No. 221 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Ü2SS Prijs der gewone advertentiön WOENSDAG 19 SEPTEMBER. Ilitkeeringen in verband niet de Duitsche Ongevallenwet. POSTERIJEJY. BINNENLAND. Deze Courant wordt elkan avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonunmiuer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTKR ZOON, Voordam O 9. Zij die zich met 1 October a s. op ons blad abonneeren, ontvan gen de tot dien datum verschijnende num mers gratis en franco. f «(Tooo^r h.T"Lïh.f mm ™or de Bedanken van mr. W. van der Vlugt. Uit de Pers. ALKMAA COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen, ten verzoeke van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van belanghebbenden, dat volgens 18 van de Duitsche Ongevallenwet van 30 Juni 1900 den verwanten in de opgaando linie 20 pot. vau het jaarljjks verdiende loon wordt uitgekeerd, indien kan worden aangetoond, dat de verongelukte geheel of overwegend uit zijn verdiende loon het levensonderhoud der verwanten bestredeu heeft. Bljjkens berioht van den Nederlandschen consul te Dortmund hebben zioh eenige gevallen van weigering der aitkeering op grond van het niet kunnen aan brengen van bewijzen voorgedaan, omdat verschil lende werklieden een deel hunner verdiende penningen ■aar hunne familieleden in Nederland zenden, zonder de rcjus der postwissels te bewaren, zoodat dikwerf bij een ongeluk met doodelijken afloop niet kan worden aangetoond, hetgeen 18 der Ongevallenwet verlangt. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de nood zakelijkheid de rtfus der aan familieleden gezonden gelden te bewaren. Alkmaar, 13 September 1906, Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Met ingang van 17 dezer zei het Postkantoor te ALHIAAB voor het puhllek geopend z||n vee 9 'set. tot 9.3G e. De openstellingiuren voor post wissels, postbewjjzen, quitantiën en Rpks-verzekeringsbank van 8.30 m. 2.30 a. en voor de Rijkspostspaarbank van 8.30 m. 8.30 a., alles spoortjjd, bljjven ongewijzigd. De Directeur van het Postkantoor, S. VAN DELDEN. De Staatshegrootlng. in de Staatibegrooting voor 1907, worden de uitgaven geraamd op f 185,971,268,91»/». de middelen op t 177,740,765. (waarvan rnim 168 millioen gewone). Geraamd tekort derhalve f 8,230.503,91'^. De e.ndcjjfers der verschillende hoofdstakken zjjn als volgt Hoofdstuk I (Hu s dsr Kou'.ngin.) Dit hoofdstuk wordt wederom uitgetrokken tot een bedrsg van i 800.000. Hoofdstuk II (Hooge College# van Staat.) f 743.005.87è. Hoofdstuk III (Bnitenl. Ziken) f 1.138.855.50. Hoofdstak IV (Justitie) f 7.298.774,15. Hoofdstuk V (Binrenl. Zaken) 28.303.775.50. Hoofdstak VI (Marine) f 17 691.979.131. Hoofdstak Vila (Nationale Sbhnld) f 4.717.000. Hoofdstuk Vllb (Financiën) f 23.511.439 83a. Hoofdstuk VIII (Oorlog) 26.055 881 Hoofdstak IX (Waterstaat) f 35.218 578.46. Hoofdstuk X (Landb., Ngverb. en Handel) f 4.032.965. Hoofdstak XI (Koloniën) f 3.080.068.18. Vergelijkt men de thans aangevraagde bedragen met die voor 19C6 oorspronkelijk toegestaan, dan vindt man de volgende verschillen Meer wordt aangevraagd op: Hoofdstuk II. (Hooge Colleges van Staat) 46.451.50 III. (Baiten'andecke Zakes) 107.138.— (J.n!titie) 66.407.15 V. Bmnenlandsche Zaken) 3.152.747.56J (^arinf) i 444 087.81 <Si"aioië»). 164.884.17 IX. (Waterstaat) 810.432.25 X. (Lrndboaw) 1.583.727.