DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 220 Honderd en achlsle jaargang. 1900. DINSDAG 18 SEPTEMBER. Uitkeeriiigen in verband met de Duitsche Ongevallenwet. POSTERIJEN. BI N N E NLA Nd7 Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. Zijdie zich met 1 October a.s. op ons blad abonneeren, ontvan gen de tot dien datum verschijnende num mers gratis en franco Rechtzaken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen, ten verzoeke van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van belanghebbenden, dat volgens 18 van de Duitsche Ongevallenwet van 30 Juni 1900 den verwanten in de opgaande linie 20 pet. van het jaarlijks verdiende loon wordt uitgekeerd, indien kan worden aangetoond, dat de verongelukte geheel of overwegend uit zijn verdiende loon het levensonderhoud der verwanten bestreden heeft. Blijkens bericht van den Nederlandschen consul te Dortmund hebben zich eenige gevallen van weigering der uitkeesing op grond van het niet kunnen aan brengen van bewijzen voorgedaan, omdat verschil lende werklieden een deel hunner verdiende penningen naar hunne familieleden in Nederland zenden, zonder de re$us der postwissels te bewaren, zoodat dikwerf bij een ongeluk met doodelijken afloop niet kan worden aangetoond, hetgeen 18 der Ongevallenwet verlangt. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt de aandaoht van belanghebbenden gevestigd op de nood zakelijkheid de re$us der aan familieleden gezonden gelden te bewaren. Alkmaar, 13 September 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Met ingang van 17 dezer Is het Kostkwntoor te ALKMAAR voor het publiek geopeud zjjn van 7 'su. tot 9.3Ü a. De openslellingsuren voor postwissels, postbewijzen, quifantiën en Rjjks-verzekeringsbauk van 8.30 m. 2.30 a. rn voor de Rijkspostspaarbank van 8.30 m. 8.30 a., alles spoortjjd, blgven ongewgzigd. De Directeur van het Postkantoor, 8. VAN DELDEN. Ball. De correspondent te Batavia van de N. R. Ct. seinde; «Poenggawa Pabean Sanoec kwam in onderwerping en leverde grwertn in. In de omliggende dessa's weren bewegingen van den vjjaud waargenomen. Een lan9aanval op hat bivak werd door vour afgeslagen. Daarop werd een colonne uitgezonden om den omtrek van vijanden Ie zuiveren. Van deze colonne werden drio gewonden b.n- nengebraebt.» Het blad teekeat hietbjj aan >Een poenggawa is een districts- of volkshoofd, üe thans in onderwerping gekomen Poenggawa Pabean Sanoor is, naar wjj meenen, niet bet boold van Sasoar, daar deze Ida Bagoes heet. Wjj gelooves, dat Poenggawa Pabean Senoer een ondergeschikt hoofd is; of das de onderwerping van veel nut zal zjjn moet nog bljjken. Bedoelt de man het werkeljjk eerljjk, dan is die onder werping Van waarde, omdaf wjj dan al dadeljjk een hooid hebben, dat ons de noodige inlichtingen kan versohaff-n. Is de bedoeling van den poenggawa om dubbel spel te spelen dan heeft de vjjand daarentegen iemand, die onze bewegingen kan verradev. De expeditie-commandant zal daar echter wel rekening mede houden. Het verdere deal van het telegram is te beschouwen als een toelichting op bet regeeringBtelegram, opgenomec in ons Tweede Blad B. van Zondag jl. Thans bljjkt, dat de Baliër nog zjjn oude taotiek van lansaanvallen niet gewjjzigd heeft. Het vuur van onze repeteergeweren zal hem echter wel spoedig doen inzien, dat lansaanvallen, die niet verrassend kunnen geschieden van zeer nabjj, voor hem uit den booze sjjn. Voor