99 39 N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ - v|!i IRIs. COSTER ZOOR, Voordam C 9, Leesgezelschappen. De Lange de Moraaz, De veroorde VLOTBRUG. Jll BOY Hecren Jaeger II emdeu Dorstrokke d en Pantalons De Kranige Chauffeur. V erzekerings-Bank Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. Nieuw Kookboek Burgergezinnen a 2 O Cents. Stoombootdienst „Alkmaar—Packet." No. 1 a f 3,75 No. 2 f 2,50 No. 3 ik f 2,50. XVTalezers Utrechtsche Voorschotbank. OPENBARE VERGADERIMC Dinsdag den 18den September, s avonds 8 uur. GOTHAER Levensverzekeringsbank. Nieuw Kookboek voor Burgergezinnen SisJL, li Van ALKMAAR 6.— 8.— 10.— 2.30, 6.— uur. Bergen in W oord en Beeld neme men IltfDOFÖXUML J. H. A. KUHL. FEUILLETON. OPGERICHT 1862 GEVESTIGD TE ZEIST. VOLTEEKEND MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Inspecteur voor Noordholland: de Heer F>k. WEK f 2,700,000,-. te Haarlem, Ripperdapark No. 15. Iper Tevens wordt om de 14 dagen een ROMAN verstrekt. Hoofdagentschap der Belangstellenden, die, teleurgesteld door het onlangs door den Rand dezer gemeente genomen besluit, opnieuw pogingen willen in het werk stellen om de VLOTBRUG over het Noordhollandsclie Kanaal bij het Luttik-Oudorp door een hetere te vervangen, worden nitgenoodigd tot eene in de bovenzaal van „Catè Central," Schapensteeg, die zal plaats hebben op TH van dor KLEI. Horloges - Pendules Grootste Levensverzekering Maatschappij van Europa. Grootst mogelijke zekerheid. Uiterst lage premiëu. Zeer gunstige conditiën. De ondergeteekende geeft hiermede kenuis, dat de Heer C. LEVENDIG Jz. te Noord- Seliarwüude als vertegenwoordiger van bovengenoemde Maatschappij voor Noord-Schar- wonde en Omstreken is aangesteld. Tarieven en inlichtingen worden op aanvraag gratis toegezonden. voor de abonnó»s der Alkmaarsche Conrant. De ondergeteekende wenscht te ontvangen van de N.V. v.h. HERMs. COSTER ZOON: Langs tie Zami. Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h Appelbollen Appelbeignets HERMs. COSTER ZOON. M. VAN REENEN—Völter. Prijs ingenaaid f 0.75; gebonden f 1.15. AppeltaartjesAppelbroodjes van af heden dagelijks verkrijgbaar. CF. W. vnii der VEFN PRIMA Hiliybste |tryze*. Aanbevelend Hof B 25, Alkmaar. mm m mm. Inleg 1.—. o KOSMOS |ter kwartaal, (Nalezen f 1,7 5), bevat Bids. Elsevier's Maandschrift. F.igeu Haard. Revue des Deux Monites. Illustration Tour du Monde. Mugasin d'Edueation Nord und Slid. Illustrirte Zeltuug Uurtenlaube. Fliegende Blatter. Cornhill Magazine Urapltlc. runch. S3 per kwartaal, iWaleaers f 1,26), bevat Wlds Elsericr's Maandschrift. Holl. Reme. Nederland. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende Blatter. Wartenlaube. Ceber Land und Meer. London Ncyys. per kwartaal, (Nalenen f 1,25), bevati Widsi ElsoTier's Maandschrift. Onze Eeuw. Tijdspiegel. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende Blatter. Wartenlaube. Ueber Land und Meer. Illustration. (Ie verwlssellug der tijdschriften heelt den WOMNlUAkS plaats. Voor A LLB auaaers I. gelegenheid tot aaaelnltlag. woeden ten allen t()d« aaageaoaaea. Voor hen, wien hot er niet aan gelegen is of zjj de tijdschriften wat Inter ontvangen staat T H W ALI.SK tij»» de gelegenheid open eene portefeulll n te ontvangen neet de tijd schriften en romans No. 1 a f 1,25 en met die ran Nb. 2 en 3 Af 1,25 per kwnrtaal. Voor geabonneerdenbnl ten de stad kan, zoo uoodig, de verwisseling van deze portefeuille op Zater dag worden bepaald. Verstrekken voorschot op lansen lern{|u tegen onderpand van pensioenen, lijfrenten, e*z. en*. fr'M E. t) WHNT1NK. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuze KeparatiS» worden goed en spoedig afgeleverd. .In. AHJEI8 «za. U. W. MELLHER8. Opgericht 1827. RESERVEf 157500.000.— Extra RESERVE28.000.000.— De Generaal verteder woordiger »oor Nederland H. J. ROELOFSKolkkade 8, Ritterdam oor CRANIO PEB F08T 25 CTS. N aam Woon plaat s AMSTERDAM 6,30, 9.30. 