No. 223. Honderd en achtsle jaargang. 190ti. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 21 SEPTEMBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Grooto letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam C 9. Zij die zich met 1 October a s. op ons blad abonneeren, ontvan- gëïTdo tot"dien datum verschijnende num mers gratis en franco Loting voor de Nationale Militie. Uit de Pers. AARSCHE COURANT. Telefoonnummer 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alsmaar brengen ter kennis nan belanghebbenden dat de Loting der in 1906 alhier voor de lichting van 1907 voor de Militie ingeschrevenen zal geschieden op Woensdag IV en Uonderdag 18 October aan staande, ten stadhuize Zjj worden mitsdien opgeroepen, om zich, voor zooveel hetnft de loteUngen wier familienamen beginnen met de litters A tot en met Q op Woensdag 17 October a s. des voormiddags te 9 30 ure, en met de letters R tot en met Z op Donderdag 18 October a s. des voormiddags te 9.30 ure, aldaar te bevinden om te loten en opgaven te doen van de redenen van vrijstelling, die zjj ter zake van de Militie vermeenen te moeten inbrengen. Om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrjjgen, moet men overleageu een paspoort of ander bewjjs van ontslag, of een uittreksel □it het stamboek of een bewjji van werkeljjken dienst. Ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst moet men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behoorende, bljjkt. Eerstgenoemd bewjjsstuk kan, zoo het niet reeds in gevolge art. 39, derde lid van het K. B. van 2 Deo. 1901 (Staatsblad No. 230) onder den Burgemeester beru°t, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de zittinc van den Militieraad wordt geopend, worden ingeleverd bjj den Burgemeester der gemeente in welke de loteling, die vrjjstelling verlangt wegens eigen militairen dienst of wegens broederdienst, voor de militie is ingeschreven. De opgave van een reden van vrijstelling bjj de loting ontslaat hem die vrijgesteld wenecht te worden niet van de verplichting om bg den Militieraad de reden van vrjjetelling in te brengen, hetgeen in elk geval bjj dit ooi lege moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tjjdstip. Zjj die vermeenen vrftstelling te kunnen erlangen we gens broederdienst, moeten op Donderdag 15 NOV. O k., des voormiddags te 10 ure, op het raadhui» versohjjnen, vergezeld van twee bjj den Burgemeester te goeder naam en faam bekend staande meerderjarige in gezetenen, die de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen, terwjjl zjj verplicht zjju de noodige opgaven voor het op maken der stukken vóór 1 November a.s. ter secre tarie te verstrekken. De lotelingen worden uitgenoodigd den oproepingsbrief de loting mede te brengen. Bargemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Sap*. 1906. DONATH, Ssoretaris. Tweede IA •■ter. V ragendag. De Voorzitter deelde mede op welke wjjze bjj uitvoering denkt te geven aan art. 89a van het Reglement van Orde. De vragen moeten schrifteljjk bjj den voorzitter worden ingediend. De voorzitter gaat de ingediende vraag na en zendt haar door naar den betrokken minister die haar, hetzjj schrifteljjk hetzjj mondeling zal kannen beant woorde?, Als regel zullen vraag en antwoord tegeljjk in de Handelingen worden opgenomen. Bljjkt echter een vraag na 30 dagen niet beantwoord, dan zal de vraag alzonderljjk worden gepubliceerd. Ook tjjdens het reeds zullen antwoorden bjj den voorzitter kannen worden ingeiiend. Zjj zullen alsdan in afzonderlijke Handelingen kannen worden opgenomen. De heer de Savornin Lobman (Ohr.