ALU JONGENS 611 BOTERKOEKEN. Evangelische Unie. QodsdienstigB Bijeenkomst r. SCHRIEKE, Nightcap Firm. J. Schouten Co., Qomoeopatische Apotheek Groote keuze. Nette heverkiui SCHRIJFLIJS Goud Haantjes, E SWÏEElOlim Banketbakkerij A uister damsche Brieven. BUITEN LAND. ADVERTENTIE N. C. VAN STAM, Mean Btr.weg. Uit de hand te Koop KERNKAMP ZOON te Hoorn. van Egb. BROERS, uiterst fijne 2hl2 ct. SIGAAR, J A. NETTEN. Kijkjes in de Modewereld. Gemengd» Mededeelingen. c. m. «oaoii», Speciaal voor de bekende (Aldeeling ALKMAAR). Spreker: Dr. RUTGERS VAN DER LOEF, met ruim 18 hectaren uitmuntend WEI LAND in de nabijheid van Alkmaar. Contractanten voor ALKMAAR, HOORN en Omstreken Voor ALKMAAR verkrijgbaar bij Verkrijgbaar in het SIGARENMAGAZIJN Verkrijgbaar bjj ALLE GROSSIERS in GEDISTIL LEERD. ALKMA All Appel steeg 1, Telefoon 147. Van al heden dagelijks verse li Appelbollen Appeltaartjes Appelflappen Saucijzebroodjes. de politie nam aanstoot aan de weinige bekleeding der kunst-priesteresjes en verbood verdere openbare opvoeringen. En hiermede ligt eene belangrijke bron van inkomsten droog. Wel-is-waar verdient Isadora Dnnean veel en is er ook een Verein zur Unterstützung und Erhaltung der Tanzschule von Isadora Duncan1, gesticht - in den Haag vertegenwoordigt de heer Fritz Lapidoth deze vereeniging doch er is ontzettend veel noodig om de zeventien interne leerlingetjes, die de gezusters Duncan zich verplicht hebben tot het achttiende levensjaar geheel kosteloos optevoeden en opteleiden en verzorgen, te meer omdat het geheel breed is opgezet. Eene moderne ruime villa in het duurste gedeelte van Berlijn eene inrichting, die tot in de kleinste onderdeelen van den hoogen kunstzin der familie Duncan getuigteene verple ging zoowel lichamelijke als geestelijke die veel personeel vereischteene voeding, zich weer spiegelend in de gezonde, levenslustige wezentjes, die den bezoeker vroolijk lachend tegemoet komen. Daarbij eene gratie in bewegingen, die ons aan de schoone vormen der oude Grieken terug doen denken. Dob Zondags is van 4—6 de Duncanschool voor het publiek toegankelijk. Wie echter geen lid van de Ondersteuningsvereeniging is, betaalt 2 Mark entree. Dit is misschien wat Amerikaansch, doch tevens zeer verstandig het stijft de kas en houdt een te groot aantal bezoekers tegen. XLII. De kiesrecht-meetingdure school- nuubelen en leermiddelen gedwongen winkelsluitingtentoonstellingcuriosa. Daar was leven en klenr j.l. Zondag op ds uitgestrekte terreinen van .Oud-Roosenburgh", op den Middenweg van Watergraafsmeer. Bjj duizenden waren ze er been gestoomd Amsterdammers en niét Amsterdammers, om voor de zooveeiste maal hun eisch te laten hooren aangaande hst algemeen kiesrecht. Reusachtig groot was het aantal banieren lans?» de grenzen van het terrein geplant en met haar vrooijjk rood kleur brengend in den sanvankolpk graowen dag; oorverdoovend bjj wjjleu het gejuich der duizenden na .inslaande* gezegden der be kende redenaars. Daarna de imposante stoet, als een enorme slang voortschuivend over den weg, runig en ordelgk, met de honderden banieren geheven in de stille najaarslucht, terwjjl het koper schetterde en den zang begeleidde, die als een machtig koor uit duizenden kelen, opsteeg. Met het doel der meeting instemmend of met wie de golvende menschenmassa zag voortschrijden, kwam onder den indruk van het grootsche der betooging en zonder overdrijving kaa gezegd worden, dat de kiesrecht- meeting van Zondag d e gebeurtenis van Amsterdam was, Evenals de reusachtige bijeenkomst van Zondag