig mogeljjk tot eene beslissing te komen in zake de prinoipieele vraagstukken ten aanzien der bestemming van het korps, buiten de voorziening in de eigenljjke behoeften der vloot, en der bestendiging van het eigen korps officieren. Het ontwerp is naar de denkbeelden van den minister Ellis samengesteld in de bureaox van het departement ran marine, aan welke bewerking de commandant van hel korps ma itriers beeft deelgenomen. Verzekering van gebrekkige». Een welbekend man in de verzekeringswereld beeft het denkbeeld ontworpen en u'-taewerkt van een geheel nieuwe verzekeringsbranche n.l. eei levenslange lijfrente, verzekering roor pbysiek of geestelgk minderwaar iige kinderen. Voorloopig mag de n&am van den persoon in qusestie nog niet genoemd, dcch ppoedigjzal deze bekend worden. De nieuwe muat'chappjj, zoo wordt iu de pros pectus daarvan gezegd, zal dcc naam dj8gcn ran Eerste Nationale Verzekering-Maatschappij voor gebrekkige kicderen >Moederzorg.« Zjj zal geen pbilantropisch karakter dragen, en is een gewone verzeke-iug-maaischap- pjj, als alle anderen, een instelling van maatschappelijk nut, dooh van commeroieeleo aard. Haar premiën rusten op wiskundigen grondslag ge vonden in een officieels statistiek, die orer 60 jaren loopt. Deze premiën zijn zeer laag. Om met haar bere keningen te blij ren op wiskundigen bodem aanvaardt de maatschappij aanvanseljjk bet risico ran blindheid, doofstombeid en geesteshrankte met uitsluiting van mismaakt geborenen (één arm, éér been enz.) De premiën zgn betekend per t 1000 uitkeering. Op het oogecblik der uitkeering wordt het verzekerd bedrag omgezet in een levenslange lijfrente op het boofd van bot kind. De uitceering aan blinden en doofstommen geschiedt niet eerder Can op het 5e j tar, aan geesteskranken niet eerder dan op het het 13de jaar. De verzekering dekt slechts tot aan het 21ste jaar het rlrco, dua tot meerderjarig heid, Dit maakt dat de premie laag kan zjjn, wat als de maatschappij voor 't geheeie leven hot risico op zich nam niet zou kunnon, Th; as is de esimaal te behalen premie tegen blindheid en doofsfomhe'd slechts f 2 tegen blindheid, doofstombeid en geesteskrankte f 5 per f ÏOJO. Het maximum bedrag waarvoor verzekerd wordt is per hoo'd op f 10.000 gesteld. Het maatschappelijk kapitasl (dat niet groot behoeft to zjju, omdat eerst na 5 jaar premie-ontvangst do eerste sobuden bsboevea te worden gedekt) is vastgesteld op 400 aandee.len elk groot f 250, naar verkiezing vol te storten of met minstsss 20*lo eerste Btorting. Aan 't slot der prospectus wotdt gezegd dat vooral der beschaa'de vrouw door do oprichting van deze maatschappij een groot arbeidsveld zal worden geopend. Hen gezonde school. In de Maandag gehouden openbars vergadering van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland werd behandeld het bercep van dm Raad der gemeente Schoonhoven, tegen het besluit van deu hoofdinspecteur van de volks gezondheid voor Zuid Holland en Zeeland, waarbjj de lokalen van de openbare lagere school le sooit, te Schoon hoven, als schadelyk voor de gezondheid zgn afgekeurd, en besloten is de school te doen sluiten. De beer I-Jzsrmans, lid van Ged. Staten, bracht een uitvoerig rapport uit over deze zask. Bjj een deskundig verboor werd o.s. medagodeeld, dat de itank in de schoollokalen zoodanig is, dat meermalen kinderen daardoor hoofdpjju krijgen en de school moeten verlaten. Da algemeene indruk, door de commissie uit Gedep. Staten verkregen bjj haar plaatselijk onderzoek en het verhoor van deskundigen, was zeide de rapporteur niet gunstig, doch men achtte de klachten breed uitge- meten. De rapporteur vond, dat de zorg van hot gemeente bestuur veel te wenecheo liet. Het beroep vau den gemeenteraad word toegelicht door twee wethouders der gemeento Schoonhoven, die deden uitkomen, dat men van de zjjde der geme-nte tot het aanbrengen van da noodige verbeteringen bereid was. De uitspraak van Gad. Staten wordt later medegedeeld. Uravln Montlgnoao. Dezer dagen werd door net N. v. d. D. gemold, dat de gravin Mostignoso, da ex-kroonprinses van Saksen, te Mttachen was aangekomen op haar doorreis naar Toakane, nadat zjj den zomer had doorgebracht te Zied- voort. D t was ontleend aan de Neue Preie Prwae. Alen bericht thans aan het N. t>. d. D. van goed ingelichte zjjde, dat de gravin vertoefd heeft t? Zandvoort, in het Grand Hotel, en dat zjj daar is somen geweest met hare beide ouders Met haren vader njm zjj gere.