STADSNIEUWS. Gemengd Nieuws. «Daartusschen kakelende Scheveningsters met degroote glibberige vischmanden, geschuwd en gevreesd door het teedere geslacht, dat in keurig licht toilet over het trottoir schuift. Voortsjongens met doozen of met schooltasschen, onbeschoft dringend en zich om geen sterveling bekommerende. Zoo gaat die menschenklomp door en om elkaar, drin gend en dreigend, brommend en vloekend. «Rechts houden moest het parool zjjn. maar is het niet, omdat iedereen in den Haag, ja in Nederland, jong en oud, rjjk en arm, hoog en laag, vóór alles zich de wet niet laat lezen en in volle onathankeljjkheid zich op den openbaren weg verkiest voor te bewegen. tik heb maling aan dat Rechts houdenluidt het karakteristiek verzet van den minderen man. «Voegt nu hierbjj, dat in den Haag de aanlokkende ma- gazfln-uitstallingen telkens den voortspoedenden stroom doen stilstaan, en voor de toonvensters lokken. Verstop ping, vriendenlief, verstopping 1 Nu ligt de gansche optocht doorben en is er volslagen verwarring in de bonte men schenklomp. «Rechtshouden is malligheid, een ledige volzin, een door niemand nagekomen afspraak Aldus mjjn klager. Als men nu de drukke binnenstad ontvlucht, die in hare nauwe winkelstraten de gansche Hofstad dient te recipieeren, wordt het Rechtshouden natuurlijk eene overbodigheid.» L)e Amsterdammer Hugo in de Leeuw. Ct. heeft het over hetzelfde onderwerp. Hq zegt: Wist het hjofdder. Hermandadgarde dan niet, dat de meest beroemde hoofd stedelijke ingezetenen altjjd links loopen, nar, 1. A. Levy niet uitgezonderddat, het heerljjke tegen den stroom op wandelen, het vermakelijke van botsontmoetingen, waarbij je minutenlang beiden in dezelfde richtingen kunt bljjven dribbelen, door rechts houden voor goed verloreD gaan moetM|jn hemel I welk een besluit 1 Den voetganger, den heerscher der wegen te dwingen hem te manen tot het verlaten van den gulden midden weg, om den wijk te nemen naar de vernederende kleine steentjes, die met gemaakt z|jn om er op te wandelen, maar uitsluitend om wat hooger te staan bjj het bezichtigen der winkelkasten. Fi done 1 Het is ge weldig het is zeer geweldig. Maai dat lamme verkeer ook. Is Amsterdam, deftig, gezeten, aristocratisch tot in haar schulden, nu een stad om mee te doen aan zulke dwaze, plebeische verkeersuitbreidingen Wat doen we met fietsen op onze hoofdwegen, zulke venijnige, rollende mirakels? Laat ze maar stuk hobbelen op de parallelgrachtjes; geen voetganger zal er om treuren. Wat doen we met auto's, zulke «stinkende gauwon», die meer herrie en dooden maken dan tien aapjes (alleen dierljjk in de bespanning), en meer stof en stank ver spreiden in één uur dan een doz|jn Vacuum-cleaners en evenzooveel gemeentereinigings-karren in een heelen dag. Laat die dingen zich maar te pletter r|jden tegen een tolboom op een of anderen verafgelegen landweg geen voetganger die er om treuren zal. En die motor fietsen zijn oin er geen woorden aan vuil te maken Het is toch al fraai genoeg, dat we electrische brom potten midden op de straat toelaten, dingen die eigenlijk best ergens op het voetpad geborgen konden worden en kinderwagens en handkarren, en meer van die mira culeus-gevaarljjke toestellen. Laat die dingen maat wegroesten op de gezamenlijke zolders en lommerd bergplaatsen der hoofdstadgeen voetganger die er om treuren zal. Is het al niet ver genoeg gekomen, dat we in de aloude Amstelstad reeds optreden der