No. 217. Honderd en achtsle jaargang. DAÖBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 190(>. VRIJDAG 14 SEPTEMBER. Drankwet. Hinderwet. B INNËNÏAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele R^'k f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertenflën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HKRMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bjj hnn college is ingekomen een verzoekschrift van CORNELIS BOS, landman te Ondorp, ter bekoming van vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop voor de gelagkamer van bet perceel Honttil, wjjk B no. 37, b|j welk verzoek zjjn overgelegd de verklaringen van J. SCHOUTEN en C. SLUIS, dat zjj afstand doen van de te hnnnen name staande vergnnningen. respeotieveljjk voor de perceelen Nienwpoortslaan wjjk E No. 55 en Houttil wjjk B No. 37. Binnen veertien dagen nadat deze bekendmaking is ge schied, kan een ieder tegen het verleenen der vergunning Bohriftelgk bezwaren inbrengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 11 Sept. 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kenniB, dat zjj bjj besluit van 11 September 1.1. ver gunning hebben verleend aan P. HAMMES aldaar, tot het uitbreiden van zjjne kistenmakerjj, door het oprichten van een stoommachine van 20 P. K. en een stoomketel van 9 M1 verwarmend oppervlak ter vervan ging van do bestaande locomobiel stoommachine in bet perceel Langelaan, wijk E No. 8. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Burgemeester. 12 September 1906. DONATH, Secretaris. De expeditie naar Ball. De correspondent van de W. R. Ct. te Batavia seinde: De rxpedi'ioaaire troepenmacht is Woensdagnamiddag te Sanoer aangekomen. Een laatste waarschuwing is onverwjjld aan de radja's overgebracht; hun is 24 uur tjjd van beraad gegeven. Het blad teekent daarbjj aan: Ook in dit geval wenscht men bljjkbaar niet af te wjjken van den in den lsatsten tjjd gevolgden regel om de weerspannige vorsten in den Indisohen arohipel nog tot het laatste oogenblik gelegenheid te geven, door het hoofd te buigen, wapengeweld te voorkomen. Veel resultaat is daar doorgaans niet van te verwachten, en ook ten aanzien van Badoeng en Tabanan (de radja's dszer rjjkjtg zjjn bljjkbaar bedoeld in het telegram) zal het wel niet anders gesteld zjjn. Op het oogenblik, dat wjj dit sohrjjven, is, bet tijds verschil tusschen Bali en Nederland in aanmerking ge nomen, het pleit al beslist. Uïterljjk hedennacht zal het antwoord binnen moeten zjjn. Morgenochtend (dus heden) zal dan tot de ontscheping der troepen worden overgegaan. Of dit te Sanoer zal gesohieden 'f Wjj geloo- ven het niet; men pleegt bjj een landing niet dagen van tevoren het landingspunt bekend te stellen. Vrouwenkiesrecht. In het Maandblad van de >Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht* sohrjjtt mr. H. L. Israëls her volgende Het vrouwenkiesrecht dat thans zoo dikwijls wordt afgewezen met de bewering dat het iets ieuws is en men vroeger het er zeer goed zonder heeft gesteld, is in Neder land niet nieuw. Men moet evenwel niet verwachten dat daar, waar de burgers geen kiesrecht hadden, dit aan de burgeressen zou zjjn gegeven en men weet dat in onze oude Republiek bet medezegglngsrchap der burgers in 's lands regeering zeer beperkt was. In het vrjje Friesland was het stemrecht echter ruimer dan ergens anders en wjj vinden dat daar althans de ongehuwde vrouw hetzelfde stemrecht uitoefende als de man, zoodat, wat betreft het stemmen in Friesland het zjjn van vrouw, geen reden was voor rechtsongelijkheid. De beroemde Frietche