Nuts-Spaarbank 10 Cents. 10 Cents. Toynbee-V ereenigin^ Sigarenmagazijn IBil. Jac. van Beet Heerhugowaard. Vertrouwen, Stnjfl en N. V. Herins. Coster Zoon, Alkmaar. Hmn Jaeger Hemden co Lincoln-Rammen, MA TINE E bij Gunstig H Zondag 23 September, des middags van 3-5 uur j Regen-, el- en Beerputten, Kolken, enz. Voor bet ZUIVEREN Mmmïm\ „limomm van egiono m ebiii KOSTEB 4 m MTENBGBG, CARBOLINEUM „Utrecht" L PRINS Al Leeraar. Dijk, Altaar- BOELHUIS. Betont abriek is Poetsexlrakt Openbare Verkooping l)pënbare Verkooping Notaris GOUVERNE het WEILAND, Ëeu 2e bediende van 14 h 15 jaar H. W. Holsmuller, met VRIJE BOVENWONING te koop aangeboden. Inschrijving van Leerliugen Verschillende Cursussen REIJNVAANS' Sigaren. Langestraat 59 Dames- en Heeren- Schoutenstraat 18. Drie feestliederen ter her denking aan Alkinaars Ontzet in 1573, Boelenstraat, Alkmaar. J. H. A. KUHL. Aug. Maschmejjer. Dageljjks TE KOOP op het terras van 't Hotel J. F. LINDEMAN. MIE1VT 25, Alkmaar. WAAROM WAAROM Rijksstraatweg 241, Castricum. s. goedhart. Waterdichte Dekkleeden Dorschkleeden Scheeps- en Molenzeilen - Brandspuitslangen en verdere benoodigdheden. WESSANEN LAAN LIJN ZAADKOEKEN Onderwijs in Boekhouden en aanverwante vakken. Hypotheekbank voor Nederland te AMSTERDAM. A. GOEDE Dz., Kotiueuiorpark 24, ALKMAAR. te KOEDIJK, De boerenwoning met Schuur en brl, GEVRAAGD voor Kantoorwerkzaamheden, alkmaar, Een flink bedrag kan als ie HYPOTHEEK daarop gevestigd blijven AppelbollenAppelbeignets AppeltaartjesAppelbroodjes, van af heden dagelijks verkrijgbaar W. van tier VEE^T. Nog enkele exemplaren van op DONDERDAG 27 SEPTEMBER, half negen des avonds, in het Nutsgebouw. Eenigst adres voor voor ééne stom, mot klaviorbegeloiciiiig worden tegen den prijs van 10 cents alge i geven, fr. per post 12 cents. Speciaal ingericht tot het maken van werken in gewapend beton als Bruggen, Duikers, Fundeeringen, Ier- en Provisiekelders, Regenbakken, Schoeiingen Dampalen, Vloeren, enz. enz. PRIMA Hot B 25Alkmaar wit, rood en blauw, hard en meskant Eigenaar de heer E. J. v. SCHAIK- van HUIZEN, SCHEPEN, OPENBARE GE- B A M vjwwiwuuuj: m. .BOUWEN en andere inrichtingen jan alle Mr w s. ,t van waterschoot van tie 0I1(jer stipte geheimhouding, is het beste adres Directeur de heer N. F. SOOMER, v. Alkmaar. Zuiveraar, prima Noordhollaiidsche gerookte paling en paling in gelei. Zeilmakerij. Zaadmarkt O 65, Alkmaar. wordt gebruikt om verrotting van alle soorten bont tegen te gaan, geelt tevens een mooie bruine verfkleur op het bont, wordt steeds toegepast voor Schuren, Deuren, Heiningen, Karren, Wagens, Ladders, Veranda's Vochtige Muren, onder bonten Vloeren, voor het verwijderen van zwam en paddenstoelen en verder op alle planken gebouwen en hout wat aan grond en openlucht is bloot gesteld. is verkrijgbaar aan onderstaande adressen TH van der KLEI. Horloges - Pendules W ormerveei*. De Rijp. Graft. W. KLAVER J0H8. HILLE v U^- I11 alle andere gemeenten worden verkoppers gevraagd. - S 'f- in de herberg »Het Vergalde Paard, op Woensdag «O •epte-ber 1»0«, na afloop der verkooping fan percelen fan de Wed. en ereen fan den keer K. Gaossï- woun, fan rp iB de gemeente KOEDIJK, sectie A No 660 en 659, groot 1 hectare 10 aren 70 centiaren, helend met D. Kui- t«r en H. Lammerechaag. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris P. AJ DE GELDER te Btompctoren. te kOKUIJH, in de herberg »H e t Vergulde P,iard« van den heer MAN, op Woensdag Oeptean er I0O«, 'g vow middags ten 10 ore, fan aan den djjk, langs het Groot Noord-Holl. Kanaal te Koedijk Acht perceelen HOI'WLAWD en een perceel HIETLAWH in de gemeente Koedgk Twee perceelen WH1LAHI», geschikt om als bouwland te worden gebezigd, aangeboden in lo gedee ton. Alles te zamen 7 hectaren, 75 aren, 40 centiaren, beboerende tot den boedel fan wylen den heer GROENEWOUD en nitfoeriger fermeld in do biljetten. Inlichtingen te bekomen ten kantore fan den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren. te Alkmaar, zal verkoopen in het Oafé van Mej.de Wed. KOETSVELD, te ALKM4AB, op W oensdog October ÏOOO, des avonds 6 uren bijzonder geschikt voor den K o o 1 b o n w. te Zoidzjjpe aan het Kanaal en langs de Molentocht. In vjjf percee- dis 1 Ó.66 90 of 28 snees. 1.25.10 of 53 snees. 1.80 90 55 1.08.40 45* en 1.22.40 of 51 Behoorende tot de nalatenschap fan den heer J. MAAS. 2,1e de biljetten. vergoedt 8 procent rente over olie Inlog™ van al een galden. De rente van nieuwe In 1bgen gaat in de" der zelfde, respectievelijk den lsten dor volgende maand. UTUAGBA Maandag van 10—11 unr voormiddags. Woensdag 6-7 namiddags. Zaterdag 7—8 CAFÉ POLEN Adres; ftCAX dt ZOON, Wilh»lminalaan. BanWetbokkerlJ. KokerU- VOOB Vermoedelijk worden Onrsussen geopend in Lezen en Schrijven, Nederlandsche Taal, Koekhouden, Staathuishoudkunde, Frauscl», Uultsch, Hngelsch, Scheikunde (voor bchiiders), Klectro techniek, 2nngVerstellen en Koken. De leerlingen motten den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben^ „MATAI*A8". Aanbevelend, W. IWAGEI. ONTV ANGEN: een groote sorteering MAP Hlllijke prijzen. Aanbevelend, De notaris P. HO» te Hoorn, zal op DINSDAG 9 OCTOBER 1906, 's middaes 12 nnr, ten bmze van "den heer C HOg Wz. te O a d o r p, publiek verkoopen 1 herf.tkalver, 3 tgd-kalf koeien, 1 veiscb- afgekalfde echot, 1 graskalf. 4 lammeren bjjzonder gesch'kt f »or de fokkerjj, 2 jonge dr ichtigo zengen, 14 kippen met haan en eenige knikens, 2 kippenhokken met loopen, 2 melkvaten met ooren, melkbas, 8 karns, 4 melkemmers, melkbakken, boter- moat met stelling, 2 varkenszennissen, krniwageu, hooi vorken, harken, zoldertrap, palen, hout, een partglje suikerwortelen te velde, eenig huisraad, enz. De notaris P. BOS te Hoorn, zal op WOENSDAG IT OCTOBER 1906, 's voormiddags 10 nnr, ten hnize >de Hengstman* van den beer J. HOFDIJK te Heerbugowaard, publiek verkoopen Esb kapitale Boerenplaats ge kaamd »Rozenhout,« bestaande in Hnismanswoniag met Boet en Erf, on diverse perceelen vrucht' (SY8THHH UKNAKBimiKj Steeds voorradig Blllltkste pr(|zen. Aanbevelend, Metselsteen levert voor 1 a g e n p r g s de BKBWHB ITKW*- KABBIHH van de onlang» uit Engeland ingevoerde VOLHLOMM alle van etamboekbewjjien voorzien, bjj P. JIISGWil to Deemster. O P I rv |W HOOR HE CONCURREERENDE PRIJZEN 10 laar garantie. Aanbevelend, Nadere inlichtingen verstrekken meigenoemden notaris, mogelijke 0ngedierten, met 6611 JUT 0U&11- Programma „AH Bosch baar Weiland en Bouwland, alle» aan elkander gelejen, aan- en ten westen van den Noot der-Middel weg in de Heerhugowaard, samen groot 25 hectaren, 7 aren, 50 centiaren, breeder bij biljetten omtchreven. Behoorende tot de nalateneohap van den WelEd. heer J. B. A. M. VESTERWOUDT te Haarlem. Gebroeders SCHENKE. de heeren M, W.