230, 4-, 6.— uur. DOOR Banketbakkerij. Mokerjj. (Orfhooxy benzoëzuurntethjrlenacntaat). Buitengewone resultaten ook bp verouderde gevallen. Heeft hoegenaamd geen schadelijke gevolgen. Vele dankbetuiging als »Ik zeg u hartelijk dank voor uw Indoform, die ik met groot succes aangewend heb". Voorhanden in alle apotheken in glazen buisjes f 0.75 en f 1.50. Verklaringen van doctoren, attesten worden gratie toegezonden op asurrage. Voor bewonen va» plaatsen waar geen depöt ie ge vestigd, verkrijgbaar bp de firma A. VAN BEEST, Rotterdam, Spaanscbe Kade 3. t abrikant FRITZ SCHULZ, Chem. Fabriek te Leipzig. P R O R ii M No. 36 V. Maria t-r Birceloaa. T'reooi Ba-men» 1905. a bed e fgh Wit begint en geeft in 2 zetten mat. (Oplossingen worden onder het motto „Probleem" binnen veertien dagen ingewacht aan het bureau van dit blad). Oplossing van Probleem No. 83 (A. Verveen). (Met iwarten pion op h6 I) 1. Lb4 d2 enz. Goede oplossingen ontvingen wij van J. Balder, H, B. 0. H. de Blp, P. J. Boom, F. Böttger, O. Bramer, H. B. Bronswijk, C. Brug Jz., G. van Dort, G. Imhtlisen, P. Jongens, J. K. Pzn., J. Kalis Cza., G. Nobel, L. Prins C. Vissera'len te AlkmaarDe. H. Groeneveld te Oud Heasden. «Scbaaklasi» te Koodjjk, G. Hartland te Heiioo, Mr. Oh. Eoechsdé te Haarlem, 0. de Liefde te Vels6», P. Oeykaas te Limmen, H. Sjrers te Egmond aau den Hoef, Schaakclub Broek» te Broek op Langen- dpk en G. J, Strick van Linscboten te Bnnnik. 1 Tc8 X c7 faalt op Pd8-c6, Het Is ons aangenaam te kunnen mededeelen dat door iemand, die onbekend wenscht te blpven, als 2de pips in deu oplossingswedstrpd is uitgeloofd »Tbeoretisoh en Practiich Handboek voor het Schiak- •pel», biwerkt door P. R. van Bilguer, von derLasae.a. Dit bekende en degelpke schaakwerk, algemeen bekend onder den naam van »Ds kleine Bilguer» zal den winner menig aatgenaam oogenblik bezorgen, naar wjj rertiouwen. Wjj stsllea oes voor No 1 van den Opl. Wedstr. te geven op 8 October a.s., terwpi wp vóór dien tjjd den grondslag, waarop da punten voor de oplossing werden toegekend, nogmaals zullen pnbliceeren. R*eds nu deelen wp echter mede dat wjj geen punten zullen geven voor de aanwijzing der soort van het pro bleem tempo of dreiging). Schaak wedstryd uitgeEcbreveiv door de »Alkmairscae Schaakclub», te bonden op Zaterdag 27 en Zondag 28 October te Alkmaar. WeilstrpdlokaalHotel-Restaurant Proot, Lingeetraat. De wedstrpd is open voor iedereen en wordt verdeeld in 4 klassan n.l. Hoofdklasse, lsle, 2de on 3de klasse. De d elpemars; wotden gesplitst in groepen van uier spelers, zaodat ieder 3 pattpen te spelen heeft. In ilke klasse worden de deelnemers in alpbabetiaube rangorde gerangschikt en volgens die aanwpzing in groe pen van vier verdeeld. In elke groep worden twee prpzea (kunstvoorwerpen) toegekend. Gespeeld wordt Zaterdag 27 Oct. des avonds van 7i11 uar, Zondag van 9i v.m.1 n.m. en des avonds van 5—8'/, uur. Ieder speler moet in zjjn speeltijd van 1| uur minstens 40 zetten gedaan hebben. Aangifte tehriftelpk vóór 27 Oct. bp den secretaris, den heer J. A. Netten, Appelsteeg 1, Alkmaar, of uiterlpk Zatei dagavond t" 7 uur. De wedstrjjd wordt gehouden volgens de legiementen ?ac den Nsderlandschee Schaakbond. Iedereen die Proot's nieuws zaal kant, zal met ons :ene zpn, dat men moeiljjk ergens beter en netter ge- l'genbeid zou kuuaec vin Sen En niemaud, die vaker aau zuik een wedstrijd deelnam, zal ontbreken. Dit staat ook bij ons vast want gezelliger, gemoed oljj kar strpd is op ar.rde en daar is toch al heFl wat gestreden I met te vinden. En hun, die tot toe nimmer aan zulk een vreedzamen kamp deelnamen, hun roepen wjj toe Komt, Strijdt tn Oordeelt Met het oog op ben die met den laatsten sneltrein in zaideljjke richting willen vertrekken, Correspondentie: Gebrek aan plaatsruimte belette ons de oplossing van No. 33 zoo