No. 211). Honderd en achtsle jaargang. 190(>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDAG 13 SEPTEMBER. Brankwet inderwet. Gevonden 17oorwerpen. De Landbouwfeesten. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheels Rijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 8. Prijs der gewene advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|b, HEJRMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Nu wat voor luttele oogenblikken de duisternis ver dwenen, men kon zien wat aan den kant gebeurde overal hoofden, lichamen, dicht aan oen, zonder ergens een opening, 't Begon op vletten, aan den wal gemeerd, dan tegen den kant op den weg tot de huizen Er stonden enkele goederenwagens op de rails op de kade, daar boven op hadden zich zelfs toeschouwers gewerkt. Waar msa keek niets dan gezichten. Dan verflauwde 't eobjjnsel weer en als de potten waren uitgebrand en da menigte door 't duister opnieuw omhuld zag men hoe een breede renzen rookkolom op 't zachte avondbriesje voortgedreven zich samenpakte boven de boomen tot één witte wolk, die vreemd dead fagen den diep-blaoweo nachthemel Weei klonk een paffen en er kwam een draaiende Chineesche pyramid? ee een gyrandole sneller en sneller draa;den de voorwerpen rond tot, ze zich oplosten in groene vuurregens en deze eindigden met signaal- fluiten. Dat vond bjjvalj, die fluitjes in de luoht één hief een hiep, hiep aan, en op de bsoten klonk 't krachtig, hoera, hoera 1 Nu zon volgens 't programma een verrassing komen't was een reolsme voor de Baan's cacao. Rechtzaken. en WETHOUDERS »an Alkmaar kennis, dat bjj har, ooilege is BURGEMEESTER brengen ter aigemee ingekomen een verzoekschrift van CORNELIS BOS, landman te Ondorp, ter bekoming vaa vergunning voor den verkoop van sterken drank in bet klein voor gebruik ter plaatse yas verkoop voor de gelagkamer van feet perceel Houttil, wjjk B no. 87, bjj welk verzoek 'ijn overgelegd de verklaringen van j. SCHOUTEN en C. SLUIS, dat zjj afstand doen van de te bannen name staande vergunningen, respectievelijk voor de peioeelea Nieuwpoorteloan wijk E No. 55 en Houttil wjjk B No. 87. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is ge schied, kan een ieder tegen bet verbenen der vergunning schriftelijk bezwaren inbrengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 11 Sept. 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zjj bg besluit van 11 September 1.1. ver gunning hebben verleend aan P. HAMMES aldaar, tot het uitbreiden van zjjne kisten maker jj, door bet oprichten van oen stoommachine van 20 P. K, en eon stoomketel van 9 M1 verwarmend oppervlak ter vervan ging van de bestaande locomobiel stoommachine in het perceel Lsngelaan, wjjk E No. 8. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Burgemeester, 12 September 1906. DONATH, Secretaris. Te bevragen aan bet politiebureau van 9—12 nor. Twee rozenkransen, een portemonnaie met eenig geld een ring met sleutels, drie zilveren broche s, een notitieboekje, een koperen kraan, een lamp, een paar handschoenen, een cude jas, drie zilveren oorknopjes, een halsdasje, twee vrouwenmutsen, een R. C. kerk boekje, een ceintuur, een konijn, een zak met peren een lorgnet, een luier, twee sleutels, een jongerskraag een schoenenhaakje, een horloge-knop, twee zilveren armbanden, een koralen armband, een gouden heeren ring, een zilveren ring en een lot der Alkmaarsche paarden loterij. Alkmaar, De waarn Commissaris van Politie 12 Sept. 1906. W. J. DE WILDE Jr. nieuwe Haide aan dsn landbouw*, Het stond er gisteravond met groote vunrlotters