de Javaansche soldaten is het gunstig, dat zij den eersten lansaanval hebben kunnen medemaken terwjjl zjj in deu bivak waren onder gebracht. Zjj hebben nu kunnen zien, dat ons repeteervuur in staat is die met vaak zware doodsverachting uitge voerde lau8aanvalleo, welke grooten morcelen indruk maken, af te slaan. Evenals in Atjeh, past men nu ook op Bali het etehel toe, om zich niet te bepalen tot bet afslaan van een aanval, maar daarna den vijand te vetdrjjvun en tum zoo mogelijk nog een gevoelige les te geven. Vandaar het uitzenden Tan een ooloute. Zooals men uit het genoemde regeeringstelegram weet, zjjn de drie gewonden Europeescbe militairen beneden den raDg van offic er«. Bljjkeas een uit Nederlaudsch Indië ontvangen telegram betreffende de militaire aotie op bet eiland Bali, is de vjjand na geringen tegenstand uit het kampongcomp'ex zuidwest van Denpasar verdreven, 33 dooden uiet hunne wapens in onze handen latende. De berolkiog der kam pongs onderwierp zich en leverde hare vuurwupen9 in. De gezondheidstoestand der troepen is goed. Dit regeeringsbericht bevat zegt de N. R. Ct. zeer goed nieuws. Het kampongcomplex Z.W. van Denp.Bar bestaat uit de kampongs Tegal, Moenangmaning, Tenten, Boeangan en Abeantimboel. De tegenstand is gering ge weest, zegt het bericht, maar toch liet de vjjand nog 33 dooden met wapens in onze handen. Wjj schjjnen er diimanl zonder verlieten te zjjn afgekomen, zoodat wjj vermoeden, dat de artillerie hier het ire-ste werk zal hebben gedsau. Daar ons uit particuliere berichten bekend is, dat de opperbevelhebber der Bali-expeditie niet wilde oprukken voordat alles nan wal was gebracht, moeten wjj nannen en, dat. deze vaak moeilijke tank volbracht is en dus met kracht kan worden doorgetast. Wjj mak^n uit het 'elegram op, dat men tan nit Sinoer recht westelijk, dwars door het twe n, tegen het bedoelde complex is opgeruktwellicht omdat de weg Saeoer-Kesiman-Dèo Pasar te zwaar versterkt was, en in den oorlog moet men liefst altjjd komen van de zjjde, waar de vjjand ons niet verwaeht. W.e weet of een volgend telegram niet reeds de ver- meeste1 ing van Ddapasar meldt. A. de Leur. f Te Haarlem is gisteren overleden in den ouderdom van 52 jaar de oud-kapitein van het Iudischs leger A. de Leur, ridder in de M. W. O. 4e klasse, en een der weinige overgeblevenen, die gereohtigd waren tot het dragon van de kraton-medaille. De heer De Leur werd op 7 Maart 1854 geboren te Alkmaar, bezocht aldaar de lagere school, en ging op 16 jarigen leeftgd een verbintenis aan bjj het inatruc'ie- bataljon. Na drie jaar vertrok hg als sergeant naar Indië, «n reeds een paar maanden daarna maakte bjj deel uit van de rxpeditie-troepen on Atjeh. Daar nam bjj deel aan de inneming van den Kraton, werd door zjjn voorbeeldige houding aanbe?ol-u tot opleiding voor offioier, en daarna geplaatst op den cursus te Padang-Pandjang, In 1877 voldeed hjj aan het examen voor de Mil. School te Meester Cornells, en drie jaar later was hjj offioier. Na een verloftjjd van twee jaar te Haarlem te hebben doorgebracht, keerde hjj naar Ind terug, en werd weder te Atjeh geplaatst. De malaria dreef hem ten slotte naar Nederland en belette hem weer naar Indië terug te keeren. Nutsconwlssle voor Onderwijs. De nutscommissie voor onderwjjs, benoemd naar aan leiding van het besluit der jongste algemeene vergadering der Maatschappg tot Nut van 't Algemeen, is den 15den September