uitvoerig te geven alt wjj i» d'so laa'sVn tjjd gawoto wa^an. (Ie wonderlijke avonturen va» een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 12) Maai om lijj haar te zjjn, haar te hooren praten en haai glimlach te zien had ik nog veel meer kunnen verdragen, want ronduit gezegd, is ingn belangstelling in dit meisje grooter dan ik nog ooit te voren voor een vrouw heb gevoeld. »Wat een prachtigen rit heb ik gemaakt Ia begon de Franschman, druk gesticuleerend. »Van ochtend verliet ik Parjjs en morgen zal ik te Biarritz zjjn. Ik heb een hond en drie kippen overreden en aan den voorkant van mjjn auto vond ik daareven de beentjes en de veeren van eenige vogels, die hun afstand niet goed berekend hadden en niet intjjds uit den weg konden koiuen Juffrouw Randolph uitte een lichten kreet, en vertolkte het verhaal voor haar tante die geen Fransch verstaat. «IJselgkriep tante Mary. «Het Ijjkt de kar van Juggurnautb wel.» «Uw wagen rjjdt zeker niet zoo snel, mademoiselle f vroeg de Franschman. »Hjj is een beetje zwaar, dunkt mjj, on gaat zeker moeilijk tegen de heuvels op?« Integendeel,viel juffrouw Randolph uit. «Hoewel mgn auto wel enkele hm enkele gebreken heeft, legen de heuvels gaat het prachtig, niet waar Brown «Dat is juist haar grootste deugd,zei ik, dankbaar voor het onverwachte en vriendelijke woord van erken niDg dat mg, een van de «Anderen» werd toegeworpen de Franchman echter verwaardigde zich niet eenige notitie te nemen van den chauffeur. «Uitstekend,» riep hg uit. «Als mademoiselle wil e er is hier in de buurt een heuvel te vinden, zou ik met mgn auto wel eens een wedstrijd willen aangaan met baar Duitschen wagen van zeven paardekracht. Een paar dagen geleden overkwam mg iets grappigs. Mjjn motor bleet staan bjj gebrek aan benzine. Gelukkig was ik juist in een dorp, maar er was geen druppel benzine te krjjgen ai de winkels waren uitverkocht. En wat denkt u wel dat ik deed, mademoiselle? Ik vulde het reservoir mot absinth uit een café, en kwam zoo thuis. Niet veel zullen aan zoo iets denken, hé «Neen, zeker niet,» zei ik bij mezelf, want het was iets nieuws voor mg dat deze carburator sterken drank kon verwerken. Terwjjl ik nadacht over het feit dat automobielrjjden evenals visschen een sport is, waaraan de beoefenaars bi ronder genegen zjjn de waarheid te offeren op het altaar der fantasie, was de lunch geëindigd en stonden wjj allen van tafel op. Met wat mjj toescheen hatelgke onbeschaamdheid, hoewel bljjk- baar niet als zoodanig opgenomen door de onschuldige juffrouw Randolph, liep de Franschman met de dames mee of hjj haar naar het kasteel wilde vergezellen. Zeker getroffen door de moedelooze uitdrukking die ongetwjjfeld op mjjn onbeduidend gelaat te lezen was, vroeg mjjn jonge meesteres mjj snel en vriendeljjk of ik ook wilde meegaan. «Je weet, Brown, dat je onze gids bent zoowel als onze chauffeur« («en hoewel het niet in het contract staat mag ik je wachthond ook wel zjjn,» mopperde ik bjj mezelf, «als je van plan bent iederen automobilist, die zich qualitate qua verbeeldt daartoe het recht te hebben, toe te staan zjjn gezelschap aan je op te dringen.) Zelfs tante Mary was getroffen toen wjj den binnen hot van het kasteel van Chambord betraden en juffrouw Randolph (die dcor haar belangstelling en verbeelding iD staat is zich dadeljjk te verplaatsen in den geest van hetgeen haar omringt), slaakte een zucht van bewondering bij het zien van dit grootsche bouwwerk, meer een stad dan een enkel gebouw met zjjn machtige torens en zjjn overgrooten rjjkdom van pinnakels, insprin gende gevelhoeken, sctioorsteenen en versierde kroonlijs ten. De Franschman liep met kleine pasjes naast haar, zjjn sn»r opdraaiend en zjjn smachtende bruine oogen naar haar opslaand. Ik raadde zjjn bedoeling om, door ons langzamerhand meer en meer voor te koinen. alleen te zjjn met juffrouw Randolph in dit