politie behoeven, tot regeling van het verkeer I Zoo ernstig gestemd was ik, dat ik een agenterover aansprak, hem tot een behoorlijk interview trachtte over te halen. Geen denken aan, Die man had het veel te druk. «Verkeer? Ja 't is verschr. Rechts aan dames't ls niet om te doen Astublief rechts houden Ik zal m|jn ontslag Rechts meneer Een oogenblikje Vooruit, kwajongens, moet je onder de tram Ja, dat is vandaag weer begonnen met die fietsen Ongelukken, nog niet Asjeblieft andere kant van de weg't Is geen baantje meer vroeger most je alleen opletten, óf er ook iets gebeurde Rechtshouden Maar nou is 't verschrikkelijk, verschrikkelijk Mot je ook nog k|jke, dat d'r- niks gebeurt Rechts, juffie, re«hts van de straat Goeien dag meneer Rechts meneer Ik had waarachtig alweer links gehouden. 't Is toch om medelijden te hebben met die arme politie, die arme voetgangers. Ia de krant zelfs hoeft gestaan dat de politie nog meer moet doen dan opletten, óf er ook soms iets vreeseljjks gebeurt. Dat de voetgangers niet meer omkijkende een drukke straat mogen oversteken (maar als dan toch juffrouw van X. een nieuwe japon aanheeft, met strikjes van achteren dat de voetganger in een groote stad óók plichten heeft, net zoo goed als de fietsrijder en de automobilist. 't Is schandelik, door en door schandelijk. De voet ganger rechts houden Protest van wielrijders tegen het sluiten van straten l Co n'est pas un revolte sire, c'est la révolution Valerius scbrjjlt uit Amsterdam aan de Opr. Haarl.Ct. Tegen 8 uur, als de schouwbnrgen aan gaan, is er tot half negen een rustpoos. De directeur zorgt, dat tjjdeis de turipoozen in de schouwburgen, het orkest speelt, opdat de schouwburgbezoekereen ooizenblik in «Bel le«ue« komend, in de goede stemming bljjvcn. Dat Hollandscfce damesorkest hseft bekwame leden, zoodat de muziek verre ran middelmatig is. Het reis! door de heele wereld, en is nu gekomen mt Parjjs. waar het acht maanden met bjjval «gewerkt» had. Er zgn thans verschillende en verscheidene Hollandsche damcdoikesten, die in alle landen van Euiopa zich doen hooien, om nog te znjjgen van de Hollandsche zang- en dansgezelschappen. Deze laatste treden altjjd op in Zeeuwscb, Noordhollandsch of Friesoh kostuum, en zingen zooveel mogeljjk, Hollan Isohe en oud-Qollandsche liederen. Zv hebben er overal veel succes moe. Een der beste is dat van Coppés, thans tjjdelyk bjj Van Haailem in Circus Car t Dat beeft al heel wat lauworen in Europa behaald, maar nergens zoo veel ais in Denemarken. De meisjes dezer o kesten hebbes een vrjj goed salaris. De reiv, het verbljjf en de vertering worden bovendien door don directeur betaald, zoodat de meesten geregeld van 30 tot 50 gulden por maand, naar huis kunnen zenden. Er zjjn in de Hollandsche dames orkesten, die naar het buitenland gaas, meisjes bjj, uit beteren stand dan men denkt. De directcu-, die door de oudere met aandrang de zo g voor hunne dochters is opgedragen, zorgt alleen of veelal met zijne vrouw angstvallig voor dese meisjes en beneemt haar alle gelegenheid, om fantasieën, al; die bij baar mochten opkomen, bot te vieren. Hg doet dit ook uit eigen belang en om den goeden naam der kapel. Het doen van verre kunstreizen zit er in de laatste maanden fcjj allen, die aan kunst doen, danig in. Er zjjn heel wat artisten, die droomen om ook ah de collega's eerlang naar Indie of Amerika te gaan. Coretienni on Louisette zjjn al in Indië. Zjj hebben te