Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, No. 219. 190(5. MAANDAG 17 SEPTEMBER. Nationale Militie. Hinderwet. Drankwet. BLIND-VINKIE. POSTERIJEN. BINNENLAND, Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het gehoeie Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f Ö,IQ. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEÜMs. COSTER ZOON Voordam C 9. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ai.kmaak brengen ter algemeene kennis, dat het register der In 19A6 voor de lichting der Wntlonnle Militie van l»«I Ingeschrevenen en de alphabetlsche caainlljst. ter gemeente-secretarie ter inzage zullen liggen van I 7 tot en nset SA Sept. e. k., van des voormiddag» 9 tot des namiddags S uur, binnen welken tijd daartegen bezwaren kunnen ingediend worden bij den Heer Commissaris der Koningin in deze provincie, door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier, ondertee- kend door hem die ze inbrengt. Het verzoekschrift wordt tegen bewijs van ontvang ingebracht bij den Burgemeester der woonplaats, die het terstond opzendt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 14 Sept. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaab brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek mot bjj lagen van Th. S L U IJ T E R, aldaar, om vergunning tot bet oprichten van een vernikkelinrichting waarin gasmotor van 10 P.K., dynamo, krasmachine en 6 slijpmachines in het te bouwen perceel L.ndelaan, Wijk E no. 52. Bezwaren tegen deze opriohting kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Donderdag 27 September e.k., 's voormiddag» te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft inge- braebt, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 13 Sept. 1906. DONATH, Secretaris. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Alkmaab brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bg hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven Een kohier der Personeele belasting No. 10, voor het dienstjaar 1906 executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam, den 13 September 1906 dat ieder verplicht is zjjn aanslag, op den bg de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur Alkmaar, voornoemd. 15 Sept. 1906. G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bg hun college is ingekomen een verzoekschrift van M. PEPPING aldaarter bekoming van verlof tot don verkoop van alcoholboudenden anderen dan sterken drank in het perceel Ritsevoort A 35. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge schied, kan een ieder tegen het verleenen van het verlof sohrifteljjk bezwaren inbrengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 15 Sept. 1906. De heer H. Kesnig, een Enschodeesch journalist, die reeds naam heeft gemaakt door eenigo kleine tooneel- stukjes, o.a. »Kj1 Nidrei», sohrjjft 'i volgende treffende schetsje in de W. R. Ct.: »Tju tja tju tju tju tjwart-jie ëw 1» ln 'n klein kooitje, aan drie zjjden gesloten en van voren van traliën voorzien, met kleine opening aan het benedeneind, ten einde ren jenever-glaasje zonder poot te plaatsen, om als drinkbakje dienst te doen, zi6 ik 'm rusteloos heen en weer spiingen. Z'n kopje stoot herhaalde) jj tegen de zoldering van 't kooitje maar bg sobjjnt 't niot te beroerten, want telkens en telkens opent zich z'n bekje om klanken uit te stooten en dan boor ik niets andere, dan »Tju tju tju tju tja tjwait- jie-ëw I» Dat is z'n zang, z'n slag en kenners verklaarden dat ie prachtig zingt, dot dit de echte vinkenslag is. Ik beschouw hot diertje meer opmerkzaam en z:e te vergeefs uit naar de oogen, die door een wit-achtig iets als ware overtrosken zjjn. Of ie nog oogen hééft, weet ik niet nèl weet ik, dat het licht nit die vink-oogen, voor altjjd gedoofd is. Waarom men dat gedaan heeft? wel, dan zingt-ie beter, 'n vink zingt in donker altjjd veel beter dan in 