MERK TC prima fijne HOOFDKAAS( M. A, ERKAMP Foidseo C 60. Dorsehwerktuigen M. A.Erkamp, Fnidsen C 60 V. S. OHMSTEDE J.Czn., Voetballen en Voetbalschoenen. B De nieuwste Japongarneering HEERENELEEDIHG Mafmaat Mi m min tna BEUKT- ei fflITERSTOFFEH. N.V. Scheepswerf Machinefabriek ,,'T HONDSBOSCH." alk: m a a r. vlakke Breimachine R. WITTE Arnhem, lij NI Bens. Costei Residentie llypolheekbank. !edrnk 400 pagina's druks. ALBADA VOORAAN. Lijnzaadkoeken T. C R 0 K, a. d°°ZaaH. &igenieeüeMaatschappij van Levensverzekering en Lijfrente g Landbouwcrediet, Gramophones en platen. Vraagt Lusol-licht, Danslessen woensdag 3 October zuiien aanvangen. Dorschgereedschap. Stoombootdienst „Alkmaar—Packet." J LIND Hz. Het beroemdste boek van onzen tijd Ingenaaid f 1.50. Gebonden f 1.90. W. F. STOEL Zoon, Alkmaar. Zuivere Murwe J. BRANDS, Alkmaar, Voordam C 13. Aanleg Gas- en Waterleiding, Spreekbuizen en Elect, schellen. voor Hand- en Paardenkracht, ROSMOLENS, «jg I>e omlergeteekende heeft de eer te berichten dat de H. J". WANMOLENS. Graan- en Zaadoogst, Magazijnen tan Werktuigen en Gereedschappen var c »7Ï i., A LKMAAR,, Eenig adres O. HULST, Hof, Alkmaar. PT »-* O O P CP O P=3 fcr1 W W a c u él N Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Galons, Broderies, enz. enz., H 2 Langestraat 51. Hij de Groote Kerk. GÜSTAV FRENSSEN. MIRAMÏR en LARUCHÈ bedrog! v •S-ORAVENHAGE, Plaats Verstrekt gelden op eerste Hypotheek en geeft, GrOOLE BTESAM BHIPPIMGr. (Lancashire Yorkshire Railway). J MERK OP, dat trots toenemende concur- rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat Prijs 40 Cent per '/2 kilo. IjIj STOOMMOTOR- en ZEIL VAARTUIGEN o- SCHEEPSHELLINGEN e- Herstelplaats van motoren, stoom- en andere werktuigen IJzeren Vletten te hnur &- &*- <&- IS rs Eerste soort A. ER.K.AMP, Fnidsen O 60. M. Voor event ueele Club lessen is tijdige aanmelding gewenscht, waarvoor lijsten ter inteekening liggen by de NV. Boekhandel HERMS. COSTER en ZOON, en in het gebouw „HARMONIE Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Basculen, Kookpotten, en verdere gereedschappen voor den I^angs <1© Zaan Van ALKMAAR 6.-, 8—, 10—, 2.30, 8—, uur. AMSTERDAM 6,30, 9.30, 2.30, 4—, 6—, uur. CD CD a> X :p 3 A u IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten VOERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze by MI ENT 1 - ALKMAAR Beslist beste adres voor Costu urn naaisters en wederverkoopers. H B x B Ï5 3 O >1 9 0 e+ 9 9 1 3 CR (Diploma le Klas Mode-Academie, Londen.) Stoom- en Motorbooten, Dekschuiten, Vletten, enz. Stoomketels van de kleinste tot de grootste afmetingen. Stoommachines. Uzerconstructies, zooalsBruggen, Kappen, Reservoirs, Masten, enz., enz. De bjjzondere aandacht van Polder- en Waterschapsbesturen wordt gevestigd op onze fabricatie van StoomketelsStoom- en kandbaggermolens biU^kamtKevoerd8CheP0D' stoomketelB' machines worden vanwege onze fabriek snel en H. J. BOSMAN. H. VAN FOREEST. De Directie: of nevenvercliensfeu greeft <le Zoo juist verschenen en te ALKMAAR. Betaling na leertijd. 