-eld zeebaden, Ds gravin leed nog aan de gevolgen van een ernstige verstuiking van den voet, vroeger reeds in bet buitenland opgedaan. Ware zjj langer te Zandvoort gebleven, dan had zjj daarvoor afzonderlijke behandeling gezocht. Geljjk overal waaar zjj vertoeft, was de gravin let terljjk genoodzaakt zich ook te Zandvoort te laten photografeeren, Deze verplichting moet haar opgelegd zjjn door een contract met een Drosdener Runstverein, welke thans ean photograaf te Zandvoort opdraobt ver leende om een nieuw portret te vervaardigen - De slulttngsrede van het eerste zittingjaar. Zaterdag wordt hot, eerste der vier zittingjaren van do huidige Twepde Kamer gesloten. Op »t>el za; ministerie niet hebben te wjjzen, merkt de schrjjver der >Haagsohe Brievoo» in De Tijd op. Van het arbeidscontract kan zegt hg in de sluitingsrede nog geen pprake zgn, wachten als dit nog altijd doet op de goedkeuring van een der takken der volksvertegenwoordiging. En al ware het anders, den maatstaf aanleggend, dien de liberalen tegenover het ministerie-Kuyper plachten te gebruiken, de eer daar van hebben te gev*u aan het vorig Kabinet. Het mooiste figuur zal Buitenlandsche Zaken Zaterdag nog maken, dat kan wjjzen op bet vestigingsverdrag met Duitsohland, verdragen met Portugal tot grensregeling op Timor en tot het onderwerpen van zekere geschillen aan het Permanente Hof van Arbitrage, deuitvoe ing van enkele verdragen tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het buvrelqk enz., een overeenkomst met Belg betreffende de verlichting van de Wester- Schelde, een internationale overeenkomst betreffende aan hospitaulschepen te verleenen vrijstelling van rechten en heffivgen, een verdrag met Pruisen be treffende de polders Duffelt en Qaordamm enz. enz. Op den :nhoud komt het bji de sluitingsrede gelukkig niet aan. Anders zou men al heel spoedig besp'uren, dat dit alles weinig om bet Ijjf heeft. Heeft Buitenlandeche Zaken ten minste nog een laag ljjstje, zgn andere collega's missen zelfs dat. Wil men niet alle suppletoire begroolingen, Onteigeningswet ten en naturaliBatiën opsommen dan zal mer naast de ge noemde verdragen niet veel anders kuunen noemen dan de Drankwet-novelle van minister Rink, de wette lijke voorziening naar aanleiding van de instelling van bet ministerie van Landbouw, die den beer Veegens z»ker geen reden tot roemen geelt do novelle der Waarienwet, do Noord-Brabantsche paardenbrlsstin de overeenkomst met do Ned. Ind. Telefoon Mjj. te Batavia ea de subsidie san den Batbpolde-. Scfcraler oogst laat zich moeiljjk denken. Het is deze over weging, die het ministerie dan ook zeker verleid heeft door do benoeming van een oneindig getal commissies de aandacht van baar eigen werk af te leiden. Zitting van Dinsdag 11 September. Diefstal. Na de uitspraken der zaken van de vorige week, morst heden bet eerst terecht staan Marga eth R., Ecfitgeeoote van Ignatius G., gedetineerd in het bun van bewaring. Haar was Mr. W. Herzin ga uit Hoorn als verdediger toegevoegd. Dazo had evenwel do verdediging sum zgn cliënt aas Mr. Verdam opgedragen. Door don President, heden Mr. D. van Houwoningen, naar ouderdom, naam en beroep gevraagd gaf b klaagde op 28 jaar oud te zjji, zonder beroep, gc-boren te Romo 01 te Strnch wooracstig. 