rechtsgeleerde Ulrik Huber legt hiervan op meerdere plaatsen in zjjn standaardwerk Heedendaegse Rechtsgeleertheyt*, getuigenis af. In Boek II, hoofdstuk 53 van dit werk, getiteld »Van het stemrecht in Friesland* lezen wjj in 2 •Dit is zoodanig een recht, dat alle Eygenaers van al sulke goederen, Bonder ooderscheidt van mannen of vrou wen, volwassene of kinderen, (dese door hare voogden) vreemde of inboorlingen, stemmen mogen in allerhande Dorps, Grietezy's en Lande Baken, de algemeine stem- minge onderworpen zynde, waer onder ook het jus Patro- natus, aoo genoemt, het recht en dispositie over alle Dorps- en Kerksgoederen en de beroepinge van Predicanten is begrepen*. Het stemreoht werd zoo zeer vastgeknoopt aan den grondeigendom, dat degeen, die vrge beschikking had over den grondeigendom, ook over dit recht mocht be schikken op dezelfde wjjze als bjj over dien eigendom beschikte en zoo vindon wg vermeld een arrest van den Hove van Friesland van 9 November 1669, waarbjj de beschikking door eene gehuwde vrouw staande huweljjk bjj testament, omtrent haar stemreoht gemaakt, van kracht werd verklaard. De Ordonnanties van 1640 en 1698, welke het stem recht regelden en br. aan de Papisten ontzegden, honden geene beperking in van het stemrecht der Ejjgen-erfde vrouw, des te minder, omdat de meerdeijarige, ongehuwde Friezin onder geenerlei voogdjj stond, doch volkomen bevoegd was zelfstandig op te treden. Erkenning van Vrouwenkiesrecht zal dus in Nederland de terugkeer zjjn naar het standpunt van Huber, wiens rechtsgeleerd werk hier te lande maar al te zeer wordt vergeten, doch ook thans nog in Engeland en Amerika zeer groot gezag heeft. Verzekering voor werkloosheid la de bouwbedrijven. B. en W. van Amsterdam hebbon bjj den Gemeenteraad een voordracht ingediend tot oprichting van een gemeente fonds ter bevordering van do verzekering tegen de werk- loashoid in de bouwbedrijven, waartoe de gemeente uit hare middelen een som van honderd galden afzondert. Bjj besluit van den Gemeentesaad kan worden bepaald, dat dit fondB zich ook over andere bedrjjven zal uitstrekken. Dit fonds vindt zjjn middelen in subsidies, makingen en schenkingen. Het gemeentelijk subsidie bedraagt voor de jaren 1906, 1907 en 1908 telkens een som van f 6900 en zal voor elk volgend jaar nader wordsn bepaald. De gemeente betaalt de kosten van administratie van dit fonds. Art. 2 van het door B. en W. voorgedragen reglement bepaalt, dat het fonds zal worden bestuurd door een commissie van vjjf leden, door den Gemeente raad te benoemen, op vocrdraoht van B. en W. Twee dezer leden tullen worden gekozen ut de bestuurders der vakvereenigingen, die aan de in het regelement ge stelde eiechen voldoen. Uervol ontslag. Bjj Kon. best, is aan jhr, J. L. Nahuys, met ingang van 1 Nov. 1906 op zjjn verzoek eervol onelar verleend als burgemeester der gem. Limmen. Neder 1. Helde-Maatschappij. Gisteren werd in het Brongebouw te Haarlem de alge meene vergadering gehouden van de hoofdafdeeling zoet water visscherij* van de Nederlandeche Heide-Maat- Bcbappjj. Tegenwoordig was o.a. de Commissaris dozer provincie, de beer Mr. G. van Tienhoven. 