jl. door den algemeenen voorzitter dier maat schappij, mr- J- van Stockum, geïnstalleerd. Tot voorzitter van de commissie is benoemd dr. D. Bos, lid der Tweede Kamer, te Winschoten; tot secretaris is aangewezen de heer J. Bruinwold Riedel. De zetel der commissie is27 Kloveniersburgwal, Amsterdam. De commissie heeft zich in de volgende drie sub-com- missiën verdeeld Sub commissie voor bet lager onderwijs: Herman Snijders, te MiddelburgL. C. T. Digot, te Arnhem Klaas de Vries, te Amsterdam Sub-commissie voor het vak-onder wijs dr. H. F. A. Hubrecht, te Amsterdam dr. D. Bos, te Winschoten mej. J. W. A. Naber te Amsterdam. Sub-commissie voor het hooger volksonderwijs. Prof. dr. A. G. van Hamel te Groningenmr. M. Tydeman te Breda; Th. Nolen te Rotterdam. Binnenkort zullen omtrent den omvang en de regeling van de werkzaamheden der commissie nadere berichten openbaar worden. Reeds in hare eerste vergadeiing werden belangrijke mededeelingen ontvangen. Intusschen is het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gaarne bereid tot versterking van het door de Maatschappij gevormde «Nieuwenhuyzen- fonds voor onderwijs» giften ineens en jaarljjksche bij dragen in ontvangst te nemen. Circulaires voor dat doel worden gaarne gezonden door het hoofdbestuur. Poster Ren. Het examen voor surnumerairs en adspirant-com miezen in den postdienst, aanvankelijk bepaald in de maand October, is uitgesteld tot Januari. Het examen ter verkrijging van het postradikaal zal aanvangen 22 October a.s. Daarop zal in het eind van November volgen het examen ter verkrijging van bet telegraaf-radikaal en omstreeks de helft van December het examen voor surnumerairs en adspirant-commiezen in den telegraaf dienst. Broederschap van coasaslezen der telegrafie en der posterijen en telegrafie. Ia café «Parkzicht» te Amsterdam werd Zondag, ouder presidium van den heer M. C. Knijper, de 12e jaarljjksche algemeene vergadering gehouden van bovengenoemde vereeniging. Uit de jaarverslagen, uitgebracht door den secretaris en den penningmeester, bl-ek, dat de vereeniging, otdanks een kieine vermindering van het aantal leden, steeds in bloeie&den toestand bljjtt vei keeren. Met algemeene stemmen werd du wenBCoeljjkheid nit gesproken »au het instellen oener groepsrertegenwoord ging bjj den post- en telegraafdienst, omdat de verschillende categorieën van 't personeel daardoor beter dan tot nu toe het geval ia, in de gelegenheid zullen zjjn hunne onderscheidene belangen to behartigen. Algemeen werd de hoop uitgesproken, dat bjj de in diening der begrooting over hst dienstj tar 1907 zal bljjkon, dat de krachtige actie ter verbetering van de positie van bet korps commiezea in het afgeloopen vereenigingsjaar met succes werd gevoerd; terwjjl in varband daarmee aan het bestuur werd opredragen den warmen dank der vereeniging' over te b.engen aan het Kamerlid, den heer Dolk, voor de wjjze, waarop Z.H.E.G. in de zittingen van 14 en 15 Februari 1.1. de belangen run het korpt heeft behartigd. De volgende jaarvergadering zal gehouden worden te Amsterdam op Zondag 29 September 1907. Bond van Uemeente-ninbtenarea. De afd. «Noord-Holland» van den «Ned. Bond van Gemeen Ie-ambtenaren» heelt den leden een tochtje aange boden naar Edam en Volondatr. Die tocht is uitnemend geslaagd. Per extra-tram kwamen de dames en hoeren, ten getale van ruim 400 te Edam aan. Terstond begaf zich een gedeelte ot> we?, om met de