't licht en hIb ie niets kan zien, denkt ie dat 't donker is. Dwaze, domme meneohen lffta, meed oogenlooze we zens, die een dier blind maken, om zich in z'n ellende, z'n smartkreten te kunnen verheugen, om d'r meer ge not van te kunnen hebben alsof men ooit genot beeft in het zien van een blind wezen. Bestaat er 'n afschuwelijker mensch dan bjj, die een pen in 't vuur of licht houdt - heel kalm, zonder do minste gewe- Met ingang van 17 dezer zal het l'ONthmnloor te ALH.VAAR voor het publiek geopead z||u vs* 7 'aas. tot 9,341 a. De openstellingsureu voor postwissels, postbe*jjzen, quitani ëa en Rijks- verzekeringsbank van 8.30 in. 2.30 a. ea voor de Rijkspostspaarbank van 8.30 m. 8.30 a., alles ppoortjjJ, bljjven ongewijzigd. De Directeur van het Postkantoor, S. VAN DELDEN. Congres voor opeabare gezondlieldsregellng. Zaterdag werd het congres voortgezet en kwam aan da orde de discussie over de vraagwat kan er gedaan worden om de in de woningwet voorkomende voorschrif ten betreffende uitbreidingsplannen ten volle tot hun recht te doen komen? Rapporteurs: de heeten J. Jurriaan Kok en mevr. J. H. Valckeaier Kips. Op hunne conolusiën volgde uitvoerige discussie. Mr. Blik, van 's Gravenhage, ried, zoovsoi mogeljjk Gedeputeerden buiten de kwesties te houden. De heer Tellegen, van Amsterdam, drong er op aan, dat van de regeeriug uitvoering van de onteigeningswet zou worden verlangd, zoo ais in de bedoeling heeft ge legen. Ook kon bij de regeering wel eens worden aangedrongen op spoedige grensrogeling van de groote steden. Bg de discussie houdt de heerValckenier Kips vol, dat prjjsvragen veel goeds kunnen hebben (Munchen, Venetië, Keulen). De Voorzitter constateert, dat in do vergadering niemand is geweest, die het opnam voor de engere interpretatie van het recht van onteigening; alleen maar pleinen, straten en grachten, wat nooit in de bedoeling heeft- gelegen, ook niet in die van d°n haer Mackay, toen hjj het woord parken uit de wet wilde hebben. De Kamer huldigt de ruime interpretatie der onteigening. Mocht voi-r Amsterdam onverhoopt een ongunstige be slissing vallen, dan moet de woningwet dadeljjk gewjjzigd worden en de minister van Blnnenlandscbe Zaken zal de eerste zjjn die de wjjzigingen zal voorstellen. Daarvan is spr. overtuigd. Deze conclusies zjjn te nemen dat allen overtuigd zjjn van de Koninkljjke goedkeu ring voor Amsterdam, en dat allen zullen meewerken voor de goede toepassing der woningwet. Nederlamdsche Helde- ■aatsehappij. Zaterdag werd een excursie gemaakt met het doel duinbebcssohiagen in oogenschonw te nemen. Het land goed Elswout werd bezocht, daarna volgde een wandeling op »K niugshof*, «Koningeboschc en «Dainlast*. Van «Duinlnst* ging de tocht met de rjjtuigen naar »Duin en Kruidberg* en dan naar Velsen, waar de Ko ninkljjke Papierfabriek der firma Van Gelder Zonen werd bezichtigd. Tenslotte werd «Waterland* nog bezocht en over Sant poort, Blosmendual en Overveen naar Haarlem terng. GunBtig was het weder niet, want telkens vielen flinke buien. De rxcursie leed er echter niet door. Er waren ruim 200 deelnemers, w. o. eenigo dames. Tentoonstelllngsbelawgea. Onder presidium van den heer J. E. Schotten, lid van de Eerste Kamer, hield de Vereeniging voor ten- toonstellingsbelangen in den Haag een vergadering. Breedvoerig werd van gedachten gewisseld over de punten waarover de minister van landbouw wenschte te worden ingelicht ten opzichte van de ter gelegenheid van de inwijding van het Paleis van het Hof van tenswroeging, de pen laat warm worden, goal heet dan den armen, kleinen vogel in de linkerhand neemt het kleine teere kopje, tusschen twee vingers gekneld houdt en dan o, gruwel I de gloeiende pen tegen de oogjes drukt do oogjes, die nog even tevoren zoo vroolijk en onschuldig hebben rondgekeken, onbewust van 't vreeseljjk lot dat hun te waohten stood Als het arme