39 afdeelingen waren vertegenwoordigd. Voorzitter was de heer H. J. LovinV, directeur-generaal van den landbouw, die in zjjn openingswoord met vreugde den bloei constateerde van de hoofdafd'eling der visscherjj. Het jaarverslag werd uitgebracht waaruit bleek dat er thans reeds zjjn 54 afdeelingen en correspondentschappen met 2262 leden. De vereeniging breidt zich onder de riviervisschers eveneens uit. In de afdeelingen wordt flink gewerktpootvisoh wordt uitgezet, maatregelen werden getroffen tegen het weg vangen van te kleine viioh, terwjjl de coöperatie meer en meer veld wint. In Geestmerambacht is een kunstmatige paaiplaats aangelegd, die uitstekend heeft voldaan. Voortaan zal de vereeniging optreden ais adviseur in visscherjj-zaken voor hef provinoiaal bestuur van Noord- Holland. Nu zoovele riviervicsohers zich hebben aangesloten, worden plannen overwogen cm ook visoh op de rivieren te kunnen uitzetten, waardoor de visehrjjkdom der stroo- mende wateren zou kunnen verhoogd worden. Totnogtoe bepaalde bet uitzetten van visch zioh hoofdzakelijk tot dn polderwateien. Proeven worden genomen met twee nieuwe visohsoorten, Masurisohe reuzenzeelteu en dwergweb. De ontvangsten bedroegen f4616; de uitgaven f9107, zoodat er een tekort is vau £4491, hetwelk gedekt is o.a. door den verkoop van visoh. Hierna werd het rapport behandeld over de volgende punten: 1. aasviascherjj2. maat op voorn; 3. sluitingstijd4. nachtvissohen 5. vischtuigen. Allereerst kwam nu in behandeling de conclusie over de aasvisscherg. Omtrent het al of niet vaststellen van een maat op de voorn veieobilden de meeningen zeer. Wjjl de voorn is te beschouwen als aas voor den snoek, moet er een meat op komen want do kleine voorn moet bljjreu aas voor den snoek, anders vallen de jonge karpers ten offer van dezen grooten roofvisch, In snookpolders moet dus een maat worden aange nomen. Waar de snoek niet voorkomt, daar wordt de voorn sehadeljjk, want bjj verslindt eieren en broed van geldswaardige visschen. Dus daar geen maat, maar het vangen toelaten tot elke grootte. Da heer Nengerman, directeur dtr Heide-Maatsohappjj, verdedigt de conclusion omtrent de maat op de voorn, wil er een nieuwe oonclnsie san toevoegen, dat de ex ploitatie van afgesloten wateren niet te veel aan banden worde gelegd doorwetsbepalingen, zoodat hier ontheffing kan verleend worden van het vangen beneden een be haalde minimum-lengte. Conclusie 2a werd aangenomen daarna ook 2b, en de nieuwe conclusie door den heer Nengerman voorgesteld. Vervolgens warden la en lb aangenomen, waarbjj werd gevoegd een nieuws conclusie van den beer Vlug, om de voorn als aasvisch toe te laten tot een maximum van 5 kilogram en tot eene maat van ten hoogste 10 oentimer. Ook lc werd aangenomen. Na de pauze werd inzake de maatregelen in bet belang van de visschorjj bjj acclamatie goedgekeurd dat er voor de rivieron geen gesloten tjjd behoort te worden vastge steld; de voorzitter vet heugde zioh over deze beslissing, daar op dit punt groot versohil van meening bestond velea vreesden toch voor fraude. Vervolgens kwam in bespreking het nachtvissehen. De commissie concludeert, dat vissoherjj 's nachts dient te wotdeu verhoeden, mot uitzondering van het visschen met staasd want, zetlgnen, aaldobbers enz., welke 'a avonds worden uitgezet en 's morgens gelichtdat verder het gebruik 's nachts geoorloofd diont te zjjn van de drijf netten waarmede zalm, flint en blei worden gevangen en dat hot gebruik van de zegen voor het vangen van hou- ting gedurende het tjjdvak vau 15 October tot 20 Novem ber ongeveerca bekomen vergunning van een nader daartoe aan te wjjzen ambtenaar, mogeljjk dient te worden gemaakt, evenals het gebruik van de aalzegen onder de uoodige wjjzigingeu omtrent aard en gebruik van dit visohiuig. Hisrbjj werd behandeld het voorstel der aldeeling Aarlanderveen en Omstreken om bet visschen met den zegen te verbieden van zonsondergang tot zonsopgang. Na breedvoerige dïsoussies, waarbg de voorzitter krach tig