boven »'t afgesneden kanaalvak*. En de duizenden, die daarop bun oogen gericht hadden, zullen gaarne met die huldebetniging hebben ingestemd. Want zoo ze het niet wisten dose tweedaagsohe ten toonstelling of de deskundige beoordealing daarvan zei bet hnn geleerd hebben, dat landbouw (en veeteelt tevens) in dit gedeelte dezer provinc e een bron van welvaart is, die in goeden staat verkeert, rjjkaJjjk vloeit en ook voor de toekomst veel belooft. Wanneer het den landbouwer wel gaat, gaat bet ook den stedeling goed, aldns lnidt een onde zegswijze. Een van de belangrijkste factoren voor het welslagen is evenwel ook voor den laudbonwer gelegen in het verbeteren van zjjn bedtjjf. Het getjj van het onde sleurleven zjjn we voorbjj en de bakens dienen steeds te woiden verzet. Zoo'a tentoonstelling kan daartoe het sein geven. Hier toch heeft de landbouwer gelegenheid zich op de hoogte te stellen van do nieuwigheden, die zjjn bedrjjf winstgevender kunnen maken, hier ook kan hjj waarnemen de resultaten, die anderen hebben bereikt door het invoeren van nieawe methodes of machines. Er is daarom reden, niet alleen holde te brengen aan den landboaw, maar ook aan de afdeeling Alkmaar van de Hollandscbe Maatschappij van Landbouw. Zjj toch organiseert deze tentoonstelling telken jare op voortreffe lijke wjjze en de regeling wordt, (bahondeas op een paar punten van ondergeschikt belang, bjjv. de tentoon.'-telling vun paarden, wolke gezien de geringe deelname, gevoegeljjk ^a(1 bunnen big ven), dan ook terecht geprezen. B twgtelen er dan ook n.et aan, dat een zeer groot deel van onze lezers zullen instemmen met de volgende woorden, ook al mogen ze er niet staan in groote letters van vuur, maar ia kleine drnkle'ters: ►HULDE AAN DE APDBELÏNG ALKMAAR VAN Dï HOLLANDSCUE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW» Moje de landbouw door btar toedoen steeds worden gebaat I En wanneer men de afdeeling huldigt, brengt men tevens tegeljjkartgd hulde aan die commissies welke in het welslagen van de »Lvndbonwfeesten« een groot cn werkzaam aandeel hebben genomen. Want het is méér dan een gelegenheidsfraze wanneer hei welslagen van de Lindbonwfeesten te Alkmaar in 1906 wordt geconstateerd. De tentoonstelling heeft een kort maar krachtig leven gehad. Zg is ia haar tweedaagscfe bestaan een succes voor Alkmaar en de omgeving geweest. Zjj is door baar kortstondig leven gedragen door bjjaa algemeene sym pathie. Als bjj de Uslameat-opening tu mair bijjkt, dat zjj er »warmpjes in zit*, dat dns »h>t hinkende' paard* met achteraan komt, maar op Btal kan blijven staan Het vuurwerk. lteeds lang voor aobt uur, bet tgdstip dat bet vuur werk een aanvang zon nemen, stroomden menscben naar de Kannalkade es de overzjjde van 't Kanaal. En geau wonder dus dat 't tegen achten wemelde van donkere gestalten lange de oevers van 't zwarte water. Wij voeden ean plaatsje op de boot voor het bestuur van de vereniging, wier naam dezer dagen op zoo veler lippen is. E3n lange tros van sohaitsn was aan de onze gekoppeld, en zoo worden we voortgetrokken door ejn motor tot dicht bjj 't afgesneden Kanaal rak, waar eaa en ander zon onlstoken worden. Ia 't Kanaal was bet vol van motorbooten, vletfen, roeibootjes langzaam deden ze voort over den gladden spiegel, schoven langs elkaar, manoenvreerend van links naar reohtB tot allen een goeds ligplaats hadden gevonden, en ankers werden uitff-worprn of riemen binnen boord gehaald. Over den rand van de boot kjjkesd zag men nit het dnistere btneden, gezichten opkijken lantaarnlicht treurde op de