dier die gloeisnde hitte aan de oogen voelt, stoot het angst- en jammerkreten uit, geljjk de mensch zon doen, wiens oogen men gaat uitbranden. Dan wordt 't opeens rustig de pjju en smart was te groot z'n beul brengt het diertje weer in 't kleine kooitje, waarin 't reeds eenige weken was geplaatst, om te leeren waar oten en drinken te vinden is. Vol angst zit het dier nu in dat kooitje. Hit kl-iiae lichaam trilt van zenuwspanning en pjjn. Het beestje is stil verbluft als 'fc ware door 's meuschen macht en *8 meBBchen wreedheid. Langzaam, na dagen en dagen, b'giat het zich in die kooi weer te gewennen. Het heeft honger dorst. Instinctmatig buigt ziob de kop naar beneden en de snavel pikt en pikt, doch vindt eerst geen voedsel. Onrustig woelt de bek heen en weer en komt eindeljjk terecht in bet bakje met eten het glaasje, half gevuld met water. Dan leert het de plaats kennen waar voedsel en vocht te vinden is, geljjk een blinde den weg leert, kennen in een huis, waarin hjj eenigen tjjo reeds woont. Langzamerhand komt meer geluid uit het keeltje het beest begint meer te tjilpen; Eerst heel zacht dan weer iets luider, steeds luider, tot het geluid komt, dat men «zingennoemt, 'n goeie vink moet «tjwart jie-ëw zeggen.* Hg zegt 't. Hg is dus goed. Hjj t agt mooi en aanhoudend. Het blinduiaken. Arbitrage te houden internationale tentojnstelling Op de desbetreffende vragen zal aan den minister berioht worden gezondeu. Hoofdzakelijk betreffen uie het volgendeDe tentoonstelling zal worden beperkt tot koloniën, scheepvaart, visscherij, kunst en kunstnijver heid. Het comité v ensoht daaraan nog toe te voegen de nijverheid. Omtrent grootte van subsidie on terrein kan eerst later worden beslist. Besproken werd de eventueele deelneming van Neder land aan de internationale tentoonstelling Dublin <907 Aangezien er van de zijde der industrieelen geen vol doen e belangstelling schijnt te bestaan werd besloten aan het comité te Dublin te berichten dat officieel niet zal worden deelgenomen. Tentoonstelling van huisarbeid. Het voorloopig comité tot het organiseeren van een Nederlandsche tentoonstelling van huisarbeid heeft alle organisaties, die hare medewerking willen verleenen aan de uitvoering van het plan, opgeroepen tot een vergadering te Amsterdam. In deze vergadering zal aan de orde gesteld worden het ontwerpplan, zooals dit door het voorloopig comité is opgesteld, alsmede de verkiezing van het tentoonstellings-bureau. We soclaal-denaocratlsche betooging van Algenaeen Kiesrecht. De jaarljjkzche kiesrecht betooging, uitgaande van bet kiesrecht-comité is gisteren op het terrein van Oud- Roosenbu g gehouden. Het weer werkte nog al mede, ofschoon het 's ochtends regende. Er was veel publiek. Het *or ge jaar waren er onge veer 470 vereenigingen die mededelen, thans waren het er minstens 670. Van het Werkliedenverbond waren geen afdeelingen tegenwoordig en vau de Vrjjzinnig-democraten slechts éérMen kon, volgens den secretaris zeggen, dat er geen enkele vereeniging vertegenwoordigd was, of het was een arbeidersvereniging. Nog nooit was, volgens hem, de beweging zoo zuiver proletarisch geweest als thans. Er waren pl. m. 1100 afgevaardigden; 18 landeljjke bonden waren vertegenwoordigd met 20754 leden. Er waren in 't gebeel vertegenwoordigd 36403 leden van vakverenigingen, 6800 leden van de S. D. A. P., 6800 leden van ecOperaties, 10157 leden van allerlei andere vereenigingen, zoodat men kon zeggen dat de 1100 af gevaardigden meer dan 60000 arbeiders en arbeidsters ve tegenwoordigden. Om 1 uur begon de meeting. Het woord werd gevoerd door twaalf verschillende sprekers, nl. de dames Tb. Haver en H. Roland Holst »n de heeren J. A. van Zuthpen, H. Spiekman, J. A. Bergmejjer, H. Gorter, J. F Tjjhof, A. H. Gerhard, P. J. Troelstra, M. Mendels, N. v. Hinte en H. J. J. E'chelsheim. Bovendien werd op tweo plaatsen muziek