laatstgenoemd voorstel bestreed, bleek, dat het geen steun vond bjj de vergadering. Do conclusie der com missie werd daarna aangenomen. Nu kwam in behaedeling de laatste conclusie der commissie betreffende de visohtuigen: Daarin spreekt zjj als haar meening uit, dat er bjj de regeering op dient te worden aangedrongen a. dat bet concept algemeene maatregel van bestuur, bedoeld in art. 20, lett. b. van het ontwerp-wetworde gepubliceerd, voor deze definitief wordt vastgesteld b. dat een maat worde gesteld op den hoek van den aalreep o. dat het gebruik van den karperbeugel, den harpoen, het schutwant en kucstaas (blinkert) verbodenn worde d. dat het gebruik van de aukerkuilen op het Hollandsch Diep worde verbonden, uitgezonderd in de maanden Janu ari en Februari, wanneer mooht bljjken, dat zjj alsdan voor de spieriagvargst niet kunnen worden gemist e. dat het gebruik van levende visch als aas voor den hengelaar worde verbodenindien de wetgever mocht meenen de voorgestelde vrjjstelling van den heugelaar van een akte en vergunning te moeten handhaven f. dat het gebruik van de zegen in de polderwateren worde verboden van het begin van den gesloten tijd tot 1 September, en dat het gebruik vau de raa palingfuik en ankerkuil- fuik worde toegestaan van 1 September tot 1 Januari. Bij deze conclusie werden behandeld darrmee in verband staan e voorstellen van de afd. Westzaan. Beneden IJsel en Zwarte Water, Friesche vissehersbe- lang, Grootslag, Broek e. o., Aarlanderveen, Eernewoude en Ursem. Vooraf werd do conclusie toegelicht door de commissie. Bjj de discussie verklaarde de heer F. Anderheggen, uit Amsterdam, het verbod wat kunstaas betreft geheel overbodig te aehten. De conclusie der o- mmiasie werd ten slotte eohter aangenomen, waarna de voorzitter der commissie dank bracht voor haar omvangrijkon en degeljjken arbeid. Besloten werd overeenkomstig den wensch van den voorzitter en het voorstel van de afdeeling Heerewaar den om aan de regeering en de Kamers nogmaals te verzoeken het wetsontwerp op de vissoherijen spoedig te behandelen. Door de afdeeling Ammerstol-Bergambaoht was voor gesteld bij de regeering aan te dringen op a. een dagelijkschen sluitingstijd voor de zalmzegen- visscherjjen van 's avonds 6 uur tot 's morgens 6 uur en b. het verbod na 1 October zomer- of zoogenaamde paaizalmen te vangen of te verkoopen. Hetgeen hierover in de vergadering werd te berde gebracht, zal aan de Staatscommissie voor de zalravis- soherjj worden meegedeeld. Hierna werd de vergadering gesloten. De Beurs te Aussterdaiu. Man schrgft uit Amsterdam aan de N. R. Ct.: Men maakt ons opmerkzaam op eene bljjkbare vergis sing in het rapport van ds commissie, belast met het onderzoek naar den toestand van de Beurs alhier. In dit rapport zrgt de oommisBie: »H»t bouwwerk is ver reien op een bjj uitstek ongunstig terrein, verkregen door het dempen van een gedeelte van bet Damrak, eenmaal deel uitmakende van de Amstelbedding. Dikke veen- en modderlagen hebben zioh hier waarsohjjnljjk gedurende eeuwen gevormd, en de demping geschiedde niet met de uitgesproken bedoeling daarop een reus achtig gebouw te plaatsen.» Dit laatste nu komt ons ten eenenmale onjuist voor. Im mers bedriegen wjj ons niet dan werd bet besluit tot demping van het Damrak tot de Oudebiug door den gemeenteraad genomen met geen andere bedoeling dan dat daar ter plaatse een nieuwe beurs zou worden ge bouwd. Eerst toen deze demping geheel voltooid was, meende men, dat de ruimte onvoldoende was, en deed de heer Adr. Prins in den raad een voorstel om ook het overige gedeelte