oulerwetsche trekschuit naar Volendam te varen. Een ander deel vertrok kort daarop per tram. De eereleden, het hoofdbestuur van den Bond, de tentoonstellingscommissie, de vertegenwoordigers uit het buitenland en de besturen der afdeelingen werden ten Stadhuize door het dsgeljjksch bestuur opgewacht. Do burgemeester, de heer Calkoen, heette allen barteljjk welkom. Aan tafel werd nog het woord gevoerd door den voor- zittor der afd. Noord-Holland, den heer W. P. Oosterus Pzoon. Na aflrop vnn de lunch begaven zich allen naar Volendam. Vervolgens keerde bet geheele gezelschap w'er bjj gedeelten naar Edam terug, om ook daar nog enkele bezienswaardigheden te bezichtigen. Zoo werden het Stadhuis, het museum, de Groote Kerk eo de Teekenscbool bezocht. Te 5 uur verliet het gezelschap Edam. Bijenteelt. Het hoofdbestuur van de Vereeniging ter Bevordering der Bjjenteelt in Nederland heeft besloten met 1 Januari 1907 de z.g. modelstallen op te heffen en daarvoor in te richten leerslallen. Deze leerstallen zullen ten doel hebben aan imkers en andere belanghebbenden de gelegenheid te verschaffen kosteloos hulp, raad en voorlichting betreffende de bijen teelt te verkrijgen. Zulke leerstallen zullen daar gesticht worden, waar geschikte imkers zjjn te vinden, die zich er mede willen belasten, en die daarvoor door de ver eeniging gesubsidieerd zullen worden. Ilelkbyglënlsche Vereeniging. De Nederlandsche Melkbygiëaische Vereeniging houdt 22 September eene algemeene vergadering ia het Zuid- Hoil&ndsch Koffiehuis te 's Gravenhage, waarin mede deelingen zullen worden gedaan over de aansluiting bjj de Centrale Werkgeversrieicobank en waarin voorts besproken znllen worden voorstellen van het bestuur tot bet uitloven van prjjzen voor sommige inzendingen ter internationale tentoonstelling 1907 Den Haag en tot benoeming van eene oommissie tot voorbereiding eener gemeenschappelijke deelneming aan genoemde tentoon stelling. Des middags volgt eene buitengewone algemeene vergadering waarin dr. J. Th. Mouton een voordracht zal houden orer «Melkcontr&le in groote steden.» Vegetariër*. Zoadag hield <Je Ned. Veg. Bond zjju algemeene jaarvergadering in d-s theaterzaal van bei Karbaas te Scheveniogeo. Deu vorigen avond was een vooreergadericg gehouden om te trachten een uitweg to vinden in den chaos van voorstellen, die xjjn ingediend ui- t het oog op de door don bond te ontvangen erfenis van pl.m. f 50.000. Tentoongesteld w.ren een 20-tal ontwerpen naar arn- leid ng van ie prjjsvraag: het tuekenen van eeu plaat in kleuren, die zal kunnen dienen bjj de propaganda voor de bondsideeën. Een drietal schildert hadden op zich genomen de kunstwaarde der inzendingen te beoor- deelen. Op verzoek van het bestuur hadden vele leden hnn kinderen meegenomen, die van hue geboorte af vegetarisch zjjn opgegroeid, om te bewjjzen, dat zulke kinderen er minstens even goad uitzien als andere. Wegens het bedanken van den penningmeester werd tot nieuw lid van bet hoofdbestuur gekozen Mr. Mejj roos uit den Haag. Op voorstel van de afdeeling 's Graveuhage, werd met algemeens stemmen besloten op deze bgeenkomst geen besluiten te nemen, wat er met de gtërlde gelden zal worden gedaan, maar eeu konmUsie van 7 leden door de vergadering te bi-noemen. om de ingediende voorstellen te onderzoeken en rapport uit te brengen, opdat niet dan zeer rjjp beraad eon beslissing worde genomen. Over twee zaken sprak de vergadering zich