labyrinth van groote, ledige zalen die ons door een tragen gids werden getoondmaar in mjjn nieuwe rol van wachthond ver hinderde ik hem in dit voornemen door tante Mary tot een beetje spoed aan te zetten en dicht op hun hielen te bljjven. Het ergerde me meer dan ik je zeggen kan, te zien dat ze zjjn dwaze complimenten wei aardig scheen te vinden, maar toen ik hem kalmweg hoorde vertellen dat Chambord gebouwd was door Lodewjjk XIV en den verbaascen vragenden blik opving dien Juffrouw Randolph mjj toewierp, begreep ik dat nu mjjn tjjd gekomen was. Mjj bjj haar voegend met het vaste voornemen den Franschman geen kans meer te late», begon ik een soort verhandeling over Chimbord te houden. Ik wees op het telkens terugkeerend beeld van den salamander, het embleem van Frans I, den stichter van het kasteel, en ik vertelde dat bjj verko zen had het in deze zandige wildernis te bouwen omdat niet ver van hier eens de gravin de Thoury woonde, een der eerste geliefden van dezen licht ontvlambaren Koning. Ik weidde uit over het eigenaardige in den Franschen Renaissancestjjl, wees op de eenheid die ondanks de verscheidenheid viel op te merken in het. plan van Pierre Nepvue, door wiens somber maar schit terend genie het gebouw was ontworpen als een ver- eeniging van een versterkt kasteel met een Italiaansch paleisik toonde hen de met een halve maan omwon den H op die gedeelten van het gebouw welke door Hendrik 11 waren gesticht, en eindigde met een schets van de historie der plaats, spiekend over den maar schalk van Saxen, Stanislaw van Polen, de revolutie van 1792 en het daarop gevolgd verbljjf van Berthier. Ik kan je verzekeren dat ik eenmaal goed op dreef den absinth-rjjder gauw uit het veld had geslagen. Alles haalde ik er bjj te pas wat in betrekking stond met Chambord en richtte mjj uitsluitend tot juffrouw Ran dolph die dit terloops wel wat verbjjsterd scheen door mgn kennis. Een Engelsch meisje zou het op zjjn minst vreemd gevonden hebben, dat een gehuura me chuuicus in staat was als een openbaar redenaar een voordracht te houden over Fransche geschiedenis, maar ik denk dat zjj het alleen toeschreef aan het verschil tusschen de Engelsche en Amerikaansche opvoeding. Hoe het ook zjj, de Franschman was totaal verslagen juffrouw Randolph en ik hadden een zeer geanimeerd gesprek en de nieuwe kennis moest zjjn heil zoeken bjj tante Mary. Maar zjj verstond geen Fransch en hg geen Engelsch, dus zullen ze met het stommetje-spelen wei een aangenaam gezelschap voor elkaai geweest zjjn. In dat heerljjke uur toen we door de holklinkende zalen van Chambord dwaalden, de wonderschoone dub bele trap beklommen en het ingewikkelde dak omlie pen, was ik niet James Brown, de gehuurde mechani cus, maar John Winston, een particulier in goeden doen die gaarne reist. Het was een hard gelag toen ik me moest herinneren dat ikzelf me gemaakt had tot een van de «Anderen», tot een van hen die niet meetellen in de wereld. De schemering begon te vallen en we moesten nog naar Blois mat een auto, waarmee elk oogenblik het een of ander kon gebeuren. Maar hoe vreamd ook, ze hield zich goed, was gemakkeljjk aan den gang te brengen en reed geleideljjk door. De wel wat gekalmeerde Franschman vertrok even voor ons op zjjn Oldsmobile en was spoedig uit het gezicht. We keerden terug naar St. Die, volgden den weg langs de Loire en toen de avond viel gingen we over de hooge brug over den breeden stroom en kwamen langs de Rue Denis Pépin de oude stad Blois binnen. Van de rivierzjjde ziet men het kasteel niet op zjjn voor- deeligst, ingesloten als het is door andere huizen, waar om ik voorbjj ons hotol naar het schoone, groene plein reed waar het grootsche gebouw met zjjn talrjjke vensters op zjjn kolossale fundamenten omhoog rjjst Wordt vervolgd). Druk N.V. voorh. Hernia, Coster Zn., Ai km aar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4