8 gatu'gen moesten iu d'te zaak hunne gn'uigesis ut leggen. Beklaagde is klein en beeft een zeer donker Italiaanech uiVrljjk. President tot beklaagdeKout ode Noderlandsch taal goed rerstaan Boklaagd- Eea weinig. President: Vindt u bet noodig dat er sen tolk koratï j BrklaagdoIk brgrjjp u, als u langzaam spreekt. De roden waarom beklaagde mst den strafrechter in j aanraking kwan was dat zjj op 14 en 15 Angnstns ten nadaele van den goudsmid Cornelis Petrus do Roeper, wouendo op het Grooto Noord te Hoorn, iwee gouden lingen en twes zilveren broches had weggenomen. Vootts heelt zij eau kistja kwa^jes en ander geld ontvreemd, ten radeele van Johannes Theodoiue Ligtha t, eon kastelein eveneens te Hooin. De president, behandelde met b'klaagde het eetste gepleegde ieit, dat zjj volmonding bekente. Den lbden Augustus kwam bet huisgezin waartoe zjj behoorde met een kermis op de kermis te Hoorn. Zjj ging met eet meisje naar don winkel van dou beer de Roeper, Het meisje vroeg om esn broche <e laten repareoron, en wat de prjjs hï-rvan was, ea of zulks knn geschieden. De heer de Roeper zei dat dit 25 cents morst kosten, met deze prjjs werd geuoegen genomen. Beklaagde liet ook een boi-lov.o ter reparatie achter. Vervolgens vroeg zij aan de vrouw van den heer de Roeper, die haar in den winkel h elp, om broches en oorbellen, Zjj kochten eer. paar oorbellae, en daarna vroegen zjj om gouden ringtn te mogen zien. Da juff. liet baar deee zien. Beklaagde maakte van de *el*genhe>d gebru k en naam twee gouden ringen en twee zilveren brocaes weg. Joft, de Roeper merkte eerst den volgenden morgen dat deze weg waten en een orde-zoek werd ingesteld. Beklaagde die zeer slecht verstaanbaar is deelde mede, dat zjj thuis gekomen, deze voorworpen in een kistje in de woonwi-nn heeft opgeborgen. Brklaagae zei verder, dat zjj die voorwerpen aan iemand cadeau wilde g*von. Den volgenden d»g is zjj het horloge gaan halen. President: Dan bad u toch toen gelegenheid om die zaken terug te geven. Bjj den Rechter Commissaris heeit u verklaard, dat n het gedaan heeft, om deze voorwerpen ten gelde te maken. Vindt o hst nu niet heter, om dit nu ook te erkennen. Bsklaavde bleef volhouden, dat het niet in haar be doeling lag, zich deze voorwerpen toe te eigenen. Vervolgens behandelde de president met beklaagde den diefstal van 't geld die baar ten laste is gelegd. Deze zaak had zich als volet toegedragen. Beklaagde kwam op 14 Augnstns bjj Ligthart. Eerst vroeg zjj om voor een rjjksdaalder kwartjes te wisselen, wat haar werd gegeven. Daarna vroeg beklaagde om dubbeltjes. Zjj gaf op, dat zjj die zco mooi vond en er een ketting vac wilde maken. Aangezien de heer L. geen klein geld in de lade had, gaf bjj baar ten antwoord, komt u vanmiddag terug, waaraan beklaagde voldeed. De beer L. ging, toen beklaagde 's middags terug was gekomen, in de achterkamer, haalde een kistje uit een kast en wisselde haar eenig geld. Na de komst van be klaagde 's morgens, stelde de zoon van Ligthart, de politie met het geval in kennis. Deze merkte het geld en toen de h«er L. haar het geld wisselde, profiteerde zjj van die gelegenheid, om Ligthart te bestelen. Zjj nam een i jjksdaalder, twee guldens en nig meer klein geld. Door het merken van 't geld, liep zjj in de val. Vol mondig bokende beklaagde. Door de getuigen werd alles nader verklaard. Beklaagde had g>en aanmerking op hunne verklaringen. De officier van justitie, die na 't getuigenverhoor zgn requisitoir in deze zaak nam, achtte in allen deele het aan beklaagde ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Spreker in 't kort de feiten behandelend, kwam tot de conclusie, dat alles met voorbedachten rade ge schiedt is en het wel degeljjk ie de bedoeling van de beklaagde lag zich die voorwerpen toe te eigenen. Van daar dat Z. E. A. ter zake van diefstal 2 maal gepleegd, haar veroordeeling tot 4 maanden gevangezisstraf requi re-rde. Mr. Verdam die daarna het woord verkroeg, pleitte voor clementie. Na deze