voorstevens of in de masten, of lampions bengelden hoog, heen en weder. En in 't rustige water was ei o'e wesrscbjju, streepen geel, blauwig of rood trillerend op kleine rimpelgolfjes. Daar schoot een boot langs zjj met wrooljjke knapen aas boord, eu ban lied klonk laid en grof over den spiegel doch vond weer klank aan den oever hier en daar: het lied van Susanna on het schoone leven. Toen verscheen op 't water een vuurfonteic, midden in spatten de vonken op in sierlijken boog het was het sein dat men ging beginnen. Daar dreunde 't eerste salvo van bommen, daar siste de eerste vuurpijl omhoog. Nauwelijks waren do laatste vonken been gezweefl of groen, wit en rood Bengaalsch vuur kwam alles in een fantastisch licht zetten. Snel werd alles achter elkaar afgestoken, dat maakte dat men algemeen dit vuurwerk als goed geslaagd roemde. Ea er was ook nog al verscheidenheid. Een mooi nnmmer was een watermolen in werking; 't vaar lront hiervan was circa 20 meter Dan waren er cascades van allumiainm vnurfonteinen en draaiende fonteinen. Vuurpjjleu werden met milde hand afgestoken en steeds, steeds weer gingen duizenden oogen naar boven, volgend de ljjn van vuur, hot uiteenspatten in vonken van allerlei kleur, groen en rood en goud en statig daalden se ah kleine vallende sterren tot ze zich op losten in 't niet. Daar slaegelde een vuurfontein op 't water en nog één 1 Even later weer een paffen en knallen, dat 't was als kanonschoten. Ruim drie kwartier ging dat zoo voort, toen kwam het slotnummer, een decoratie met de woorden: »Hnlds aan den landboaw," omgeven door mozBlkvaar. Liohtkogels en staartprojectiefen werden uitgeworpen bommen zilveren regens 't was een pakkend eind. 't Vuurwerk mag buitengewoon goed ge slaagd heeten cn er znllen weinigen zjjn geweest, die er niet met genoegen naar teken. Pas waren de laatste knallen gehoord of er kwam be weging in de dichte menschenrg8R op de kaden en nieuw levea op 't water. Verwonderlijk is 't dat een zoo groote menigte in zoo korten tjjd zich kan verspreiden. Was 't vorige jaren voor de meesten hiermee afgeloopen, nu was er de Verlichting waar men nog eenigen tjjd bjj kon vstwjjlen. Op de Steenenbrug was bovendien weer muziek en een breede stroome spoedde zich dus derwaarts. Op den hoek van Lang'straat en Miant was 't af en toe eee hevig gedrang, vooral als een groep jongelieden een tjjdeljjke neiging hadden om wat te hossen, 't Was er te middm vaa de vele lichtjes langs 't water en de bruggen een vrooljjr einde van de twee landbouw-feestdagen. Inde »H a r m o n i e* trad hetzelfde sezslschap op, dat den vorigen a«oud z'cb in »Diligentia" had doen hooren, 't Was hier toI en men vermaakte er z'ch goed. Op het Doelenveld was ren dansvloer gelegd. Hier in 't vierkant omheen waren lampions opgehangen. Menig paartje heelt bier nog rondgozweefd tot laat in den heerljjken September nacht. Tenslotte hebben we nog te spreken over hetgeen gistermiddag gebeurde In den Hout. Wat heerljjk speelde 't zonnetje daar door 't reeds herf stige gebladerte. Wat bracht dat reeds dadeljjk een rooljjke stemming in de laan. Tot de ieesteljjkheden in den Hout werd het initiatief genomen door de ver- eeniging »Burgerkring.