ons, Amsterdammersheel wat stof tot gesprek heeft opge leverd, heeft ook de raadszitting van j.l. Woensdag het onB daaraan niet laten ontbreken. en W. hadden een voordracht gedaan tot het be schikbaar stellen eener som van f 6550 voor het aanschaf te* van de benoodigde meubelen en leermiddelen ten behoeve der nieuw gebouwde Werk- en leerschool voor meisjes. Dit is een inrichting, waar meisjes uit den een- voudigen burgerstand worden opgeleid voor dienstbode en die reeds verscheidene jaren in het gebouw, waarin zjj vroeger gevestigd wae op gunstige resultaten mag wjjzen. Bjj de debatten over het voorstel van B. en W. kwamen echter wonderljjke dingen aan het licht. Zoo bleek het, dat de afdeeling Publieke Werken den concierge een kachel had toegedacht van f 60. Hoeveel dan voor een kachel in de directie-kamer in rekening wordt gebracht, werd niet vermeld. Verder scheen P. W. van oordeel te zjjn, dat de nieuwe school het niet kon doen zonder een briefweger van t 25. Dat voorts de inrichting der verschillende vertrekken in 't gebouw niet minder dan vo'steljjk zal zjjn, is af te leiden uit de som van 225, aar gevraagd voor het aftimme ren eener slaapkamer. De hser Wiersm», die op deze bui tensporigheden de aandacht vestigde en mei den heer Nolting de school bad bezocht, sprak voider nog van twee klokken, waarvoor f38 was uitgetrokken terwjjl hjj aan nam ze voor f 12 te koopen en de heer Nolting, meubel maker van beroep, beweerde zich gelukkig te tekenen zoo hem de leverantie werd opgediagen van de kasten, waarvoor f 640 werd gevraagd, terwjjl bjj ze wat graag voor f 400 zou maken. Dat vele raadsleden vreemd opkeken bjj deze mede- deelingen, laat zich e ssen, maar gekker werd het, tooi de wethouder van Hall in vollen ernst beweerde, dat, ja, genoemde zaken mogeljjk wel goedkooper aan te schaffen zonden zjjn, maar, 'ziet u, in deze school worden niet alleen meisjes opgeleid tot dienstbode in burger- gezinnen, maar ook voor «huishoudens, die meer luxueus waren ingericht.* Het was een argument, waarvoor de vroede raadsleden al bitter weinig schenen te voelen en de heer Loopuit maakte de opmerking, dat er, zoo 's wethouders betoog hout sneed, alle reden zou zjjn, om b.v. wat kostbaar porcelein aan te schaffen, ten einde den a.s. .dienstboden in luxueuze gezinnen* gelegenheid te geven, zich te oefenen in het afstoffen van prachtige vazen en andere vrnrwerpen van hooge waaide. Nu het was den heer Van Hall dnn ook onmogeljjk zjjn voordracht te reddt-n en het eind van het lied was, dat ze werd aangehouden, met de bedoeling natuurljjk, dat B. en W. met een nieuwe voordracht zullen komen, waarin, wat de prjjzen der aan te schaffen voorwerpen betreft, rekening zal worden gehouden met de eischcn en beho-ften van een burgergezin. We mogen den heor Wietsma dankbaar zjjn, door een grondig onderzoek te hebben aangetoond, dat de afdeeling l'nblïtke werken buitengewoon duur werkt en bet zal ons niet verwonderen, zoo de zaak van Woensdag de aanleiding zal zjjn tot maatregelen, die voortaan geld- verkwisting zullen voorkomen. Zoo was het dus Woensdag niet alles pais en wee in onzen Raad. H e zal het don volgenden Woensdag ^Ü11, d® brandende kwestie aan de orde zal wezen de gedwongen winkelsluiting? Mij dunkt, wij mogen ons r orbereiden op belangwekkende beschouwingen en beete debatten. Geen wonder't geldt een zaak van zoo ingrijpende beteekenis voor volksleven en volkswelvaart, dat ze met buitengewone zorg en aan dacht dient overwogen. Belangrijk in deze kwestie is zeer zeker het oordeel van de Kamer van Koophandel, die