van Oude- naar de Nieuwebrug te dempen en daarop de beurs te bouwen. Hiertoe is het toen evenwel niet gekomen. Trouwens bjj de eerste prijs vraag voor een nieuwe beurs, voor de beantwoording waarvan de Fransohe architect Cordonnier bekroond werd, was als terrein voor den bouw aangewezen het zelfde geceelte van het Damrak, waarop de Beurs thans staat. Verder maakt de commissie in haar rapport wel mel ding van de zware machines voor do opwekking der elec- triciteit, maar zjj verzuimt daarbjj te voegen, dat deze machines, staande nabjj den Zuid Oosteljjken toren eene zoo sterke dreunirg van het gebouw veroorzaakten, dat het iu het daarboven gelegen gedeelte van de goederen beurs voor de bezoekers bjj na niet was uit te houden. Eindeljjk miot men in het rapport een beschouwing in verband met den invloed, dien de dynamiet-ontpioffingen aangewend voor de stooping van het oude Beursgebouw, eventueel kunnen hebben gonad op bet nieuwe gebouw. Immers men herinnert zich dat deze ontploifingen zoo geweldig waren, dat van verschillende huizen aan het Damrak de glasruiten eprongen, en dat iu een perceel in de nabjjheid gelagon, zelfs de schoorsteenmantels scheurden. De dreuning, door deze ontploffingou veroorzaakt, werd ook duidelijk gevoeld in de kantoorlokalen in het nievwe beun-gebouw. En nu herinnert men zich dat do meeste scheuren in de goederenbeurs, juist in dien tjjd voor het eerst werden waargenomen. Rjjsl de vraagin hoever tusschen een en ander verband moet gezocht worden. Woensdagavond do gemeenteraad van Zaandjjk besloten een concessie te verleenen. Ds voornaamste bepalingen zjjn Concessie voor 60 jarenbeweegkracht electrioiteit, met boveegrondtohe geleiding; spoorwjjdte 1.43' M.; binten twee jaar moet de tram in exploitatie komen aanleg, onderhoud en exploitatie komen geheel voor reke ning der maatschappijstopplaatsen op afstanden vau 250 M.minstens 10 maal daags een tram in beide riohtingen; zonder vergunning van den gemeenteraad mag de concessie niet aan derden overgedragen worden, dooh de staat der Nederlanden behoudt het recht van naasting. Zware mishandeling. Het Op. Min. bjj de Rechtbank te Haarlem heeft gisteren drie jaren gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest, geëischt tegen den arbeider Bennink, die terecht stond, omdat bjj in den nacht van 15 Juli, in het jachtveld van Jhr. Boreel, onder Wjjk-aan-Duin, twee schoten met hagel had gelost op den jachtopziener Geitenbacb, waardoor deze zoodanig verwond werd, dat hg ongeveer een maand in het Mariagesticht te Haarlem is verpleegd moeten worden. Do qualificatie van het Op. Min. was het toebrengen van zwaar lichameljjk letsel. Ellectrlsclie trams door de Zaanstreek. Nadat de gemeenteraad van Wormerveer had besloten aan de Amsterdam en North-Holland Electric-Company concessie te verleeien voor don aanleg eener eiectrisobe tram van Amsterdam naar en door de Zaanstreek, heeft Voor dramk. Een werkster kwam alle dagen schoonmaken in een groot kleedermaguzjjn te Amsterdam. Wanneer ze klaar was of ook als ze haar kans schoon vond gedutende het werk, ging ze naar het magazjjn en nam kostuums mede, die ze naar de bank van leening bracht. 