Deli gezongen en kleit e zangstukjes vertoond mei groot 8ucoee. De heer De Vriendt, pas uit Ind 6 terug, waar hjj Heyermans' «Brand in Da Jonge Jan« gespeeld heeft, studeert zich dit Btukje in het Fransch in en gaat het dan in Parjjs vertoouen. Zangers die eens deel uitmaakten van een der Hol landsche opera's vindt men in Bpecialiteitentheaters in alle landen van Europa. Zjj volgen hierin hun Eagehche collnfia's na, die het niet beseden zich vilden om in esc var theater bun gave ten beste te geven. Zjj verdienen er meer geld mede dan asn de opera, want graag worden zjj voor hoogstens een half uur zingens betaald met f 50 f 100 en meer per a»ord. De Amsterdamse he briefschrijver van de Prov. Gron. Ct. voert als volgt Meijer Linnewiel, beter bekend als Kakaderus sprekende in „Koopman en mark;-humorist, mijnheer," zei hij. U lacht er om Nou, ik verzeker u, dat het een moeie- lijk baantje is. Ik klets den geheelen dag door en zorg vóór alles de lachers op mijn hand te krijgen. Dat is het voornaamste en als de menschen hartelijk gelachen hebben, koopen zij in den regel óók een kleinigheid. Ik trek het geheele land door en heb overal succes want de menschen mogen wij wel lijen. Ik heb tal van aanbevelingsbrieven en cadeaux bij de vleet, wel een bewijs, dat ik steeds tot tevredenheid van allen heb gewerkt. Te Groningen b.v. heb ik op de tentoonstelling een medalje gekreg n van mijnheer Scholten, een prachtexemplaar. Wacht, ik zal u hem laten zien! En wat een mooie brief er bij, zie maar. Ja, die mijnheer Scholten is een beste kórel, mooi schrijft ie wel niet kijk maar naar zijn handteekening maar overigens een beste, brave man. Hij houdt veel van me, dat weet ik zeker. En te Dordt heb ik na het sluiten van de tentoon stelling meegegeten. Ik weet het nog goed want op het menu was er een gang„gekookte dolfijn met Kakadorussaus", heerlijk, heerlijk!.. Zie eens die brieven waarin ze het hebben over mijn gezellige en gepaste scherts, mijn geestige en woordenrijke redevoeringen, mijn opgewekte kout enz. enz. Ik praat ook in het Friesche dialect on in het Vlaamech Vreemde talen ken ik nietalleen in Berlijn op de Gewerbe-ausstellung heb ik veel succes met mijn Duitsch gehad omdat ik het zoo beroerd sprak. Ik werk vijf dagen van de week, Zaterdags en Vrijdags niet, omdat dit mijl godsdient verbiedt. Deze is mij heilig. Als ik ergens eenigen tijd ben om te werkon, laat ik adverteeren dat prof. Kakadorus op die dagen niet te consulteeren is fijn hè Wat ze met me willen doen op mjjn jubileumsdsg west ik niet, maar 't wordt een goede bosl op het Am- etelvold. Ik verscbjji in avondtoilet, hooge hoed en witte das, geheel io het zwart, ook rnjjn «chef* moet in feest- ornaat zija. Er zal rag een serenade worden gebracht, want er is een muziek-combé benoemd. Och, cch 1 wat zal dat een herrie geven. De politie mag de boel wel af zetten Zóó praa'te Kakadorus aan oen stuk door. Deze man verst a&t zijn vak en nooit zag ik hem beter in zjjn rol dan eenige jaren geleden toen wjj in den tuin vsn het Paleie voor Voiksvijjt een marktEchreeuwers-wedetrjjd hadden. Het w»s in de dagen toen de tegenwoordige minister van sport, de heer O. A. A. Dudok de Wit, hanen-kraai-, rook-, scheer- en orgel-wedstrjjden organi seerde. Meester Kakadorus stond bjj het scbgnsol van zee wal mende flambouwen godragen door zes middelaeuwsche piekdrageis en deed daar herleven den geest van zjjn grooten voorganger, den