gemaakt door 't harmoniecorps «ExreUio uit Amsterdam en de vereeniging «Kunst en Strjjl* uit Schiedam, terwjjt er liederen werden gezongen door «De Stem des Voiks* nit A» sterdam en uit Zwolle. Na afloop der bijeenkomst werd er een optocht door een derl »au Amsterdam gehouden. Dj stoet was wel een half uur lang en bjjaa vqf honderd vaandels en banieren en doeken met opschriften werden mee gedragen. Om zes uur werd de stoet ontbonden. De betooging had een tustig veiloop. Hleclrlache Irn» Amsterdam Ztanslreek. De Gemeenteraad van West zaan heeft in de Vrijdag avond gehouden vergadering met ulgemeene stemmen aan de Amsterdam and North Holland Electric Company de gevraagde concessie voor dea aanleg on de exploitatie eener electrische tram van Amsterdam door de Zaan streek, met zijlijnen naar Wijk aan Zee en Purmerend verleend. heult dus wal geholpen, want vregor gaf Je geen geluid Zou 't waar zjjn Zou 't dier zingen Wie zingt, wanneer 'm z'n oogen uitgebrand zjjn wanneer hjj niet meer kan zien licht en zon, zelfs niet iu de gevargenis? Naeu 1 Het dier zingt niet kan oor niet zingen maar treurt om het verloren geluk van te hebben kua- non ïion, alles wat voor 'n vogel mooi is wat voor ons, mensohen, mooi i«. Het blinde dier'ji hoort, in de verte het geluid van 'n anderen vogelmisschien wjI 'n lotgenoot. Het ant woord. «Tju tju tju tju iju tjwirt jie-ëw. Het ontvaagt troost in ljjdeu en schenkt op zjjn beurt weer troos'. Wie verstaat de taal der vogels? Zeker niet de wreedaard, d o lachend, met 't pijpje in den mond, hef arme dier voor eeuwig het licht ontnomen en gedoemd heeft lot het altjjd ronddolen in den taolr. «Tju tju tju tja ijn tjwart jie-ëw.* Zon 't zingen ?jja of weeeen Dwaz*, domaie, wreedaardige menreben, die zich ver beelden dat een v.uk mooier zingt als ie blind is. Zingen doet ia in de henrijjke natuur, wanneer zjjn oogjes kunne» genieten vbd alles, wat voor hem te genieten valt wanneer bjj vrjj uit kan vliegen van bourn tot boom en van tak tot tsk. Zingen doet ie, als de jongen in 'f nest zich verza- d gen a-in 'f rondsel, dat hg hun gebracht her.it. Zingen doet ie, zooals de mensch zon zingen, die vrjj en onbezorgd voortleelt, onbewust van den dag van mor gen niet kennend leed eu zorgen, maar genietend van bet oogenbtik. Zingen doet ie niet in de kuo:, waorin bjj zich uanwe- In de Haagsche kroniek van de AI. Oron. Ct. lezen wr Er hebben iu de laatste woken hier ter stede, behalve moord en moordaanslagen ook weder eeaige zeer brutale inbraken plaats gebad o.n. ten huize van reu onzer pers collega's, die op reis was met rjju fam lie m enkele van die gevallen hebben de nacbtelyke bozonkeis den ganschen nacht in dn hu:zou doorgebracht om alles door te snofhlen en in te pakkan wat van hun gading was. Het is bjjna onbegrjjpeljjk dat de politie van zulke gebeurtenissen niels bemerkt heeft. Ongetwjjfetd wjjst dat. op onvoldoende nachteljjke surveillance. Vandaar dat onze burgemeester bg de nu ingediende begrooting het voorstel beeft gedaan om het politiekorps met 141 agenten en 8 inspecteurs uit te breideu eu urn de positie van de laatsten te verbeteren. Op zichzelf zijn deze maatrrgelna zeer toe te juichen, doch om de toe stand afdoende te verbeteren, scbjjnen nog andere en radicaler maatregelen noodig. Ik heb echter anders over dea toestand vernomen eu na nauwgezet onderzoek zjjn de mjj gedane mededeeiingxn volkomen betrouwbaar gebleken wat op eau kapitale fout wgstgebrek uau de bjj een politiekorps zoo onmisbare discipline en samenwerking. Er zjjn gevallen van dienstweigering voorgekomen, die niet zjja gestraft; een inspecteur is, niet lang geleden, wegens een ieit, waarop outslag had bekooren te volgen, eenvoudig tut de rang inspecteur- titulair teruggebrachtdo nachtbewaking is onvoldoende door gemis op eontióle; de meeste inspecteurs zjjn te jong om eerbied af te dwingen