-His.) vroeg of de mogeJjjkhsid bestaat gedurende het reeds ook vragen in te zenden. De Voorzitter meende dat die mogeljjkheld niet is uitgesloten. De heer Troelstra (Soc.-dem.) meende dat de hier voorgestelde regeling slechts een voorloopige is. Wanneer de bepaling eenigsn tjjd gewerkt heeft zal uien beter kannen nagaan wat er aan ontbreekt. Spr. beschouwt du3 de regeling als eene voorloopige, anders zon hjj willen vragen of h»t niet mogeljjk is dat naar aanleiding van een gestelde vraag waarop een antwoord is gegeven door een ander lid een vraag kan worden gesteld. E enige leden: Dan krygea wg weer discussie. De heer Troelstra erkende dit en ging niet verder op dat punt in. De Voorzitter antwoordde dat aan den minister geen andeie vragen mogen wordeu gedaan dan die schrif leljjk bjj hem zjju ingediend. De heer Van Waasenaar (Ohr.-H.) vroeg of vraag en antwoord te geljjk in de Handelingen zullen komen. l)o Voorzitter antwoordde bevestigend behalve in hot geval dat een vraag na 30 dagen nog onbeantwoord ia gebleven. Lesloten werd dat geiogenbeid zal worden gegeven tot- behandeling der vragen iederen Vrijdag waarop de Kamer bgeen is namiddags om 81/, ure. (Gelach). De Voorzitter deelde rrode dat de centrale sectie wet groote meerdetheid in overweging geeft Donderdag aanstaande een aanvang te maken met het sectie-onderzoek uer HUatsbegrootirg voor 1907. De voorzitter doet daartoe het voorstel. De heer '1 y d e m a n (lib.) was teleurgesteld door dit voorstel. Hg had gedacht dat de Kamer vooraf nog ean week reces zou zjjn toegestaan om de begrotingsstukken beter te bestudeeren. Vele leden hebben bun werkzaam heden daarop ingericht. Spreker zou das met het sectie- onderzoek willen beginnen Dinsdag 2 October. De Voorzitter verdedigde nader zgn voorstel. Wanneer tjjiig met het afdeelingsonderzoek wordt ain gevangen kan eerder met de openbare behandeling worden begonnen. Ook is een vroeg sectie-onderzoek van belang, met het oog op nog tusschenvallend recèi. Het afdeslingsonderzook zal ook veel tgd vorderen in verband met de gewichtige ontwerpen, die ook nog moeten worden onderzocht, o.a. de regeling der rechts positie van de inlandsche Christenen en afkoop van particuliere landerijen op Java. Wil de openbare behandeling tgdig kannen aanvangen, dan moeten de verslagen eerder gereed zjjn dan anders. De beer T y d e m a n noemde het voorstel van den voorzitter speculatief en bljjit zich daartegen verzetten. De heer Goeman Borgesius (U.-L.) meende, dat als men het denkbeeld van den heer Tydeman volgt, de voordooien van de nieuwe werkwjjs zullen verloren gaan. Men heeft de nieuwe werkwgs aangenomen om vroeger met de verslagen enz. gereed te zjjn. En terwgl de heer Tydeman den voorzitter verweet, speculatief te zjjn, heeft hjj zelf speculatieve beschouwingen geleverd. Volgt men zyn methode, dan zal het afdeelingsonderzoek veel langer duren. Juist de grief daartegen is, dat men er veel te veel bjj ter sprake brengt. En dit zal in nog hooger male het geval zgn als men zoo langen tgd van voor bereiding heeft. Wordt het voorstel aangenomen dan zal bet veel langer duren eer men weet, tot rapporteur over welk hoofdstak der begrooting men is aangewezen. De heer Tydeman repliceerde, dat het bekend is, dat het heden reeds zal worden medegedeeld wie tot rapporteur over elk hoofdstuk is aangewezen. De heer De Savornin Lohman ondersteunde het voorstel van den voorzitter. Het zou een zeer zonder lingen indruk maken, waar we alles doen om sneller te werken, als we zooveel beter met het afdeelingsonderzoek begonnen, gelgk de beer Tydeman wonecht. Vóór Don derdag beeft men tgd genoeg voor voorbereiding; en dan komen pas de eerste hoofdstukken aan de orde. Het voorstel van den voorzitter werd met 39 tegen 25 stammen goedgekeurd. De vergadering werd gesloten. Pliospliorluclfergwet. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is de volgende missive aan de Commissarissen der Koningin in de onderscheidene provinciën gezonden »I)e Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel deelt nog mede, dat bjj Zjjne beschikking van 10 Sept. 1906 nieuwe voorschriften zjjn gegeven, volgens welke het onderzoek van lucifers, bedoeld in art. 9 der Phos- phorluciferswet 1901, zal moeten geschieden. Ten einde bij de thans voorgeschreven methode van onderzook be- hoarljjk vaststaande uitkomsten te verkrggen is bet gewenscht, dat ieder der in art. 9 bedoelde scheikundigen ten minste een veertigtal luciferskoppen ter zjjnsr be schikking heeft. De Minister zoude het, in verband hiermede, zeer rp prjjs stellen, indien aan de ambtenaren van gemeente politie wordt opgedragen, er voor te zorgen, dat eik van de beide, ingevolge art. 7 der Phosphorluciferswet 1901 genomen monsters ten minste een honderdtal lucifers bevat. Ik heb de eer u te verzoeken, de burgen oesters in uw gewest met het bovenstaande in kennis te stellen en hen uit te noodigen, te bevorderen, dat daaraan gevolg worde gegeven. Particuliere entrepit. Voortaan kannen in alle gemeenten, waar een algemeen of een publiek entrepöt gevestigd is, zonder tusschenkomst des ministers van Financiën, particuliere entrepóts voor alle soorten van goederen worden opgericht, mits de daartoe bestemde lokalen vooraf door den inspecteur der invoerrechten en accjjnzon zjjn goedgeken d. In gemeenten, waar slechts de opslag van óóae of meer, bepaald aangewezen, soorten van goederen in particulier entrepót is toegestaan, kan die gunst voor andere goederen niet worden verleend dan met machti ging van den minister. Fictieve entrejóts kannen voor de daarvoor vatbaar verklaarde goederen, worden eevestigd in alle gemeenten, waar een algemeen of een publiek entrepót bestaat, ter wjjl anders voor elke oedereneoort in h't bgsonder vooraf de vergunning van den minister moet worden gevraagd Tot den opslag in fictief entrrpöt van goederen, tiet genoemd in de Igst, wordt in elk geval vooraf de beslis sing des ministers vereischt. Opcenten. Ter Toldoening Ran den wensoh van de Eerste Kamer heeft de minister van Financiën thans bg afzonderlijk wetsontwerp voorgesteld de hefting van 10 opcenten op de vermogens- en bedrgfsbrlasting. Ziekteverzekering. Het zooeven verschenen ontwerp van wet- tot verplich ting van vaite werklieden, om zich on hunne gezinnen te verzekeren tegen geldelgke gevolgen van ziekte en bevalling, strekt da verzekeringeplicht ut tot alle vaste werklieden, ouder dan 16 jaar, met uitzondering van be paaldelijk in hot ontwerp genoemde categorieën, zoo o.a. zg, die hooger inkomen hebben dan f 1200 of in de vermogensbelasting zgn aangeslagen, militairen, ambte naren, zeelieden. Tot het «gezin» worden ook gerekend, inwooosde ouders, schoonoude)s, grootouders, zoo zjj ouder zgn dan 65 jaar. De verzekering geschiedt: óf bjj eeu bjjtoadere zieken kas, óf bjj eou z.g, *districtslcas» (deze is van den staat) óf bjj een vondernemingsziekenkae», wanneer men name- Iflk vast werkman is bij «en