« Een gedeelte van de laan wa< voor de verschillende vermakeljjkheden afgezet. Hier waren eenige vlaggen aangebracht, die stil hingen in het zonnige licht. Om half één begon de pret met een ringrjjderg en sleuteltrekker jj voor paien, met paarden gespannen voor tweewielige rjjtuigjes. Bjj het café van den heer Bregman stelde de stoet zich op, voorop een gedeelte van 't stedelijk muziekkorps, dan de landauers met, de be stuursleden der vereeniging, juryleden voor de verschil lende te houden wedstrjjden, en daarachter een lange r\J van karretjes. Zoo ging 't door de stad, overal natuurljjk onder veel bekjjks, tenslotte langs den Heilooër weg, voorbij de Buitensociëteit, en zoo de Harddraverslaan in. De muzikanten vonden een plaatsje in een voor hen opgetrokken tent en spoedig klonken de tonen van het «Wilhelmus* over de baan. Er waren heel wat. mede dingers om de uitgeloofde prjjzen, niet minder dan vier- en-twintig paartjes zouden elkaar deze betwisten, 't Was een keur van karretjes over't algemeen. En wat glansden die paarden en glommen de tuigen. Met ongedwongen vrooljjkheid werd de kamp gestreden. Het ringsteken geschiedde door de heeren, die de zorg voor den vier voeter dan overlieten aan de dames. Deze laatsten moesten evenwel den sleutel trekken. Een aardig gezicht, die Zondags uitgedoschte paren. Ten slotte, reeds goed drie uur. begon 't er om te spannen, en af en toe klonk vrooljjk gejuich óp uit de talrjjke omstanders. De uit geloofde prijzen waren voor 't ringsteken kunstvoor werpen ter waarde van 1ste prjjs f 15, 2de prjjs f 10, 3de pi ijs f Voor 't s'euteltrekken waren er gelqke prjjzen. Doch buiten deze prjjzen waren voor het mooiste aangespannen geheel beschikbaar gesteld, 1ste prjjs een verguld zilveren medaille, 2de prjjs een groote zilveren medaille en 3de prjjs een zilveren medaille. De uitslag was, zooals we reeds Lebben mor gedoold, de volgenderiat voor het sleutel'rekken de lste prjjs werd behaald door mej. 0. Rolf van Sohermear, do 2de door mej. A. Kater, Zjjpe, e» de 3de prjjs door mej. N. de Jong van Scherme-r. Bij het ringrjjd-n b haalde den lsten prjjs de he*r J. Kokkes, Scfeermeer, dan 2den de heer W. Slagter, Alk maar, en den 3den de heer O. Klerk, Sobermeer. De prjjzets voor het schoonste geheel vielen ten deel de lste aan den hear P. Kramer, Alkmaar, de 2de aan den heer J. Govers, Sobermeer, da 3de aan den heer J. Kokkes, Sehermear, en een eervolle ver molding aan den heer G. Peperkamp van Alkmaar. Ondei tnssohen waren met muziek vanaf de Steenenbrng, waar zjj zich hadden opgesteld, komen aanmarchee'en de gymnastiek-vereenigingen >Sparta«, »Tatnluat« en >de Halter*. Deze vereenigingec. waarbg aanvankelijk ook was genoemd >Eigen Oefening*, die zich evenwel had trraggatrokken, hadden aangeboden de feestelijkheden met een turnuitvoering op te luisteren. Op verschillende plaatsen werd, nadat de prjjzen aan de winuende ringstekers en sleuteltiekstor w-ren uitgereikt, die daarmee triom fafetuljjk waren weg gereden, door dï turners gewerkt. Uitgevoerd werden, onder leiding van den heer P. van der Kemp, eerst de algemeene vijje oefeninges van de gewesteljjke uitvoering te Zaandam onlangs gegeven Hierna volgden oefeningen aan do ringen, hoog rek en brug. Tenslotte werd een estafetteloop gehouden, een edloop waarbg de deelnemers vsu >Turnlust« de over winning behaalden. Terwjjl in 't middelste gedeelte van de baan deze tnrnuitvoering werd gegeven, hadden aan de beide einden daarvan de volksspelen plaats. In 't begin van de baan werd door jongsns van 10 tot 14 jaar een bardlooperjj gebonden met hindernissen. De hindernissen bestonden in de volgende te verrich ten werkzaamheden. Eerst moest over en door een hek geklommou worden, dan de danr van ees soort kamertje geopend en daarbinnen een hemd aangeschoten worden, daarna weer door hek werk gekropen, nogmaals met het hemd aan over een hoog hek geklonterd an dan ging t er om wie van de twee kampeis het eerst aan 'tpun; van uitgang was. Dat er dikwijls laid griaohen werd om de jongens, die, al te driftig, kwamen te vallen of tevergeefs trachten het hemd over 't hoofd te k.