van hun minderen dn verhouding tusschen commissarissen en inspecteurs laat te wsnsohen over; er zijn inspecteurs die tegenover hun meerderen in 't openbaar zelfs de burgerljjke beleefdheid verwaarloozen. Daarenboven zjjn do inspecteurs niet allen voor hue taak berekend; mjj is verzekerd dat een inspec teur door gebrek aan kennis een agent rechercheur voor hem proces-verbaal laat opmaken 1 Bjj d6 bevorderingen komen stuitende onbillijkheden voor, die ontevredenheid wekken; op dn voordrachten der commissarissen wordt geen acht geslagen; overleg tusschen com miss irissen en hoofdcommissaris en tusschen dezen en den burgemeester, hoofd der politie, komt ongeveer niet meer voor, Er is dan ook een oogenblik geweest, waarop de hoofdcommis saris, in verband met een gebeurtenis waarover ik niet in bijzonderheden wil treden, met heengaan heelt godreigd". De «Haagsche kouter* van de Prov. Gron. Ct. begint zjjn brief aldus: Vriendenlief l betoogde gisteren een Hagenaar, die voor dominee geboren, door het treurige noodlot koekbakker geworden was, «vriendenlief, vergun mjj oen enkel woord over het rechtshouden I «Het rechtshouden is een overbodigheid in Aarlan- derveen, Maarsseveen, Helenaveen, of welk veen uwe voeten ook betreden, behalve in de eenige Veenestraat der residentie. «Het rechtshouden is uitgevonden door een Recht- haberhet is een vleesch geworden rechtsartikel en heeft onder ons burgerrecht verkregen I Ach, pasten wrj het algemeener toe I Wie uwer nog eanig gevoel heeft voor orde, regelmaat en gemak, hjj werkt mede om het rechtshouden krachtig te bevorderen. «En komt nu eeDS in de Hofstad, waar zoo weinigen hoffeljjk zjjn, in de stad van bjjna een kwart millioen zielen en overtuigt u, hoe ellendig dit verzoek, deze goede raad, deze overeengekomen verkeersregeling wordt nagevolgd. Let op elk verhoogd voetpad, oftewel trottoir, en ziet of er van den woest dringenden menschenstroom één tiende zich eenige moeite geeft, om mét den kq- kenden vloed mee te sturen, teneinde zooveel mogeljjk botsingen, caramboles en barsche aanvaringen te ver- mjjden. «Eerst komen de kinderwagens met de zich m niets bekommerende moeders, die zich de koningin van het trottoir achten zij wjjken niet en duwen liefst tegen den vloed in! Dat heet: karakter en onafhankelijkheids- zin. Dan komen de alles trotseerende bengels van 13 16 jaardie eveneens tegen den menschenstroom indu wende, trappende en schoppende, uw schouders of beenen, rug en armen niet sparen, daar zjj zich de oppermach- tigen op het trottoir gevoelen. ljjks be .vegen kan waarin bjj elke beweging, bet kleine lichaam, de kleine kop, in aanraking komt met de houten muren van z'n gevangenis, waaruit alleen de dood hem kan verlossen. «Tju tja tja tja tjwart j.e ëw." 't Is, als hoor ik een vloek slingeren naar den onver laat, den moordenaar, den ontroover van wat voor mensch on dier het hoo ste goed is. 't Is, als hoor ik oen kreet om wraak op het menecb- dom, dat dergelijke individuen strbffdoo.i hun ontberend werk laat doen. «►Tja tja tju tju Ij wart jie-ëv." Dat is geen zang dat is een krn-t, een lange, aan houdende kreet van ellende en de uneasch vindt dut mooi verlustigt zich daarin, maakt 'n goeden prpB voor dien blinden vogel, die zoo'n prschtigen «lag heelt. Gaat naar 't bosch hoort de vinken boort hm jubelen en zingen. Hoort ook den zang van den vink, wien men bat licht hoeft uitgebrand en vraagt u af, of dat preoies het zelfde is. «Tja tja Ijn tju tjwart-jie ëw." 't Gelu'd klink voor velen misschien mooi maar ga voor de kooi staan beschouw mot aandacht die uitgebrande oogjes, dat kleine, ifejd» bowogeltike lichaam en vraag n dón af, of zoo'n gemarteld dier nog zin gen kan. «Tju tju tja tju tju Ijwart-jio-ëw." 't Klink' bjj een blinden vink, als 'a afscheid van 't leven. E-schedé. H. KESNIG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1