schreeuwer der marktschreeuwers, dan man van de ware reclame met de stem. Hjj kreeg ook bjj deze gelegenheid den eereten prjjs en verdiende deze du,bel en dwars. Meester Kakadorus treedt nu ook op bjj alle mogelgke feestelijke gelegenheden, fancy fair», tentoonstellingen en bruiloften. Hg verdimt thans goed geld, doch zal zich als bjj 60 jaar is, nog niet rjjk hebben gepraat. Bjj het naderen van zjjn zilveren jubileum, tobt hjj hier het meest over lilt Sclierweiiiorn. In de laatBte vergadering van den Raad, waar tegen woordig waren alle leden, herdacht de voorzitter het feit, dat de heer Alblas gedurende 25 jaren achtereen lid van den Raad dezer gemeente is j bjj W8nscht8 den heer Alblas geluk met dit jubileumterwjjl de leden hunne felicitaties daarbij voegden. De heer Alblas dankte den Voorzitter en zjjtse mede leden en gaf den wensch te kannen nog menig jaar in dezelfde harmonie en met dezelfde sympathie in het be lang van deze gemeente werkzaam te z|jn. Medegedeeld werd dat van Ged. Staten de goedkeuring is ontvangen op de met de geraosnte Oterleek gesloten overeenkomst aangaande de toelating van kinderen or de school te S ompetoren, en dat mede is goedgekeurd de ve<koop var. den gemeentegrond aan den heer J. de Groot. Daarna werd vastgesteld de begrooting van het Bur ger'jjk Armbestuur voor 1907 Bjj de behandeling van de begrooting der gemeente stelde de heer Westeihof voor da post voor traatverlichting te verhoogen. De voorzitter autwoordde hierop dat voor de bestaande lantaarns de post hoog genoeg is. De heer Alblas wnschte het getal lantaarns met dr.e 'e vermee.deron, en de post met 103 gallen te ver hoogen in de eerste plaats wsnscht hjj een lantaarn te plaatsen bij de Swa'.terbrng en de verdere plaatsing aan Burgem. en Weth, over te laten. Ic stemming gebracht werd dit voorstel aangenomen met, 5 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de hee en Nierop en Govers. Met deze verhooging van 100 gulden werd daarop de begrooting vastgesteld. Hiorna werd met gesloten denree behandeld de vast stelling Hoold. Omslag en de salarisverhoging van 150 door den heer W. Brom, gemeente veldwachter, gevraagd Na heropening verklaarde de Voorzitte*, dat op dit verzoek afwijzend is beschikt. Da heer Goveis vroeg naar de herstelling van de brng. waarop de Voorz. antwoordde, dat hierin reeds wordt voorzien. UK Wen Hcltfer. Het bestuur van de Vereeniging «Ambachtsschool voor Helder en Omstreken* heeft een adres aan den Raad der Gemeente gezonden met uitvoerige toelichting, waarin de wenscheljjkheid van de stichting eener ambachtsschool wordt uiteengezet. Het betoogt hierin, dat eene jaarl jjksche subsidie van 2700 gulden voldoende zou zjjn. Volgens raming zou voor eene inrichting voor 100 leerlingen de jaarljjksche uitgaven 10.500 gulden bedragen. De gelden tot stichting en instandhouding zouden moeten worden gevonden uit bijdragen van articulieren. gemeenten, provincie en Rgk en uit het effen van schoolgelden. De particuliere steun is gestegen tot een bedrag van 500 gulden, aan de Provinciale Staten is verzocht een bedrag van 2000 gulden en aan H. M. de Koningin eene Rijkssubsidie van 5000 gulden per jaar. De Gemeente zou dan kunnen volstaan met eene jaarl|jksche subsidie van 2700 gulden. In de toe lichting wordt gewezen op de slechte gelegenheid voor de ouders om eene goede opleiding te vinden voor hunne zoons. Fabrieken en groote werkplaatsen bestaan hier