onderneming, die een zoo danige kas beeft. Dr. Huyper candldaat voor Lelden f In verschillende kringen te Leiden wordt vermoed dat van antirevolutionaire en katboliece zgde de oud-minister dr. A. Kuyper zal worden aangezocht om de oandidatuur te aanvaarden. Hulde aan de Huyter. In een vergadering van belangstellenden, gehouden den Aden September, ontving het bestuur der vereeniging »H«t Nederlandsche Zeewezen* de opdracht, een commissie samen te stellen tot het voorbereiden eener waardige huldiging van Admiraal de Royter's 300en geboortedag. Tengevolge van de alom ondervonden medewerking kan reeds in de volgende week enne vergadering worden gehouden tot bespreking der verschillende plannen. Ken Internationale tentoonstelling In lOOfl f Op 2 Ootober a.». zal volgens de Ttl. in de te hou den vergadering van het bestuur van den Ned. Bond van Veresnigingen van den Handeldrjjvenden en IedustrieeJen Middenstand, de samenstelling worden bekend gemaakt van de commissie, voor de internationale middenstands- tentoonstelling, in I9G8 te Amsterdam te houden. Deze commissie krggt tot taak de tentoonstelling voor te bereiden en volledige rlannen te ontwerpen. Zjj dient vervolgens deze plannen in aan bet middenstandscongres van 1907, welk congres in hoogste gezag de beslissing krggt of de internationale tentoonstelling in 1908 al dan niet zal worden gehonden. €hrls«el(|ke Nationale Werkmansbond. Woensdagavond is de jaarlijksche vergadering nog ecnigen tijd voordgezet. Afgedaan werden de bepalingen op den rusttgd, p vrouwen- en kinderarbeid, en op d-- beveiliging van arbeiders. Yoor Zondagsarbeid moet, aldus bet program, 100 pet. boven het loon worden betaald. Waar nachtarbeid noodig is, worde het drieploegem- stelsel ingevoerd. In de bakkerijen worde de naoht- arbeid volstrekt verboden. Bij een arbeidsduur van 10 uur wordt 21/, uur rusttijd gevraagd. Jaarlijks 6 dagen vacantie met behoud van loon. In zake vrouwenarbeid meet warden gepropageerd tegen allen arbeid van gehuwde vrouwen in werk plaatsen en op het veld. Aan de zwangere vrouw w rdo reeds nu alle werk in loondienst verboden. Nachtarbeid voor vrouwen worde niet toegestaan Waar een vrouw mannenarbeid verricht, geniete zij ook mannenloon. Kinderarbeid vóór 14-jarigen leeftijd is verboden. De Veiligheidswet dient herzien te worden. Aan gedrongen wordt op beter naleving vau de wettelijke bepalingen tot bescierming der arbeiders, beter regle- meuteering van en scherper toezicht op den arbeid in schadelijke bedrijven. De invoering van fabrieksreglementen is zeer ge wenscht. Ze moeten bij voorkeur worden vastgesteld door de Kamers van arbeid. In de gistermorgen voortgezette jaarvergadering werd begonnen met de bepalingen rp het arbeidsloon. Het artikel over het minimum-loon werd na ampele ge- dachtenwisseling aldus vastgesteld In een misimum- loonregeling moet de regeling van den arbeidsduur zijn tegenwicht vinden, opdat de inkomsten voor het arbeidersgezin niet verminderen. De leeftijdsgrens voor het bereiken van het minimumloon wordt op 23 jaar gebracht. Een amendement-Leeuwarden, om dien leeftijd op 21 jaar te stellen, werd verworpen. Op erkende Christelijke feestdagen behoort 70 pet. van het volle loon te worden uitbetaald (dit werd bjj amendement aldus vastgesteld de commissie van redactie had 100 pet. voorgesteld)bjj tjjdeljjke werke loosheid door schuld of nalatigheid van den ondernemer wordt uitbetaling van het volle loon gevraagd. In zake het vervullen van den militieplicht wordt in art. 27 