zaak werd pauze gebonden. Diefstal. Na de pauze moest terechtstaan Pieter B.. opperman te Alkmaar, omdat hij zich aan diefstal had schuldig gc-maukt var een sigarenpijpje, en oen horloge met ketting (koordje met gouden tonnetjes) ten nadeele van Thoodorus Kaandorp, een landbouwer te Bergea. De president was nu Mr. Umbgrove. Beklaagde bekende volmondig zijn daad, en deelde mee dat de zaak zich als volgt toegedragen had. Maandagnacht 4 Juni, den 2en Pinksterdag, ging Kaandorp uit de herberg van Wijers. K. w .s dronken, schijnt buiten bewustzijn geraakt te zijn, en is in de Schoolstraat te Bergen in slaap gevallen. Beklaagde vond hem in dien toestand en maakte van die gelegen heid gebruik, om Kaandorp te berooven. Zijn jas en vest hingen aan het schoolhek, en hieruit nam be klaagde bovengenoemde voorwerpen weg. Beklaagde heeft in 1905 reeds 14 dagen gevangenis straf ondergaan, eveneens wegens diefstal, tot welke straf hij door de Ilangsche rechtbank was veroordeeld. Ter zake van dezen diefstal hoorde hij thans 6 weken gevangenisstraf tegen zich eischen. Mishandeling. Antonius Adrianus A., bierhuishouder te Den Helder, stond daarna terecht omdat hij op 2 Juni te Den Helder Harm Uitham, een korporaal aan bo«rd van „de Tromp", in den neus had geheten. Hoe beklaagde tot deze daad kwam, deelde Uitham als getuige het eerst gehoord breedvoerig mede. Hij en nog eenige vrienden ook korporaals waren dien avond in een café op den hoek van de Spoorstraat. Bekla gde kwam daar binnen, en bemoeide z ch met die korporaals. Hij wilde ben tracteeren, maar zij wilden dit niet hebben, ook wilden zij hem niet in hun gezelschap hebben. Bekla gde zeide tegen U. Nu dat je korporaal ben, ben je grootsch «eworden, maar U. gaf hem bier geen antwoord op. De korporaals verwijderden zich en beklaagde die eesigszins dronken was, hen achterna gaande liep met moedwil tegen korporaal van Loo op Van Loj raadde hom aan, dit niet meer te doen, waarop beklaagde zeide Jou moet ik niet hebben, maar wei Uitham, en do daad bij het woord voegende, trok hij zijn jas uit, kwam op Uitham toe en beet hem in den neus, zood t Uitham hevig bloedde, en zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. Beklaagde ontkende Uitham uitgedaagd te hebben, maar gaf op, dat Uitham hem uitgedaagd heeft. Uitham bleef daarentegen bij zijn onder eede afgelegde getui genverklaring ontkennen. De Officier van Justitie acht'e het bowjjs geleverd en eisehte voor dit feit 14 dagen gevangenisstraf. Poging tot dietstal. Pieter Bakkum, landbouwer te Heerhugowaard, nam daarna plaats op de bank der beschuldigden. Hg had zich te verantwoorden, omdat hg tot driemaal toe op 16 Juni in de spoorsloot te Heerhugowaard, de fuiken van den visseher Cornelis de Vries te Heerhugowaard had gelicht. Er was geen visch in. De Vries had al meer gemerkt, dat zgn fuiken gelicht werden, en die avond betrapte hij beklaagde op heeterdaad. B. was met een klein jongetje in een schuit. De Vries zeideJe moet er afblgven, waarop beklaagde antwoordde: ik wilde geen visch hebben, ik wilde dat jongetje laten zien, of er visch in de fuiken was. Beklaagde hield dit ook voor den rechter volHet lag in 't geheel niet in mgn bedoeling om visch weg te nemenik heb twee snoeken in de tuik gelaten, die had ik dan ook mede kunnen nemen. De Vries ver klaarde verder, dat hg den volgenden morgtn de twee snoeken (dat geen snoeken, maar snoekjes waren) in de fuik had gezien, maar deze waren de moeite zeker niet waard om mede te nemen. Beklaagde hield vol, dat het twee snoeken waren. President tot beklaagde: waarom heeft U dan aan de Vries gevraagd, om geen werk van de zaak te maken. En waarom wilde U het afmaken Ja, antwoordde beklaagde, ik heb dit de Vries gevraagd, omdat ik dat jongetje op zgn verlangen wilde laten zien, of er visch in die fuiken was, en ook omdat ik mjj schaamde voor den rechter te verschijnen. De O. v. J. vond