zich, hoewel sym- pathiseerende met een belangrijke inkrimping der arbeidsuren van het winkelpersoneel, met de voor dracht van B. en W. volstrekt niet kan vereenigen. De gronde», waarop haar oordeel steunt, lijken ons belangrijk genoeg, om zo even te noemen. Volgens de Kamer van Koophandel zou de door B. en W. voorge stelde regeling steunen op de meening van slechts ongeveer 300 belang ebbenden. Onder deze bevinden zich tal van grootwinkeliers, die reeds thans de ge woonte hebben, m 9 uur hun magazijnen te sluiten ea waar daartegenover slaat een zeer belangrijk aantal winkeliers, die geen wettelijke regeling in zake winkelsluiting wenschen, acht de Kamer pen verbod in dezen „een zeer ornstige inbreuk èn op de persornljjko vrijheid èn op de vrijheid van het bedrijf." Teveas wijst zij op een omstandigheid, waarop, voor zoover ik weet, tot nog toe de aandacht door niemand gevestigd *1 TVT ÉT 1 L 11 in A mavAaji n m werd. „Wanneer," zoo zegt zjj, „bijv. in Amsterdam een verordening op de winkelsluiting zou worden ingevoerd, terwijl de aangrenzende gemeenten den tijd van openstelling der winkels öf niet, óf anlers regelden, zouden de Amsterdamsche winkeliers en wel die aan de grens der gemeente gelegen, de concurrentie hebben te duchten van de in aangrenzende plaatsen gevestigde of te vestigen bedrijven." Ik twijfel niet, of de voorstanders van gedwongen winkelsluiting zullen het aan tegenargumenten niet laten ontbreken En dat is goedvao weerszijden worde alles bijgebracht, wat kan strekken, om deze hoogst moeielijice, maar niet minder gewichtige kwestie aan alle zjjden te belichten. Wat het lot zal zijn van de voordracht van B en W.? We wages ons niet aan voorspellingen, maar dat de vrees voor belastingverhooging, die een zeker gevolg zal zijn van de voorgestelde 9 uurssluiting, een ernstig woord zal meesproken, schijnt ons zeker. Als we nu van deze gemeentezaken afstappen, is het,, om nog een enkel woord te wjjden aan de tentoonstelling, die met gemeentezaken in allernauwst verband staat. Het is de tentoonstelling, gehouden in de militiezaal op den Singel bjj den Heiligen Weg en uitgaande van den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren. Dat het groote publiek er belang in zal stellen, wil ik niet beweren, waar ook burgemeesters, secretarissen, raads leden, ambtenaren ter secretarie enz., hier veel zullen vinden wat van bun gading is, ljjdt geen twjjfel. De huidige tentoonstelling toch geeft o.a. een inzicht in de wjjze. waarop verschillende gemeenten haar administratie hebben ingericht en duidelijk blijkt er uit, dat deze lang niet overal dezelfde is, terwijl er in deze materie voor de gemeente ambtenaren gelegenheid te over is tot initia- tief^ waar het geldt de administratie zoo doelmatig en eenvoudig mogelyk te doen zjjn. Meer echter mag een leek, als >k, van het administra tief gedeelte dezer tentoonstelling niet zeggen. Ik zou er dan ook verder het zwjjge» toedoen, als het oud heidkundig gedeelte niet eenige zaken bevatte, die de vermelding ten volle waard zjjn. In de eerste plaats een beulsrekening van het jaar 1713, door den scherprechter Haxmann overlegd aan de »E. Grootachtbare Hn. Burgemeester en Regeerders dei- stad Amsterdam.» Zjj vormt een te belangt jjke bjjdrage tot de kennis der 18e eeuwsche rechtspleging te Am sterdam, dan dat ik de verleiding zou kunnen weerstand bieden, ze tl even te copiëeren. Een onthooft f 6 Voor 't swaert f 3 Voor de doek f 3 Voor 't kisten t 3 f 15 Een gewurgt f 6 Afgenomen en gekist f 3 Een gerabraeckt, 9 slagen h f 3 