-jjgoa laat z ch begrjjpen. Er ging heel wat igd mes heen, want erwaren veel deelnemers. De eersto prjjs (f 6) viel ten deel aan I. Schipper, de tweede (f 4) aan Th. Groot en de derde (f 3) aan C. de Vet't waren alle jongens van Alkmaar. Aan 't einde van de baan werd een antomobielen- wedstrjjd gehouden, ook door jongens van den genoemden leeft jjd. In een van hont en doek gemaakte «automobiel*, moeeten twee jongens kruipen, ze moosien het voorwerp oplichten en dan tegen twee anderen die zich in geljjke benarde positie bevonden om 't snelst zich voort te bewegen. Soms ging 't goed, maar ook af en toe stootte de anto van voren op den grond, en sloeg om. Dan spartelden de automobilisten, tot vermaak -an de toe schouwers tevergeefs om nit de auto te komen tot da' een behulpzame hand het voorwerp weer omkeerde zoodat de gevallenen er uit konden komen. De uitslag was, dat van de ook hier talrjjke mededingers Jb. Buis man en W. da Waart den eersten prjjs behaalde» (f 8), P. Pauw en M. Kuiper deu tweeden (f 5) en J, van L enen on J. Keesen den derden (f 8); ook deze jongens water allen van Alkmaar. En bieimee was weer oen voor velen genoeglgke middae in den stadsbont voorbij. ►Neer- gedelegeerd commissaris van de znivelinrichting lasdia* te 's Graven hage. Voorloopig zai de heer Ferf uo^ big vee lid van do commissie van toezicht op de Rgkstuinbonwsohoel te Naaldwjjk en bestuur lid van het Landhuishoud»undig Congres. Arbeidsbeurzen. Het bestuur der Vereeniging Centrale Arbeidsbeurs te Amsterdam, heeft aan den minister van Waterstaat een r.dres gezonden, met verzoek het daarheen te willen leiden, dat ten behoeve van arbeidsbenrzen, die in het algemeen belang werkzaam zgn zoowel voor het verkeer met andere arbeidsbeurzen als voor hot vorkeer met derden, vrjj gebruik van de rjjkstelefoon worde toegestaan. Bond vsn minder marinepersoneel. Het Anker publiceert een gezamenljjk rondscbrjjven van de hoofdbesturen van Marinematrozen en Mariniers- bond aan de leden dier beide organisaties, waarin hnn verzocht wordt hnn oordeel te niten over een voorstel tot opheffing ran beide bond'-n en oprichting van één bond van minder marinepersoneel. Da matrozenbond bevat thans 65 pCt. van allen, die lid van don bond kannen worden. (Het Volk Be Zeeuwsche watersnood. Naar men vernoemt, is de juiste stand der schade door den grooteu Zeeuwscben watersnood in Maart j.l. geleden nog niet opgemaakt. Het Proviooiale Zeenwsohe Comité beeft reeds gernimen tjjd geleden de hnlp der verschillende betrokken gemeente besturen ingeroepen tot opname der schadie. Maar in ondorling overleg is toea besloten, eerst eens de resnltaten van den oogst en het grasgewas af te wach ten op de verdronken landen. Dit toch is ten vooiname factor ter juiste bepaling van het nadeel door de overstrooming geleden. In deze maand hoopt het Zseuwsch» comité met de opgaven gereed te zjjn, en dan zal in overleg met de Amsferdamsehe Watersncodcommisrie de te vergoeden schade worden vastgesteld. Tevens wordt dan de som bepaald, door de Watorsnood- eommissie aan het Prov. Zïeuwicb Comité sf te drageu. Be dienstweigering In de Soclnnl-democrntl- sche-Arbeiderspartij. In verband met het hangende gorchil in deS. D. A. P. nam de afdeeling der partjj in distriot IX te Amsterdam de volgende motie, waarvoor de urgentie was verleend, met overgroote meerderheid aan: »De afdeeling