niet, bij de patroons is te weinig werk voor alle leerlingen, terw|jl 's R|jks Marinewerf aan de vele aanvragen niet kan voldoen. Tegenover de uitgaven staat eene vermin dering van kosten voor de Burgeravondschool, geraamd op 1800 gulden, buiten vuur, licht enz. De begrooting is opgemaakt in overleg met den inspecteur van let M. O., den heer H. J. de Groot. Het is te wenscben, dat op de raadsvergaderingen ter vaststelling van de begrooting deze zaak tot eene gewenschte beslissing komt. Per extra-trein van 8 uur 30 min. vertrok heden van hier het 2e bataljon van het 10e regiment infanterie, ter sterkte van 10 officieren en 579 onder-officieren en minderen- onder bevel van majoor Hemmes, ter oefening naar de legerplaats b|j Laren (N.-H.) Ten voordeele van de diaconie der Ned. Herv. gemeente alhier zal binnenkort in druk verschijnen de op 19 Aug. j.l. gehouden afscheidsrede van ds. E. L. Nautathans predikant te Dokkum. Aanklacht tegen een burgemeester. Door den gemeenteraad van Valkenburg is in zjjn jongste vergadering het volgende besluit genomen «De Raad der gemeente Valkenburg, de bewjjzen heb- bendo uit de registers van den gemeente-ontvanger, dat, lo. door den bnrgemeoster ten zjjnen bate de belasting op de begraafplaatsen is ontdoken voor een bedrag van f 125, 2o. bjj da belasting op de begraafplaatsen heeft toegepast in het nadeel der gemeente en 3o. een som van f 75, voortspruitende uit die belasting, niet ver antwoord is in de rekening voor 1901 besluit, zich te wonden tot den minister van binnen- landsche zaken, met een aanklacht tegen den heer A Erens, burgemeester van Valkenburg, wegens door hem gepleegde gelddjjke banadeeling der gemeente en merke lijke achteloosheid in het beheer der gemeentelijke financiën.* Hbld. WInterrogge. Men schrijft ons Wie niot zaait, zal niet maaien. Govceglijk kunnen we hierop laten volges, wie niet strooit, die niet oogst; want het weer buiten rekening latende, zal een goede oogst in de eerste plaats aihangen van de hoedanigheid \an 't uitgestrooide zaad en van 't voedsel, dat de plant in de bouwvoor vindt. Ieder zaadkorreltjehoe klein het ook moge zijn is een plant in miniatuur. Komt oen korrel tot ontkieming, dan ontwikkelt de kiem zich tot een plantje, tea koste van het reserve- voedseldat in de zaadkorrel ligt opgehoopt Het is dan ook duidelijkdat een flinke korrelwaarin naar evenredigheid een goed ontwikkelde kiem govonden wordt en een vrjj groote hoeveelheid reservevoedsel, een krachtiger plant kan voortbrengen dan zoo'n nietig korreltje. Daarom is alle zaad dan ook nog geen zaaizaad en moet de landbouwer rekening houden met de eischen die men aan goed zaaizaad stelt. Het moet kiemkrachtig zijn met een voldoend korrelge wicht en vrij van onkruidzaden. Zjjn de kleine worteltjes in den 'grond gedrongen dan zal de verdere ontwikkeling in hoofdzaak afhangen van den beraestingstoeetand der bouwvoor. Nu werd vroeger door den regel maar dunnetjes bemest. Men had te weinig mest voor de uitgestrekte akkers die bezaaid werden. Thans kan de boer zich beter redden en kan het tekort door kunstmest aangevuld worden. Wel heeft het eenige jaren aangehouden voor men er toe overging, daar men de meening toegedaan was, dat kunstmest voor roggevelden niet paste. De rijksproef velden ga en echter met een kunstbemosting zeer goede resultaten zoodat men dan ook thans van deze ver keerde meening is teruggekomen. Nu kan men bjj de bemesting