1 27 Voor 't wurgen f 3 Afnemen en buy- te brengen 1) f9 f 9 f 42 Twee gehangen ui et het mes boven 't hooft Een afgenomen Een afgenomen en buyte gebragt f f 18 f 3 Vier onder de galg f 24 Een 't mes boven 't hooft t 3 Twee met brieven te pronk f 12 24 gegeselt a f 3 f 72 3 't mes boven 't hooft f 9 Een met koevoet en booren te pronck f 6 f 126 Een het gloejjent swaert op de rug f 6 Daggeit f 12 Mjjlgelt f 12 Touwgelt t 12 Voor 2 assistenten f 12 f 54 Somma f 276. f 30 Een lugubre optelsom Belangwekkend is eveneens een oude instructie ten behoeve van den schoolmeester te Watergang, vermoe delijk uit de 17de eeuw. Ze vertelt ons, wat de goede man voor 120 carolus-guldens per jaar al zoo te doen had -. »al)e Zondagen op de keickedtenst passen met leesen en voorsingen sonder te mooge absenteeren, oock als daar gekattegeseert wertalle j jaers den dienst tot het heylig avontmaal te doen en doopwaater in de kerk te brengen de gtaave te slegteregister te houden in 't dootboeck wie en waar hij begraave leydtde doot- kleede te bewaaren; de vroetscnap te doen verdaagen als de burgemeester goedt vindt; 't schoolbou-gras af te snijden; de straat voor de kerek door de schoolkin deren te laaten uytwiedende kloek te luydende keerssen op de kroon te steecken als daar gepreeckt wertmet het sackie te loope als de kerrkmeesters niet in de kerek zjjn enz. Dat alles tegen een belooning van 120 carolusguldens. zooals we zeiden; swelk geit hem door de schoolvooght sal werde betaalt in 2 paaien, de eens helft in Maejj, de andere helft den 1 November terwjjl hem voorts nog werd toegelegd »van elk school- kint, dat leese ol schrjjve leert, alle 4 weecke drie stuyvers en die cjjfl ren lesrt 6 stuyvers en die fa sol wil leeren staat bjj hem zelf te ackordeeren.t Meer dergelijke curiosa zjjn in de Militie-zaal te ge nieten, ook o.a. het belaamde requisitoir in zake een stier te Baardwijk die een man had gedood en door de Baardwjjksche schepenen in vollen ernst werd veroor deeld om te woiden gesteenigd en wel op grond van wat ergens in den Bijbel moet te lezen staan, n.l, dat zoo iemand een stier bezit, die een mensch het leven beneemt, dezen stier eveneens het leven zal worden benomen, wat dan ook volgens vonnis van den 16den Juli 1789 met den genoemden Baardwjjkschen onverlaat gebeurde. 1) d. i het Ijjk brengen naar de z. g. Volewjjk. het vroegere galgeveld aai de noordzjjde van het IJ, waar het Ijjk nogmaals werd opgehangen, rum den vogelen tot aas te strekken.* Nu de winter in aantocht is en er weer warmere kle dingstukken gezocht worden, begint m-n zich af te vra gen welke kleuren men hiervoor kiezen zal. Verschil lende kleuren zullen van den winter gedragen worden, vooreerst rood, dat reeds van dea zomer opgang maakte, en dat in verschillende tinten van heel licht aardbei- kleurig tot donker wjjurood reikrjjgbaar zal zjjn, evenals bruin, dat van licht goudbrocs tot donker koffiebruin zal worden gedragen. EngeUchen vooral schjjnen een voorliefde voor bruine linten te bezitten. Verder zal 't meeste ge bruik worden gemaakt van ruiten als blauw met groen, blauw met 11a, enz. De stof is veelal lakenachtig n de ruiten worden, in rnstige, voorname kleuren gehouden, hoofdzakelijk donkeren ondergrond. Over 't algemeen valt in geheel de nieuwe sorteering van moderne cosfuum- en blousestcffen een voorliefde voor rust'gr, chic staande kleuren sterk in 't oog. Helle kleuren, den laatsten tjjd zoove'l gedragen, hebb n nu bjjna afgedaan. Donkergroene, olijfgroene en grjjze linten vallen weer meer in den sn aak voor