— Hiertegenover wordt minder geraamd voor: Hoofdstak Vila. (Nationale Schuld) f 86 215 yÏ' 944.329 n„ - u ^l0110") 571.150.14 f 4 776 481 30 "g6a met 4 770.481.30 met welk bedrag derhalve de begroo ting voor 1907 die voor 19C6 overschrijdt. ,flD® t"ipdd,e^° z«n g0raa«d op 1177,740,765,00, terwijl die voor 1906 opgenomen waren voor f 171 481 148 00 dus meer voor 1907 f 6,259,617,00. Deze stijging is te verklaren door een aanmerkelijk hoogere raming van vele middelen Van de groep der directe belastingen wordt, indien men de opcenten op bedrgfs- en vermogensbelasting over beide jaren geheel buiten rekening laat, in totaal f 1,924,000 meer verwacht rKïnm a grondbelasting f 199,000. het personeel Voorts zijn de indirecte belastingen t 2,338 500 de rechten op don invoer f 600,000. de posternen f 598,000 hooier gestefd ,00° en de loodsgel<fen f200,000 Ook het aandeel van het rjjk in de opbrengst der hoog er 'go raam dD 1S' °P ondervindiug.f 1°0,000 f iS?«mgeSteli 7'^n de baten VÜB 's HÜks munt circa t 400,000 en de reatitutiepost voor het kanaal Gent— Terneuzen f500,000, deze laatste, omdat ook op 1500,000 minder aan uitgaven voor dit kanaal is gerekend. Opgemerkt worde ten slotte nog, dat voor het 1/3 gedeelte van de over het belasting jaar 1906/1907 geheven wordende rjjksopcenten op de vermogens- en op de bedrijfsbelasting f 550,000 is geraamd. Onbevredigend kan dat resultaat niet genoemd worden, wanneer men er rekening mede houdt, dat de begrooting thans voor het eerst bezwaard is met een belangrijk bedrag omstreeks 2t millioen voor verhoogde subsidiën aan het bijzonder lager onderwijs, terwijl tevens een scherpere omlijning van het begrip «buitengewone uitgaven» het totaal der gewone uitgaven niet onbe langrijk deed stijgen, en splitsing der ontvangsten in gewone en buitengewone mede de rekening voor den gewonen dienst ongunstiger maakte. Maar dit betrekkelijk gunstig resultaat is verkregen het worde niet voorbijgezien doordien vrijheid gevonden is, om met de wijziging in de splitsing der gewone en buitengewone ontvangsten en uitgaven te doen gepaard gaan eene raming van de middelen, waarbij veel meer dan tot dusverre rekening wordt gehouden met de laatstelijk verkregen opbrengsten. Dank zjj het buitengewoon gunstig vloeien van de middelen, van 1 Juli 1905 tot ultimo Juni 1906, had deze veranderde wijze van ramen ten gevolge dat ditmaal het totaal der inkomsten op een belangrijk hooger bedrag kon worden gesteld dan anders het geval zoude zjjn geweest en dat de raming der inkomsten voor 1907, die voor het jaar 1906 met een grooter bedrag overschrijdt dan in de laatste jaren 't geval was. Het spreekt intusschen van zelf, dat er, tengevolge van deze wijze van ramen, voor het jaar 1907 op veel minder noemenswaardige overschrijding der raming zal zjjn te rekenen, dan in de laatste jaren te eonstateeren viel Onder dit licht bezien, toont het becijferde tekort op den dienst 1907, zelfs afgezien van de kostbare maatregelen van socialen aard, die deels gereed, deels in bewerking zjjn, de noodzakelijkheid aan van eene blijvende versterking der middelen. Wat de dekking van hot geraamde tekort betref', hiervoor komt in de eerste plaats in aanmerking de opbrengst van de nieuwo of verhoogde belastingen, waarvan de indiening in de Troonrede is aangekondigd. Hiervan wordt voor zoover het hoogere zegelrecht op effecten betreft f 1.000.000 en voor zoover de belasting op den inbreng van zaken in naamlooze vennootschap pen betreft, f 2000.000 per jaar verwacht. Het uit het oogpunt van versterking der middelen belangrijkste der aangekondigde ontwerpen, dat ter