aangedrongen op indiensttreden in het begin van Septemberhet onbepaalde verlof gaat in de maanden Mei of September a. a. v. in. Voor herhalings oefeningen wordt Augustus de beste maand geacht. Sliedrecht dringt aan op beter naleving van art. 2 van het reglement op de krijgstucht, welke wensch in het program wordt opgenomen. Op voorstel van de commissie wordt de redactie van het artikel zóó gewjjzigd, dat het noemen van verschil lende maanden vervalt en daarvoor in de plaats komt, dat bjj het onder de wapens komen zal worden gelet op de meerdere of mindere behoefte aan arbeidskrachten. Een amendement-Amsterdam, om oen patroon te ver plichten bjj het uit dienst treden van den milicien, hem zoo mogeljjk weer in dienst te nemen, wordt na uitvoerige bestrijding door dr. de Visser, verworpen. De artikelen op de opleiding van de arbeiders, vragende van rjjk en gemeente beter .en meer ambachts- en vak onderwijs en regeling vau het leeringswezen, werden ongewjjzigd aangenomen. Het artikel over de banken van leening werd aldus vastgesteldReorgauisatie van de gemeentelijke banken van leening is noodig om den arbeider behulpzaam te zjjn in het verkrjjgen van tjjdeljjk benoodigd contant geld. De wetgever verbiedt het woekerbedrjjf, bedreven door de huizen van verkoop met recht van weder inkoop. Zoo noodig wordt bovendien de oprichting van particu liere banken van leening, onder toezicht van gemeente wege, bevorderd, waar de arbeider tegen onderpand kleinere bedragen kan verkrjjgen, dan gewoonljjk door de voorschotbanken worden verstrekt. Bjj art. 31, handelende over verzekering tegen ziekte, kraam en overljjden, ontspon zich een debat over de vraag of een Christen verplicht mag worden tot ver zekering. Alleen Ooderdoassverzekerlng t De Standaard schrjjft Men maakt er ons opmerkzaam op, dat in do Troonrede alleen gesproken wordt van ouderdoms-verzekering. Van invaliditeils-verzekering wordt niet gerept. Hoe zit dat Hebben we hier te doen metjeen opzettelijke uitlating 't Zoo ja, dan mochten de stellers van een zoo gewiohtig Staatsstuk zich toch wel mede rekenschap hebben gegeven van hun woorden. Of is't inderdaad de bedoeling, geen invaliditeits verzekering te geven, teneinde met ean oaderdoms-pensio- neering te komen tejen lager leeftjjds-grens 't Zoo ja, dan zgn de arbeiders te beklagen. Immers is nog onlangs door een Hoogleeraar betoogd, dat juist d« invaliditeits-verzekering het voornaamste, het meest uno- dige is, en dat de ouderdomg-pensioneering in de verte niet zoo belungrgk is als de andere. In elk geval, meer licht is hier alleszins noodig. 0e ÏO opcenten. In de Ttl. lezen we Blgkens de millioenennota zal de minister vau finan ciën voorstellen, de 10 opcenten op de vermogens- en be drijfsbelasting nog eens voor een jaar te mogen beften. De «tgdeljjke" maatregel draigt dus al minder tjjdelgk te zullen worden. Precies als voorspeld werd. De minister kan de opbrengst van die heffing nog niet missen, verklaart hg. Dat willen we gelooven 1 Wanneer heeft een minister van financiën wèl een belasting kunnen missen Er i» niets zoo welvarend in den lande als ons budget. Bjjna elk departement moet jaarlgks meer uittrekken. «Tenge volge van betrachting der zuinigheid'' noeuit uien dat op het Binnenhof. Het is dus niet te verwonderen, dat de minister van financiën tracht te houden wat hjj heeft. Maar waurover men zich wel moet verwondureo, is het feit, dat een geheele Kamer met mensohen, die het klappen van de politieke zweep kennen, telkens en teikena