beklaagdes verdediging nog al handig bedacht, maar Z.E.A. hechtte weinig geloof aan de be weringen, heden ter terechtzitting door hem gedaan. Resumeerende, eisehte Z.E.A. f 10 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis. Mishandeling. Adriaan H., werkman te Graft, had in den avond van 17 Jnni Evert Bonmer, oen arbeider te de Rjjp, geslagen en mishandeld, zoodat bjj zich heden hiervoor bad te verantwoorden. Onderlinge oneenigheid was hier du aanleiding ?as. Beklaagde bekende ridderlijk zjjn daad. De O. v. J. eisehte ter zake van deze mishandeling be klangd6B veroordeeling tot een geldboete van i 10. subsidiair 7 dagen hechtenis. Beleediging. Jan B., melkrijder te Ursem, had zioh daarna te ver antwoorden, omdat hg op 19 Juli den Gimeente-veld- wachter Pieter Saai bad beleedigd, door hem woorden als aap, gemeene Bchurk en nog meer toe te voegen. De veldwachter waarschuwde hem herhaaldelijk, doch hg hield niet op. Beklaagde xooht met een anUer ruzie, en de veldwachter wilde hen scheiden, waarop hg den veldwachter uitschold. De veldwachter noemde beklaagde een brutale en een lastige mae, die volgons zga zeggen, noch vcor hem, noch voor den Burgemeester, zells voor den Officier van Jostitie geen vrees heeft. Beklaag ie weet niet of bjj den veldwachter beleedigd beeft, wel zegt ujj dat hg boor op hem was, dat hg nogal wat port ge dronken heeft. Beklaagde kon zioh niets meer van bet gev il nerisnoreu. De Officier achtte het wettig bewijs geleverd. Beklaagde is nogal vaak dronken, is hinderijjk en waarsohnwingeu heipon niet meer, vandaar dat ZE.A. als les een geld boete van f 14,subsidiair 14 dagen hechtenis togen beklaagde eisehte. Verduistering, Johannes van Z., 26 jaar, schoenmaker te den Helder, had in de maand Jnli, twee zilveren knoopen (Zeeuwsehe) weggenomen van Juffrouw Visser, waarom bjj thans terecht moest, staan. B klasgde geeft op dat bjj dfze knoopen op den Djjkweg gevonden heeft. De knoopen waren aan een ceintuur, welke bjj weggegooid bnef'. De knoopen verkocht hg aan Motje Horstink voor f 2.50, Juffrouw Visse: miste daze knoepen en oiirtuur op een Vrijdag iu 't begin van Juni en baar man gaf de politie kennis van deze vermissing. Jatironw Visser verklaarde beden als getuige, dat beklaagde ncoil bjj haar in 't café was gewoest. Metje Horstink verklaarde heuon ook, dat beklaagde haar de knoopen ter verkoop had aangeboden en dat hjj haar verteld bad, dat hjj tie knoopen ge vonden had. Do officier noemde ds bandelwjjze van beklaagde ve - daistering. Spreker hoert in dergeljjka gevalle* al zoo vaak tegen beklaagde g'zsgd, dat gevonden voorwerpen bg de politie moeten gedeponeerd worden en niet mogen toegeëigend worden. Z.E.A. eieobt ter zako van deze verduistering boklaagdes veroorderling tot 14 dagen ge- vangeriestraf. Vernieling. Niet verschenen was Jacob M, arbeider te Bovon- karspel. Hjj had op 17 Juli in't gebouw voor dakloozen aan don Zuiuterdjjk te Enkhuizeo, drie glasruiten moed willig vetbrjjzeld. In de stnkken bad beklaagde volledig zjjn daad bekend. Bg verstek eisehte de O. v. J. be klaagdes veroordeeling tot f 6 boste, subsidiair 6 dagen hechtenis. Misdrjjf tegen de zeden. Da laatste beklaagde, Johannes Lodowjjk K,, 36 jaar, werkman te Dsn Heldor, had zich voor bovengenoemd feit te verantwoorden. Zgn zaak werd met gesloten deuren behandeld. Ie alle zaken over 8 dagen uitspraak. Poging tot doodslag of moord. Wederom werd Maandag voor de Haagsohe Rechtbank eene poging tot doodslag behandeld. Aldaar toch bad zich te verantwoorden G. van H„ werkman te Haarlem, oud 34 jaren, beklaagd den 3en Augustas 1906 opzettelgk en na daartoe vooraf het plan te hebben beraamd op P. A. J. K. huisvrouw B. de N. 3 revolveisoaotnn, met BOherp, to hebben gelost, waarvan een sohot miste en twee bloederde, zjj 't ook geen doodeijjke, wouden ver oorzaakten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1