samensmelting van de vermogens- en bedrijfsbelasting tot ééne heffing onder den naam van „inkomstenbelas ting", zal evenwel niet tijdig genoeg tot wet kunnen worden verheven om de moerdere opbrengst daarvan nog aan den dienst van 1907 te kunnen doen tongoede komen waarom dan ook 1 Mei 1908 als datum van in werking treding is voorgesteld. Staande voor een tekort, dat zelfs na aftrek van de vermoedelijke opbrengst, over een vol jaar, van de twee genoemde middelen toch nog f 3.150.000 zonde bedragen, ziet de minister zich genoopt voor te stelien de ten vorigen jare goedgekeurde tijdeljjke heffing van tien opcenten op de bedrjjfs- en op do vermogensbelasting, nog één jaar voort te zetten. Hjj heeft intnssohen gemeend over eenkomstig de toezegging door hem te dien aanzien in de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedaan het voorstel tot die beffing in een afzonderljjk wetsontwerp te moeten belichamen, dat weldra is tegemoet te zien. Volgens de gegevens aan de raming van de opbrengst van de bedrjjfs- en de vermogensbelasting ten grondslag gelegd, zullen tien opcenten op die belastingen over het belastingjaar 1907/08 vermoedelijk ongeveer f 1.650.000 opbrengen, waarvan »/s gedeelte of f 1.100.000 aan den dienst 1907 zonden ten goede komen, zoodat het becjj- ferde tekort tot rnim f 2 000.000 zonde dalen. In het voor uitzicht van verdere bljjvende versterking der middelen schjjnt een tekort tot dat bedrag niet bepaald zorgwekkend. Overeenkomstig het gebruik volge hier nog een kort woord omtrent den stand der kas. Op den 15den September was er en wel geheel ten behoeve van Nederlandsoh-Indië een bedrag van f 11.000.000 aan schatkist-promessen gedisconteerd. Hoe zeer verdere versterking van 's Rjjks schatkist in de eerstvolgende weken nog zeer wel noodzakelijk kan bljjken, bistaat er toch alle uitzicht, dat aan het einde van het kalenderjaar het bedrag der vlottende schuld aanmerke ljjk minder zal zijn dan thans: Vermeld zjj nog, dat voorgesteld wordt, het RjjksBub sid:e voor de rundveefokkerjj tot f 125,000 te verhoogen, met dien verstande' dat daarvan f 100,000 ter beschikking wars te stellen van de 11 provinciale commissies, terwjjl de overige f 25,000 waren te bestemmen voor het onder steunen van Ambachtvereenigingen. Voorshands is, om geleidelijk te werk te gaan, thans een verhoogisg met f 25,000 van het sabsidie nitgetrokker. Voorts is een geheel nieuwe organisatie der Rjjks landbouwproefstations ontworpen. Esn voorziening is ncodig van den onderzeeschen oever tnsschen Kaapboofd en Noorddninshoofd (Heldersche zee wering). De thans voorgestelde het aanbrengen van een bezinking over ongeveer 7200 vierï. M. enz. vordert f 50,000. Onderhandelingen zjjn loopei de met Alkmaar voor bot in eifpaobt krjjgen van de gnnstig gelegen terrein voor de stichting van een palenloods aldaar. 1903 op dien der linkerzijde uitgebracht). Bjj de har stemming in 1905 werd prof. van der Vlagt herkozen, Bjj de stemming op 16 Jani verkreeg hg 2276, terwgl dr. l'h. G, den Honter (s.