echter zeer stellig uit. lo. het kapitaal mag niet worden vervreemd, doch de jiarljjksohe rente moet worden gebrnikt voor de propa ganda 2o. het kapitaal moet zoodanig worden belegd, dat het niet kan dienen voor doeleinden strjjdig met de vegetarische beginselen. De vergadering was door ongeveer 2GÜ personen be- bezocht. lieerpllchfstatlstlek. Aan de dezer dagen door de z>rg van bit Centraal Barcau voor de Statistiek voor do derde maal versche nen Lserplichtstatistiek, bsvattende een overzicht van hot betrekkeljjk schoolverzuim iu 1905 en van hot volstrekt leerverznim op 15 Januari van dit jaar, is het volgende ontleend De eindcijfers van het betrekkeljjk schoolverzuim wjjzen aan, dat d t in zjjn geheel (ongeoorloofd en geoorloofd te zamen) geieideijjk is afgenomen brt bedroeg in 1905 p»r 10,000 ecbooltjjdsn 628, tege< 639 in 1903 en 681 in 1902. Vermindering wjjst cok a>n het ongeoorloofd verzuim afzonderljjk, waar» or de cjjfers zjjn respectiereljjk 110, 128 en 133°/0(0 Het geoorloofd verzaim daartegen is oor 1905 iets hooger dan voor 1903, maar blijft bereden dat voor 1902 (re:p. 518, 511 en 549°/0#0)biervan komen voor rekening van ziekte reap. 353, 334 en 378°/#00 Evenals in 1102 en 1903 is hef verzuim in hei rfl* op de openbv.e scholen grooter dan op alle bjjzondere scholen te zrmen de cjjfers zjjn per 10,000 gehouden sohooltjjden 1905: otgooorloold 125, geoorloofd 548, te zamei 673 bjjzonder» ongeoorloofd 78, geoorloofd 457, te zamon 535» 1903: openbare ongeoorloifd 149, geoorloofd 537, fe zamen 686; bjjzondere ongeoorloofd 82, geoorloofd 454, te zamen 536; 1902: openbare ongeoorloofd 153, geoorloofd 573, lo zamen 726; bjjzoudere ongeoorloofd 87, geoorloofd 498, te zamen 585. Uit eon staat ja, voor het rjjk samengesteld ter verge lijking fusschen de jaren 1905, 1903 en 1902, bljjkt, dat de afneming van het verzaim Toornameljjk plaats vindt in da kleinere gemeenten. De 86,98 pet. van alle kinderen wordt lager ichool- onderwjjs genoten hier te lande, door 0.08 pet. iu het buitenland. De inleiding besluit met een overzicht van het ge middelde volstrekte leerverznim in de jaren 18921900, gevolgd door een zooveel moceljjk in inrichting ilaar- mede overeenstemmend oveizioht voor dn 933, resp. 1059 gemeenten, waarvan over 1904 eu 1905 de gege vens volledig bekend zjjn. Daaruit bljjkt ten duideljjkste, dat de Leerplichtwet op de afneming van het ongeoorloofd verzuim van grooten invloed is geweest; het verzuim is sedert de invoering der wet b«la»grjjk gedaald. Psnd|eshu!zca Aan den vooravond vin den dag, waarop de Staten Generaal hun werkzaamheden hervaiteD. werd gisteren te 's Gravenhage de aangekonoigde prof est-meet ing gehouden, vanwege het comité tot bestrjjding der pandjeshuizen. Als leider trad op dr. Bos, het Kamerlid. Het wcord werd gevoerd door de heeren C. D. Wesseling, H.N.L. Wisdom Jr., A. van Leeuwen, Zegers de Reyl en mr. Troelstra. Nadat nog iemand, die zich als anarchist deed kennen, had gesproken, werd onder daverend applaus de vol gende, reeds vroeger vermelde motie aangenomen. «De vergadering zich voortzettende tegen den woeker in eiken vorm. van oordeel dat deze in de pandjeshuizen welig tiert, roept de hulp van den wetgever in, om dien woeker te bestrijden en mede voor verbetering van de wetgeving op de banken van laening aan het euvel der pandjeshuizen een einde te maken. Tevens werd aangenomen het volgende voorstel De vergadering, van