5 jaar schriftelijke garantie. P!.™.. f..... H WITTE, A..k„, t.g.. H„.,.H.efrL „Htó Br »AÏ. Moatsehoppeltik Kapitaal: Een Millioen Gulden (giheel geplaatst) k' V ARRlNrODlreCrGe:u DAD™r ond« Notari0ele oonttöle, 4 pet. Hypotheekbrie- K. b. ABBING. Jhr. V. BUREEL, ven nit. Geregelde stoomvaarttusschen Amsterdam en Hull-Goole. :i> Kihrle k»«trk gedeponeerd van Vorkoopers en gebruikers hubben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zicb van de zniverheid te ove'tnigen. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. - 1 7TTk7 •oerfgetem-d bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880 Na. 38. JktRUJKSCHl pr.alt tooi-10QQ,- HIHDuUlIJk le^udü DIBNCTKTTBEN Ovderdom l*JMTm Ov<l*rd—mK 'fe T' Ir. 8. K. j. t. SilHKVICHAVEII, K. W. SCOTT en J. L. BLUKHIEM. ,,Autw"' i'i 555^ Secretaris der Directie: flr. J. T. SCHKVICHAVRA VoUeeksnd MsateehappaUJk EapftaaJ VerseTrerd Kapitaal Varjekerde Rente Ontvangsten la 1006 Roserven op 81 Peeemlrer lOOfi Tot 11 December lans aan versekerden hertaald 1.000.000.- 189.804.147.27J - 2Wl.77ft.ft8 I 1.8,'U JiOSdM» D.isi (we.oe 88.485.848.80 35 30 35 40 45 50 24 M 88 tl 4£ 27 82 43 18 97 44 61 62 46 85 08 50 36 34 58 78 5» 46 «O 52 62 19 64 82 raar rroairca. 50 55 70 6 37 8 88 10 87 12 40 ft 06 n 6 54 I 7 14 O 20 11 11 VANAF HEDEN verkrijgbaar ook nitgcaneden, 4 ÏO cents per ons. bjj IIITMHVOOKT A 39. K O O K II H O I. I. AKDRCH Hoorn, 's Oravenhage, Helft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99 f.rldea, Kort Raponbnrg hoek Broestraat. Kapitaal s T w e e nlllloen 6 a 1 d e n waarvan geheel geplaatst en volgestort f 1.000.000.-. De VENNCX)TSCHAP verleent Credfeten, noem: gelden In deposito, belast zich met den ann- et verkoop van effecten on coupons, slnit belee •Iwgea en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het Kassiersvak behoorende. Staat op 30 J n~n i 1906 Loopende Credieten f 4.141.883.83^ Deposito's Reserve J. M. DE SONNAVILLE, V ice-President-Com missaris. Agent voor Alkmaar en omstreken de beer H. J. HAASBROEK, Luttik-Ondorp 61. passend op elke petroleunalanip. DANSCÜRSUS HARTOG J. POLAK. 971.44 7.69 152.A4ft.1V J. F. M O E N 8, Directeur. "mffiïii IT tegen lage pr||zen voorhanden In de tv 0> N ALSMEDE e+ O O B c-4- Cfl W. f. SUM, lit. Flink bestaan JOHN UHL DOOR Zlmmi Y. J tan Trdt,'^!ui,S1 trmnCO 1,11,8 met ftJleB BOtdi« w wUedige biei-itrlchtitg. 11 f v»ko»dcrr!chl bij kooper ».n hul» d. i. bewerking, bonw, del, machine en elk deel, maken ?a« 11e st»k«e, werkjes, modellen van ale a<arens tot goederen; voordeeligste in en vetkoop daarvan Inl chticpen te bekomen bjj den Heer J. »K I.AVCJK C«. Js. Xm., Bankier te AI.H114.4H. ■tel snelvarende slotmschrpcr, 1b verbladlng wet geheel Hrgetamd. 1 ItwuBtCBde gelegenheid veor het vervoer van groeatca, vruchten, vleest b ea dergeiyke artikelen. Vaa AIITEUDAHi lederen DISiUAQ ea ZATERDAGAVOND. Adres bg de AGEN1EN: Gebroeders SCHEUER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4