1 Juni was ze er mode begonnen en ze zetto de diefstallen voort tot in Augustus. Toen werd ze door de politie gearresteerd. Hoeveel kostuums ze ontvreemd heeft, is niet met zeker heid te zeggen, maar 15 stuks staat vast. En die kos tuums hebben een inkoopswaarde van f 315 A f 320. Haar man drinkt en om hem aan drank te helpen, stal ze. Van het geld gaf ze het grootste deel aan hem. Maar ook kooht ze er eenige voor we' pen voor: een spiegel, vloermatten enz. Toen ze gearresteerd werd, had ze nog een bankbiljet van f 60. Voor de rechtbank te Amsterdam werd gisteren 9 maanden gevangenisstraf tegen haar geëischt. Uit Heer-flugowaard. De tentoonstellings-commissie verkoos uit haar midden de h.b. F. Meereboer, P. Schilder Sr., D. de Boer en C. den Hartigh, ter beoordeeling van de inzendingen ter opluisteiing, terwjjl voor de inzendingen ter mededinging een zevental commissies werd samengesteld bestaands uit onderstaande h.h. J. J. Wester, veearts te Alkmaar, P, Mejjer, to Scher- msrhorn en J. Stammes te Anna-Paulowna, voor de afd. Paarden en Rundvee; D. de Boer, te Storapetoren, Jc. Zuurbier, te Beemster en Jc. Koning, te Z. eu N.-Scher- mer, voor de afd. Sohapen, Varkens en Geiten K. Groot, te Nieuwe Niedorp, K. Slooves, to Winkel en N. Jol, te Sint Panoras, voor de afd. Konjjnen en Pluimvse; O, Trompetter, te N. Soharwoude, S. Zoeman to Z.-Schar wonde, K. Jongerling, te Broek op Lsngendjjk ou P. Frans, te Warmenhuizeo, voor do afd. Aardappelen, Kool en Uien W, Zaadnoordjjk, te Alkmaar, J. Droog, te Bsemster en P. Davids, te O.-Niedorp, voor de afd. Granen, Zanen, Peulvruchten. Vrachten en Voederge wassen Dr. L. T. C. Scheg, Zuivelconsnlent te Hoorn, J. Boekei, te Binnenwgzend, gem, Westwoud en Job. Merz, te Schagen, voor de afd. Kaas en Boteren J. de Geus, te N. Niedorp, J. Visser, te Oudkarspel en A. T. Rozenhart, to Alkmaar, voor de afd. Gereedschap en Rjjtuigen bjj den landbouw in gebruik. Aangezien slechts een goede week ligt tusschen de termjju van aangifte, welke mot 17 Sept. eindigt eu de opening der tentoonstelling op 26 dezer en vele belang hebbenden naar bet ecbjjut pas op het laatste oozenblik aangifte zullen doen van hun voornemen tot inzending, zoo zal de comm. het nog tameljjk volhandig krjjgen om alles naar behooren te regelen en te ordenen. Niet te min hoopt de comm., dat de aangiften voor inzendingen zoowel ter mededinging al ter opluistering de laatste dagen nog bjj tientallen zullen inkomen. Ben aanhaling. Een aard g incident deed zich dezo week op het grens- kantoor te Kotteu voor aldus lezen we in de Am. Ct. Een koopman met een pak op den rag moest het kantoor passeeren. Aan het bevel van den ontvanger om te bljj- von staan werd seen gehocr gegeven. De koopman zet het op een loopje. E*n in de nabjjheid wonende commies woidt gewaarschuwd. Met een revolver in de hand maakte deze eu jacht op den vermoeieljjken belastingontduiko*. B-iden loopen flink, doch komen plotseling voor eeue brak te staan. De koopman werpt zjjn puk over de beek en sprirgt zeil in hot water, gevolgd door den commies. Eerstgenoemde is er eohter het eerst uit en gaat er mot het pak van door. De commies geeft bet niet op en zet de j acht voort, geholpen door een collega. Weer vertoont zieb ccn berk. Koopman en commiezen ploffen alle dri- in bet water. Maar eerstgenoemde is ze te vlug af en is er in oen oogwenk weer met het pak van door. De oooi- mi-zoe komen op het droge, schudden zich eerst als een poedelhondje het water van de kleeren en toen de man achterna. Van hem is echter niets meer te bespeuren. Ze verbergen z ch nog welgewapend in een boscbje misschien is Fortana hen goed gezind; een niets kwaad vermoedend fietser wordt nog wel een schrik om het hart gejaagd als ze daar met het pistool in de hand op hrm komen aanvliegen, in de meenrng, dat bjj de mm ie, maar de man met bet pak is en bljjlt weg en de belaalingmanneu kannen ouverriohterzake huiswaarts keeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1