-r.) 2446 stemmen behaalde, bjj de herstemming op 26 Juni bedroegen deze getallen 2910 en 2707. Om Leiden zal das waarsohjjnljjk een vinn'gen strjjd plaats hebben, waarvan de uitslag zeer twjjfelaohtig is. Herstc Haver. Onder voorzitterschap van J. E. N. baron Sohimmel- poan'nck van der Oye werden de werkzaamheden hervat. De Voorzitter verzocht don griffier mededealing te doen van het Koninklgk besluit zjjner herbenoeming tot voorzitter dezer Kamer en zeide hierop ongeveer het volgende Mjjne Heeren Door het vertrouwen van onze geëer biedigde Koningin op de voordracht van Z.Ex. den minister van Binnenlandsche Zaken wederom geroepen dor verga deringen van de zitting welke heden geopend is, te leiden, doe ik weder een beroep op uwe bekende welwillendheid en steun. Al dadeljjk worden wjj geroepen tot het onderzoek en de besliesing omtrent een ontwerp van wet, d:ep ingrjjpend in ons sociale leven en overigens behoef ik u er niet aan te herinneren dat vele ontwerpen der Tweede Kamer u eerlang zullen bereiken. Ik weet en behoef u dus niet te verzoeken, dat gjj dien arbeid met jjver en toewijding zult ter hand nemen en u daardoor zult vereenigen met den wensch door H. M. de Koningin in de Troonrede geuit. Mg vereenigende met de bede, dat Gods zegen op uwe werkzaamheden moge rusten, verklaar ik het voorzitterschap te aanvaarden (teekenen van instemming). De grittier deed vervolgens mededeeling van een aantal ingekomen stukken en bescheiden. De voorzitter benoemdetot leden van de oom missie voor de verzoekschriften de heeren Bevers, Woltjsr, Scholten, Vermeulen en Van Wijnbergen tot leden van de gemengde commissie voor de stenographic de heeren Veiling, Meinesz en Woltjer. In een volgende vergadering zal hg een voorstel doen omtrent de benoeming van twen leden der huishoudelijke commissie. Adret van antwoord. Besloten wordt de Troonrede met een Adres van Antwoord te beantwoorden. De Kamer gaat hierna over tot het trekken der afdeelingen. Vervolgens begaf do Kamer zich in de afdeelingen tot benoeming van voorzitters en ondervoorzitteis en leden van de commissie van redactie voor het Adres van Antwoord. i'rof. air. W. van der Vlugt heeft om gezondheids redenen zjjn mandaat als lid der Tweede Ksmer voor het district Leiden in handen der kiezers geBteld. Prof, van der Vlugt (oud-liberaal) wiens bedanken met leedweezen door velen zal worden vernomen had zitting voor het district Leiden. Het district was ie voren door een anti rev. vertegenwoordigd (in 1901 wer den er 2164 steinniea op den cundidaat der reobter- eu Tweede kaaer. Tjjdeljjk voorzitter de heer Van Alphen, als oudste lid in jaren. Do wn. voorzitter hield de volgende rede Mjjne Heeren Tot dusver bjj het leven en den rede- ljjken welstand gespaard, geniet ik nogmaals de eer voor eene korte wjjle den voorzitterszetel te bezetten. Daar even teruggekeerd uit de graieljjke zalen waar de nieuwe zitting der Staten-Generaal door H. M. onzo geliefde Koningin wederom in persoon kon worden geopend, heb ben wjj in dit voorrecht, na de smarteljjke teleurstelling welke ons geëerbiedigd Koningshuls met bet Nederlandsche volk wederyoer, de gratie onzes Gods door welke Zij regeert in dubbele mate te waardeeren en dankbaar te erkennen. Wjj zjjn, Mjjne Heeren, zoodanigen als wjj bjj den aanvang der vorige zitting der Tweede Kamer samen stelden, opnieuw opgetreden, slechts met uitzondering van één der leden, die uit eigen beweging heenging om eene andere functie te aanvaarden. De achting die wjj hem toedragen doet ons wentchen dat de keuze hem ten volle bevredigd moge hebben. Het welkom in den nieuwen tjjdkring zjj op beden bjj de hervatting onzer werkzaam heden, uit naam der Kamer, U allen toegeroepen. Moge onder de gunst van den Heere God onze arbeid voor het Vaderland ten zegen strekken. Ik verklaar de vergade ring te zjjn geopend. De voorzitter gal het woord aan den minister van Financiën tot aanbieding der Staatsbegrooting