verschillend te werk gaan. Het volgende zou ik wel in overweging willen geven. Bemest een derde uwer velden geheel met stalmest, een derde half om half en een derde geheel met kunst mest. daar we toch door vergelijkende proeven moeten komen, waar we wezen willen. Strooi voor kunstmest per II.A. uit 60(> K.G. kainiet en 800 K.G. slakkenmeel en 100 K.G. chili. Sommigen zjjn nog angstvallig voor het uitstrooien van een weinig chili in den herfst. Toch is het aan te bevelen. Wat toch is het geval. Het rog- gaplantje heeft een kwaden tijd te doorworstelen. Het moet de koude maanden van den winter het hootd kunnen bieden. Die strjjd om 't bestaan zal door een krachtige plant beter aangebonden kunnen worden dan door een nietig plantje. Geven we nu in den herfst een weinig chili, dan kan het plantje, is het reservevoedsel verbruikt, krachtig doorgroeien, daar de gegeven stikstof in opneembaren vorm is toegediend. Arm aan stikstof is de grond meestal en mocht er nog aanwezig zjjn, dan zullen die stikstofverbindingen eerst omgezet moeten worden voor ze voor opneming geschikt zjjn. Daarvoor is niet alleen tjjd noodig, maar ook de warmte speelt hierbjj eon groote rol. Daar de tjjd van 't jaar voor die gewenschte omzetting niet meewerkt, is dan ook dikwqls de stikstofvoorraad voor een krachtig doorgroeien te gering en moeten we een kleine gift chili aanraden Wed. Hond van Ueueettc- ambtenaren. Ia de feestelijk versierd bovenzaal van het Geboaw van den Werkenden Stand is een algemeene vergadering gehouden van den Ned. Bond van Gsmeeate-ambtesaren onder leiding tan don bondsvoorzitter, den heer Jac. v. d. Laan, die de vergadering opende met een woord van welkom. Tot alle aanwezigen, in het bjjzonder tot de vertegenwoordigers van bnitenlandsche zusterverenigingen. Aan bot jaarverslag, reeds in een der laatste nummers van het Bondsorgaan opgenomen, is ontleend, dat het ledental op 31 Deo. 1905 bedroe.- 2587 tegen 2271 het vorige jaar. Seiert is dit aantal nog belangrjjk toege nomen, De leden zjjn over de verschillende provincies als volgt verdeeldNoo:d-Brabant 389, Gelderland 234, Zuid-Holland 457Noord-Holland 401, Zeeland 159, Utrecht 124, Frieslaad 178, Orerjjsel 173, Groningen 164, Drente 74 en L:mburg 284. De rekening over 1905, sluitende op een voordeelig »aldo van f385,45, werd goedgekeurd, evenals het jaar verslag en de begroo'.ing voor 1906, die in ontvangsten er uitgaven sluit op een bedrag van f 5585,45. Hat voorstel rau het bestuur tot bet instellen van provinciale perscommissies werd aangenomen. Deze commissies zullen tot taak hebben in de pers het publiek voor te liohten omtrent de belangen dar gemeente ambtenaren. Besloten werd voorts, na een tameljjk langdurige ge- dachten wisseling, het voorstel Zuid-Holland gosd te keuren, strekkende tot het houden vau algemeene ver gaderingen om beurten op een Zondag en op een werkdag. De volgende algemeene vergadering zal in 's-Hertogen bosch gohoudon worden, dat reeds het vorige jaar daartoe was aangewezen ten gevolge van het tentoonstellingsplan is daarvan echter ditmaal afgeweken. Oplichting. Te Harlingen is door ds politie aangehouden de 28 jarige J. F., in den laatsten tijd zonder vaste woonplaats. Genoemde persoon hoift zich bjj eene goudsmidsfirma aldaar aan oplichting schuldig gemaakt door zich onder bedtiegeljjke voorwendselen eenige horloges en kettingen te doen afgeven ter waaide van f 295. Hg trachtte daarna