zulke «tgdelgke" maatregelen kunnen goedkeuren, ofschoon sjj aan dat «tgdelgke" evenmin gelooven als wg «outsiders''. Wg zuilen afwachten of de minister dit jaar weer betzelfde spelletje met de Kamer kan spelen. Rechtzaken. Hen Autowohleluak. Aanstaanden Woensdag 26 September zal voor bet kantongerecht te Haarlem behandeld worden de zaak tegen J. R. K. baron van I., automobilist, wonende te Bennebroek, die zich in den nacht van 30 op 31 Aug. j.l. op den Rijksstraatweg onder Bennebroek met zjjn auto bevond en in plaats van gebruik te maken van eeu hoorn ot trompet, een fluit gebruikte, in strjjd met het motor- en rjjwielreglement van 24 November 1905. Juist op dat oogenblik waren de veldwachters Smits en T.okerse, aldaar, op surveillance. Daar zjj den automobilist met zjjn overtreding bekend wenschten te maken, plaatsten zjj hun rjjwielen, die voorzien waren van flink lichtgevende lantaarns, midden op den straatweg, om alzoo door middel van verlichting en door het maken van gebaren met armen en handen, alsmede 't luidkeels roepen vanStop, politie I de aandacht van den be stuurder op te wekken en hem te doen stoppen. In plaats dat hieraan werd voldaan, reed de auto in vliegende vaart op de veldwachters aan, waardoor zjj genoodzaakt waren op ongeveer een halve metei afstands op zjjde te springen, wilde zjj geen gevaar loopen omver gereaen te worden. HD.) Vervalscblng van veevoeder. Voor het gerechtshof te Arnhem stond gisteren terecht J. H. v. d. H. te Ewjjk, beschuldigd van vervalsching van veeuoeder. Hem is ten laste gelegd, dat hjj aan zjjn afnemers verkocht zakken maïs- en tarwemeel voor veevoeder, waartusschen door gemengd waren kolfle- doppen, wat uit genomen monsters uit zakken van bekl. afkomstig is gebleken. Bekl. erkent van de firma Dekker te Koog aan-de Zaan zes of zevenmaal partjjen koffiedoppen gekocht to hebben, die hem evenwel geleverd werden met een etiket »grint«. Hjj verklaart, het goed gebruikt te hebben voor proefneming voor een mengingsproduct. De advocaat-generaal concludeerde, dat het wettig on overtuigend bewjjs geleverd is, waarom hn veroordeeling vraagt tot 3 maanden en publicatie van het vonnis. Verdediger was mr. Bekker uit Tiel. Het einde van een airooper. Voor het kantongerecht te Den Haag kon men gis teren een man op twee krukken naar het zondaaisles senaartje zien strompelen, eeu man, ia de kracht vau zjjn leven nog, vroeger herhaaldeljjk wegens strooperjj veroordeeld en die heden nog in verzet kwam legen niet minder dan dertien vonnissen wegens strooperjj. Op zjju jongsten strooptocht in de duinen, toen hjj nog gauw een door de stoomtram doorsneden weg wilde oversteken, werd hjj door de tram gegrepen en werd hem een been afgereden. En nu kwam hjj heden deemoedig vragen om ver mindering van de straffen van 13 maat f 5 of 165, hem opgelegd bjj vonnissen, welke, sedert hem dit ongeluk getroffen had, door den kantourechter geveld waren. En het openbaar ministerie, waargenomen door mr. Bruyn, ondanks het verleden van dezen beklaagde deernis gevoelende met hem, nu het noodlot hem zoo zwaai getroflen had, leende een willig oor aan die bede en vroeg vernietiging van de vroeger gevelde vonnissen en vermindering van de boeten tot een aanmerkeljjk lager bedrag- De kantonrechter, mr. Van Kaalte, vermaande den wan ernstig, nu een beter leven in te gaan, waar hjj gezien had, Hoe 't noodlot ook als wreker van ongerechtigheid kan optreden. De man beloofde dat ernstig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1