oordeel, dat tot bestrjjding van den woeker, ter voorlichting van het publiek en ter verbetering van het crediet der behoeftigen, de aaneen sluiting van in dit opzicht geljjk gezinden ook bjj ver beterde wetgeving noodig is, spreekt den wensch uit, dat een vereeniging voor dat doel worde opgericht. Het comité werd gemachtigd de oprichting eener dusdanige vereeniging voor te bereiden. In den loop van den avond was de zaal stampvol geworden. Velen moesten zich met een staanplaatsje behelpen. Alles ging echter even ordeljjk. Alleen toen de persoon, die in debat kwam, aan het woord was «u zjjn denkbeelden in wat al te krasse woorden uitte, welke voor velen der aanwezigen stuitend bleken te zjjn, ontstond er eenige beweging en werd er van verschil lende kanten in de zaal gefloten, terwjjl de voorzitter den woordvoeider verzocht zich tot het onderwerp te beperken. Loterij f Bij vonnis van het kantongerecht te 's Gravenhago werd J. v. Duyaen veroordeeld tot f 50 boete of 10 dagen wegens het verkoopen en ten verkoop in voorraad hebben van loten waartoe de toestemming volgens de wet van 1905 niet was verleend. Van dat vonnis was v. D. in hooger beroep gekomen bij de Haagsche rechtbank. De quaestie liep, evenals de vorige maal, over de vraag of men hier te doen heeft met eene loterij welke valt binnen de grenzen der Loterjjwet. Apellant erkende ook ditmaal weder de feiten, maar beweerde dat men hier te doen heeft met eene premieleening welke reeds is aangevangen vdór 1905 en met geen loterij. Substi tuut-officier van justitie rar. Van Geuns voor oogen houdende het voniis ia een soortgeljjke zaak dezen winter gewezen, vorderde bevestiging van het vonnis van den kantonrechter daar naar het oordeel van Z.Ed. Achtb. hier gehouden is oen loterjj in den zin van artikel 1 der Loterjjwet. Zonder eenigen twijfel hebben wjj hier naar het oordeel van het O. M. ook te doen met eene loterij die niet valt onder art. 10 (de over gangsbepaling). Elk verband met eene vroegere loterij ontbreekt hier. Mr. Van der Goot hes!reed in de eers'e plaats d« motieven van het vonnis van den kantonrechter, waar dit zegtdat bier niet te denken valt aan eene pre mieleening omdat hier eene onderscheiding bestaat tusschen klassikalen en vo gefourneerde loten en oraJxt deze leening nauw verband houdt met de staatsloterij. Naar pleiters mooning hoeft de kantonrechter zich op een verkeerd standpunt gesteld en is daardoor tot de verkeerde conclusie gekomen dat men hier te doeu heeft met eene verboden loterij. Hierna zette pleiter uiteen dat het vorige vonnis van deze rechtbauk zijn cliënt niet treffi n kan omdat raon hier te doen heeft met een geheel nieuwe zaak, hetgeen uitvoerig door hem in het licht werd gesteld. De menschen toch die hebben deelgenomen deze premie leening, hebben van het begin af rente kun en trekken. Zij die in Maart obiig. kochten hebben reeds in Juli 21 centen, zijnde 3 pet. rente kunnen trekken. In do 2e plaatB voldoet deze premieleening aan de wetteljjke eischen van tegen pari te zijn uitgegeven en een jaar ljjksche rente te geven van 3 pet. Deze premieleening voldoet dus aan alle eischen bij de wet gesteld, omdat de inlegger een som terugkrijgt minstens even groot als door hem is ingelegd. Pleiter concludeetde dus tot ontslag van rechtsver volging, subsidiair tot vrijspraak ven zijn cliënt. Uitspraak over 14 dagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1