Amsterdam IX verzoekt het Partjjbostunr een spoed-referendum uit te schrjjven. Tegen de pandjeshuizen. Op de protestmeeting tegen de pandjeshuizen, den 17en September a.s. te 's Gravenbage te honden, in bet feest lokaal Willemstraat, zal aan de aldaar aanwezigen het volgende worden voorgesteld. Motie. Ds vergadering, xioh verzettende tegen den woeker in eiken vorm, van oordeel, dat deze in de pandjeshuizen welig tiert, roept do hulp van den wetgever in, om dien woeker te bestrjjdsn, en mede door verbete ring van de wetgeving (op de Bmkm van Leening) aan het euvel der pandjeshuizen eeu einde te maten. Voorstel. De vorgadering, van oordeel, dat tot bestrjjding van den woeker, ter voorlichting van h0t publiek en ter verbetering van het crcdiet der hehoeftiger, de aaneensluiting van in dit opzicht geljjKgezinden ook bjj verbeterde wetgeving noodig is, spreekt den wensoh nit, dat een vereeniging voor dat doel worde opgsrioh'. (Vad.) Minister ikrans nssr Veisen. Minister Kraas bracht gisteren esn betoefc aan Velren om na te gaan den stand «au zaken be'rekkeljjk de waterstaatswerken voor bet Noordzeekanaai. Mr. A. Feri. De heer mr. A. Ferf, oad Eecretar s van Let Ne.fer- lar-dsch Latmbouw-comité te 's Gravotshage, heeft be sloten «ioh terug te trekken uit verschillende betrekkingen die bjj in den land- en tninbeuw bekleedt. Retds hoeft hjj ontslag genomen als lid sn secretaris j vrn de kc-ofdcoaimissie voor d*n veeuiivoer naar Znid- Aftika; als voorzitter van de Vereeniging tot bevorde- r ng van de pluim verteelt c.a. in Nederland, afdeeling Zuid Holland, en uls lid van commissiëa voor de nationale ea internatioeale landbouwtentoonstelling voor 1907. Spoedig zal hierop volgen het nr-derleggen ?an de br- j trekkingen van voorzitter der «fdeeting 's Gravenhage vaa de Uoiiandsche Maafecbappjj van Laadbonw en van Ken niet onbelangrijke kwestie voor fietsers. Men schrijft aan de Tel. De heer Molster, fotograaf te Bloomendaal, was in Juli j.l. door een veldwachter aldaar verbaliseerd, om dat hij 's avonds fiets had gereden, zonder dat zijn rijwiel zou zjjn voorzien gowoest van een helder wit licht uitstralende lantaarn. Hij had een lampion aan zijn fiets, met een kaars erin. Van dat verbaal hoorde hij niets en toen nu in AugnstuB toevallig zijn lantaarn defect raakte op een avond, kocht hij te Haarlem een lirapion, rood, w t en blauw, plaatste daarin een kaars zóó, dat het wit verlicht wer en licht doorliet en verzocht toon een veldwachter hem te verbaliseeren, om zoodoende te laten uitmaken of een lantaarn zooals de zjjne, in den zin der wet wordt aangenomen een lantaarn te zijn. De veldwachter, die de» beer M. Biet had zien rijden, weigerde eorst, doch toen de heer M een rondje of wat om don rustbewaarder bad h en gemaakt, mai kte deze proces-verbaal, en gisterochtend werd de zaak behandeld voor het ka- tongerecht te Haarlem, waar dn ambtenaar bij het O. M die oordeolde dat. oen lampion geen lantaarn was, f 2 subs.jf dagen requireerde. Mr. P. Tideman, voor beklaagde optredend, gaf dit geenszins tce Allereerst zette hij uiteen, dat van de duizend fie's- rijders er nog geen 30') zijn, die aan hun rjjwiel een lantaarn hebben, die heldor wit licht uitstraalt zooals de wet dat eischt, en in de taeede plaats betoogde hij, dat hier wel degelijk was gebracht een lantaarn zooals de wet die verlangt, want door het wit van de lampion viel een witte stralenbundel miar voren op den weg en dat i het wat de wetgever had gewild. Zijn conclusie was dan ook vrijspraak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1