voor 1907. De minister van Financiën (de heer De Meester) zegtMjjnheer de voorzitter I daartoe gemach tigd door H. M. da Koningin heb ik de eer bjj deze aan te bieden de ontwerpen der algemeens begrootirg voor het dienstjaar 1907. In een nota betreffende den toestand van 's land# financiën bjj brief, U, mjjnheer de voorzitter beden toe gezonden zjjn vervat de cjjfers en beschouwingen tot dus ver door den minister van Fmanoiën gehouden bjj de aanbieding der Staatsbegrooting. Nominatie voorzitter der Kamer. Eerste candidaat, eerste stemming uitgebracht 87 stemmen, waarvan op den heer Rösll 72, op den heer De Beaufort 1, blanco 14, zoodat de heer Röill gekozen is tot eerste candidaat. Tweede candidaat. Bjj eerste stemming wordt gekozen Mr. Goeman Borgesius met 46 van de 92 stemmen de heer Van Dedum verkreeg 20 stemmen, de heer Kolkman 2 stemmen, de heeren Lely, Lobman eu Roodhnjjzen ieder 1 stem, blanco 21. Tot derden candidaat werd bjj eerste stemming gekozen de heer Kolkman, met 82 van da 88 stemmen, de heeren Van Dedam en Loeff verkregen ieder 1 stem, blanco 4 stemmen. De Kamer ging daarna over tot het samenstellen der afdeelingen, die zich hierop naar de sectiekamers begaTen tot het Kiezen van voorzitters en ondervoorzitters. Do voorzitter deelde mode dat de afdeelingen tot voorzitters hebben gekozen de heeren Pierson, Van Alphon, Drncker ea Lobman, en tot ondervoorzitters de heeren Hnbrecbt, Van Dedeno, Loeff, Barge#iua en Lieftinclr. De Trooarede. De meeste bladen merken op, dat er in de Troonrede véél beloofd wordt. De N. R. Ct. vindt »dat van do krachten der Kamer in de naaste toekomst veel zal gevergd worden", het Hld. ziet in de Troonrede het bewjjs, »dat het Ministerie vol jjver attn den arbeid ie getogen en dat de Wetgevende macht volop werk zal hebben te verrichten, meer dan zjj in één zittingsjaar kon volbrengen, indien alles tegelgk werd aangeboden. De rede is een zeer prozaïsch Staats stuk, dor als een pas omgeploegde akker maar vol be loften voor een weligen oogst." Da Nituwe Ct. spreekt van een »overvoile program- ljjst", het N, ti. d. Dag noemt de Troonrede »rjjk aan inhoud1', en is bljjkbaar tevreden als »veel er van" verwezenljjkt wordt. Der Standaard komt het voor »dat hier al te veel wordt toegezegd." En Het Volk verklaart: »Wjj lezen de beloften wel, maar omtrent de verwezenlijking rjjn wjj zeer ongeloovig gestemd." Dit wat de algemeene karakteristiek aangaat. Waf de bijzonderheden betreft, ontleenen wjj aan de artikelen bet volgende De N. Rolt. Ct. schrjjit o. m. Bepaalde de vorige Troonrede zieh tot de mede deeling, dat voor de dunrzame versterking van rjjks middelen maatregelen werden voorbereid en vernam men tot nog toe niets over den aard dier maatregelen, thans worden verschillende financieele voorstellen aangekondigd. Na'uurljjk zou het voorbarig zjjn over hetgeen wordt medegedeeld nu reeds een oordeel uit te spreken. Dat zal pas kunnen gesohieden, wanneer een uadere uit eenzetting der plannen voor ons ligt en het geheel der voorstellen kan worden overzien. Vroeger heeft de minister van tinanciëa toegezegd, bjj de indiening van het eerste financieele wetsvoorstel zjjn volledig plan mede te doelen en toe te lichten. Nu in de Troonrede verklaard wordt, dat sommige der voorstellen reeds ter indiening gereed liggen, mag men dus aannemen, dat de minister zjjne toe zegging zeer spoedig zal gestand doen. Zooals te verwachten was, wordt de vermeerdering der inkomsten, die o. a. noodig