een ketting te verknopen arn een koopman, die deze daarop liet taxeersn bjj den eigenaar, waardoor de dief in de val liep. De gearresteerde heeft ook een dergeljjk misdrjjf te Sneek gepleegd. den „beleefde" Meneer. Gisterenmiddag kwam aan bet loket der spaarbank op het postkantoor een juffrouw die terugbetaling vroeg van 12 gnlden. Het geld werd haar gegeven en hierna begaf zjj zich naar het loket voor den poBtzegeiverkoop. Een «meneer* stond daar al voor, maar als volmaakt gentle man bood hjj de juffrouw den voorrang, Zjj gaf gevolg aan zjju uituoodiging, kocht wat zjj noodig had en legde, toen zjj het gekochte moest opbergen, haar portemonnaie oven uit de hand. Toen zjj die weder wilde opnemen waren de beurs, waarin ruim 22 gulden, on de beleefde meneer verdwenen. Aangifte bjj de politie is gedaan. Hernia vermakelijkheden. Brand! Brand! klonk bet door de buurt van Steenderen in 't vroege morgenuur; want de torenklok luide boem boe m. Maar waar was de brand? Niemand wist 't. «Geen rosse gloed aar 's hemels transen*. De burgers nog dommelig na een prettigon kermisdag, togen toren waartB. De politie ontsloot de deur en vond een den vorigen avond te veel aan Bachus geofferd hebbende en in der haast opgeborgen liedjeszanger klokluidende. Meneer was nou nuchter en had dorst; en zit je in in 'a safé en is er geen kelner dan trek je an de sohel. Is dat non wat bezonders En aa je niet gouw gekom- men was ba 'k m'n slaapdeken as noodvlag uit den toren gehangen I* Gelach van de toeschouwers en meneer gaat weer liedjes verkoopen. Een ander vermakelijk geval overkwam den veldwach ter. Gostationneerd te Baak kwam bjj, toen hjj buiswaat* wilds keeren, tot de ontdekking dat zgn nienwe fietBlan- taarr, verdwenen, gestolen was. En al praalt de maan in haar glans aan 's hemels trens, het wachtwoord der politie is «licht op je fiets*. Onze rustbewaarder was slzoo gevootzaakt naast zgn fiats naar Baak te kuieren. Mocht iemand zijn lantaarn kuuuen opsporen dan zal me# den veldwachter bepaald een dienst kunnen bewgzen. «e Urontngsche Universiteit. B'jjkbaar in verband naet de beweringen dat deze universiteit in studentental achteruit gaat, deelt de iV. Gron, Ct. mede, dat bet aantal voor de eerste maal ingeschreven studenten in den afgeloopen cursus bedroeg 113, een cjjfer, in de laatste veertig jaar niet bereikt Mc staking te Huscliedé. De gecombineerde besturen van «Unitas* eu «de Liadrncht* te Enschede, besloieu Vrijdag, den eersten dag der lock-out een groote betooging te houden legen de uitsluiting en de directe actie-staking. Ongelukken Te Gioenecdjjk (gom. Honteuisso) werd A. V., eon jongen van 10 jaar, door een mestwagen overreden. Het ventje was ontniddolljjk een Ijjk, Op het te Rotterdam liggende stoomschip «Mira* beeft een bootwerker een mot steenkolen gevulde mand die uit het ruim werd opgeheschen on daarbjj uit een haak sch >otop het lichaam gekregen. Inwendig is ds man ernstig gekwetst. De baanwachter E. vaa 't Land te Ngkerk is bjj bet sluiten van de boomen gegrepen en meegesleurd door den locaaltreiD NjjkerkAmersfoort niet- hot noodlottig gevolg dat bij kort daarna overleed. Branden. Ean hevige brand legde te Gooi sea blok van tien arbeiderswoningen, de «tien geboden* geheeten, in de asch. Door totaal gebrek aan water kon de brandweer niets nitrichten. Ruim 70 personen zgn dakloos gewor den, wat bjj den heerschenden woningnood heel wat zorg geeft. Te Sohjjf bjj Rozendaal is een bouwhoeve tjjdens de bewoners afwezig waren, door onbekende oorzaak ean prooi der vlammen geworden. Niet» kon worden gered. Brhalve den oogst zjjn mode nog oen 3-tal kooien en 1 varken verbrand. Nieuws uit Hoorn. Een karnemelkstroom. De bestuurder van den wagen, waarin de karnemelk van de melkfabriek vervoerd wordt, had van morgen op den hoek van de Veemarkt bjj het Breed, het ongeluk met een der wielen van zjjn wagen in de goot te rqden. 