costumes, na wjjsrood en bruin-groen. Voor bloDses worden gekleurde eohotscbe de sins veelgevraagd benevens zwart-witte stoffen. Messaline on louisine spelen voor blouses een groote rol, bjj voorkeur worden de kleurcombinaties ivoor, fraise en wgnrood verlangd. Voor avond- en ihsatertoiletten is steeds nogérlienne en voile-stof in de mode in lichte, teere kleuren. Hall- klare japonnen van dunne stof en zjjde zullen zeer veel gevraagd worden. Da smaak voor lange, golvende voiles, die van den zomer zoo n opgang maakte, heeft ook in de kortere, meesral afgepaste hoedenvoiles een menigte nouveau'é's wat vorm en arrangeeren aangaat, ten gzvolge gehad. Zeer modern is oen tulle voile, die tamelijk lang en ruim en in de lengte eenige malen ingerimpe'd is, zoodat van onderen groote, platte schulpen ontstaan, din bezet zjjn met een smal randje zjjden franje. Voiles van brnine Cnantilly-kant passen zeer goed bjj de herfsthoeden, die meestal in gele en grjj'.e nuances gehouden zjjn, maar ook bjj witte hoeden staan ze uitstekend. Heel mooi, maar wel een weinig opvallend is een witte bonten voile, geborduurd met zwarte gitkralea. Rondom heeft se lange spitse schulp n, waarvan de beide acht*rste buitengewoon lang zjjn. Aan de schulpen hangt kralenfranj*, die zo nog langer maakt. De ceintuurs bebb«a nog nooit zoo'n belangrjjke rol gespeeld als nu. Er wordt dan ook de grootste zorg aan besteed en de keuze is groot, men heeft ze in allerlei kleuren en modellen; zjjden-, vtof- en lintceintnurg, rjjk, los gep ooid, van achteren en voren in een hooge punt oplooprnd en breeder wordend, staan zeer chic, vooral voor jonge dames. Zeer nieuw zjjn witte glscé-lederon ceintuurs, 5 of 6 cM. breed, bedrukt met gouden of zilveren dessins, ook in g»kleurd leder met kralen en gitten versierd, of zilver- of goudmetaal woefsel, van voren en van achteren van groote gespen voorzien. Da brerde ceintuurs moeien in kleur oveieenstemmec met die van 't costuum, daar ze anders te opvallend zjjn en van wansmaak getuigen. Bjj de horlstoffan va* zuiver wol zjjn de nieuwste mode-ceintuurs met wit glans- leder gevoerd, om ze gusd in haar model te houden en het onstaau van leeljjke kreukels te voorkomen. Ceintuurs van gelakt leder vallen ook zeer in den emask, vooral waaneer de ;auden niet recht gestikt en atgekant zjjn, maar golfvormig, dit mankt bjj een goedgekozen kleurcontrast ren uiterst fjju tffict, wat evenoeuB het geval is met ceintuurs van lint, telkens met, 1 cM. tasachenrnimte, wsardoor de stof te voorschpn komt De herfstmode brengt ook dassen met zich mede, eenvoadige zelfstrikkers in alle kleurencombinatie» ge- k1 urd genuanceerde dassen met tfapansohe en Chineesche motieven, kanten arraugeerisgen in eréms en wit, als mede goud- en zilverstoffen zullen zeer zeker veel gedragen worden, Zjj worden gedragen met een dubbele of drie dubbele knoop, zoo mogeljjk met breede uiteinden de slippen kunnen versierd wordsn met een eindje iranje, terwjjl «en gli»sterende gevp van metaal heel aardig op den knoop ais at. Men kr.n de das evenwel ook losjes om den hals slaan en van voren gewoon vaststrikken, de dunne stof ol ijjde leent zich hier uitstekend voor, de einden hangen be vallig af. Het ongeluk bjj Grantham. Uit Grantham wordt over het spoorwegongeluk nog gemeld De sneltrein naar Schotland is ontspoord op omtrent 200 meter voorbjj het station Grantham. De oorzaak der ramp is onbekend. De trein had niet gestopt bjj het station, zooals hjj had moeten doen. Locomotief en tender hebben zich van den trein gescheiden en zjjn van