is voor de onder den minister Kuyper gevoteerde onderwjjesubsidiesdie voor 1907 reeds 2) millioen en later meer zullen be dragen en voor de kosten der sociale wetgeving, welke op het program van het ministerie staat, in verschil lende richtingen gezocht. Uitgesloten is daarbjj natuurljjk de hoofdbron, waar uit het vorig ministerie wilde pntten, en waaruit de protectionistische tarieiwot-Harte het geld moest ver sohaffen wat niet wegneemt, dat ook de door de regeering voorgenomen technisohe herziening van het tarief van invoerrechten eenige vermeerdering van bate voor de schatkist kan opleveren. Of de samensmelting van de vermogens- en bedr jjfs- belasting tot een enkele inkomstenbelasting tot belang rijke verhooging der opbrengst zal kunnen leiden, zal uit eene nadere uiteenzetting moeten bljjkende gevoelens daarover waren tot nog toe verdeeld. Wij laten orerigens thans eene beschouwing over de enkel door opsomming aangekondigde fiuanoieele voorstellen achterwege. Alleen willen wjj niet nalaten onze voldoening uit te spreken, dat de regeering, niettegenstaande er veel geld noodig zal zjjn, toch nog tot verlaging van den accjjns op de suiker heeft kun nen besluiten. Waarschgnlgk zal daarmede wel in verband staan de vermeerdering van inkomsten, die men uit de aangekondigde veihooging van den acojjns op het gedistilleerd wil vinden.* Het blad betoogt verder, dat ook de minister van Jas- titie grooten last toont om op zjjn gebied ten natte van onze wetgeving bet noodige te doen, noemt de voorberei ding van de wetteljjke regeling ten aanzien van de ban ken van leening »een verblgdende mededeeling* en denkt dat »zeker met groote belangstelling (zal) zjjn vernomen, dat de minister het Zuiderzee-vraagstuk op zjjn program heeft geplaatst,* en zegt daarmee Uit de mededeeling in de Troonrede valt op te maken, dat de minister voornemens is althans voorshands, niet het groote plan ten uitvosr te leggen, maar zich tot indjj- king op beperkte schaal te bepalen, waarmede vermoede- ljjk bedoeld zal zjjn een indjjking bjj Wieringen.* Het artikel eindigt aldus Moge de Tweede Kamer, dis reeds verschillende kleinere maatregelen heeft genomen om baar werk te bespoedigen, er in slagen in hare werkwjjie zoodanige afdoende verbetering te brengen, dat zjj zicb opgewassen gevoelt tegen den Bteeds zwellende stroom van werk, die haar toevloeit.* Het Hdbl. schrjjft o.a. «Voor rekening van den Minister van Justitie vindei wjj eenige zeer belangrjjke regelingen aangekondigd, waaraan reecis lang behoefte bestond. Ze betreffen de Naamlooze Vennootschappen en de snellere atdoening en vereenvoudigde berechting der kantonzaken, twee onderwerpen die dringend herzie ning noodig hebben en waarvan de betere regeling zóó spoedig moge worden ingediend dat zjj nog in het nieuwe zittingjaar haar beslag zal krjjgen. Boven dien wil de Minister van Justitie het algemeene deel van bet Wetboek van Strafrecht wjjzigen en aanvullen naar men mag verwachten ook met de invoering der voorwaardeljjke veroordeeling. Voorts is in aantocht een wjjziging van de wet op het recht van vereeniging en vergadering, stellig niet in reactionairen zin. En dan voordrachten om in verband met de vrjjeru bewjjsleer in het burgerljjk rechtsgeding, waarover het Kamerverslag nog moet worden uitgebracht, in andere wetteljjke regelingen de noodige veranderingen te brengen.» sVVjj vernemen uit de openingsrede, dat »ter indie-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1