*S. J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, notariB te Amsterdam. J. BLAAUBUER, makelaar, aldaar, Weesperzjjde 92 en G. BOS Wz. Burgemeester te Oadorp. in honderden gemeenten van ons land verspreia t wordt de naam van den tabiikant door duizenden dankbare moeders met eere genoemd jy- Hen vrnge Pr||»opgn»f. dit HA AH WATKR bet middel bjj uitnemendheid is tot het dooden tan alle Hooiüonreinbeden. Hel bevordert den haargroeiis volkomen onsohadelgk en heelt dit meer dan 25 jaren bewezen. Pr Us ï5, 35 en 6© Cent per tlacon. Let bjj het koopen op den naam J. BIJLOOS in de fleech en op het etiket gedrukt. Wederverkoopers wenden zich tot den rabrikant J. HlJ LOOM te Alkmaar. He Hollandsche PalIngrookerU en Inlegger 1| levert aan H.H.Kramers, W nkeliers en Grossiers, tegen sche'p concurreerenden prge, Gelieve goed op adres te letten. Zich aanbevelend, üw. dw. dn. Koog aid Zaan. voor Kaas fabrieken en Horschmachlae». ln alle grootten ea isoorten. leveren tegen concurreerende pril®*" Opgericht A°. 1848. CARBOLINEUM „Utrecht" KOOLTUIN, A.LKMAAH Orootste keuze eis. Iteparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. Opgericht 1765. l£ou iiiLtlij ke F-atoriekeu. Voedert uw Vee met de aalvere murwe merk „Ster" en W. Ii. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EEBH-UIPLOHA Parijn 1900. Nfi6EN UUFIINN HKDAILLES. J. KRILLBR Mr. M. ULDER D. TROMP Jac. STOOTEN D. WOUD J. MOLENAAR J. APPEL C. BESSE Wzn J. MULDER C. SCHIPPER Gzn. R. K. KOPPE Zn. Timmerman Stompetoren. Schermerhorn. Oterleek. Grootschermer. Rustenburg. Ursem. in Verfwaren Mr. Timmerman Scheepsmaker Timmerman Aannemers W. BAKKER J. MEIJER K. LEEGWATER Mr. Scheepsmaker J. TUIJNMAN Mr. Timmerman Bergen. J. MELKER Steenkolenhandel Egmond a.d. Hoef. Opleiding voor het vakezamen der Federatie van Handels- en Kantoorbediendenvolgens nienw programma, waarin o.a. de administratieve statistiek is opgenomen. Verstrekt «eld op Kerate Hypotheek op bil lijke voorwaarden, zonder vooruitbetaling van rente, en geeft 4 °/0 Pandbrieven uit, in stnkktD van 1 IUOO, I 500,en f IOO,-. inlicht ngeo voor Hypotheken en Pandbrieven bjj den AGENT, den heer Westgraitdijk J. mÈSSCHAERT in Bouwmaterialen G. SLOOtEN Houthandel Oostgraftdijk. Gebr. W. C. POLAND Timmerlieden Akersloot. J TÈRLUIN Mr. Timmerman C. HOOGZAAD a Oudorp J. BRUIN Scheepsmaker St. I ankras. A. GROOT Mr. Timmerman Heerhugowaard. Wed. D. POLAND tt Pra^" Hensbroek H. CONIJN Mr. Timmerman J. v. D. PLAS C. Azn. G. ZWART Gebr. APELDOORN Timmerlieden H. VAN STEEG Mr.Timmerman N. BOLTEN ENGERING KUNST C. RES C. KABEL B. NIJMAN II. HEESTERBEEK aan Zee. Binnen. Ileiloo. r> Limmen. 1) Castricum. r> Heemskerk. C. GROOT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3