de hoogte gerold. De schok deed verscheiden wa gons ontsporen deze wagons werden op de brug geworpen, die instortte. De wagons gingen toen denzelfden weg af als de locomotief en den tender en geraakten in brand. Tot dusver zjjn ljjken van onder het puin gehaald. Men weet dat er nosr twee onder liggen, benevens een aantal gekwetsten. Men denkt dat het getal dezer laatsten 8 of 9 bedraagt. Reeds zjjn er zeven naar 't gasthuis gebracht. Men weet niet hoeveel reizigers ar nog onder de puinhoopen liggen. Op de plaats waar de ontsporing plaats had, maakt de weg eene bocht. Men denkt dat de remmen niet hebben gewerkt. De trein schjjnt op eene zjjljjn te zjjn geloopen. Men is er in geslaagd den brand te blusscben. De ljjken van den machinist, van den stoker, van een postambtenaar en van twee reizigers zjjn al te voorschijn gehaald. In het geheel telt men bjj dit spoorwegongeluk 11 dooden en 10 gewonden. Er waren in den trein slechts 38 personen, reizigers en beambten tezamen. Negen arbeiders verongelukt. In Gröpelingen zjjn negen werklieden onder de puin hoopen geraakt van een in aanbouw zijnd huis, dat instorttevjjf waren onmiddelljjk dood en de vier anderen zjjn ernstig gewond, zoodat men voor hun leven vreest. De oorzaak van 't ongeluk heeft men nog niet kuunen vinden. Begrafenis van de slachtoffers van Montfanyon. Gisteren had de begrafenis plaats van de slachtoffers, die bjj de kruitontploffing van 't fort Montfanpon omkwamen, 't. Was een treurige stoet, ongeveer 6000 menschen begeleidden de omgekomenen grafwaarts. Alweer een vischvergiftiging. In Turjjn werd in een krankzinnigengesticht bjj het avondeten geconserveerde visch gebruikt. Ten gevolge hiervan kregen de verpleegden aanvallen van maagkramp, die hen woest maaktenhet personeel kon niet dan met groote moeite meester bljjven. De vergiftiging is evenwel niet van dien anrd, dat er levensgevaar bestaat. Aardbevingen op Sicilië. In Palermo zjjn wederom hevige aardschokken waar genomen, evenals in Trabia en Termini, De meeste huizen bekwamen groo'e scheuren en zjjn onbewoonbaar geworden. De bevolking kampeert in 't veld. Ook in Villaveioia werden schokken gevoeld. De rivier over stroomde, wairdoor verschillende personen, o.a. de bur gemeester verdronken. Bouwval van den Dom te Keulen. De v*rweringen van het Zuid Portaal van den Dom te Keulen zjjn zóó erg, dat een groot gevaar voor inet riting bestaat. In dea komenden winter zulleo hoogsteaar- sohjjnljjk Beenstukken van aanzisnljjk gewicht afbrokkelen en naar beneden storten. De restauratie hiervan zal op 48.000 komen. l,eerare» Plano rm Theorie, Mient C 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Don derdag «n Vrjjdag van 12 uur Het gezochte adres voor allerhande fl|n UNBAU Is bjj Voorts een groote keuze is Chocol. tabletten en bonbons. Traag* HlNUKHg' op KONIIAK «3 SHPTKMBKB, des avonds te V uur, in de Kapelkerk. Predikant te Beverwjjk. Namen* hit Bettutu-, Dr. G. BL'JKHOIS, Secretaris. Aanvang der icbrjjtlensen primo tietober. Inschrijvingen dageljjks, ten huize van des Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Prospectns op aanvrage. a. BAKKER Rz,, l<eera»r In het schooa- serijven JR. O. Brieven franco onder letter Y 20, Bureau dezer Oonraat. Bjj zonder geschikt voor H.H. Rookers van een llcht- soortlge kwaliteit. DE FABRIKANTEN. P.HOPP NICHTCAP SCHIEDAM Mchte Üude.lenever P. HOPPE. Let op cachet en kurkhrand. KW Afbeeldingen en prijten ep aanvraag. H F. STOK1. ZOOW. Interc. Telef. AS. Beleefd aanbevelend Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2