't Gevolg was, dat de wagen op zjjn kop en de melk op straat terecht kwam. Een buitenkansje voor de honden, die zich terdege te goed konden doen aan de stroomende karnemelk. Naar 't kamp. Van morgen om 8 uur is het garnizoen naar het kamp te Laren vertrokken. Een zeer groote schare deed hen uitgeleide. zit Bevorderd. 9' 9; vatl Panhuys, ingenieur der 3e kl., is bq Koninklijk Besluit, met ingang van 1 November a.s., bevorderd tot ingenieur van den Rijkswaterstaat der 2e klasse. Geslaagd. De heer M. Bakker is te Amsterdam geslaagd voor het examen ter verkrijging van het gewoon politie- diploma. Het telegram, Zaterdag nader meldende dat niet mi nister Rink maar minister Da Meester de sluitingsrede had uitgesproken, was foutief. Het was wel degeljjk min:ster Rink, die deze rede hield, zooals in ons ar tikel dan ook geschreven was. Bjj de verloting ter gelegenheid van de landbouw- tentoons'elling vielen op de nummers 2969 en 3391 een koe, op nummer 6224 een tilbury, nummer 5116 een kaaswegen, 3858 een bakwagen, 6595 een driewielde kar, 5020 een fiets, 6770 een compleet tuig en 7869 een karn. Eervol outslag ouderwijzer eu onderwijzeres, resp. aan de 1ste en A de GcMeenteschool. B en W. stellen den Raad voor, dat de hoofden der late en d»r 5de Gemeenteschool verplicht zgn om, be halve met de leiding van het onderwjjs aan hunne scholen zich te belasten met bet geven van onderwjjs in eene klasse, tengevolge waarvan aan genoemde scholen een overcompleet van hulppersoneel is ontstaan; Gelet op de artt. 19 snb. 30 tab c en 41 der Wet tot regeling van het lager onderwjjs Gezien de ingewonnen adviezen van den Arrondisse- ments-scboolopziener d.d. 16 Augustus 1.1. No. 381/6 en de Commissie van toezicht op het lager onderwjjs d.d. 31 Augustus 1.1. No. de betrekking, bekleed door de osderwjjzers Mej. J. C. Vermeer aan de le Gemeenteschool, op te heffen en in veiband daarmede aan die onderwjjzeres, met ingang van 15 November a.s. een eervol ontslag te verteenen de betrekking, bekleed door den onderwijzer A. Ton- neman aan de 5e Gemeenteschool, op te htffen en in veiband daarmede aan dien onderwijzer, met ingang van 15 November a.s. een eervol ontslag te verleenen. Afschrift van dit besluit te zenden aan h6eren Ged. Staten van N. H. ter erlanging van de vereischte goed keuring, met verzoek te willen bevorderen, dat aan de daarin genoemde personen wachtgeld worde verleend. Leger des Hells. Gisteren was 't feest in het gebonw aan den Limmor- hoek. De zaal had een geheel ander aar zien, want langs de wandon en aan de voorzijde getuigden groen en bloemen reeds bjj 't binnentreden, dat er dien dag en nog enkele volgende dagen, andere dan de gewone samenkomsten worden gehouden. Daar wordt n.l. het jaarljjkEche Oogst en Dankfeest gevierd en op een gedeelte, vooraan het ge boaw, zgn allerlei vruchten, door de leden welwillend en dankbaar bijeengebracht, en smaakvol tentoongesteld. Na

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2